Máte
otázku?

Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?

Dobrý deň, mala by som na vás jednu otázku. Neviem si poradiť s jedným problémom. Môj známy čelí rozvodu. Všetko by prebiehalo v poriadku, keby jeho ešte stále oficiálna manželka počas ich manželstva nezobrala úver s vysokou sumou, o ktorom on nemal ani tušenie. Teraz od neho požaduje, aby splácal polovicu úveru. Nič nepodpísal a ona to urobila bez jeho vedomia. Moja otázka je, či bude musieť splácať polovicu úveru a či to bude mať vplyv na rozvodové konanie. Môj známy má viacero dôvodov na rozvod, vrátane nevery a toho, že sa nestarala o ich deti. Pracuje mimo Slovenskej republiky a každý mesiac pravidelne posielal domov peniaze pre manželku a deti. Ona tieto peniaze namiesto toho míňala na svoje vlastné potreby a milencov. Rada by som sa opýtala, ako by mal postupovať v rozvodovom konaní, aby prebehlo rýchlo a hladko. Ďakujem vopred za váš čas a odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?

Dobrý deň

 

podľa § 143 OZ: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Podľa § 145 OZ: ”1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. 2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.” V posudzovaní, či ide o bežnú vec treba brať do úvahy konkrétne pomery rodiny. Poskytnutie úveru zväčša nie je bežnou vecou. 

Pokiaľ zmluvu uzatvára len jeden z manželov, z ktorej je zaviazaný len on, nepovažuje sa to za právny úkon týkajúci sa spoločných vecí manželov a teda súhlas druhého manžela sa nevyžaduje. Podľa § 147 ods. 1 OZ pohľadávka jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva môže byť v prípade výkonu rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM.

Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadané pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú týkajú ich bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za trvania manželstva.

Je nutné podotknúť, že v konaní o návrhu na rozvod manželstva súd nerozhoduje o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ide o dve samostatné konania. Po rozvode je potrebné podať nový návrh na vyporiadanie BSM.

Trápi vás "Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som pomôcť s rozvodovými papiermi, pretože som sa ešte nerozvádzal a ani neviem, ako to funguje. Mám 24 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,

ak sa chcete rozviesť, treba podať návrh na rozvod na miestne príslušný súd, ktorým je súd v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal.

Z návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu, aby súd mal za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ak sú z manželstva maloleté deti, potom s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. V takom prípade je potrebné, aby ste v návrhu na rozvod manželstva uviedli akým spôsobom si predstavujete starostlivosť o deti, či navrhujete zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a uvediete návrh na úpravu styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež akú výšku výživného navrhujete, aby mesačne platil rodič, ktorému dieťa nebude zverené do starostlivosti, v prospech dieťaťa k rukám rodiča, ktorému dieťa bude do starostlivosti zverené.

K návrhu pripojte aj listinné dôkazy, ktorými podopriete všetky vyššie uvedené skutočnosti (napr. sobášny list, potvrdenie o spoločnom bydlisku, približný zoznam Vašich mesačných výdavkov na dieťa, na základe ktorého určíte výšku požadovaného výživného, priložte výpis Vášho mesačného, resp. ročného príjmu od zamestnávateľa, ak teda ste zamestnaní). Pri bezdetnom rozvode nie je potrebné zasielať potvrdenie o príjme, tieto dokumenty súd k rozvodu nepotrebuje. Rozvodové papiere sa vždy dávajú súdu tak, aby každá zo strán dostala po jednom a jeden zostal súdu. Ak by ste mali deti, tak podávate návrh 3x (súdu 1x, manželovi 1x a kolíznemu opatrovníkovi 1x).

Ak nemáte deti, tak to bude jednoduchšie. Vzor návrhu si môžete stiahnuť z tejto nasej stránky. Dajte do googlu "ficek.sk: vzor návrhu na rozvod


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa rozviesť rýchlo a bez problémov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.