Máte
otázku?

Trest domáceho väzenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Trest domáceho väzenia

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na niečo týkajúce sa môjho prípadu. Už som bol odsúdený a rozsudok nadomnou je právoplatný od 16.1.2015. Dvakrát som podal žiadosť o odklad trestu, avšak obe mi boli zamietnuté. Chcem sa spýtať, či by bolo možné podať žiadosť o zmenu trestu na domáci arrest namiesto pobytu vo väzenskej ústave. Ďakujem.

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

Dobrý deň

právoplatné rozhodnutie je rozhodnutie nezmeniteľné a záväzné, tzn. proti nemu už nemožno podať riadny opravný prostriedok. Prii určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na najmä na spôsob spáchania činu, jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť nápravy. Podľa Trestného zákona možno páchateľovi uložiť taký druh trestu a v takej výmere, ako je ustanovená v tomto zákone. 

Na uloženie trestu domáceho väzenia je potrebné splnenie podmienok a to 1) trest sa ukladá páchateľovi prečinu a 2) vzhľadom na povahu činu a možnosť nápravy páchateľa nie je potrebné uložiť trest odňatia slobody.

Trápi vás "Trest domáceho väzenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trest domáceho väzenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať. Moja sesternica bola odsúdená za obzvlášť závažný zločin. Súd jej uložil nepodmienečný trest vo výmere 8 rokov. Má nárok požiadať o prepustenie z výkonu trestu až po uplynutí 3/4 trestu v ústave. Je možné požiadať aj o skoršie prepustenie z výkonu trestu, napríklad po 2/3, pričom by súd mohol nahradíť zvyšok trestu elektronickým náramkom alebo iným spôsobom? Odsúdená je matkou dvoch maloletých detí, ktoré sú momentálne v opatere rodiny. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

(odpoveď odoslaná: 27.02.2020)

Dobrý deň,

aby súd mohol premeniť nepodmienečný trest na trest domáceho väzenia, musia byť splnené tieto podmienky:

§ 65a Trestného zákona 

(1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne

a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky,

d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a

f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

(2) Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.

Dôležitá je hlavne táto podmienka: Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere až na 4 roky za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom.

Nakoľko bola odsúdená za obzvlášť závažný TČ, čo je TČ kde je dolná hranica trestnej sadzby najmenej 10 rokov a trest domáceho väzenia je možné uložiť len ak TČ má hornú hranicu do 10 rokov, nepredpokladám, že to bude možné. Záleží za aký trestný čin bola odsúdená a aká je tam sadzba.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trest domáceho väzenia (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som vás požiadala o odpoveď. V minulosti som bol odsúdený za spreneveru s podmienkou na 6 mesiacov. Teraz je proti mne znova podaná obžaloba a prokurátor už podal súdnu žiadosť. Chcem sa opýtať, či je možné požiadať o domáci trest. Mám dve malé deti a bývam v podnájme. Ďakujem.

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

(odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

Trest domáceho väzenia ako alternatívny druh trestu k trestu odňatia slobody upravuje ustanovenie § 53 Trestného zákona. V zmysle predmetného ustanovenia je možné uložiť trest domáceho väzenia páchateľovi prečinu a súd ho môže uložiť najviac na obdobie dvoch rokov. Pri rozhodovaní o treste sa súd zaoberá všetkými okolnosťami a na základe týchto záverov rozhoduje aký druh trestu uloží. Pri rozhodovaní o uložení trestu domáceho väzenia súd skúma okrem iného aj splnenie ďalších hmotnoprávnych podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované v § 53 ods. 1 Trestného zákona.     

Prečinom sú všetky trestné činy spáchané z nedbanlivosti a úmyselné trestné činy, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Na bližšiu analýzu prípadu, najmä skutočnosť, či spĺňate hmotnoprávne podmienky pre uloženie trestu odňatia slobody by sme potrebovali vedieť okolnosti daného prípadu. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, môžeme vám zabezpečiť kvalifikované zastúpenie v konaní pred súdom, poprípade sa môžeme dohodnúť na osobnej konzultácii, kde by sme vás mohli informovať o možnostiach vašej obrany podľa príslušných trestnoprávnych predpisov.   


Podotázka: Trest domáceho väzenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako môžeme zrušiť domáce väzenie. V našej rodine máme člena, ktorý sa nachádza v domácom väzení. Táto osoba sa však správa nevhodne a neváži si, že sme mu umožnili domáce väzenie. Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

(odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň. Premenu trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody upravujú najmä nasledujúce ustanovenia:

Ustanovenie § 53 ods. 5 Trestného zákona: "Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu."

Ustanovenie § 435 ods. 3 Trestného poriadku: "Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd na verejnom zasadnutí uznesením premení tento trest alebo jeho zvyšok na nepodmienečný trest odňatia slobody; pred týmto rozhodnutím musí byť odsúdený vypočutý."

Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení je zrejmé, že k premene zvyšku trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody by malo dôjsť vtedy, ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti. Ak takáto situácia nastala, môžete to oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi, resp. príslušnému súdu, ktorý je oprávnený na rozhodnutie. Príslušným súdom je súd, v ktorého obvode sa má trest domáceho väzenia vykonávať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trest domáceho väzenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.