Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu týkajúcu sa nehnuteľnosti - rodinného domu, ktorý som získal na základe darovacej zmluvy od rodičov (ktorí ho vlastnili ako BSM). Moje vlastnícke právo k nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra súčasne s vecným bremenom v prospech darcov - oboch rodičov, čo je dohoda, na ktorej sme sa všetci zhodli. Oprávnenými z vecného bremena sú teda obaja rodičia. Teraz, ako vlastník nehnuteľnosti, plánujem po dohode s rodičmi previesť nehnuteľnosť na matku na základe darovacej zmluvy. Tým by sa stala výlučnou vlastníčkou, pričom vecné bremeno v prospech otca by, samozrejme, zostalo zachované. Rád by som sa dozvedel, či je takýto postup možný a či je potrebné užívacie právo otca znovu uvádzať v darovacej zmluve, keďže neprestalo, ale stále platí. Konkrétne, chcem poznať postup pri riešení otca s právom užívania, ktoré musí byť zachované, a užívacieho práva matky, na ktorú by sa nehnuteľnosť previedla darovacou zmluvou. Ako deklarovat pretrvávajúce užívacie právo otca a aký je postup pri užívacím práve matky po prevode do jej vlastníctva. Treba uvádzať právo doživotného užívania otca v darovacej zmluve, keďže stále platí, a ak áno, ako sa to má urobiť a aký je postup ohľadom tohto práva u matky. Vopred Vám ďakujem za Vaše rady.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či je vecné bremeno Vašich rodičov zapísané v katastri nehnuteľnosti (t.j. či má vecno-právny charakter). Ak je vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, tak prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (napr. darovacou zmluvou) prevádzate nehnuteľnosť zaťaženú týmto vecným bremenom. Toto vecné bremeno prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nezaniká. Tzn. že ak prevediete vlastnícke právo darovacou zmluvou na Vašu mamu, vecné bremeno Vášho otca zostane zapísané v katastri nehnuteľností. Vecné bremeno Vašej mamy však bude vymazané z dôvodu, že dôjde k splynutiu práv a povinností. Vaša mama má doteraz z vecného bremena právo, ale keď sa stane výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, bude mať zároveň aj povinnosť z vecného bremena (strpieť užívanie nehnuteľnosti). Týmto splynutím dôjde k jeho zániku. Po darovaní nehnuteľnosti by malo v katastri nehnuteľností zostať zapísané iba vecné bremeno Vášho otca. Po povolení vkladu príslušným okresným úradom však skontrolujte LV, či na katastri nespravili chybu a náhodou nevymazali aj vecné bremeno Vášho otca.

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, súrodenci a ja sme od nášho dedka dostali dom prostredníctvom darovacej zmluvy, pričom na dom bola uvalená podmienka dedkovho doživotného užívania. Naši rodičia sa, na rozdiel od nás, s dedkom rozhádali. Dedko sa teraz vyhráža, že si dom vezme späť, pokiaľ sa mu rodičia neospravedlnia, čo sa však určite nestane. Chcem sa opýtať, či je právne možné, aby si dedko dom vzal späť, keďže my, ako obdarovaní, sme k nemu vždy dobrí a problém s ním nemáme. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, čo popisujete, dedko nemá právo žiadať od vás vrátenie daru. Uvedené by mohol iba za predpokladu, ak by ste sa priamo vy ako obdarovaní voči nemu alebo členom jeho rodiny dopustili správania, ktoré možno definovať ako správania hrubo porušujúce dobré mravy. Nakoľko ste sa takéhoto správania nedopustili, s nárokom na vrátenie daru by Váš dedko na súde neuspel. Takže toho sa obávať nemusíte. Dar nie je možné žiadať späť keď si to darca zmyslí. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám 18-ročnú dcéru, ktorej by som chcela darovať byt s hypotékou. Moja otázka znie, je to možné a kto bude pokračovať v splácaní hypotéky? V prípade, že by to bola ona, existuje možnosť predĺžiť dobu splácania z 17 rokov na 30 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň,

 

v súlade so slovenským právom je možné darovať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou. V takomto prípade sa darovacia zmluva musí uzavrieť v písomnej forme a musí byť podpísaná oboma stranami, teda darcom aj obdarovaným. Darovacia zmluva by mala obsahovať aj informáciu o tom, že nehnuteľnosť je zaťažená hypotékou.

 

Dcéra, ako obdarovaná, bude po darovaní nehnuteľnosti zodpovedná za splácanie hypotéky ak sa tak dohodnete. Ak je dcéra 18-ročná a má príjem, ktorý jej umožňuje splácať hypotéku, je možné predĺžiť dobu splácania z 17 rokov na 30 rokov. Na to je však potrebné súhlas banky, ktorá poskytla hypotéku. Banka môže súhlas udeliť, ak dcéra preukáže, že je schopná splácať hypotéku aj v predĺženej dobe.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Otec rodinného domu sme darovali synovi za podmienky, že my sme tam ako vecné bremeno. S manželom už 10 rokov nežijeme spolu, ale stále nie sme rozvedení. Rada by som sa opýtala, či je možné rozšíriť vecné bremeno o vnúčatá, resp. zmeniť ho tak, aby boli oni v katastri uvedení ako vecné bremeno. Ide o rodinný dom po mojich rodičoch, no na jeho rekonštrukcii sme pracovali my s manželom. Kvôli finančným problémom manžela sme boli nútení dom prepísať na syna.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, samozrejme, ak s tým bude súhlasiť váš syn ako vlastník nehnuteľnosti, možno zriadiť vecné bremeno aj ďalším osobám. Je ale potrebné uzavrieť písomnú zmluvu o zriadení vecného bremena medzi synom a vašimi vnukmi. Túto je nevyhnutné zavkladovať v katastri nehnuteľností. Podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne overený (notárom alebo matrikou). Ak sú vnuk a vnučka maloletí potom bude potrebné, aby takýto právny úkon schválil súd.

Ak by ste so zmluvou potrebovali pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som jediným vlastníkom rodinného domu, na jeho rekonštrukciu som si zobrala hypotekárny úver, ktorý je zapísaný v katastri. Chcela by som darovať dom dcére a vnukovi, pričom by bol gravírovaný ďalším vecným bremenom v podobe doživotného užívanie a doopatrovania. Je možné takéto riešenie v mojom prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom domu, ktorý je zaťažený hypotékou. Dom chcete darovať dcére a vnukovi. Uvádzame, že teoreticky je to možné, avšak banka z dôvodu porušenie zmluvy o záložnom práve by mohla zosplatniť hypotéku naraz v celosti Odporúčam preto v tomto smere preštudovať zmluvu s bankou a na riešenie veci kontaktovať banku.

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, môj starší syn plánuje prostredníctvom darovacej zmluvy prepísať chatu na mladšieho brata. Zároveň chce v zmluve zriadiť vecné bremeno na mňa, ako na matku. Je to možné?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
áno je to možné. V zmluve to musíte dobre opísať a logicky oddeliť. Účastníkom zmluvy budete aj Vy. Jeden právny úkon v zmluve bude prevod vlastníckeho práva na mladšieho syna a druhý úkon bude zriadenie vecného bremena - právo dožitia pre Vás. Len to treba dobre naformulovať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné predať 1/4 podiel na nehnuteľnosti, ktorú som získal prostredníctvom darovacej zmluvy? Majú spoluvlastníci predkupné právo? Ak áno, ako ich môžem informovať, keďže s nimi neudržiavam kontakt a neznám ich adresu, telefón, atď.? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 24.07.2022)

Dobrý deň, áno správne predpokladáte, spoluvlastníkom v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka patrí predkupné právo.

Predkupné právo by ale nemali iba v prípade, ak by ste chceli váš spoluvlastnícky podiel previesť na blízku osobu.

Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Vzhľadom na to, ak nechcete svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti previesť na vašu blízku osobu, ale na tretiu osobu, potom ste povinná ho najskôr ponúknuť na kúpu ostatným spoluvlastníkom.

Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ponuka musí byť písomná.

Musíte v nej oznámiť všetky podmienky za ktorých by ste chceli svoj podiel predať. Nakoľko v prípade, že spoluvlastníci váš podiel nevykúpia, môžete ho predať tretej osobe avšak za rovnakých podmienok, za akých ste ho ponúkli na predaj vašim spoluvlastníkom.

Zákon v ust. § 605 OZ hovorí, že: "ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke."

Ak táto doba uplynie bez toho aby niektorý zo spoluvlastníkov (alebo viacerí z nich) predkupné právo vykonal, t. j. podiel vykúpil, predkupné právo im zanikne.

Zákon súčasne hovorí, že ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Vzhľadom na uvedené, ak so spoluvlastníkmi neudržiavate kontakt, bude nevyhnutné ho v prípade predaja podielu tretej osobe zistiť za účelom urobenia ponuky na predaj. 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, V darovacej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena manželia, ako darcovia a oprávnení z vecného bremena, plánujú darovať svoj byt svojim deťom. Ako by mal byť podiel vyznačený v zmluve? Polovicu bytového podielu by chceli darovať synovi a druhú polovicu dceře, ale zároveň aj jej manželovi. Je správne to označiť ako 1/2 podiel pre syna a 1/2 podiel pre dcéru s manželom? Je to dostatočné? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
byt môžete darovať aj iba výlučne deťom (bez manžela dcéry). Tým, že darovaním nadobudnutá vec nepatrí do BSM, nie je nutné do toho zakomponovať aj manžela. Ak by ste to chceli darovať aj jej manželovi, musí byť aj on zmluvnou stranou (ako tretí obdarovaný). Podiely potom môžete rozdeliť nasledovne. Synovi 1/2, dcére 1/4 a jej manželovi 1/4.

Ak však chcete iba výlučne deťom darovať, môžete priamo obom deťom po 1/2 (bez jej manžela).


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. Moji rodičia plánujú darovať mi nehnuteľnosť, pre ktorú momentálne vybavujú stavebné povolenie na rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu by následne financovali ja a môj manžel. 1. Je možné darovať dom, pozemky pod nim a záhradu tak, že bude zriadené vecné bremeno doživotného užívania pre nich, a súčasne aj pre môjho manžela? 2. Je možné v jednej darovacej zmluve súčasne darovať pozemok pod domom, záhradu, ktorú vlastní len moja mama, a zároveň dom, ktorého vlastníkmi sú obaja rodičia? 3. Bolo by vhodné do darovacej zmluvy uviesť, že dom je v stave pred rekonštrukciou? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň, prečítali sme si Vašu otázku, pričom k  bodu 1. a 2. uvádzame, že tieto úkony - darovanie pozemku, RD, ako aj záhrady vo Váš prospech ako obdarovaného je možné realizovať v jednej darovacej zmluve.  Súčasne v jednej darovacej zmluve je možné aj zriadiť vecné bremeno v rozsahu ako je uvedené v otázke.
Pokiaľ ide o odpoveď na 3. otázku, pýtate sa, či je vhodné v darovacej zmluve uviesť, že dom je pred rekonštrukciou. Toto uviesť môžete, ale z hľadiska právneho toto konštatovanie je veľmi všeobecné a nemá právnu relevanciu.

V otázke uvádzate, že dom chcete rekonštruovať, preto najlepším riešením by bolo požiadať stav. úrad o vydanie stav. povolenia v rozsahu rekonštrukcie,  až potom ako bude  darovacia zmluva zavkladovaná do katastra nehnuteľností.

Súčasne odporúčame pre účely darovania nechať vypracovať znalecké posudky na ohodnotenie všetkých Vám darovaných nehnuteľností.  Dôvod okrem daňového hľadiska je ten, že ak by došlo k rozporom vo Vašom manželstve a prípadne by aj došlo k rozvodu, budete mať doklad o tom, v akom fin. rozsahu by sa nehnuteľnosť zhodnotila, keďže k jej rekonštrukcii predpokladáme, že by boli použité prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva Vás a Vášho manžela. Váš manžel, keďže nebude obdarovaný, v prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti by v podstate investoval do cudzej nehnuteľnosti a v prípade rozvodu by mal nárok na vyplatenie min. jednej polovice vložených investícií do Vám darovaných nehnuteľností.

Vzhľadom na rôznosť vlastníctva darcov  /výlučné vlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo a zriadenie vecných bremien/ odporúčame zmluvu nechať vypracovať advokátovi.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, môj brat je rozvedený, bezdetný dôchodca, ktorý žije v schátranom rodinnom dome. Môj syn by bol ochotný investovať do rekonštrukcie tohto domu, ale nemá istotu, či dom zdedí, hoci brat údajne v závete odkázal dom synovi. Je možné to právne zabezpečiť?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 28.02.2021)

Dobrý deň, prísľub dedenia v prípade spísania závetu je síce riešením, ale neistým. Dôvod je ten, že závet môže závetca kedykoľvek zmeniť. Naviac rekonštrukciu chce Váš syn vykonávať v súčasnosti.

Možnosťou riešenia je spísanie darovacej zmluvy teraz so zriadením vecného bremena v prospech darcu  - právo doživotného užívania a bývania darcu v nehnuteľnosti.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím vás o informáciu, ako postupovať pri darovaní s vecným bremenom, ak je mama ležiaca pacientka. Môže sa to uskutočniť u nej doma? Koho by som mal o to požiadať, aby bolo všetko v súlade so zákonom a aby sa to nedalo napadnúť po jej smrti? Jedná sa o rodinný dom, kde je moja mama väčšinový vlastník po smrti otca. Ostatní dedičia sa vôbec neangažujú, práve naopak, niektorí na svoju časť majú uvalenú exekúciu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

(odpoveď odoslaná: 13.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak chcete mať zmluvu po právnej stránke v poriadku, bude najlepšie ak si ju necháte vyhotoviť odborníkom (advokátom, príp. notárom).

 

Čo  sa týka faktu, že matka je ležiaca pacientka, treba povedať, že bez ohľadu na to musí byť jej podpis na zmluve úradne overený (legalizovaný). Bude preto potrebné vybaviť napr. nikoho z not. úradu, aby prišiel overiť podpis osobne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.