Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 6. 2016

Otázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, som učiteľka na ZŠ. Po oznámení známok na vysvedčení, hneď pribehol starý rodič jedného žiaka piatej triedy hodnoteného stupeň 4 (dostatočný) za mnou do školy a snažil sa ma prehovoriť na lepšiu známku. Keď neuspel, na druhý deň prišla za mnou matka, ktorá mi oznámila, že požiadajú o komisionálnu skúšku. Povedala som jej, že je to ich právo. Boj o známku rodičov týmto neskončil. Matka navštívila riaditeľku školy a oznámila jej nepravdivý údaj, ktorý má môže poškodiť v zamestnaní, ohroziť moju vážnosť u kolegov a u ďalších rodičov a žiakov školy. Matka sa pred riaditeľkou ústne vyjadrila, že jej syn cítieva zo mňa na hodinách alkohol. Riaditeľka pred matkou zareagovala tak, že mi dá fúkať (naraz viacerým učiteľom). Do školy chodievam denne na aute a alkohol nepijem. Prosím poraďte mi, ako sa môžem brániť.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, vzhľadom na to, že oznámená nepravdivá skutočnosť matkou dieťaťa je spôsobilá značnou mierou poškodiť Vás najmä v zamestnaní, ale aj narušiť rodinné vzťahy, mám za to, že matka dieťaťa svojím konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu ohovárania upraveného v ustanovení § 373 Trestného zákona. Na základe toho Vám odporúčam (máte právo) podať trestné oznámenie na najbližšom orgáne Policajného zboru SR. Pri podávaní trestného oznámenia je potrebné uviesť čo najpresnejší popis priebehu skutku (t.j. oznámenia matky dieťaťa o tom, že údajne požívate alkoholické nápoje) a tiež popísať konajúcemu policajtovi následok jej konania (t.j. že Vám teraz hrozí, že Vás zo zamestnania vyhodia, resp. že Vám budú v zamestnaní robiť ťažkosti...). Z oznámenia musí byť zrejmé, že konanie matky dieťaťa je spôsobilé značnou mierou Vás poškodiť v zamestnaní. Po podaní trestného oznámenia budú orgány činné v trestnom konaní konať z úradnej povinnosti, tzn. že bez nutnosti podávania ďalších návrhov. V tejto veci budú najmä vypočutí všetci zainteresovaní, nakoľko o tomto skutku matky dieťaťa nie sú žiadne iné dôkazy (jedine keby túto skutočnosť oznámila riaditeľke listom alebo inou formou). 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, bývalý partner ma ohovára na každom rohu. Chce, aby si každý o mne myslel, že som ku., a podobne veci. Šíri o mne nepravdivé údaje, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň,
ak máte na uvedené konanie nejaké dôkazy, napr. osobu, ktorá Vám to dosvedčí, tak na neho môžete podať trestné oznámenie pre ohováranie. Rovnako by ste ho mohli aj žalovať za porušenie ochrany Vášho dobrého mena a cti a žiadať ospravedlnenie, či náhradu nemajetkovej ujmy. Dôležité je, či Vám to niekto dosvedčí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý večer, svokra mňa aj manžela ohovára po celom meste. Šíri o nás klamstvá, že sa bijeme, na manžela vymýšľa, že je narkoman a pod.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň. Konanie, ktoré opisujete, môže byť s ohľadom na intenzitu kvalifikované buď ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, alebo ako trestný čin ohovárania. Trestný čin by to bol samozrejme pri vyššej intenzite. 

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch platí, že: "Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech."

Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona platí, že: "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

S poukazom na uvedené môžete situáciu riešiť podaním trestného oznámenia alebo podaním oznámenia o priestupku. Pokiaľ ide o trestné oznámenie, toto Vám odporúčam podať opatrne a použiť slovné spojenia ako "mám dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu..." a pod., aby ste sa nevystavili riziku trestného stíhania pre prípadné krivé obvinenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, manželovi dali v práci výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny. Riaditeľ mu zavolal s tým, že v jeden deň neprišiel do práce, pretože spal na ubytovní opitý. Že si ma prísť po výpoveď. Ide o klamstvo, ktoré vie manžel dosvedčiť. Ma svedkov, ktorí v ten deň boli s ním v práci a XY ďalších dôkazov ako založená karta vodiča, GPS na firme, telefonáty so spediterom atď. Manžel výpoveď nepodpísal a chce podať žalobu, aby súd rozhodol, že je výpoveď neplatná. Môže v tomto prípade žiadať aj finančne odškodnenie za hanobenie jeho dobrého mena, ktoré v práci a medzi kolegami mal ako zodpovedný vodič? Vo firme pracuje viac ako 400 vodičov a takáto správa sa šíri rýchlosťou svetla. Môže to spôsobiť aj problém pri ďalšom zamestnaní. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň,

z otázky sme pochopili že manžel od zamestnávateľa neprevzal výpoveď. To, že by výpoveď ako listinu prevzal, neznamená, že sa voči tomuto kroku zo strany zamestnávateľa nemôže brániť a že s výpoveďou prevzatím listiny aj súhlasí. 
Podľa ust. § 38 ods. 4  ZP platí, že ak zo strany zamestnávateľa mu bola daná výpoveď proti podpisu, a Váš manžel výpoveď odmietol podpísať, potom sa toto odmietnutie prevzatia listiny o skončení prac. pomeru výpoveďou považuje za doručenie výpovede.

Otázkou je či zamestnávateľ bude mať dôkaz o tom, že manžel odmietol výpoveď prevziať, napr. svedkovia.

Odporúčame manželovi, aby požiadal zamestnávateľa o predmetný doklad o skončení prac. pomeru výpoveďou, kde potvrdí len prevzatie listiny.
Ak Váš manžel výpoveď ako listinu od zamestnávateľa prevzal, potom možnosťou z jeho strany je podanie žaloby na súd podľa § 77 ZP : 
"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Odporúčame súčasne manželovi, aby zamestnávateľovi písomne oznámil, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával. 

Na podanie žaloby odporúčame kontaktovať advokáta. Poznamenávame, že v prípade podania žaloby konajúci súd si urobí vlastný právny názor na porušenie prac. disciplíny ako dôvodu na skončenie prac. pomeru a nie je viazaný názorom zamestnávateľa, ktorý vo výpovedi uviedol.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, jeden chlap, ktorý mal o mňa záujem, ale ja som ho nechcela o mne rozširuje správy, že som mala pomer s niekoľkými mužmi, za určité výhody. Každý kto ma pozná, vie, že je to hlúposť. Dá sa v tomto prípade nejak brániť, ako poškodzovanie povesti?

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň. Za daných okolností je dôležité predovšetkým to, do akej miery týmito nepravdivými správami zasiahol do Vašich práv a do akej miery tým môžete byť poškodená. V zásade sa dá uvažovať v troch rovinách, a to:

1. v občianskoprávnej, kde by mohlo ísť o ochranu osobnosti,

2. v administratívnoprávnej, kde by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu alebo

3. v trestnoprávnej, kde by v najkrajnejšom prípade mohlo ísť o trestný čin ohovárania.

Osobne zastávam názor, že v danom prípade by sa vec mohla riešiť najskôr v rovine administratívnoprávnej, a síce ako spomínaný priestupok. V takom prípade by ste mohli urobiť oznámenie o priestupku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, či je možné riešiť, keď exmanželka neustále písomným prejavom v listoch, novovytvorených emailoch neustále atakuje moju osobu aký som neschopný, nestarám sa o syna atď, písomne atakuje na priateľku, jej rodinu, mojich rodičov, a posiela aj listy im. Ja si plním všetky povinnosti, syn bude mať 18 rokov. Dva roky odolávam, nereflektujem. So synom som v normálnom konatkte.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň,

požiadajte bývalú manželku písomne, aby upustila od útokov na Vašu novú rodinu, rodinu Vašej priateľky, Vašich rodičov.

Ak s uvedeným konaním neprestane, môžete Vy, ako aj Vaša priateľka, jej rodičia, Vaši rodičia podať oznámenie o obec o spáchaní priestupku - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch.

Ochrany sa musia domáhať osoby, voči ktorým sa Vaša bývalá manželka priestupku dopustila, teda koľko napadnutých osôb, toľko oznámení na obec.

V zmysle zákona o priestupkoch bývalej manželke môže byť uložená pokuta až 99 €. 

Pokiaľ  ide o  výživné na syna, v zmysle ustálenej judikatúry po dovŕšení 18. roku veku mu môžete posielať výživné na jeho vlastný bankový účet, teda priamo synovi, a nie bývalej manželke. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, bývala priateľka o mne zverejnila príspevok na fb kde ma označila za zlodeja a vandala plus moje meno, telefonne číslo, adresu. Začali mi prezvanat neznáme tel.čísla. Dôvernú informáciu o mojom súkromí (že navštevujem psychológa) čo mi vôbec psychicky nepomohlo. Je to priestupok alebo trestný čin za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 373 ods.1 Trestného zákona by konanie vašej bývalej partnerky mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V konečnom dôsledku však výška a druh uloženého trestu závisia od okolností daného prípadu a od možného pričítania kvalifikačných znakov skutkovej podstaty daného trestného činu. To či konanie páchateľa bude teda kvalifikované ako trestný čin alebo ako priestupok závisí od konkrétnych okolností daného prípadu, teda najmä od skutočnosti či uverejnenie nepravdivého údaju vám mohlo objektívne spôsobiť ujmu.

Ozvite sa nám, ak by ste mali záujem na konzultácii, prípadne na podaní trestného oznámenia, skúsime Vám pomôcť.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu z právnického hľadiska. Pracujem ako predavačka už takmer 30 rokov. Moja terajšia vedúca ma obvinila na základe akýchsi nedokázateľných faktov, že beriem si s pokladni peniaze čo by mi ani vo sne nenapadlo. Prosto nemá na mňa žiadne dôkazy. Môžem ju udať za spôsobenie duševnej ujmy?

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2019)

Dobrý deň, 

požiadajte  resp. navrhnite vykonanie mimoriadnej inventúry.

Zákonník práce hovorí v ust. § 184 a nasl. kedy sa musí vykonať inventarizácia.

Nehovorí však o tom, kedy sa môže vykonať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, pre určitým časom sme jednému operátorovi nepredĺžili zmluvu. Po čase som zistil, že na google maps pri recenziách na našu firmu uviedol nepravdivé informácie o firme (ľudia pracujú v nedôstojných podmienkach a pod.) a tiež názor na moju osobu. Dnes mi ten pán opľul čelné sklo. Viete mi poradiť, ako postupovať? Ide o nejaký trestný čin, resp. priestupok? Ďakujem PH

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ viete identifikovať osobu, ktorá Vám napísala negatívnu recenziu a teda s určitosťou, že sa jedná o zamestnanca mobilného operátora, požiadať ju, aby Vás kontaktoval priamo mobilný operátor so svojimi požiadavkami voči Vašej firme.

Možnosťou je obrátiť sa priamo na mobilného operátora avšak bez osobných atakov na predmetnú osobu, ktorá Vám píše negatívne recenzie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo mám robiť v prípade, že ma ohovárajú cez sociálne siete. Šíria nepravdivé informácie, ktoré podľa môjho názoru mi poškudzujú moju povesť aj moje dobré meno. Z ich strany došlo v správach aj k vyhrážaniu, že mi môže byt ublížené. Chcela by som vedieť ako mám v tejto veci postupovať, keďže sa bojím chodiť niekde sama, že si ma títo ľudia odchytia. Dopredu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, z Vami uvedených tvrdení vyplýva, že by mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov ohovárania a nebezpečného vyhrážania. 

§ 360 Trestného zákona: "Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

§ 373 Trestného zákona: "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Na základe vyššie uvedeného by bolo možné podať trestné oznámenie. V prípade týchto trestných činov odporúčame podať trestné oznámenie na prokuratúre. V trestnom oznámení uvediete všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Svoje tvrdenia môžete podložiť aj napríklad screenshot-mi z týchto správ a vyjadrení na sociálnych sieťach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Otec môjho priateľa o mne rozširuje klamstva, že som “lacné dievča”, ktoré ho ma len na spanie, čo hovorí celej svojej rodine, všetkým ľuďom z dediny a ďalším čím poškodzuje moje dobre meno. Taktiež o mne rozširuje rôzne klamstva. Preto by som sa chcela spýtať, či sa toto jeho správanie považuje len za priestupok alebo aj trestný čin a o radu, čo v takomto prípade robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ak o Vás dotyčný rozširuje nepravdivé informácie, ktoré sú spôsobilé spôsobiť Vám ujmu v podobe zníženia vážnosti u spoluobčanov, či poškodenie dobrej povesti a mena, potom je možné sa brániť, a to buď podaním žaloby na ochranu osobnosti, podaním trestného oznámenia, alebo podnetu na prešetrenie priestupku.

To, či ide o priestupok, alebo o trestný čin záleží od vážnosti ujmy a posúdenie závisí od orgánov činných v trestnom konaní. Ak podáte trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní usúdia, že nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok, odstúpia spisový materiál okresnému úradu na prejednanie priestupku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Už pol roka trvá ohováranie od mojej nadriadenej. Prekážam jej ako predsedníčka odborovej organizácie. Na účel ohovárania napísala list, ktorým sa pokúsila podmieňovať, že ak neodstúpim, resp. ma neodvolajú, list odošle. Následný týždeň prikázala mojim podpredsedníčkam list vziať a dať ho povinné prečítať všetkým zamestnancom na pracovisku. Na tieto kolegyne kričala z pozície nadriadenej, takže nakoniec list nosili po kolegoch. V liste okrem iného ma označuje za klamárku - "klamstva jej nie sú cudzie". Pokúsila som sa podať trestne oznámenie, ale policajt nevedel, ako to naformulovať, čo zapísať, stále odo mňa žiadal vyjadriť "škodu", ktorá sa mi stala. Došlo však k poškodeniu môjho dobrého mena medzi kolegami. Následne sa nadriadená snažila zdiskreditovať moju osobu ďalšími hromadnými mailami. Stav trvá od januára až po súčasnosť. Ako správne naformulovať trestne oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

v tejto situácii máte niekoľko možností. Ak došlo k zásahu do Vášho dobrého mena, alebo cti, môžete sa brániť podaním žaloby na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka a okrem ospravedlnenia žiadať prípadne aj finančné zadosťučinenie.

Ďalej je možné situáciu riešiť aj podaním trestného oznámenia pre trestný čin ohovárania. Podľa ustanovenia § 373 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Policajt podľa môjho právneho názoru nepostupoval správne, pretože tento trestný čin nie je majetkovým trestným činom, a preto sa nevyžaduje spôsobenie majetkovej škody. Stačí, že sa konaním dotyčnej osoby naplnia znaky vyššie uvedenej skutkovej podstaty.

Rozhodnutie, ktorú z možností zvolíte, je na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať ako pokračovať v prípade, keď mňa a moju rodinu a mojich priateľov ohovára psychicky narušená osoba a každý kto ju nepozná, jej verí.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, podajte oznámenie na políciu. Oni si ju zavolajú a bude musíte podať vysvetlenie. Ak nie je spôsobilá na právne úkony a je jej ustanovený opatrovník, skúste kontaktovať priamo tohto opatrovníka. To či bola pozbavená na právnych úkonoch zistíte potom z výsledku šetrenia políciou. Ak nie je pozbavená spôsobilosti na právne úkony, potom jej konanie môže byť priestupkom alebo trestným činom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás, ako mám postupovať. Na základe infozákona som si vyžiadala od základnej školy poskytnutie informácie. Podotýkam, že na uvedenej škole robila sestra účtovnícku, kde spolu s bývalou riaditeľkou spreneverili peniaze, začo boli aj odsúdené. Nová pani riaditeľka danej školy si vyhľadala môjho zamestnávateľa, že, či vie, čo som zač, z akej rodiny pochádzam a ma si na mňa dať pozor, že som spolčená so sestrou, s bývalou riaditeľkou, a že sme jedna mafia. Dosť zásadným spôsobom mi to ublížilo v zamestnaní. Čo mi poradíte, ako mám postupovať, pretože nejaké právne kroky chcem podniknúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2017)

Dobrý deň, 

pokiaľ o Vás dotyčná osoba šírila nepravdivé informácie, ktoré Vám spôsobili ujmu v spoločnosti, konkrétne v zamestnaní, konala v rozpore so zákonom. Jej konanie by bolo možné považovať minimálne za zásah do dobrého mena a postihnúť prostriedkami, podľa Občianskeho zákonníka, napr. vo forme žaloby a žiadosti o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Okrem toho by bolo dané konanie možné posudzovať napr. ako priestupok, prípadne, ak by bolo preukázané, že jej konaním došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, aj ako trestný čin (napr. trestný čin ohovárania).

Odporúčam Vám požiadať ju, aby sa Vám písomne ospravedlnila a uviedla, že išlo o nepravdivé výroky, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ak sa domnievate, že svojím konaním sa mohla dopustiť trestného činu, môžete podať aj trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás som zástupkyňa v MŠ. Dvaja rodičia sú kvôli starej p. zástupkyni proti mne a začali si vymýšľať veci, že som použila rodičovské peniaze na rekonštrukciu kúpeľne, že si neplním svoje povinnosti, nechávam deti bez dozoru, nadávam deťom, čo podotýkam nie je pravda. Ohovára ma po dedine a bojkotuje občanov proti mne. Viete mi prosím poradiť? Vďaka.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vás ohovárajú, podajte trestné oznámenie. Pokiaľ ich nezastavíte, bude to pokračovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu, či je možné podať trestne oznámenie za ohováranie na bývalého partnera, s, ktorým mám 11 ročne dieťa. Neustále mi vypisuje sms, že je nespokojný ako chodí oblečená, že sa o ňu nestarám, že je podvyživená, že ju mám len na peniaze. Že vraj mu v škole aj doktorka povedali, že môžem za jej zlý zdravotný stav a pritom jej nič nie, je zdravá. V sms používa aj vulgárne slova. Pred rokom prišlo na mňa aj anonymne oznámenie, že je dieťa zanedbané, podvyživené, čo sa však nepotvrdilo. Samozrejme mi je to nepríjemné, nakoľko boli úradnícky preverovať situáciu v škole u lekárky a nás v domácnosti. Som vydatá, mám ďalšie dve malé deti a tiež to moja rodina neberie dobre, keď sa o mne šíria nepravdivé údaje. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby ste na bývalého partnera podali trestné oznámenie z dôvodov, ktoré uvádzate vo Vašej otázke. Pri trestnom oznámení však treba podanie správne formulovať, aby ste sa sama nevystavili riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie. Odporúčam Vám nepoužívať slovné spojenia ako napr. ..."sa dopustil trestného činu ohovárania", ale skôr treba používať formulácie ako sú napr. "...mám podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu ohovárania" a pod.

Zároveň si dovoľujem uviesť, že nemožno vylúčiť ani to, že orgány činné v trestnom konaní Vaše trestné oznámenie odmietnu, prípadne budú vec riešiť ako menej závažné porušenie zákona - priestupok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dna 15. 10. 2017 ma pracovníčka obecného úradu v obci Veľká Causa pri návšteve zástupcu starostu obce obvinilla, že som zapríčinil smrť bývalého starostu, ktorý umrel v januári tohto roku. Môžem toto vyjadrenie považovť za ohováranie.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2017)

Dobrý deň,

podľa § 373 Trestného zákona

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Údaj, ktorý o Vás niekto povie, musí byť nepravdivý a musí byť spôsobilý poškodiť Vašu vážnosť u spoluobčanov, či Vám spôsobiť vážnu ujmu. Zastávam názor, že takáto informácia je spôsobilá vážnym spôsobom zasiahnuť do Vašich práv. Máte možnosť brániť sa viacerými spôsobmi. Môžete ju vyzvať, aby sa Vám verejne, prípadne písomne ospravedlnila, svojho práva sa môžete domáhať aj žalobou. Rovnako máte právo podať trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ako sa dá brániť, keď pani s konkurenčnej spoločnosti ma zhadzuje pred klientmi a ukazuje im papiere ohľadom exekúcie, ktorú nám. Zanechal priateľ po smrti, keďže syn je maloletý, platím to ja ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2017)

Dobrý deň, napíšte jej najskôr doporučený list (najlepšie by bolo, ak by to napísal advokát). Ak to nepomôže, potom podanie žaloby. Obyčajne stačí list.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, robím na jednom pracovisku s mamou môjho manžela. Ohovára ma pred kolegami a samozrejme aj moju rodinu, ktorá jej nijako neublížila. Sú to osobne veci a dosť citlivé, ktoré vyťahuje na mňa pred cudzími ľuďmi a ubližuje tak mne a mojej rodine. Konflikt pomaly vyúsťuje do rozpadu môjho manželstva. Komunikovať sa s ňou nedá. J e možné sa nejako brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, neviem v akej veľkej spoločnosti pracujete, ale ako prvé by som Vám odporúčal zájsť za svojim nadriadeným, prípadne na ľudské zdroje (ak fungujú vo Vašej firme) a riešil to tam. Aj zamestnávateľ má záujem na tom, aby boli vzťahy medzi zamestnancami dobré. 

Ak to nepomôže, potom je dôležité o aký veľký zásah do Vašich práv ide. Ak je to intenzívnejšie, podajte trestné oznámenie. Ak to nebude trestný čin, môže to byť minimálne priestupok. Druhá možnosť je podanie žaloby na príslušný súd o ochranu osobnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Na verejnej socialnej sieti som uviedla pár otázok bez udania mena miesta, či iných osobnych údajov  ako reakciu na vyjadrenia urcitej osoby. Teraz mi vypisuje mi, že ju poškodzujem a že je to trestné. Na sieti som zisťovala len fakty k danej situácii. Len som opísala situáciu, aby som sa dostala k odpovedi (bez údajov osobných). Považuje sa to za ohováranie? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2017)

Dobrý deň, trestného činu Ohovárania v zmysle § 373 Trestného zákona sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Konanie, ktorým niekto verejne komentuje resp. hodnotí spôsob života alebo súkromné záležitostí inej osoby, a to bez toho, aby uvádzal konkrétne skutočnosti na základe ktorých ju možno identifikovať, preto nenaplňa skutkovú podstatu tohto prečinu ani iného trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Môžem podať trestne oznámenie na tetu, aj keď písala sms krstnej mame v deň pohrebu môjho otca v znení, že urnu s jeho pozostatkami môžme dať do hrobu len vtedy ak sa vzdáme čiastky po svojom otcovi. Inak podá trestné oznámenie s manipulácie s jeho hrobom. To píše v starkého mene. Je to už starý 92 ročný muž, ktorý zle počuje a nemá mobil. Všetky správy sú v znení, že starký si nepraje. Po rodine tetka rozhlasuje, že dosiahne, aby bol otec z hrobu vybratý, a že ho môžme hodiť pod skalu. Ako sa brániť, aby konečne stým prestala. Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ Vás dotyčná osoba ohovára môžete sa samozrejme brániť. Odporúčal by som Vám vyzvať ju, aby s tým prestala, lebo budete nútená podniknúť právne kroky. Ak neprestane, môžete podať oznámenie na polícii. Tá podľa závažnosti jej konania posúdi, či sa jedná o priestupok, alebo dokonca až o trestný čin. Podľa § 49 ods. 1, písm. a) priestupkového zákona Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Podľa ustanovenia § 373 ods. 1 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás, ako mám postupovať. Suseda ma neprávom obviňuje, že som spreneveril 30.000 eur, vlastníkov bytov, nakoľko som bol domovy dôverník 7 rokov, ohovára ma neprávom rozširuje veci, ktoré nie sú pravdou, o mojej hypotéke, ktorú som týmito peniazmi splatil, a ďalšie rôzne špekulácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ďakujem za ochotu a radu z pozdravom a prianím pekného dňa.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

dotyčnú osobu môžete buď žalovať na civilnom súde žalobou na ochranu osobnosti pričom môžete žiadať, aby sa Vám napríklad verejne ospravedlnila, prípadne uhradila určitú sumu za poškodenie Vašej dobrej povesti a dobrého mena, alebo môžete podať trestné oznámenie za trestný čin ohovárania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobry den, robim ako predavacka a stalo sa to u nas. Ina predavacka, ktora robi v konkurencii v druhom obchode si vypytala salamu a to potom to zahodila medzi regalmi. Ja som to napisala na fb a jej kolegyna sa pytala (cez fb) to bolo vsetko verejne, ze kde to bolo ja som napisala meno obchodu, kde dotycna robi. Jej meno som nepisala a teraz jej sef poda na mna trestne oznamenie za osocovanie mena, ze som napisala meno obchodu, ale medzitym uz vsetko som mazala co ma hrozi? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že na Vás bolo podané trestné oznámenie kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu ohovárania. Trestný čin ohovárania je spáchaný, ak o niekom oznámite nepravdivý údaj, ktorý je schopný značnou mierou ohroziť jeho vážnosť medzi občanmi, poškodiť ho v zamestnaní... Zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mi však nevyplýva, že ide o oznámenie takých údajov (skutočností), ktoré sú schopné značnou mierou ohroziť vážnosť dotknutej osoby. Ak by aj podali na Vás trestné oznámenie predpokladám, že je vysoká šanca toho, že bude trestné oznámenie odmietnuté.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk