Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti - rod. domu, ktorý som získal na základe darovacej zmluvy od rodičov /ktorí ho mali ako BSM/. Moje vlastnícke právo k nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra súčasne s vecným bremenom v prospech darcov - oboch rodičov, na ktorom sme sa všetci dohodli. Oprávnenými z vecného bremena sú teda obidvaja rodičia. Ja, ako vlastník nehnuteľnosti chcem teraz po dohode s rodičmi previesť na základe darovacej zmluvy nehnuteľnosť na matku, ktorá by tak bola výlučnou vlastníčkou s tým, že vecné bremeno v prospech otca by samozrejme zostalo zachované. Prosím Vás moc pekne o radu, či je taký postup možný, a či je užívacie právo otca potrebné znova v darovacej zmluve uvádzať, keďže nezaniklo, ale stále trvá. To znamená, neviem ako sa vysporiadať s užívacím pravom otca, ktoré ma byt určite zachované a s užívacím pravom matky, na ktorú by sa nehnuteľnosť previedla darovacou zmluvou. T.j. akým spôsobom je potrebné deklarovať pretrvávajúce užívacie právo otca a ako je to s užívacím pravom matky po prevode do jej vlastníctva. Či keďže u otca právo doživotného užívania nehnuteľnosti trvá a netreba to v darovacej zmluve uvádzať, alebo sa to musí uviesť a akým spôsobom a ako je to ohľadom tohto práva u matky. Zo srdca Vám za rady vopred ďakujem. 

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či je vecné bremeno Vašich rodičov zapísané v katastri nehnuteľnosti (t.j. či má vecno-právny charakter). Ak je vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, tak prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (napr. darovacou zmluvou) prevádzate nehnuteľnosť zaťaženú týmto vecným bremenom. Toto vecné bremeno prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nezaniká. Tzn. že ak prevediete vlastnícke právo darovacou zmluvou na Vašu mamu, vecné bremeno Vášho otca zostane zapísané v katastri nehnuteľností. Vecné bremeno Vašej mamy však bude vymazané z dôvodu, že dôjde k splynutiu práv a povinností. Vaša mama má doteraz z vecného bremena právo, ale keď sa stane výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, bude mať zároveň aj povinnosť z vecného bremena (strpieť užívanie nehnuteľnosti). Týmto splynutím dôjde k jeho zániku. Po darovaní nehnuteľnosti by malo v katastri nehnuteľností zostať zapísané iba vecné bremeno Vášho otca. Po povolení vkladu príslušným okresným úradom však skontrolujte LV, či na katastri nespravili chybu a náhodou nevymazali aj vecné bremeno Vášho otca.

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň,
Darovacia zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena Darcovia manželia a oprávnení z vecného bremena chcú darovať svojim deťom byt. Ako vyznačiť v zmluve podiel - synovi polovicu, dcére druhu polovicu, avšak aj s manželom. Je to podiel 1/2 syn a 1/2 dcéra s manželom. Stačí to tak? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
byt môžete darovať aj iba výlučne deťom (bez manžela dcéry). Tým, že darovaním nadobudnutá vec nepatrí do BSM, nie je nutné do toho zakomponovať aj manžela. Ak by ste to chceli darovať aj jej manželovi, musí byť aj on zmluvnou stranou (ako tretí obdarovaný). Podiely potom môžete rozdeliť nasledovne. Synovi 1/2, dcére 1/4 a jej manželovi 1/4.

Ak však chcete iba výlučne deťom darovať, môžete priamo obom deťom po 1/2 (bez jej manžela).


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu. Rodičia mi chcú darovať nehnuteľnosť, na ktorej rekonštrukciu vybavujú stavebné povolenie. Rekonštrukciu by sme financovali už ja s manželom.
1. Je možné darovať dom + pozemky pod ním a záhradu s tým, že bude zriadené vecné bremeno doživotného užívania pre nich a súčasne aj pre môjho manžela?
2. Je možné v jednej darovacej zmluve súčasne darovať pozemok pod domom, záhradu, ktorú vlastní iba mama a zároveň dom, ktorého vlastníkmi (BSM) sú obaja rodičia?
3. Bolo by dobre do darovacej zmluvy uviesť, že dom je v stave pred rekonštrukciou?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň, prečítali sme si Vašu otázku, pričom k  bodu 1. a 2. uvádzame, že tieto úkony - darovanie pozemku, RD, ako aj záhrady vo Váš prospech ako obdarovaného je možné realizovať v jednej darovacej zmluve.  Súčasne v jednej darovacej zmluve je možné aj zriadiť vecné bremeno v rozsahu ako je uvedené v otázke.
Pokiaľ ide o odpoveď na 3. otázku, pýtate sa, či je vhodné v darovacej zmluve uviesť, že dom je pred rekonštrukciou. Toto uviesť môžete, ale z hľadiska právneho toto konštatovanie je veľmi všeobecné a nemá právnu relevanciu.

V otázke uvádzate, že dom chcete rekonštruovať, preto najlepším riešením by bolo požiadať stav. úrad o vydanie stav. povolenia v rozsahu rekonštrukcie,  až potom ako bude  darovacia zmluva zavkladovaná do katastra nehnuteľností.

Súčasne odporúčame pre účely darovania nechať vypracovať znalecké posudky na ohodnotenie všetkých Vám darovaných nehnuteľností.  Dôvod okrem daňového hľadiska je ten, že ak by došlo k rozporom vo Vašom manželstve a prípadne by aj došlo k rozvodu, budete mať doklad o tom, v akom fin. rozsahu by sa nehnuteľnosť zhodnotila, keďže k jej rekonštrukcii predpokladáme, že by boli použité prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva Vás a Vášho manžela. Váš manžel, keďže nebude obdarovaný, v prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti by v podstate investoval do cudzej nehnuteľnosti a v prípade rozvodu by mal nárok na vyplatenie min. jednej polovice vložených investícií do Vám darovaných nehnuteľností.

Vzhľadom na rôznosť vlastníctva darcov  /výlučné vlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo a zriadenie vecných bremien/ odporúčame zmluvu nechať vypracovať advokátovi.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň,
môj brat je rozvedený, bezdetný dôchodca, ktorý žije v schátralom rodinnom dome.
Môj syn by aj investoval do rekonštrukcie tohto domu, ale nemá istotu, či dom zdedí, aj keď brat údajne v závete odkázal dom synovi. Dá sa to právne zabezpečiť?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 28.02.2021)

Dobrý deň, prísľub dedenia v prípade spísania závetu je síce riešením, ale neistým. Dôvod je ten, že závet môže závetca kedykoľvek zmeniť. Naviac rekonštrukciu chce Váš syn vykonávať v súčasnosti.

Možnosťou riešenia je spísanie darovacej zmluvy teraz so zriadením vecného bremena v prospech darcu  - právo doživotného užívania a bývania darcu v nehnuteľnosti.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás o informáciu ako postupovať pri darovaní s vecným bremenom ak je mama ležiaca pacientka? Môže sa to uskutočniť u nej doma? Koho o to požiadať, aby bolo všetko v súlade so zákonom, aby sa to nedalo napadnúť po jej smrti? Jedná sa o rod. dom, kde je väčšinový vlastník po smrti otca a ostatní dedičia vôbec nepomáhajú a nestarajú sa. Práve naopak niektorí na ich časť majú uvalenú exekúciu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 13.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak chcete mať zmluvu po právnej stránke v poriadku, bude najlepšie ak si ju necháte vyhotoviť odborníkom (advokátom, príp. notárom).

 

Čo  sa týka faktu, že matka je ležiaca pacientka, treba povedať, že bez ohľadu na to musí byť jej podpis na zmluve úradne overený (legalizovaný). Bude preto potrebné vybaviť napr. nikoho z not. úradu, aby prišiel overiť podpis osobne.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam u mami aj s druhom a dvoma deťmi. MOJA mama chce prepísať byt na mňa a deti ale chce tam dožiť s tím, že už 10 rokov platím všetko ja. Mama sa boji, že ho predáme a deti budú v niaké chatrčí na dedine a tiež nech e, aby deti vyhodili mňa no je toho veľa. A mám sestru ale ta sa vôbec o nič nestará. Čítala som na Vašej stránke, že keď chce dať majetok maloletému tak treba cez súd a ďalšie osoby, ktorý nemôžu byt rodičia atď. Prosím poraďte mi ako mám urobiť zmluvu, aby tam mohla mám dožiť s tím, že tam budú niak uvedené deti a nebude to napadnuté ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej situácie je jednoduché.

Odporúčame spísanie darovacej zmluvy s vecným bremenom a to právom doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti v prospech Vašej matky.

Áno, darovanie nehnuteľnosti, kde by obdarovanými boli aj Vaše deti, je pomerne zložitý proces hlavne z hľadiska časového. Z uvedeného dôvodu  odporúčame, aby darovacia zmluva bola spísaná len vo Váš prospech ako matky maloletých detí.

Nie je dôvod na obavu, aby ste Vy ako matka predali nehnuteľnosť  a Vaša mama mala obavy zo situácie ako uvádzate v otázke, keďže je Vašou zákonnou povinnosťou o deti sa starať a zabezpečovať pre nich všetku starostlivosť. Ak by ste to zanedbali atď., Vaša mama by sa mohla domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka :

" Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Zmluvu odporúčame nechať  vypracovať advokátovi a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná a nebude môcť byť napadnuteľná napr. Vašou sestrou.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som poradiť ohľadne darovania. Moja matka si kúpila dom niekde pri Nových Zámkoch. Medzičasom si zobrala väčšiu pôžičku (neviem presne o akú sumu ide, hovorila cca 30-40tisíc e, ktorú istý čas nesplacala tak neviem, či ju nedali na exekúciu. Momentálne ju spláca ale jej právnicka zistila nejaké nejasnosti v zmluve tak napadla zmluvu o pôžičke a predpokladám, že je v súdnom konaní. Teraz ten dom mi chce darovať. Z istej stránky sa bojíme kvôli nejakému vecnému bremenu aj z dôvodu, že ja s rodinou bývame v rajke tak k tomu domu sa v podstate ani nedostaneme a z druhej časti, keď to nepreberem tak môžeme so sestrou prísť o prípadne dedičstvo. Sestra to nechce prebrať čo vlastne neskôr tiež môže byt problém. Chcela by som sa spýtať aký máte nato názor prípadne kde by sme mohli zistiť, či dom ma nejaké vecné bremeno. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom T.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, 
či je na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno zistíte podľa výpisu z LV príslušnej nehnuteľnosti. 
V otázke nepíšete  kedy si mama požičala peniaze  atď., ale to už rieši jej právnička. Pokiaľ ide o spotreb. zmluvu, je treba túto postúpiť na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Či je vo veci podaná žaloba na súd zistíte na prísl. okresnom súde (informačné centrum súdu) podľa miesta trvalého pobytu Vašej matky; či je vec v exek. konaní zistíte na stránke centrálneho registra exekúcií.

Otázka darovania nehnuteľnosti : Samotná pôžička zaväzuje len Vašu mamu a exekútor nemôže siahnúť na Váš majetok. 

Problém je  však v tom, že v prípade,že by mama darovala Vám nehnuteľnosť, veriteľ podľa zmluvy o pôžičke by mohol odporovať neplatnosť darovacej zmluvy, keďže Vy už teraz viete, že mama má dlhy, ktoré zrejme nespláca podľa zmluvy, pričom by Vám darovala dom. Uvedené vyplýva  z ust. § 42a/  a nasl. Obč. zákonníka :
"(1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený."
 

"§ 43  : (1) Právo odporovať právnym úkonom môže uplatniť veriteľ žalobou.

(2) Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.

(3) Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť nielen proti osobám, ktoré s dlžníkom dojednali odporovateľný právny úkon, ale aj proti ich dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právnemu úkonu proti ich predchodcovi.

(4) Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech."

Odporúčame najprv doriešiť zmluvu o pôžičke a až následne darovanie nehnuteľnosti.

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, otec sa chystá darovať nehnuteľnosť môjmu bratovi. Je možné darovaciu zmluvu ošetriť tak, aby som mal na danú nehnuteľnosť predkupné právo?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň. Darovanie je v prvom rade bezodplatný právny úkon. Preto z každej darovacej zmluvy musí byť jasné, že za predmet darovania sa neposkytuje darcovi žiadna protihodnota. Prax však ustálila, že v darovacej zmluve sa dá napríklad v prospech darcu zriadiť vecné bremeno.

Vaša situácia je však odlišná, darcom bude Váš otec, obdarovaným Váš brat a Vy v zásade nie ste účastníkom darovania. Vy by ste boli v podstate treťou stranou a ak by Vám malo zo zmluvy vzniknúť akékoľvek právo, tak by ste museli byť tiež účastníkom zmluvy.

Domnievam sa, že nie je vylúčené, aby ste na základe jednej zmluvy, ktorej súčasťou bude viac právnych úkonov, dosiahli Váš cieľ, a síce darovanie z otca na Vášho brata a súčasne zriadenie predkupného práva na predmet daru vo Váš prospech.

Treba však povedať, že predkupné právo sa dá zriadiť ako vecné právo alebo ako obligačné. Vecné sa vpisuje do katastra nehnuteľností, ale obligačné nie. Preto otázka ktorú si musíte zodpovedať je to, či chcete aby bolo predkupné právo zriadené ako vecné právo alebo len ako obligačné.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom nebytového priestoru, či by som mohla darovať mojej dcére, tým, že pokiaľ žijem budem disponovať s týmto priestorom ja. Ďakujem, prípade iný návrh. M.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň,

vo Vami  uvedenom prípade je možné spísať darovaciu s predmetom daru nebytový priestor.
Otázkou je čo myslíte pojmom  "disponovať".

Ak by ste chceli po darovaní predmetného nebytového priestoru tento ďalej predať, darovať,  alebo vymeniť, k tejto časti otázky uvádzame, že to nie je možné, lebo už nebudete vlastníčkou nebytových priestorov.

Môžete sa  s dcérou dohodnúť na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nebyt. priestorov.

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám na Vás otázku. Pred 19 rokmi rodičia darovali môjmu synovi byt s tým, že do smrti tam môžu bývať vecným bremenom. Potom mi zomrela mamka a otec ostal v tom byte bývať. Našiel si priateľku, u ktorej býva ale ma tam iba prechodné bydlisko. Syn sa k nemu chová pekne, keď treba tak im pomôže. Teraz som sa dozvedela, že sestra che nahovoriť otca, aby si pýtal byt od syna spať, aj keď na to nie je dôvod chcem podotknúť, že otec mal občas také pohnútky vrátiť sa spať do bytu ale za 12 rokov to neurobil nakoľko je v stave, že sám tam bývať nemôže. A moja otázka je môže otec, keď ho sestra presvedčí požiadať o vrátenie daru. Ďakujem za právnu pomoc.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle § 630 občianskeho zákonníka sa môže darca domáhať vrátenia daru iba v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy". 

Napríklad za konanie obdarovaného, ktoré porušuje dobré mravy možno považovať hrubé či hanlivé urážky, psychický nátlak, fyzické násilie, neposkytnutie potrebnej pomoci a iné. Takéto nevhodné správanie sa teda neviaže len na osobu darcu, ale aj na členov jeho rodiny. Za členov rodiny možno považovať napríklad deti, súrodencov alebo manžela darcu. Darca sa podľa súčasnej právnej úpravy teda nemôže domáhať vrátenia daru z iného ako len z vyššie uvedeného dôvodu.  


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Chcem ochrániť chatku s pozemkom proti exekúcii nakoľko mi hrozí exekúcia. Chcel by som darovať nehnuteľnosť môjmu bratovi. No ako sa poistím, aby som v budúcnosti mohol zase byt vlastníkom. Je nejaká možnosť?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, priamo v darovacej zmluvy nezaisťujte, aby ste sa opäť stali vlastníkom. Je to možné riešiť zmluvou o budúcej zmluve s bratom (teda, že vám prevedie po určitom čase nehnuteľnosť späť).

V tomto prípade však považujeme za dôležité upozorniť Vás, že takýto právny úkon môže byť napadnutý pre odporovateľnosť právnych úkonov. Takýto úkon je voči veriteľovi neúčinný a môže sa domáhať splnenia povinnosti aj cez tento prevedený majetok. Ak Vám už bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, v ňom je ustanovené, že sa nemôžete zbavovať majetku, resp. s ním nakladať.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Prosím Vás, môžem predať dom s vecným bremenom - prechod cez dvor na moje pole za domom a záhradou? S pozdravom Kraicová.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, 

samozrejme nehnuteľnosť RD s pozemkom, na ktorom viazne vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu na iný susediaci pozemok môžete predať.

Len je potrebné správne toto vecné bremeno v zmluve uviesť tak, aby bolo riadne zapísané do katastra nehnuteľností. Najlepším riešením je, že bude vyhotovený geom. plán vymedzujúci predmetnú časť nehnuteľnosti - pozemku, na ktorom bude viaznúť toto  vecné bremeno vo Váš prospech.

Vo veci nás môžete kontaktovať.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem darovať polovicu domu (bez ťarchy) sestre. Chcem však do budúcnosti zabrániť tomu, aby táto darovaná polovica nemohla byt v žiadnom prípade použitá ako zábezpeka na úver (ktorý by mohol prípadne čerpať aj jej syn). Je možné, aby som ja ako darca mohla toto požadovať od obdarovanej a akým spôsobom formulovať túto požiadavku? Ďakujem za skorú odpoveď - Vás symapatizant P. H.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V záujme toho, aby ste zabránili tomu, aby nehnuteľnosť bola predmetom záložného práva v prospech banky, treba v zmluve zriadiť vecné bremeno vo Váš prospech ako darcu spočívajúce v práve doživotného užívania podielu na nehnuteľnosti. 
Zriadenie vecného bremena vo Váš prospech však nezabráni tomu, aby Vaša sestra ako obdarovaná nemohla svoj podiel na nehnuteľnosti darovať alebo predať.

Za týmto účelom môže byť v darovacej zmluve dojednané predkupné právo pred prípad predaja alebo iného scudzenia podielu na nehnuteľnosti, t.j. aj darovania a to podľa ust. § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka (citujeme) :
§ 602 :"
(1) Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo. 
(2) Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom
§ 603 :
(1) Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj.
(2) Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.
(3) Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.
§ 604 :
Predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu."

Zmluvu odporúčame dať vypracovať advokátovi, aby ste mali právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia mi darovali byt v r. 2001. Zriadili tam vecné bremeno doživotného užívania. Odsťahovali sa a zmenili trvalé bydlisko. Odvtedy nijakým spôsobom neprispievali na byt. V 2012 zomrel otec. S mamou sa nestýkame už viac ako 15 rokov. Myslíte, že by bolo možné zrušiť toto vecné bremeno? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, Občiansky zákonník umožňuje zrušiť vecné bremeno dohodou (zmluvou) uzatvorenou medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Ak by Vaša mama súhlasila so zrušením vecného bremena, na zápis tohto zrušenia by bol nutný vklad do katastra nehnuteľností, ktorý by na základe predmetnej zmluvy vecné bremeno vymazal z katastra. V prípade, že by Vaša mama nesúhlasila so zrušením vecného bremena na základe zmluvy, bolo by možné uvažovať o zrušení súdom. Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Z krátkeho opisu Vášho prípadu v otázke však nevyplýva, že by taká zmena pomerov nastala, a že by bolo možné podať na súd návrh na zrušenie vecného bremena.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Tatino chce dať darovaciu zmluvu na jedno zo svojich deti s vecným bremenom, t. j. bude mať doživotné právo, ako je to ak by som skôr zomrela ako on? Mám jednu dcéru, prešlo by to na ňu? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň,

ak máte na mysli situáciu, kedy prevedie nehnuteľnosť na jedno zo svojich detí, pričom zároveň sa zriadi právo doživotného užívania pre darcu a obdarované dieťa by zomrelo, v takomto prípade prebehne riadne dedičské konanie. Ak bude vecné bremeno (právo dožitia) zapísané v katastri a nehnuteľnosť po tomto dieťati zdedí jeho dieťa (vnuk), potom povinnosť z vecného bremena prejde na neho.

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcems a informovať o možnosti zrušenia doživotného práva pre manželovu matku. Nakoľko 3 roky s nami nebýva, len si chodí v čase, keď sme v práci pre nejaké veci / a samozrejme sa nám prehrabuje v našich veciach a berie si čo potrebuje/. Neprispievala pravidelne teraz už vyšše roka dáva 50 eur, čo nepostačuje ani na štvrtinu nákladov, ktoré mame s manželom okolo domu to je platba za plyn, drevo, energie. Posledné roky prerábame a teraz oznámila, že sa bude sťahovať spať, keď sme všetko prerobili - nakoľko sme ju vyzvali, aby sa odsťahovala a zrušila vecné bremeno, nakoľko ma svoj majetok, ktorý sme sa dozvedeli darovala / manželovi nič nenechala/, my nič nechceme iba, aby sa odsťahovala, dokonca sme si mysleli, že nemá ani tam trvalé bydlisko nakoľko jej tam nechodí ani pošta ale dozvedeli sme sa, že tam ma trvalé bydlisko, manžel jej nič nepodpisoval, čiže zrejme sfalšovala jeho podpis- dá sa jej to nejako zrušiť? Ďalej sme jej povedali, že nemáme peniaze na súdy nakoľko sme dali do prerábania už cez 30 tisíc eur a ona povedala, že nemusí dať ani cent ani na nájom, že ona si tam môže a bude iba užívať. S manželom chceme rozšíriť rodinku, ale akonáhle sa tam nasťahuje urobí nám opäť zo života peklo - manželovi nebola ani na svadbe, ani nás nekontaktuje, úplne ho ignoruje, keď ju stretne vo svojom dome tvári sa, akoby tam ani nebol a stále sa smeje do tvare, že ona ma doživotné právo. Našli sme však starú zmluvu darovaciu kde ešte dom prechádzal na otca môjho manžela a bola tam aj jasný dodatok, kde bolo uvedené, že dom ma byt darovaný do výlučného vlastníctva môjho manžela bez záťaže. Takže pri prepise svokra zamlčala otcovi aj notárovi túto skutočnosť / nakoľko v darovacej zmluve nieje táto skutočnosť uvedená / otázka znie je teda možné napadnúť darovaciu zmluvu, že v nej chyba dodatok darovacej zmluvy starkého / jeho tzv. poslednej vôle, že si želá, aby jeho dom zdedil vnuk, keď bude mať 18 do výlučného vlastníctva a zatiaľ to prejde na otca? / je možné, aby sme jej veci dali pod zámok, keď nechce prispievať ani na údržbu ani poriadne na náklady? A dať jej na výber, aby zrušila doživotné bývanie alebo nás vyplatila? Ak by súhlasila so zrušením čo k tomu potrebujeme stačí ručne napísané zrušenie doživotného práva? A môže na nás zavolať políciu, že jej už odmietneme dať prístup do domu a dáme jej veci na 1 miesto, nakoľko sa obávame, že nám zas niečo ukradne, alebo niečo vyvedie, veď aj tak tu nebýva 3 roky. Ďakujeme za možnosti.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme z akého dôvodu nehnuteľnosť neprešla v dedičskom konaní na vnuka ak závet poručiteľa obsahoval túto požiadavku.  Bolo by potrebné vidieť dedičský spis. Ale dedičia v rámci dedič. konania sa môžu dohodnúť aj iným spôsobom ako je uvedené v závete resp. poslednej vôli.
2./ Z obsahu otázky usudzujeme, že matka Vášho manžela nadobudla  právo doživotného užívania nehnuteľnosti na základe zriadenia vecného bremena v darovacej zmluve prípade v rámci dedičského konania.

Uvádzame, že podľa ust. § 151o/  a nasl. Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 

§ 151p : 
(1)  Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. 
(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká. 
(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. 
(4) Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom. 

§ 151n :
Ods. (3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Aktuálny stav nehnuteľnosti zistite na stránke www.katasterportal. sk.

Doživotné užívanie ako vecné bremeno však neznamená bezplatné užívanie nehnuteľnosti.

Z ust. §  151n/ ods. 3  Obč. zákonníka vyplýva, že "je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Samotné neuhrazovanie primeraných nákladov nie je dôvod na zrušenie vecného bremena, nakoľko plnenie tejto povinnosti je možné riešiť buď dohodou alebo cestou súdu. Zdôvodnenie návrhu na zrušenie vecného bremena z tohto dôvodu - neuhradzovanie primeraných nákladov - by súd zamietol.

Otázku vstupovania do Vašich osobných priestorov sa dá riešiť aj zabezpečením kamerového systému vstupu do domu v súlade s ustanoveniami zákona a zabránením vstupu do výlučne Vašich osobných priestorov. Sme názoru, že presťahovanie osobných vecí vzhľadom na Vami uvedené okolnosti je možné; o uvedenej skutočnosti  by ste mali matku Vášho manžela informovať písomnou formou a vo veci dať návrh na súd na obmedzenie vecného bremena s uvedením konkrétnych miestností so zdôvodnením (branie Vašich vecí, ktoré by ste však museli vedieť preukázať), alebo zrušenie vecného bremena v závislosti od zmiznutých vecí, ako aj z dôvodu nevyužívania vecného bremena a trvalého pobytu v inej nehnuteľnosti.

V prípade súhlasu matky Vášho manžela je potrebné spísať dohodu o zrušení vecného bremena, ktorá podlieha zápisu do katastra nehnuteľností. Zrušenie vecného bremena je možné aj formou náhrady, napr. zabezpečenie nájomného bytu.

Odporúčame kontaktovať advokáta. 

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Pekný deň. Chcem sa opýtať, dal som svoje nehnuteľnosti darovacou zmluvou môjmu bratovi, mám doživotné užívacie právo čo ja aj registrované na kat. úrade, jedná  sa o ornú pôdu, ktorú chcem predať, mám na to právo, keď už je to prevedené na brata ako darovacia zmluva ?  Ďakujem Ladislav.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, pokiaľ ste nehnuteľnosti darovali svojmu bratovi a teda on je vedený na liste vlastníctva, nie ste oprávnený predať nehnuteľnosti, keďže nie ste ich vlastníkom.

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na situáciu, chcem darovať svojej dcére nehnuteľnosť respektíve dom s pozemkom, na ktorom je už vecné bremeno doživotné užívacie právo na môjho otca. Stačí to iba spomenúť v darovacej zmluve?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 20.07.2018)

Dobrý deň,

ak je právo zodpovedajúce vecnému bremenu konštruované tak, že Váš otec má doživotné právo užívania, potom aj v prípade prevodu nehnuteľnosti na inú osobu je nový vlastník povinný toto právo rešpektovať a strpieť ho. V zmluve by bolo vhodné to uviesť v tom duchu, že obdarovaný berie na vedomie, že na nehnuteľnosti viazne ťarcha - právo zodpovedajúce vecnému bremenu (presnú špecifikáciu odporúčam uviesť tak, ako je uvedené na príslušnom liste vlastníctva).


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať syn si bral hypotéku na kúpu domu nakoľko hypotéku platím ja, ako jeho otec chcel, by som, aby syn daroval dom na mňa nakoľko občas má stavy vyhadzovať nás z domu nakoľko od začiatku platím hypotéku celú, tak by som chcel vedieť, či sa to dá spraviť, ako darovacia zmluva aj z jeho čestným prehlásením, že hypotéku platím ja ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

ak je vlastníkom nehnuteľnosti len Váš syn, potom o osude nehnuteľnosti môže rozhodovať len on sám, na základe svojho vlastného uváženia. Ak nebude chcieť dom darovať, potom ho k tomu nedonútite. Iná situácia však nastáva tým, že za neho platíte jeho dlh. Záleží, ako ste sa dohodli, no bolo by možné uvažovať o tom, že sa na Váš úkor bezdôvodne obohacuje a mohli by ste žiadať, aby Vám platby vrátil. Do úvahy tiež prichádza možnosť, zriadiť pre Vás doživotné právo užívania nehnuteľnosti. Tým by ste sa ochránili pred prípadným vysťahovaním. So zriadením vecného bremena by však rovnako musel súhlasiť.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to s darovaním bytu dcére, pričom byt je zaťažený záložným pravom kvôli čerpaniu úveru. Úver však brala na seba dcéra, teda osoba, ktorá má byť obdarovaná (nadobúdateľka). Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania darovacej zmluvy. Problém s bankou by nemal byť nakoľko dlžník voči banke bude totožný s vlastníkom.

 


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, mám priateľa, ktorému mama dala dom formou darovacej zmluvy. Má na dome bremeno (doživotné právo matky). Dom prerobil, dal doňho veľa peňazí, lebo tam nebola elektrina, voda, plyn. S mamou si prestal rozumieť, sú tam veľké rozbroje. Mama sa začala stýkať s dcérou, ktorá tam vôbec nechodila a priateľ sa bojí, že dá na súd o zrušenie darovacej zmluvy. Ako by mal postupovať, aby o túto nehnuteľnosť neprišiel? Je riešenie predaj domu mne ako jeho priateľke? Dá sa vôbec dom predať, keď je tam vecné bremeno? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý deň, nehnuteľnosť sa dá predať aj s vecným bremenom. Váš priateľ by si mal dať pozor najmä na to, aby sa voči máme nesprával v hrubom rozpore s dobrými mravmi, pretože mama mi potom mohla požadovať vrátenie daru.

Váš priateľ by sa nemal správať v hrubom rozpore s dobrými mravmi nielen voči máme ale aj voči jej blízkym osobám. 

Predajom (alebo darovaním) nehnuteľností by si mohol pomôcť, sestra by sa už nedokázala dostať k tomuto domu. Matka by ale mohla požadovať finančnú náhradu od vášho priateľa.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Chcem darovať nehnuteľnosť deťom. Pozemky aj dom. V darovacej zmluve chcem dať vecné bremeno nielen pre mňa ako darcovi, ale aj pre svojho brata, ktorý býva so mnou. Je to z právneho hľadiska možné? Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 10.09.2017)

Dobrý deň, áno je možné v darovacej zmluve zriadiť vecné bremeno aj pre iné osoby než iba pre darcu. Vecné bremená Vám navrhujem zriadiť s vecno-právnym účinkami, aby boli zapísané aj v katastri nehnuteľnosti. V prípade budúceho predaja nehnuteľnosti obdarovaným, zostane Vaše vecné bremeno nedotknuté a nezruší sa scudzením nehnuteľnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku