Máte
otázku?

Alkohol za volantom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Alkohol za volantom

Dobry den, sudkyna mi v superrychlom konani /alkohol za volantom - 1,2 prom./ dala trest: 600,- € pokuta a 2 roky zakaz riadit mot. vozidlo. To znamena, ze ja som teraz akoze v podmienke? A bude mi tento trest figurovat v RT? Dakujem pekne

Odpoveď: Alkohol za volantom

Dobrý deň, nie ste v žiadnej podmienky (ak máte na mysli podmienečne odložený trest odňatia slobody alebo iného trestu). V súčasnosti Vám bol uložený peňažný trest a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Pre prípad, že by ste neuhradili peňažný trest Vám bol uložený aj náhradný trest odňatia slobody (ten sa však vykoná iba v prípade ak peňažný trest neuhradíte). Súčasne Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa neukladá podmienečne. Na základe toho je možné skonštatovať, že v súčasnosti nemáte uložený žiadny trest podmienečne, a preto nemožno hovoriť o tom, že by ste boli v podmienke. Čo sa týka registra trestov, tak pre peňažný trest a tiež pre trest zákazu činnosti platí, že ich vykonaním sa zahladzujú. Tzn. že zaplatením peňažného trestu, resp. uplynutím trestu zákazu činnosti dochádza zo zákona k zahladeniu a ich výmazu z výpisu z registra trestov (všetky odsúdenia však zostávajú zaznamenané v odpise z registra trestov).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať môj manžel nafúkal zostatkový alkohol 1 promile. Aký peňažný trest ho minie a koľko nebude môcť si sadnúť za volant? Policajti mu povedali, že mal šťastie, že to bol priestupok, ale vodičský mu zadržali. Za koľko príde vyjadrenie od polície ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
odhadnúť výšku sankcií je veľmi ťažké, až nemožné. Závisí totiž od inidividuálnosti každého jedného prípadu. Nie je možné preto paušalizovať. Aj zákony pre potrebu personalizácie trestov a sankcií určujú iba rozsahy trestov, nie presnú výšku. Pri určovaní výšky sankcií sa bude napríklad prihliadať na jeho predchádzajúce tresty, priestupky.

O zadržanom vodičskom preukaze mu príde aj rozhodnutie okrem toho potvrdenia, ktoré mu bolo odovzdané priamo na mieste. Následne vo veci začne konať priestupkový orgán.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať kamarátka nafúkala 0,31 mg/l a zobrali jej vodičky preukaz v zápisnici to aj oľutovala stal sa jej úplne prvý priestupok za 19 rokov šoférovania.
Hlavne by ju zaujímalo, či bude mať zákaz šoférovať alebo by bola možnosť jej vodičák vrátiť so skúšobnou dobou. Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
s veľmi vysokou pravdepodobnosťou jej bude v správnom konaní uložá peňažná pokuta a zároveň aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Vodičský preukaz bude mať zadržaný do doby kým nepominú dôvody zadržania vodičského preukazu.

Po uplynutí polovice zákazu činnosti viesť motorové vozidlo bude môcť požiadať o upustenie od výkonu zvyšku zákazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, v septrembri 2011 mi bol zadržaný vodičský preukaz na 18 mesiacov po jazde pod vplyvom alkoholu. Zaplatil som pokutu, odsťahoval som sa do zahraničia a všetko nechal zapadnúť prachom. Momentálne mám trvalý pobyt mimo územie SR, a v podstate nemám možnosť sa vrátiť na psychotesty a zdravotnú prehliadku( v SR nemám už ani zdravotnú dokumentáciu). Moja otázka znie, či by sa celé toto koliečko (psychotesty, zdravotná prehliadka, preskúšanie) nedalo urobiť na území ČR, kde trvalo žije, resp. ako ďalej postupovať. Ďakujem M. 

Odpoveď: Alkohol za volantom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)


Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nevieme, či bude naša informácia dostačujúca, lebo sa zákonmi českej republiky nezaoberáme úplne v celom rozsahu, ale mohlo by Vám pomôcť ust. § 109 zákona č. 361/2000 Sb. z. o provozu na pozemních komunikacích platí  /citujeme/ :

"Vydání řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
(2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění,
a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel,
b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel,
c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle § 118,
e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu podle § 108.
g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
(3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele řidičského oprávnění.
(4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. b) je rozhodnutí, kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno.
(5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 a 99.
(6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. b) až g) je žádost o vydání řidičského průkazu.

(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno.
(8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. d),
c) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e),
d) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f).

e) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. g),
f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti,

4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,

5. výpis z živnostenského rejstříku,

g) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.
(9) Po podání žádosti o vydání řidičského průkazu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli,
b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí doklad žadateli."
 

Podstatnou je okolnosť, že na území Česka máte trvalý pobyt a dôležitý pre Vás je odst. 7 písm. g/ § 109 cit. zákona : predloženie čestného prehlásenia, že už uplynula doba, na ktorú Vám bol uložený zákaz vedenia MV.

Dúfame, že  naša rada Vám pomôže.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Alkohol za volantom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, ja by som sa Vás rada opýtala na jednu otázku ohľadne môjho otca. Bol zadržaný policajnou hliadkou, pretože nemal rozsvietené hlavné svetlomety a podrobil sa hneď aj dychovej skúške, kde mu bola nameraná hodnota 2.4 promile. Hneď mu bola samozrejme obmedzená sloboda, ale s políciou spolupracoval a v super rýchlom konaní mal byť vynesený verdikt, ale prokurátorka dohodu o vine a treste neprijala a podala na neho obžalobu. Nakoniec súd rozhodol o vine, čo aj bolo jasné, ale dostal trest 5 mesiacov podmienečne s odkladom na 1 rok a zákaz činnosti šoférovania na 3 roky. Za 30 rokov praxe nemal nikdy problém s alkoholom a vôbec nie s alkohol za volantom. Dopravné priestupky mal len prekročenie rýchlosti a o inom sa nepíše. Bol síce súdne trestaný v roku 2007, ale úplne za niečo iné (nemalo to nič spoločné s alkohol ani so šoférovaním). Chcela by som sa opýtať, keď nikdy nemal problém s alkoholom za volantom, ani nehodu a ani iné problémy ohľadne šoférovaní, prečo mu súd uložil trest zákazu činnosti šoférovania až na 3 roky. Je to odstupňované promile alkoholu alebo zavážilo tam to, že bol v minulosti súdne trestaný (aj keď to bolo za niečo úplne iné)? Veľmi by som Vám bola vďačná za radu. Je šofér z povolania, a keď mu odňali vodičský preukaz na 3 roky, je bez práce. Chcela by som vedieť, že či by sa oplatilo podať odvolanie alebo sa tam môže stať, že keď by sa odvolal, mohol by mu hroziť ešte väčší trest alebo nedaj bože by mohol za odvolanie dostať premenu podmienku na trest.

Odpoveď: Alkohol za volantom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2018)

Dobrý deň. Súdy sú povinné riadiť sa pri ukladaní trestov Trestným zákonom. Podľa ustanovenia § 34 ods. 4 Trestného zákona platí, že: "Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy." Uvedené ustanovenie teda predstavuje základné kritériá, ktoré súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery zohľadňuje.

Pokiaľ ide o podanie prípadného odvolania proti rozsudku, ktorým bol Vášmu otcovi uložený trest odňatia slobody na päť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na tri roky, ak odvolanie podáva odsúdený, platí zásada zákazu zmeny trestu k horšiemu. Inak povedané, odvolací súd nemôže na základe odvolania odsúdeného uložiť prísnejší trest než súd prvého stupňa.

V prípadnom odvolaní Vám odporúčam vysvetliť a preukázať odvolaciemu súdu, že Váš otec je šofér z povolania, a preto žiadate aspoň zníženie doby troch rokov zákazu činnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Alkohol za volantom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku