Máte
otázku?

Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, som učiteľka na základnej škole. Po vyhlásení známok na vysvedčení pribehol k ​​mne do školy starý rodič jedného žiaka z piatej triedy, ktorý dostal hodnotenie 4 (dostatočný), aby ma presvedčil o zlepšení známky. Keď neuspel, na ďalší deň ma navštívila matka, ktorá mi oznámila, že požiadajú o komisionálnu skúšku. Odpovedala som jej, že je to ich právo. Avšak týmto Boj o známku rodičov neskončil. Matka následne navštívila riaditeľku školy a oznámila jej falošnú informáciu, ktorá by ma mohla poškodiť v zamestnaní a ohroziť moju dôveryhodnosť medzi kolegami a ostatnými rodičmi a žiakmi školy. Konkrétne, matka sa riaditeľke vyjadrila, že jej syn cíti odo mňa na hodinách alkohol. Riaditeľka reagovala tým, že mi navrhla vykonať alkoholový test spolu s niekoľkými ďalšími učiteľmi. Do školy dochádzam denne autom a alkohol nepijem. Prosím o radu, ako sa mám brániť v tejto situácii.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, vzhľadom na to, že oznámená nepravdivá skutočnosť matkou dieťaťa je spôsobilá značnou mierou poškodiť Vás najmä v zamestnaní, ale aj narušiť rodinné vzťahy, mám za to, že matka dieťaťa svojím konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu ohovárania upraveného v ustanovení § 373 Trestného zákona. Na základe toho Vám odporúčam (máte právo) podať trestné oznámenie na najbližšom orgáne Policajného zboru SR. Pri podávaní trestného oznámenia je potrebné uviesť čo najpresnejší popis priebehu skutku (t.j. oznámenia matky dieťaťa o tom, že údajne požívate alkoholické nápoje) a tiež popísať konajúcemu policajtovi následok jej konania (t.j. že Vám teraz hrozí, že Vás zo zamestnania vyhodia, resp. že Vám budú v zamestnaní robiť ťažkosti...). Z oznámenia musí byť zrejmé, že konanie matky dieťaťa je spôsobilé značnou mierou Vás poškodiť v zamestnaní. Po podaní trestného oznámenia budú orgány činné v trestnom konaní konať z úradnej povinnosti, tzn. že bez nutnosti podávania ďalších návrhov. V tejto veci budú najmä vypočutí všetci zainteresovaní, nakoľko o tomto skutku matky dieťaťa nie sú žiadne iné dôkazy (jedine keby túto skutočnosť oznámila riaditeľke listom alebo inou formou). 

Trápi vás "Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, jeden zamestnávateľ sa v našej firme nedávno rozhodoval, či ma zamestnaným ponechá. Zistil som, že istý vyššie postavený zamestnanec o mne povedal riaditeľovi, že mám problémy s pitím a preto by ma mal prepustiť. Samozrejme, že to nie je pravda - v práci nepijem. Neviem s istotou identifikovať tohoto zamestnanca, pretože vedenie mi nechce povedať, o koho išlo. Riaditeľ následne nariadil vedúcim, aby zistili, akým som pracovníkom a či naozaj pijem. Po preverení sa nič také nepotvrdilo a naopak, potvrdilo sa, že som schopný pracovník. Na základe toho som ostal vo firme zamestnaný. Je však otázne, ako to ovplyvní moju reputáciu - ako výrobný inžinier som predtým často poskytoval technologickú podporu ostatným zamestnancom, teraz však pre moju nespravodlivo poškvrnenú reputáciu radšej využívajú pomoc iných. Túto prácu mám veľmi rád, ale neustále pocity nespravodlivého obvinenia ma nútia cítiť sa nekomfortne. Prosím o radu, ako by som sa mal v tejto situácii zachovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,

každý človek má právo na ochranu svojho dobrého mena a svojej povesti. V prípade, že je mu do tohto práva zasiahnuté, môže sa domáhať nápravy, a to aj súdnou cestou. To, čo popisujete môžeme takto zadefinovať, nakoľko váš spolupracovník o vás šíri nepravdivé informácie, ktoré majú vplyv na vašu dobrú povesť vo vašom zamestnaní. Rovnako však možno hovoriť aj o ohováraní vašej osoby inou osobou na pracovisku. V takomto prípade by to mohlo mať však aj trestnoprávne následky. 

Predmetné preto môžete riešiť dvoma cestami. Buď cestou civilného práva alebo cestou trestného práva.

V zmysle ust. § 13 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka "Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch."

Vzhľadom na uvedené, mohli by ste mimosúdne vyzvať tohto spolupracovníka, ktorí o vás rozširuje takéto nepravdivé informácie, aby upustil od takého konania a súčasne aby odstránil následky, ktoré už vznikli. Môžete tak urobiť napr. formou verejného ospravedlnenia, v ktorom uvedie, že informácie, ktoré o vás šíril neboli pravdivé. Môžete ho vyzvať, aby takýto ospravedlňujúci email poslal všetkým zamestnancom v firmy, v ktorej pracujete. Súčasne ho upozornite, že splnenie predmetnej povinnosti môžete od neho vymáhať aj súdnou cestou, avšak v takom prípade bude povinný vám nahradiť aj trovy konania, ktoré vám tým vzniknú. Ak by tak nechcel urobiť a výzva by bola neúspešná, môžete podať žalobu na ochranu osobnosti a predmetné povinnosti od neho vymáhať cestou súdu. 

Rovnako popísaným spôsobom sa mohol takýto zamestnanec dopustiť aj naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania v zmysle ust. § 373 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona: "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania."

Preto môžete podať na tohto zamestnanca aj trestné oznámenie, v ktorom uvediete, že máte podozrenie, že sa mohol dopustiť svojím konaním trestného činu ohovárania a navrhujete OČTK, aby v predmetnej veci konali. Trestné oznámenie môžete podať písomne alebo ústne do zápisnice na polícií alebo prokuratúre. Ak by ste potrebovali pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Moja dcéra bola vyfotená, ako zobrala dve farby na vlasy. Áno, urobila veľkú chybu a teraz situáciu rieši mestská polícia. Avšak majiteľ predajne ju bez jej súhlasu zverejnil na Facebooku, kde ju ľudia urážali a písali hrozné komentáre. Utrpela takú škodu na reputácii, že ako vyučená učiteľka v materskej škole, bude mať teraz veľký problém si nájsť prácu vo svojom rodnom meste. Chápem, že jej čin sa nedá ospravedlniť, ale prečo sa to neriešilo v súkromí? Majiteľ predajne nemal jej súhlas na zverejnenie jej fotiek, navzdory tomu, že sa to stalo v jeho predajni. Nie je to rovnaké ako keby ukradla tovar za 340 eur, čo by bola vážna trestná činnosť, za ktorú by ju policajti mohli hľadať a verejne "vycapiť" na sociálne siete. Neviem ako ďalej postupovať a ako matka sa cítim zúfalá a zahanbená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 13.07.2023)

Dobrý deň,
rozumieme. Pán, ktorý zverejnil jej fotky konal v rozpore so zákonom. Na zverejňovanie fotografií inej osoby je totiž potrebný súhlas takejto osoby. Ak tento nemal, potom zasiahol do práva na súkromie Vašej dcéry.

Podľa ust. § 12 Občianskeho zákonníka (OZ) platí, že "písomnosti osobnej povahy, podobizne, obratové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením."

Podľa ust. § 11 OZ: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Vzhľadom na to sa Vaša dcéra môže voči takémuto zásahu do jej práva na ochranu osobnosti domáhať voči porušovateľovi v zmysle ust. § 13 ods. 1 OZ, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do tohto jej práva, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená jej dôstojnosť alebo jej vážnosť v spoločnosti (čo podľa toho čo popisujete bola), potom má tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Preto, ak vaša dcéra pána pozná, môže ho požiadať jednak o výmaz fotografie a na druhej strane aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú jej spôsobil tým, že zasiahol do jej dobrej povesti. V prípade, že mimosúdne vyrovnanie nebude úspešné, môže sa domáhať svojho práva na súde odaním žaloby na ochranu osobnosti. 

Ešte dodám, že pokiaľ by sa však jednalo o vyhotovenie fotografie inej osoby len za účelom zabezpečenia dôkazu, takáto fotografia je použiteľné avšak len pre orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Ak by daný pán poskytol fotografiu výlučne OČTK, bolo by to v poriadku, resp. nemohli by sme hovoriť o neoprávnenom vyhotovení fotografie. 


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu ohľadne mojej nasledujúcej situácie: Som pracujúci dôchodca a strážnik vo výpovedi. V tejto súvislosti som oznámil personálnemu oddeleniu deň a čas prevzatia osobných vecí z pracoviska - vrátnice. Po príchode na pracovisko (aj s manželkou), bol tam už prítomný môj nadriadený a jeden spolupracovník - údržbár. Pri prevzatí osobných vecí bola na mňa spustená lavína ohovárania a obvinení, ktoré sa nezakladali na pravde. Tieto obvinenia boli vyslovené pred spolupracovníkom a mojou manželkou, čo malo za následok poškodenie môjho dobrého mena a v konečnom dôsledku aj narušenie rodinných vzťahov. Na základe týchto skutočností by som sa chcel spýtať, či je v tomto prípade možné vzhľadom na vážne a hlavne nepravdivé obvinenia použiť súdnu cestu. Ďakujem za pochopenie a porozumenie.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,

na základe vášho popisu situácie sa zdá, že ste mohli byť vystavený ohováraniu alebo iným poškodzujúcim vyjadreniam, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vašu povesť a rodinné vzťahy. V súlade so slovenským právom by ste mohli zvážiť podanie žaloby na ochranu osobnosti.

 

Ak chcete postupovať súdnou cestou, mali by ste sa obrátiť na právnika, ktorý sa špecializuje na občianske právo. Právnik vám môže poskytnúť presné informácie o vašich právach a pomôcť vám s prípravou a podaním žaloby.

 

Pre úspešné uplatnenie nároku v súdnom konaní budete musieť preukázať, že:

 

1/ Boli vyslovené nepravdivé obvinenia alebo ohováranie.

2/ Tieto vyjadrenia boli vyslovené pred tretími osobami (v tomto prípade spolupracovníkom a vašou manželkou).

3/ V dôsledku týchto vyjadrení utrpeli vaša povesť, dobré meno alebo rodinné vzťahy škodu.

 

Je dôležité zhromaždiť dôkazy o situácii, ako sú napríklad svedectvá od vašej manželky a spolupracovníka alebo iné relevantné dokumenty. Právnik vám môže pomôcť s hodnotením vašich dôkazov a poskytnutím odporúčaní ohľadom vášho prípadu.

 

Majte na pamäti, že súdne konania môžu byť časovo aj finančne náročné, preto by ste mali zvážiť všetky možnosti predtým, ako sa rozhodnete pre túto cestu. Môžete tiež zvážiť možnosť pokusu o mimosúdne vyrovnanie, napríklad prostredníctvom mediácie alebo zmieru, ak sa domnievate, že by to bolo pre vás vhodné riešenie. 


Trápi vás "Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, Pracujem ako učiteľka v materskej škole a momentálne riešim situáciu, že ma riaditeľka predvolala na osobný pohovor kvôli údajnému ohováraniu a poškodzovaniu dobrého mena školy na verejnosti. Celá situácia sa týka jedného posedenia s kolegyňami v podniku, pričom sme o práci hovorili minimálne. Riaditeľka tvrdí, že sme kričali, používali vulgarizmy a očierňovali školu, ako aj jej meno. Nie som si vedomá, že by sa niečo takéto odohralo, ale ona dáva prednosť tvrdeniam tretej strany, ktorá jej situáciu takto predstavila. Rada by som sa poradila, ako v takejto situácii postupovať. Cítim sa byť očiernená a odsúdená za niečo, čo sa nestalo.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
neviem, aké konsekvencie chce riaditeľka podniknúť, ale pokiaľ nie je toto údajné konanie preukázané, tak Vám nemôže dať ani dôvodné a zákonné upozornenie na porušenie prac. disciplíny. Okrem toho, ak by ste aj niečo hovorili mimo pracovnej doby, nemôže Vás za to sankcionovať. Aj keby dotyčná osoba chcela dosvedčiť, čo sa tam hovorilo, stále mohlo dôjsť k dezinterpretácii, či nepochopeniu hovorených slov. Pokiaľ ste nič také nehovorili, povedzte to riaditeľke a ohraďte sa voči jej postupu. V prípade, ak sa to nejako vyhrotí a nebudete vedieť, ako ďalej, kontaktujte advokáta. 


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa opýtala, ako niekoho udávať za urážanie, osočovanie, hanobenie a čo všetko sa pod tieto pojmy dá zarátať? Môj bývalý priateľ mi neustále vyvoláva, píše správy, v ktorých uráža moje dobré meno a moju osobu. Niekedy aj píše vyhrážky, čo je veľmi obťažujúce. Máme spoločnú dcéru. Na začiatku konverzácií sa pýta na jej veci a vždy to zvrhne na to, akú zlú osobu ma považuje. Hovorí, čo robím zle, ako som sa k nemu správala (samozrejme, že to nie je písané slušne, zrejme sa stále nezmieril s rozchodom). Prosím vás o radu, ako toto riešiť. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,

v tomto prípade by mohol Váš ex priateľ byť zodpovedný  v zmysle občianskeho práva. Podľa § 11 Občianskeho zákonníka:

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

V prípade, že je do tohoto vášho práva zasahované máte v právo podľa § 13 Občianskeho zákonníka  ods. 1 a ods. 2:

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Skúste najprv Vášho ex priateľa vyzvať, aby upustil od daných konaní a oznámte mu, že v prípade, ak tak neurobí, budete sa domáhať ochrany tohto práva na súde. 

Váš priateľ by mohol byť tiež zodpovedný za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, konkrétne § 49 ods. 1 písm. a):

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech

Za takéto konanie mu môže byť uložená pokuta do 33 eur.

Možno by postačilo urobiť oznámenie a samotné prejednanie priestupku by ho mohlo zastaviť. Pokutu možno uložiť aj opakovane. 


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, mám syna s bývalou partnerkou a súd mi určil právo na stretnutia s ním, ktoré pravidelne využívam. Moja bývalá partnerka podala na polícii oznámenie o tom, že som ju napadla. Hliadka, ktorá prišla na miesto činu, zistila, že nemá žiadne zranenia, ale ona na svojom tvrdení trvala a tvrdila, že bola napadnutá. Policajti ju preto vyzvali, aby šla v ich sprievode k lekárovi, no toto odmietla. Napriek tomu podala aj písomné oznámenie o údajnom napadnutí aj po budúcou výzvu, aby uvádzala pravdivé skutočnosti. Polícia následne posunula prípad na príslušný úrad, ktorý rozhodol o mojej nevine. Rád by som sa informoval, aká je premlčacia lehota alebo ako by som mal riešiť situáciu, keď takto môže byť komplikovaná moja povesť a život.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
takéto situácie je možné riešiť viacerými spôsobmi. Ak sa takto správa bežne, ohovára Vás, osočuje... môže svojim konaním zasahovať do Vášho práva na ochranu osobnosti. V prvom rade je možné ju v takom prípade vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania a žiadať od nej napríklad ospravedlnenie. 

V niektorých prípadoch, najmä ak je takéto konanie vyššej intenzity, môže mať trestnoprávnu rovinu. Môže sa dopustiť spáchania trestného činu ohovárania, ak Vás neustále a všade ohovára a oznamuje o Vás nepravdivé informácie. Rovnako sa však mohla dopustiť aj spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ak opakovane podáva na Vás trestné oznámenia alebo oznámenia na polícii o spáchaní priestupku.

Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a podrobne s ním prejsť Váš prípad. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Chlapec zo susedstva je u nás takmer každý deň, chodí s nami na výlety. Jeho mama je v práci a nevadí jej to. Ale jeho teta šíri o mojom manželovi klamstvá, že chlapca nahovára na alkohol a drogy, ktoré údajne požíva aj môj manžel. Keďže ide o vážne obvinenie, chceme na ňu podať trestné oznámenie. Veľmi tým uškodila nielen nám, ale aj chlapcovi. Ako máme postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,
podľa § 373 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

To, čo popisujete by podľa môjho názoru mohlo napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu. Muselo by sa preukázať, že to rozširovala medzi ostatnými ľuďmi. 

V takom prípade odporúčam podať oznámenie na okresnú prokuratúru a opísať vzťah s chlapcom, že máte súhlas matky, ako s ním trávite čas a potom čo rozširuje teta a kto by to mohol potvrdiť. Policajt by mal tetu vypočuť a rovnako by mal vypočuť aj iných svedkov, ktorí by vedeli povedať, že toto hovorila. To, či to policajt posúdi ako trestný čin, alebo ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, je len v jeho kompetencii.


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, mám na pracovisku kolegyňu, ktorá ma neustále ohovára pred ostatnými kolegami. Dokonca ma vulgárne pred nimi označuje a šíri o mne nepriaznivé informácie. Je možné s tým niečo urobiť? Táto situácia sa opakuje. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
áno, dá. Takéto konania majú občianskoprávnu, ale môžu mať aj trestnoprávnu rovinu (následky). V rámci občianskoprávnej stránky veci je možné kolegyňu cez advokáta vyzvať, aby upustili od porušovania Vašich osobnostných práv a upustili od ohovárania. Ak by na výzvu nereagovala a pokračovala by, je možné ju aj zažalovať vo veci ochrany osobnosti.

V závislosti od toho aké informácie o Vás šíri a spôsob ako ich šíri, nie je vylúčené, aby sa jednalo aj o spáchanie trestného činu ohovárania.


Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Žijem v podnájme a susedia ma začali ohovárať spolu s mojím priateľom. Tvrdia, že užívame drogy, robíme neporiadok v noci a že moje jedenásťročné dieťa neustále plače, čo však nie je pravda. Existuje nejaký zákon týkajúci sa tohoto? Údajne chcú zorganizovať petíciu, aby sme sa vysťahovali. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň, na základe otázky predpokladáme, že máte spísanú riadnu nájomnú zmluvu podľa ust. Obč. zákonníka prípadne zákona o krátkodobom nájme bytu, a že žiadnym spôsobom neporušujete domový poriadok, potom sa nemáte sa čoho obávať.

Petícia vlastníkov bytov za Vaše vysťahovanie nie je podkladom k tomu, aby ostatní vlastníci bytov mohli cestou súdu žiadať Vaše vysťahovanie z bytu.

Vy ste v zmluvnom vzťahu s vlastníkom bytu.


Trápi vás "Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, životná poisťovňa mi omylom vyplatila vyššiu sumu, konkrétne dvojnásobnú sumu z mojej poistnej udalosti. Vyjadrili sa, že sa bezdôvodne obohacujem na úkor ich spoločnosti. Toto tvrdenie však nemôže byť pravdivé, pretože poistenie nekalkuloval som ja, ale poisťovňa. Je toto prosím vás trestný čin ohovárania? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
predmetný skutok podľa nášho názoru nie je ohováraním. Ohováranie je šírenie nepravdivej informácie, ktorá má spôsobilosť značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, podnikaní...

Poisťovňa však žiadne nepravdivé informácie nešíri. Ak ste dostali na svoj účet vyššiu sumu, než ste dostať podľa rozhodnutia mali, bez ohľadu na to, že kvôli ich chybe, na ich úkor ste sa bezdôvodne obohatili. Túto sumu, ak im ju nevrátite dobrovoľne, budú môcť od Vás vymáhať aj súdnou cestou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava