Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 3. 2017

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti - rod. domu, ktorý som získal na základe darovacej zmluvy od rodičov /ktorí ho mali ako BSM/. Moje vlastnícke právo k nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra súčasne s vecným bremenom v prospech darcov - oboch rodičov, na ktorom sme sa všetci dohodli. Oprávnenými z vecného bremena sú teda obidvaja rodičia. Ja, ako vlastník nehnuteľnosti chcem teraz po dohode s rodičmi previesť na základe darovacej zmluvy nehnuteľnosť na matku, ktorá by tak bola výlučnou vlastníčkou s tým, že vecné bremeno v prospech otca by samozrejme zostalo zachované. Prosím Vás moc pekne o radu, či je taký postup možný, a či je užívacie právo otca potrebné znova v darovacej zmluve uvádzať, keďže nezaniklo, ale stále trvá. To znamená, neviem ako sa vysporiadať s užívacím pravom otca, ktoré ma byt určite zachované a s užívacím pravom matky, na ktorú by sa nehnuteľnosť previedla darovacou zmluvou. T.j. akým spôsobom je potrebné deklarovať pretrvávajúce užívacie právo otca a ako je to s užívacím pravom matky po prevode do jej vlastníctva. Či keďže u otca právo doživotného užívania nehnuteľnosti trvá a netreba to v darovacej zmluve uvádzať, alebo sa to musí uviesť a akým spôsobom a ako je to ohľadom tohto práva u matky. Zo srdca Vám za rady vopred ďakujem. 

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či je vecné bremeno Vašich rodičov zapísané v katastri nehnuteľnosti (t.j. či má vecno-právny charakter). Ak je vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, tak prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (napr. darovacou zmluvou) prevádzate nehnuteľnosť zaťaženú týmto vecným bremenom. Toto vecné bremeno prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nezaniká. Tzn. že ak prevediete vlastnícke právo darovacou zmluvou na Vašu mamu, vecné bremeno Vášho otca zostane zapísané v katastri nehnuteľností. Vecné bremeno Vašej mamy však bude vymazané z dôvodu, že dôjde k splynutiu práv a povinností. Vaša mama má doteraz z vecného bremena právo, ale keď sa stane výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, bude mať zároveň aj povinnosť z vecného bremena (strpieť užívanie nehnuteľnosti). Týmto splynutím dôjde k jeho zániku. Po darovaní nehnuteľnosti by malo v katastri nehnuteľností zostať zapísané iba vecné bremeno Vášho otca. Po povolení vkladu príslušným okresným úradom však skontrolujte LV, či na katastri nespravili chybu a náhodou nevymazali aj vecné bremeno Vášho otca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam u mami aj s druhom a dvoma deťmi. MOJA mama chce prepísať byt na mňa a deti ale chce tam dožiť s tím, že už 10 rokov platím všetko ja. Mama sa boji, že ho predáme a deti budú v niaké chatrčí na dedine a tiež nech e, aby deti vyhodili mňa no je toho veľa. A mám sestru ale ta sa vôbec o nič nestará. Čítala som na Vašej stránke, že keď chce dať majetok maloletému tak treba cez súd a ďalšie osoby, ktorý nemôžu byt rodičia atď. Prosím poraďte mi ako mám urobiť zmluvu, aby tam mohla mám dožiť s tím, že tam budú niak uvedené deti a nebude to napadnuté ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej situácie je jednoduché.

Odporúčame spísanie darovacej zmluvy s vecným bremenom a to právom doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti v prospech Vašej matky.

Áno, darovanie nehnuteľnosti, kde by obdarovanými boli aj Vaše deti, je pomerne zložitý proces hlavne z hľadiska časového. Z uvedeného dôvodu  odporúčame, aby darovacia zmluva bola spísaná len vo Váš prospech ako matky maloletých detí.

Nie je dôvod na obavu, aby ste Vy ako matka predali nehnuteľnosť  a Vaša mama mala obavy zo situácie ako uvádzate v otázke, keďže je Vašou zákonnou povinnosťou o deti sa starať a zabezpečovať pre nich všetku starostlivosť. Ak by ste to zanedbali atď., Vaša mama by sa mohla domáhať vrátenia daru v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka :

" Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Zmluvu odporúčame nechať  vypracovať advokátovi a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná a nebude môcť byť napadnuteľná napr. Vašou sestrou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som poradiť ohľadne darovania. Moja matka si kúpila dom niekde pri Nových Zámkoch. Medzičasom si zobrala väčšiu pôžičku (neviem presne o akú sumu ide, hovorila cca 30-40tisíc e, ktorú istý čas nesplacala tak neviem, či ju nedali na exekúciu. Momentálne ju spláca ale jej právnicka zistila nejaké nejasnosti v zmluve tak napadla zmluvu o pôžičke a predpokladám, že je v súdnom konaní. Teraz ten dom mi chce darovať. Z istej stránky sa bojíme kvôli nejakému vecnému bremenu aj z dôvodu, že ja s rodinou bývame v rajke tak k tomu domu sa v podstate ani nedostaneme a z druhej časti, keď to nepreberem tak môžeme so sestrou prísť o prípadne dedičstvo. Sestra to nechce prebrať čo vlastne neskôr tiež môže byt problém. Chcela by som sa spýtať aký máte nato názor prípadne kde by sme mohli zistiť, či dom ma nejaké vecné bremeno. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom T.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, 
či je na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno zistíte podľa výpisu z LV príslušnej nehnuteľnosti. 
V otázke nepíšete  kedy si mama požičala peniaze  atď., ale to už rieši jej právnička. Pokiaľ ide o spotreb. zmluvu, je treba túto postúpiť na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Či je vo veci podaná žaloba na súd zistíte na prísl. okresnom súde (informačné centrum súdu) podľa miesta trvalého pobytu Vašej matky; či je vec v exek. konaní zistíte na stránke centrálneho registra exekúcií.

Otázka darovania nehnuteľnosti : Samotná pôžička zaväzuje len Vašu mamu a exekútor nemôže siahnúť na Váš majetok. 

Problém je  však v tom, že v prípade,že by mama darovala Vám nehnuteľnosť, veriteľ podľa zmluvy o pôžičke by mohol odporovať neplatnosť darovacej zmluvy, keďže Vy už teraz viete, že mama má dlhy, ktoré zrejme nespláca podľa zmluvy, pričom by Vám darovala dom. Uvedené vyplýva  z ust. § 42a/  a nasl. Obč. zákonníka :
"(1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený."
 

"§ 43  : (1) Právo odporovať právnym úkonom môže uplatniť veriteľ žalobou.

(2) Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.

(3) Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť nielen proti osobám, ktoré s dlžníkom dojednali odporovateľný právny úkon, ale aj proti ich dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právnemu úkonu proti ich predchodcovi.

(4) Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech."

Odporúčame najprv doriešiť zmluvu o pôžičke a až následne darovanie nehnuteľnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, otec sa chystá darovať nehnuteľnosť môjmu bratovi. Je možné darovaciu zmluvu ošetriť tak, aby som mal na danú nehnuteľnosť predkupné právo?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2019)

Dobrý deň. Darovanie je v prvom rade bezodplatný právny úkon. Preto z každej darovacej zmluvy musí byť jasné, že za predmet darovania sa neposkytuje darcovi žiadna protihodnota. Prax však ustálila, že v darovacej zmluve sa dá napríklad v prospech darcu zriadiť vecné bremeno.

Vaša situácia je však odlišná, darcom bude Váš otec, obdarovaným Váš brat a Vy v zásade nie ste účastníkom darovania. Vy by ste boli v podstate treťou stranou a ak by Vám malo zo zmluvy vzniknúť akékoľvek právo, tak by ste museli byť tiež účastníkom zmluvy.

Domnievam sa, že nie je vylúčené, aby ste na základe jednej zmluvy, ktorej súčasťou bude viac právnych úkonov, dosiahli Váš cieľ, a síce darovanie z otca na Vášho brata a súčasne zriadenie predkupného práva na predmet daru vo Váš prospech.

Treba však povedať, že predkupné právo sa dá zriadiť ako vecné právo alebo ako obligačné. Vecné sa vpisuje do katastra nehnuteľností, ale obligačné nie. Preto otázka ktorú si musíte zodpovedať je to, či chcete aby bolo predkupné právo zriadené ako vecné právo alebo len ako obligačné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom nebytového priestoru, či by som mohla darovať mojej dcére, tým, že pokiaľ žijem budem disponovať s týmto priestorom ja. Ďakujem, prípade iný návrh. M.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň,

vo Vami  uvedenom prípade je možné spísať darovaciu s predmetom daru nebytový priestor.
Otázkou je čo myslíte pojmom  "disponovať".

Ak by ste chceli po darovaní predmetného nebytového priestoru tento ďalej predať, darovať,  alebo vymeniť, k tejto časti otázky uvádzame, že to nie je možné, lebo už nebudete vlastníčkou nebytových priestorov.

Môžete sa  s dcérou dohodnúť na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nebyt. priestorov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám na Vás otázku. Pred 19 rokmi rodičia darovali môjmu synovi byt s tým, že do smrti tam môžu bývať vecným bremenom. Potom mi zomrela mamka a otec ostal v tom byte bývať. Našiel si priateľku, u ktorej býva ale ma tam iba prechodné bydlisko. Syn sa k nemu chová pekne, keď treba tak im pomôže. Teraz som sa dozvedela, že sestra che nahovoriť otca, aby si pýtal byt od syna spať, aj keď na to nie je dôvod chcem podotknúť, že otec mal občas také pohnútky vrátiť sa spať do bytu ale za 12 rokov to neurobil nakoľko je v stave, že sám tam bývať nemôže. A moja otázka je môže otec, keď ho sestra presvedčí požiadať o vrátenie daru. Ďakujem za právnu pomoc.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle § 630 občianskeho zákonníka sa môže darca domáhať vrátenia daru iba v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy". 

Napríklad za konanie obdarovaného, ktoré porušuje dobré mravy možno považovať hrubé či hanlivé urážky, psychický nátlak, fyzické násilie, neposkytnutie potrebnej pomoci a iné. Takéto nevhodné správanie sa teda neviaže len na osobu darcu, ale aj na členov jeho rodiny. Za členov rodiny možno považovať napríklad deti, súrodencov alebo manžela darcu. Darca sa podľa súčasnej právnej úpravy teda nemôže domáhať vrátenia daru z iného ako len z vyššie uvedeného dôvodu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Chcem ochrániť chatku s pozemkom proti exekúcii nakoľko mi hrozí exekúcia. Chcel by som darovať nehnuteľnosť môjmu bratovi. No ako sa poistím, aby som v budúcnosti mohol zase byt vlastníkom. Je nejaká možnosť?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, priamo v darovacej zmluvy nezaisťujte, aby ste sa opäť stali vlastníkom. Je to možné riešiť zmluvou o budúcej zmluve s bratom (teda, že vám prevedie po určitom čase nehnuteľnosť späť).

V tomto prípade však považujeme za dôležité upozorniť Vás, že takýto právny úkon môže byť napadnutý pre odporovateľnosť právnych úkonov. Takýto úkon je voči veriteľovi neúčinný a môže sa domáhať splnenia povinnosti aj cez tento prevedený majetok. Ak Vám už bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, v ňom je ustanovené, že sa nemôžete zbavovať majetku, resp. s ním nakladať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Prosím Vás, môžem predať dom s vecným bremenom - prechod cez dvor na moje pole za domom a záhradou? S pozdravom Kraicová.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, 

samozrejme nehnuteľnosť RD s pozemkom, na ktorom viazne vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu na iný susediaci pozemok môžete predať.

Len je potrebné správne toto vecné bremeno v zmluve uviesť tak, aby bolo riadne zapísané do katastra nehnuteľností. Najlepším riešením je, že bude vyhotovený geom. plán vymedzujúci predmetnú časť nehnuteľnosti - pozemku, na ktorom bude viaznúť toto  vecné bremeno vo Váš prospech.

Vo veci nás môžete kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem darovať polovicu domu (bez ťarchy) sestre. Chcem však do budúcnosti zabrániť tomu, aby táto darovaná polovica nemohla byt v žiadnom prípade použitá ako zábezpeka na úver (ktorý by mohol prípadne čerpať aj jej syn). Je možné, aby som ja ako darca mohla toto požadovať od obdarovanej a akým spôsobom formulovať túto požiadavku? Ďakujem za skorú odpoveď - Vás symapatizant P. H.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V záujme toho, aby ste zabránili tomu, aby nehnuteľnosť bola predmetom záložného práva v prospech banky, treba v zmluve zriadiť vecné bremeno vo Váš prospech ako darcu spočívajúce v práve doživotného užívania podielu na nehnuteľnosti. 
Zriadenie vecného bremena vo Váš prospech však nezabráni tomu, aby Vaša sestra ako obdarovaná nemohla svoj podiel na nehnuteľnosti darovať alebo predať.

Za týmto účelom môže byť v darovacej zmluve dojednané predkupné právo pred prípad predaja alebo iného scudzenia podielu na nehnuteľnosti, t.j. aj darovania a to podľa ust. § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka (citujeme) :
§ 602 :"
(1) Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo. 
(2) Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom
§ 603 :
(1) Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj.
(2) Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.
(3) Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.
§ 604 :
Predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu."

Zmluvu odporúčame dať vypracovať advokátovi, aby ste mali právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia mi darovali byt v r. 2001. Zriadili tam vecné bremeno doživotného užívania. Odsťahovali sa a zmenili trvalé bydlisko. Odvtedy nijakým spôsobom neprispievali na byt. V 2012 zomrel otec. S mamou sa nestýkame už viac ako 15 rokov. Myslíte, že by bolo možné zrušiť toto vecné bremeno? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, Občiansky zákonník umožňuje zrušiť vecné bremeno dohodou (zmluvou) uzatvorenou medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Ak by Vaša mama súhlasila so zrušením vecného bremena, na zápis tohto zrušenia by bol nutný vklad do katastra nehnuteľností, ktorý by na základe predmetnej zmluvy vecné bremeno vymazal z katastra. V prípade, že by Vaša mama nesúhlasila so zrušením vecného bremena na základe zmluvy, bolo by možné uvažovať o zrušení súdom. Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Z krátkeho opisu Vášho prípadu v otázke však nevyplýva, že by taká zmena pomerov nastala, a že by bolo možné podať na súd návrh na zrušenie vecného bremena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom (Občianske právo)

Dobrý deň. Tatino chce dať darovaciu zmluvu na jedno zo svojich deti s vecným bremenom, t. j. bude mať doživotné právo, ako je to ak by som skôr zomrela ako on? Mám jednu dcéru, prešlo by to na ňu? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň,

ak máte na mysli situáciu, kedy prevedie nehnuteľnosť na jedno zo svojich detí, pričom zároveň sa zriadi právo doživotného užívania pre darcu a obdarované dieťa by zomrelo, v takomto prípade prebehne riadne dedičské konanie. Ak bude vecné bremeno (právo dožitia) zapísané v katastri a nehnuteľnosť po tomto dieťati zdedí jeho dieťa (vnuk), potom povinnosť z vecného bremena prejde na neho.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk