Máte
otázku?

Alkohol za volantom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Alkohol za volantom

Dobrý deň, v rámci super-rychlého konania (alkohol za volantom - 1,2 promile) mi súdkyňa uložila trest: pokuta vo výške 600 eur a dvojročný zákaz riadenia motorového vozidla. Znamená to, že som teraz v podmienke? A bude ma tento trest figurovať v RT? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Alkohol za volantom

Dobrý deň, nie ste v žiadnej podmienky (ak máte na mysli podmienečne odložený trest odňatia slobody alebo iného trestu). V súčasnosti Vám bol uložený peňažný trest a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Pre prípad, že by ste neuhradili peňažný trest Vám bol uložený aj náhradný trest odňatia slobody (ten sa však vykoná iba v prípade ak peňažný trest neuhradíte). Súčasne Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý sa neukladá podmienečne. Na základe toho je možné skonštatovať, že v súčasnosti nemáte uložený žiadny trest podmienečne, a preto nemožno hovoriť o tom, že by ste boli v podmienke. Čo sa týka registra trestov, tak pre peňažný trest a tiež pre trest zákazu činnosti platí, že ich vykonaním sa zahladzujú. Tzn. že zaplatením peňažného trestu, resp. uplynutím trestu zákazu činnosti dochádza zo zákona k zahladeniu a ich výmazu z výpisu z registra trestov (všetky odsúdenia však zostávajú zaznamenané v odpise z registra trestov).

Trápi vás "Alkohol za volantom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: môj manžel nafúkal v dychovom teste 1 promile zvyškového alkoholu. Aký finančný trest ho čaká a na ako dlho mu bude odňaté právo riadiť auto? Policajti mu povedali, že mal šťastie, keďže to bol len priestupok, avšak vodičský preukaz mu zadržali. Kedy môžeme očakávať vyjadrenie od polície? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
odhadnúť výšku sankcií je veľmi ťažké, až nemožné. Závisí totiž od inidividuálnosti každého jedného prípadu. Nie je možné preto paušalizovať. Aj zákony pre potrebu personalizácie trestov a sankcií určujú iba rozsahy trestov, nie presnú výšku. Pri určovaní výšky sankcií sa bude napríklad prihliadať na jeho predchádzajúce tresty, priestupky.

O zadržanom vodičskom preukaze mu príde aj rozhodnutie okrem toho potvrdenia, ktoré mu bolo odovzdané priamo na mieste. Následne vo veci začne konať priestupkový orgán.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja kamarátka nafúkala 0,31 mg/l a jej vodičský preukaz bol odobratý. V zápisnici vyjadrila ľútosť, keďže to bol jej úplne prvý priestupok za 19 rokov šoférovania. Hlavná otázka, ktorá by ju zaujímala, je, či dostane zákaz šoférovať, alebo či existuje možnosť vrátenia jej vodičského preukazu po skúšobnej dobe. Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
s veľmi vysokou pravdepodobnosťou jej bude v správnom konaní uložá peňažná pokuta a zároveň aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Vodičský preukaz bude mať zadržaný do doby kým nepominú dôvody zadržania vodičského preukazu.

Po uplynutí polovice zákazu činnosti viesť motorové vozidlo bude môcť požiadať o upustenie od výkonu zvyšku zákazu.


Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, v septembri 2011 mi bol zadržaný vodičský preukaz na 18 mesiacov po jazde pod vplyvom alkoholu. Zaplatil som pokutu a odsťahoval som sa do zahraničia, takže som všetko nechal zapadnúť prachom. Momentálne mám trvalý pobyt mimo územie SR a vlastne nemám možnosť sa vrátiť na psychotesty a zdravotnú prehliadku, keďže v SR už nemám ani zdravotnú dokumentáciu. Moja otázka znie: Je možné celý tento proces (psychotesty, zdravotná prehliadka, preskúšanie) absolvovať na území ČR, kde trvale žijem? Prípadne, ako by som mal ďalej postupovať? Ďakujem, M.

Odpoveď: Alkohol za volantom

(odpoveď odoslaná: 18.10.2018)


Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nevieme, či bude naša informácia dostačujúca, lebo sa zákonmi českej republiky nezaoberáme úplne v celom rozsahu, ale mohlo by Vám pomôcť ust. § 109 zákona č. 361/2000 Sb. z. o provozu na pozemních komunikacích platí  /citujeme/ :

"Vydání řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
(2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění,
a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel,
b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel,
c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle § 118,
e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu podle § 108.
g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
(3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele řidičského oprávnění.
(4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. b) je rozhodnutí, kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno.
(5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 a 99.
(6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. b) až g) je žádost o vydání řidičského průkazu.

(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno.
(8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. d),
c) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e),
d) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f).

e) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. g),
f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti,

4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,

5. výpis z živnostenského rejstříku,

g) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.
(9) Po podání žádosti o vydání řidičského průkazu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli,
b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí doklad žadateli."
 

Podstatnou je okolnosť, že na území Česka máte trvalý pobyt a dôležitý pre Vás je odst. 7 písm. g/ § 109 cit. zákona : predloženie čestného prehlásenia, že už uplynula doba, na ktorú Vám bol uložený zákaz vedenia MV.

Dúfame, že  naša rada Vám pomôže.


 


Trápi vás "Alkohol za volantom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala na jednu otázku týkajúcu sa môjho otca. Bol zadržaný policajtnou hliadkou, pretože nemal rozsvietené hlavné svetlomety. Následne sa podrobil dychovej skúške, pri ktorej mu bola nameraná hodnota 2.4 promile. Okamžite mu bola obmedzená sloboda, ale so strážcami zákona spolupracoval. Očakávalo sa rýchle konanie a vynesenie verdiktu, avšak prokurátorka neprijala dohodu o vine a treste a podala na neho obžalobu. Nakoniec súd rozhodol o vine, čo bolo jasné, a uložil mu trest 5 mesiacov podmienečne s odkladom na 1 rok a zákazom šoférovania na 3 roky. Známe je, že počas svojej 30-ročnej praxe nikdy nemal problém s alkoholom, najmä nie za volantom. Dopadol za dopravné priestupky, konkrétne prekročenie rýchlosti, o žiadnom inom nebol informovaný. Súdne bol trestaný v roku 2007, ale za niečo úplne iné (nezávislé na problémoch s alkoholom či šoférovaním). Chcela by som sa opýtať: Ak nikdy predtým nemal problém s alkoholom za volantom, nehodu ani iné problémy súvisiace so šoférovaním, prečo mu súd uložil trest zákazu šoférovania až na 3 roky? Bola to výsledok hodnoty promile alkoholu v jeho krvi, alebo tu zohralo úlohu to, že bol v minulosti súdne trestaný (aj keď za niečo úplne iné)? Bola by som Vám veľmi vďačná za odpoveď. Môj otec je šofér z povolania. Keď mu na 3 roky odobrali vodičský preukaz, stratil aj prácu. Potrebovala by som vedieť, či by stálo za to podať odvolanie, alebo hrozí, že by v prípade odvolania mohol dostať ešte vyšší trest, alebo by sa jeho podmienečný trest mohol zmeniť na nepodmienečný.

Odpoveď: Alkohol za volantom

(odpoveď odoslaná: 12.01.2018)

Dobrý deň. Súdy sú povinné riadiť sa pri ukladaní trestov Trestným zákonom. Podľa ustanovenia § 34 ods. 4 Trestného zákona platí, že: "Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy." Uvedené ustanovenie teda predstavuje základné kritériá, ktoré súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery zohľadňuje.

Pokiaľ ide o podanie prípadného odvolania proti rozsudku, ktorým bol Vášmu otcovi uložený trest odňatia slobody na päť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na tri roky, ak odvolanie podáva odsúdený, platí zásada zákazu zmeny trestu k horšiemu. Inak povedané, odvolací súd nemôže na základe odvolania odsúdeného uložiť prísnejší trest než súd prvého stupňa.

V prípadnom odvolaní Vám odporúčam vysvetliť a preukázať odvolaciemu súdu, že Váš otec je šofér z povolania, a preto žiadate aspoň zníženie doby troch rokov zákazu činnosti.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Alkohol za volantom" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.