Máte
otázku?

Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Zahraničie

Otázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

Mám napísaný list s obsahom toho, čo sa mi stalo. Zažila som veľmi nepríjemnú situáciu. Žijem v zahraničí a počas môjho posledného dňa víkendovej návštevy Slovenska mi na zastávke ukradli batoh so všetkými mojimi osobnými vecami, vrátane dokladov a drahej elektroniky, v celkovej hodnote 800 EUR. Keď sme sa pokúsili túto situáciu zahlásiť a vybaviť nové doklady, bolo nám povedané, že sa to nedá a máme prísť zajtra. Avšak, my sme museli večer odletieť späť do zahraničia. Odvtedy som sa snažila zistiť, čo mám urobiť. Požiadala som rodinných príslušníkov, aby to za mňa zahlásili, ale bez úspechu. Moja otázka teda znie: Môžem to poslať e-mailom? Ak áno, na akú e-mailovú adresu to mám poslať a aký by bol postup? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

Dobrý deň,

je to možné pretože orgány činné v trestnom konaní konajú aj z úradnej povinnosti. Mohli by teda e-mail brať ako podnet na začatie trestného stíhania. Lepšie však bude, ak trestné oznámenie pošlete poštou doporučene, aby ste mali doklad o tom, že ste ho podali. V trestnom oznámení si uplatnite aj škodu.

Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o radu. Mala som priateľa, ktorý ma neustále napádal, či už psychicky alebo aj fyzicky. Rozhodla som sa preto od neho odísť. Problém je, že mi predtým kúpil auto, ktoré je napísané na moje meno, ale po mojom odchode z jeho domu mi odmietol auto odovzdať a momentálne je zaparkované na jeho pozemku. Tvrdí, že auto zaplatil on, že má svedkov a vyhráža sa, že auto patrí jemu, aj keď je na moje meno. Chcela by som sa spýtať, či má zmysel bojovať o auto alebo nie.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2024)

Dobrý deň,
ak ste na kúpnej zmluve uvedená ako kupujúca Vy a nie Váš bývalý priateľ, tak potom ide o vec, ktorej ste vlastníkom Vy. Môžete preto priateľa vyzvať, aby Vám auto dobrovoľne vydal, inak, že sa obrátite na súd so žalobou o vydanie veci. V konaní pred súdom budete musieť preukázať, že ste vlastníkom veci, na to môže poslúžiť práve kúpna zmluva. 

Na strane Vášho bývalého priateľa by však tiež mohol existovať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenie v zmysle ust. § 454 Občianskeho zákonníka:

Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako máme postupovať v situácii, keď sme si kúpili byt, v ktorom sú podľa kúpnej zmluvy spoločné priestory určené na spoločné užívanie. Ide konkrétne o prípojky ako vodovod, teplo, elektrina a plyn. Sused, ktorý dokonca nie je vlastníkom bytu, nám vstup do tejto spoločnej miestnosti uzavrel a odmieta sa s nami dohodnúť. Ako by sme mali postupovať v tejto situácii? Ďakujem vopred za vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 07.05.2024)

Dobrý deň, vo veci vami uvedenej problematiky užívania nebyt. priestorov v bytovom dome odporúčam kontaktovať správcu bytového domu  prípadne predseduz spoločenstva a uviesť, aký je stav ohľadom priestorov. Je možné, že vlastník bytu, teda nie samotný užívateľ bytu, má uzatvorenú zmluvu o nájme predmetných priestorov so správcom bytového domu na základe súhlasu vlastníkov bytov a platí aj nájom.

Pokiaľ ide o platenie nájmu, táto položka by mala byť uvedená v správe správcu bytového domu o hospodárení s fondom prevádzky a údržby bytového domu ako príjem bytového domu.

Uvádzame, že podľa ust. § 8a/ ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí :

"Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome."

 

Ak máte v bytovom dome na správu bytového domu zriadené spoločenstvo, uvedené sa týka aj spoločenstva v zmysle ust. § 7b/ ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 

 


Uvádzame, že v

 


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som podal trestné oznámenie na osobu, ktorá zostáva nemenovaná, z dôvodu vyhrážania sa, že mi ublíži. Táto osoba mi vyhrážala, že príde na moju adresu, zbije ma a bude mi robiť ďalšie nepríjemnosti. Bojím sa, že mi skutočne ublíži. Môžem pre takéto hrozby podať trestné oznámenie?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň,
trestný zákon pozná trestný čin tzv. nebezpečného vyhrážania. Tento je upravený v ust. § 360 ods. 1 Trestného zákona: 

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.  

Čo je to ťažká ujma na zdraví je upravené v ust. § 123 ods. 3 Trestného zákona: 

(3) Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je a) zmrzačenie, b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, c) ochromenie údu, d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, e) poškodenie dôležitého orgánu, f) zohyzdenie, g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, h) mučivé útrapy, alebo i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

Ak sa domnievate, že dotyčná osoba naplnila skutkovú podstatu uvedenú vyššie, tak potom môžete podať trestné oznámenie, nech to polícia prešetrí. Oznámenie podajte na políciu alebo prokuratúru, a to písomne alebo ústne do zápisnice. 


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať trestné oznámenie v súvislosti s finančným podvodom. Činnosť spoločnosti, o ktorej som sa neskôr dozvedela, že je podvodná, spočívala v nákupe a predaji kryptomien. V dôsledku mojej neznalosti ma táto spoločnosť obrala o peniaze. Rada by som vedela, či je možné podať trestné oznámenie aj elektronicky, pretože nikde nemôžem nájsť adresu, na ktorú by som mohla poslať oznámenie poštou. Ďakujem pekne. S pozdravom, Beáta

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň,
podať trestné oznámenie e-mailom by teoreticky mohlo byť možné, nakoľko orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať z úradnej povinnosti a mohli by to brať ako určitý podnet, avšak vhodnejší spôsob by bol trestné oznámenie podávať v zmysle trestného poriadku v ust. § 62 ods. 1:

Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná.   Trestné oznámenie tiež odporúčame označiť ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu. Vždy je lepšie to podať radšej poštou, podpísané, doporučene. Priložte k tomu aj všetky maily a komunikáciu s podvodníkmi.

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať trestné oznámenie za podvod. Poslala som peniaze za sľúbené práce, avšak keďže osoba neprišla vykonať dohodnutú prácu, peniaze mi odmieta vrátiť.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň, ak ste niekomu zaplatili vopred za objednané práce, môžete podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu, avšak vzhľadom na našu skúsenosť, väčšinou takéto trestné oznámenia policajti odmietajú s tým, že poškodených odkazujú na riešenie veci civilnou cestou.  Hlavne ak je škoda nižšia. Preto vám odporúčame najprv odstúpiť od zmluvy o dielo, ktorú ste uzatvorili a vyzvať dotyčného na vrátenie poskytnutej zálohy. Následne ak vám túto nevráti vo Vami stanovenej lehote, obráťte sa so svojim nárokom na súd, a to podaním žaloby o zaplatenie. A až keď to nevyjde, tak trestné oznámenie. Takto by som to robil jas cieľom maximalizovať šancu, ze to budú riešiť trestnoprávne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako môžem riešiť situáciu, keď mi priateľ stále ničí život. Už viac ako rok nežijeme spolu, ale vie, kde bývam v podnájme. Spôsobuje mi existenčné problémy a tiež ma fyzicky a psychicky napáda. Prosím vás, ako by som to mohol/mohla riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ktorý opisujete by sa mohlo jednať o súbeh viacerých trestných činov. Mohlo by ísť o trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa ust. § 360a Trestného zákona:

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   Taktiež by sa mohlo jednať aj o ublíženie na zdraví, o daný trestný čin by sa však jednalo len vtedy, ak by Vám spôsobil nejaké zranenie, ktoré by Vám na aspoň 7 dní sťažilo Váš obvyklý spôsob života. V každom prípade, nakoľko uvedené konania ako uvádzate trvajú už po dlhší čas, tak odporúčam nečakať a podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, a to buď písomne alebo ústne do zápisnice. Ak vo veci máte aj nejaké dôkazy, tak ich priložte k trestnému oznámeniu. 
Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som podať trestné oznámenie na obchodnú spoločnosť s investíciami, ktorá ma oklamala o peniaze. Mám len tri mená, žiadne doklady a viem iba názov spoločnosti. Ako mám postupovať? Je možné žiadať o odškodnenie, keď ma oklamali o peniaze?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň,
môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, aby postup danej spoločnosti prešetrili. Fakt, že nemáte doklady nie je prekážkou a orgány činné v trestnom konaní musia vec prešetriť s poukazom na ust. § 2 ods. 10 Trestného poriadku:

Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

V trestnom oznámení si súčasne uplatnite aj nárok na náhradu škody. 


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 7.8 sa stala situácia, ktorú by som rada nahlásila na políciu. Osoba šíri o mne nepravdivé informácie a neoprávnene zdieľa môj profil na sociálnych sieťach, vrátane dezinformácií atď. Je to vec, ktorú by som mala nahlásiť polícii, alebo existuje iný postup? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
daná osoba by sa mohla dopúšťať trestného činu podľa § 373 Trestného zákona:

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Môžete preto podať trestné oznámenie, aby toto konanie polícia prešetrila. Trestné oznámenie sa podáva na polícií alebo prokuratúre, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou.  Ochranu voči takýmto konaniam Vám tiež poskytuje § 11 Občianskeho zákonníka:   Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   V prípade, že niekto do tohto práva zasahuje má osoba právo domáhať, "aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie" a taktiež "pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch." (§ 13 ods. 1 a ods. 2 OZ. 

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať, ako postupovať, ak chcem podať trestné oznámenie? Je možné tak urobiť aj cez internet? Potrebujem to kvôli tomu, že môj bývalý partner neplatí alimenty na naše dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň. Áno, trestné oznámenie môžete podať aj cez internet bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk to občanom – držiteľom elektronických občianskych preukazov so zaručeným elektronickým podpisom umožňuje projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry (GP) SR. Trestné oznámenie je možné podať písomne, elektronicky ale aj ústne do zápisnice. Ak by ste chceli pomôcť s podaním trestného oznámenia, doporučujem Vám poradiť sa cez našu Premium poradňu alebo telefonickú konzultáciu. 

 


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Objednala som si oblečenie na Facebook Marketplace a uhradila som sumu dopredu, ale tovar mi neprišiel. Zdá sa, že som naletela podvodníčke. Požiadala som banku o ďalšie bližšie osobné údaje o predajcovi, keďže táto osoba nezareagovala na výzvu banky na vrátenie peňazí. Mohli by ste mi poradiť, ako ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva resp. predpokladáme, že máte meno majiteľa účtu a jeho adresu.

Preto odporúčam dlžníčke napísať výzvu k úhrade - vráteniu peňazí s tým, že ak peniaze nevráti vec postúpite na súd cestou advokáta a oznámite uvedené konanie ako podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak k vráteniu peňazí vo Vami uvedenej lehote nedôjde, kontaktujte advokáta, aby podal žalobu na súd.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.