Obťažovanie bývalým priateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 11. 2013

Otázka: Obťažovanie bývalým priateľom

Chcela by som sa spýtať na obťažovanie bývalým priateľom, ako postupovať, keď môj bývalý priateľ vyvoláva do práce na pevnú linku a tiež vypisuje môjmu nadriadenému na mobil sms-ky, takisto mojej mame, kde vymáha stále peniaze, ktoré mi vraj dal, čo nie je pravda.Momentálne nadriadenému napísal, že keď to nezaplatím, že to bude rozmazávať po mojej materskej firme v ČR. Podala som už raz na neho trestné oznámenie za obťažovanie cez sms a telefón, kde to riešil Obvodný úrad, ako priestupok a viem, že sa k tomu priznal. Ako mám postupovať pri obťažovaní bývalým priateľom?

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Dobrý deň,

ak Vás bývalý priateľ obťažuje a vyvoláva nielen Vám ale aj Vášim blízkym, prípadne iným osobám, jeho konanie môže byť považované za trestný čin ohovárania.

 

Podľa § 373 Trestného zákona sa trestného činu ohovárania dopustí ten: Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

Okrem možnosti podať na priateľa opakovan trestné oznámenie, máte právo sa brániť aj civilnou žalobou na súde. Pôjde o tzv. ochranu osobnosti. Môžete žiadať nielen to, aby upustil od uvedeného konania ale v určitých prípadoch aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

 

Podľa § 11 Občianskeho zákonníka Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

 

Podľa § 13 Občianskeho zákonníka platí:

 

(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

 

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

 

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý večer,

Prosím Vás, ako mám postupovať, ak ma môj bývalý priateľ (aj bývalý kolega) neustále ohovára, rozširuje nepravdivé informácie, vyhráža sa, . Sledoval ma (teraz už nie lebo nebývam už doma), vypisoval mi neustále sms správy. Zo všetkých sociálnych sietí som sa vymazala, zablokovala si jeho telefóne číslo-to to som nahlásila na polícii, spísali som mnou zápisnicu, dodala som som im všetky SMS správy aj s dátumom a časom vytlačené na papieri. Dali mi podpísať papier Potvrdenie:Vykonala oznámenie o priestupku občianskeho spolunažívaniu paragraf 49 ods. 1 písm. d). A ďalej sa nič neriešilo, vyhrážky pokračujú, ale už nie priamo mne ale kolegyni, kde jej píše, aby to dala prečítať mne. Tam sa mi vyhráža, že zverejní moje fotky a videá. Ak nejaké ma, tak ich musel robiť bez môjho vedomia. Uráža ma stále a rozširuje nepravdivé informácie. Strpčuje mi život, v práci som dala výpoveď. Naivne som si myslela, že mi dá pokoj ale stále to pokračuje. V marci mi z nočného stolíka ukradol zlaté šperky (3 retiazky, náramok, 2 náušnice, 3 zlaté prstene a 1 z bieleho zlata). Tvrdil, že nie, neriešila som to, ale teraz som zistila, že mi z auta ukradol zlatú retiazku mojej dcéry! A v aute som bývala len ja a on. Je to už cca 7 mesiacov, prosím Vás, môžem to ešte nahlásiť? Viem, že to bol on a nebojím sa toho, že by som ho krivo obvinila. Bude lepšie ak podám trestne oznámenie na prokuratúre? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
 

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň,

na základe vami uvedeného je dôležité predovšetkým to, do akej miery týmito nepravdivými správami zasiahol do vašich práv a do akej miery ste boli poškodená. Keďže ste museli dať kvôli tomuto správaniu výpoveď, mám za to, že zásah bol v značnej miere, a teda naplnil trestný čin ohovárania. Tým, že vás prenasledoval a teraz vás kontaktuje cez kolegyňu, váš bývalý priateľ napĺňali skutkovú podstatu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a TZ, a to v súbehu s trestným činom ohovárania. 

Aby váš bývalý priateľ naplnil skutkovú podstatu ohovárania, musí spĺňať jeho konanie znaky trestného činu, a to podľa ustanovenia § 373 Trestného zákona.

 §373

 

Ohováranie

 

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

Pokiaľ by však vyššie uvedené nespĺňal, a to najmä, že vás v značnej miere neohrozil, mohlo by ísť len o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, tak ako to klasifikovali na polícií. 

Čo sa týka odcudzenia vášho majetku, na základe vami uvedeného som toho názoru, že váš bývalý priateľ mohol naplniť i skutkovú podstatu krádeže. Pri krádeži je však dôležité, aby vám bývalý priateľ spôsobil aspoň malú škodu, ktorá je vo výške najmenej 266,01 €. Pokiaľ teda hodnota odcudzeného majetku v súhrne dosahovala aspoň túto sumu, ide o naplnenie skutkovej podstaty krádeže. Ustanovenie, ktoré hovorí o skutk. podstate krádeže sa nachádza rovnako tak ako ohováranie v Trestnom zákone, a to v § 212.

§ 212

 

Krádež

 

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a

 

a) spôsobí tak malú škodu,

 

b) čin spácha vlámaním,

 

c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

 

d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

 

e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,

 

f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo

 

g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

Osobne zastávam názor, že uvedené je možné riešiť skôr v trestnoprávnej rovine, a teda môžete podať trestné oznámenie kvôli ohováraniu i z dôvodu krádeže aj po siedmych mesiacoch, pretože čin nie je premlčaný. Vzhľadom k uvedenému je dôležité si uvedomiť, že trestné oznámenie je z hľadiska možnosti krivého obvinenia nebezpečné aj pre oznamovateľa trestného činu. 

Trestné oznámenie môžete ohlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. Ak je polícia nečinná a klasifikovali to len ako priestupok, môžete trestné oznámenie podať na prokuratúre. Pokiaľ podáte trestné oznámenie na prokuratúru, prokurátor vaše trestné oznámenie odovzdá  vyšetrovateľovi alebo policajtovi. Trestné oznámenie je možné podať aj na súde a to ústne alebo písomne. Súd vaše podanie postúpi prokurátorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať na obťažovanie kamarátom, ako postupovať, keď neustále vyvoláva na mobil, vypisuje na facebooku, posiela mi smsky, chodieva za mnou napr. do roboty. Mám ho zablokovaného všade, ale vždy nájde nejakú cestu, aby ma mohol kontaktovať. On je veľmi zaľúbený a rozhodol sa, že za každú cenu sa chce kamarátiť so mnou. Povedala som mu pekne aj škaredo, že nechcem, že ho nahlásim a nič, a že vraj to nikdy nevzdá. Mám strach, som v strese, že si spraví niečo, lebo raz mi napísal, že nemám to robiť, že nekamarátim sa s ním, lebo nechce to najhoršie svojej mame. Je mi z toho zle. Prosím Vás, poraďte mi! Veľmi pekne ďakujem!

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, z Vami popisovanej situácie, je možné domnievať sa, že Váš kamarát naplnil svojim správaním skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného prenasledovania.

Trestný čin nebezpečného prenasledovania je upravený v § 360a Trestného zákona: "(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

Môžete teda podať trestné oznámenie. V tomto konkrétnom prípade odporúčame podať trestné oznámenie na prokuratúre alebo na polícií. V trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať spáchaniu trestného činu a priložiť doklady. Výhodou je, ak máte jeho správy, alebo aj iné dôkazy k dispozícií a môžete ich preukázať, resp. priložiť k trestnému oznámeniu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás moja mama sa pred mesiacom rozišla s partnerom presťahovala sa začala nový život ale jej ex ju našiel ona mu dala jasne najavo, že sa k nemu nevráti on chodí pred jej dom a vyčkáva na ňu vypisuje jej sestre napísal jej aj list bol ju už dvakrát udať na sociálke ale nepochodil. Dá sa s tým prosím Vás niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň,

v tomto smere by bolo možné požiadať o nariadenie neodkladného opatrenia z dôvodu podľa § 325 ods. 2 písm. g) Civilného sporového poriadku, a teda aby písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená.

Pokiaľ obťažovanie danej osoby presiahne určitú hranicu a nadobudne znaky trestné činu, mohli by sme hovoriť aj o tzv. nebezpečnom prenasledovaní, podľa § 360a Trestného zákona.

V takom prípade je vhodné podať trestné oznámenie. V prípade Bezprostredného ohrozenia odporúčam privolať políciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň, Mala by som taký problém, že bývalý priateľ, s ktorým mame spoločnú dcéru, ale už 4 roky nežijeme spolu, ma stále obťažuje. Cez telefón cez sms ma uráža ponižuje. Nevyhráža sa na to je dosť múdry. Ale psychicky ma úplne zničí. Čo by sa dalo právne urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade by som odporúčal podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania, podľa § 360a Trestného zákona, podľa ktorého 

§ 360a

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám. Problém s mamou bývalého priateľa aj s priateľom. Boli sme spolu 6 rokov, jeho matka ma nikdy moc nemusela. Keď sme sa rozišli všade rozpráva aká som mršina zdochlina, že som ku... Píše mi listy kde ma uráža. DOKONCA na reaumatologii kde chodím kvôli osteoporóze výprava na mňa hnusné veci, v podstate ma prestali zdraviť susedia aj predavačky v našom obchode. Priateľ bývalý ma tiež ohovoril a párkrát sa mi vyhrážal. Môžem sa nejako brániť neviem, či sa mám odsťahovať alebo čo lebo inak sa tu už nedá žiť.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

v takejto situácii máte viacero možností. Podľa Občianskeho zákonníka máte právo na ochranu dobrého mena, cti a povesti. Ak niekto do týchto Vašich práv zasiahne, máte možnosť podať naňho žalobu, kde môžete napr. žiadať verejné ospravedlnenie, či prípadnú finančnú kompenzáciu.

Ak konanie menovaných osôb dospeje, alebo už dospelo do štádia, kedy už napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, potom je vhodné zvážiť podanie trestného oznámenia, napr. za ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, či nebezpečné prenasledovanie, resp. poškodzovanie cudzích práv.

Túto situáciu by bolo vhodné riešiť osobným stretnutím s advokátom vo Vašom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Prosím poraďte ak býv. dcérin priateľ terorizuje doslova celú rodinu ( moju dcéru denne aj 20 telefonátov, strašne urážlivé škaredé sms, vyvoláva mne ako matke, už som blokla 3 čísla a vždy volá z ďalšieho, aj môjmu synovi, už mal z toho doma problémy, aj v práci to je nepríjemné, dcéru napadol fyzicky vonku na ulici a ma celú ruku a rameno modré, bola na ošetrení a ma doklad o napadnutí a ošetrení, ona podá trestné oznámenie, môžeme samostatne aj my, teda napríklad ja ako matka, obťažujú ma tie telefonáty, darmo bloknem, zase z iného čísla volá, som staršia, nerobí mi to dobre, poraďte mi prosím. Vďaka. Viem, že na polícii podal na toho dcérinho expriateľa oznámenie za rovnaké obťažovanie aj ďalší mladý pán, ktorý dcére pomohol a tomu tiež takto vyvoláva.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, nebezpečné prenasledovanie je trestným činom. Môže podať trestné oznámenie nielen dcéra ale aj Vy. Nenechajte sa na polícii odbiť a žiadajte, aby s Vami spísali zápisnicu o podaní trestného oznámenia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám na Vás otázku - ako postupovať v prípade, že si neprajem, aby manžel dcéry, ktorá je v rozvodovom konaní a má u mňa prechodné bydlisko aj s deťmi vstúpil na môj pozemok. Má si prísť pre syna, ktorý ma 10 rokov a nikto okrem vnuka tam nie je. Zať sa mi vyhráža, že jeho môj názor nezaujíma a on si bude robiť čo chce, že tam je jeho syn. Môžem podať trestné oznámenie? Nie som si istá totiž v tom, či si niečo neodnesie. Ďakujem.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, môžete mu zrušiť prechodné bydlisko a do nehnuteľnosti ho nemusíte vôbec púšťať, ak v nehnuteľnosti nevlastní žiaden podiel. On si nemôže robiť čo chce. Ak by vstúpil do nehnuteľnosti a  nemal by tam prechodný a ani trvalý pobyt, potom sa dopustí trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobrý deň. Bývalá priateľka sa asi nevie stotožniť s rozchodom a neustále sa mi vyhráža zverejnením mojich nahých fotiek mojim blízkym a čo je najhoršie, že aj v práci. Sme totiž obaja zamestnanci jednej firmy a robíme na tom istom pracovisku. Tvrdí, že sa postará o to, aby som odišiel z firmy a taktiež, že zničí aj moju rodinu. Snažil som sa ju, ako aj jej vyhrážanie ignorovať no tento nátlak z jej strany neustupuje. Prosím o radu ako mám postupovať, kam sa obrátiť a aké sú moje právne možnosti. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň,

v danom prípade Vám odporúčame podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, v ktorého prílohách dôkazmi preukážete výhražky Vašej bývalej priateľky (resp. v návrhu označíte svedkov, ktorí Vám vedia tieto vyhrážky dosvedčiť - to v závislosti od toho, akou formou sa Vám priateľka vyhráža) a v ktorom sa budete domáhať, aby súd Vašej bývalej priateľke stanovil povinnosť zdržať sa zverejnenia Vašich nahých fotiek, ktorými disponuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Dobry den. Otravuje ma byvaly priatel, ze nech sa na neho nehnevam. Mam si dat zablokovat jeho telefonne cislo? Vdaka

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

žiaden zákon Vám neukladá povinnosť s ním komunikovať. Ak by obťažovanie prerástlo do vyššej miery, mohli by ste využiť inštitút zákazu priblíženia sa, resp. zákaz kontaktovať Vás. Paragraf 325 odsek 1 a 2 Civilného sporového poriadku totiž ustanovuje, že  súd môže nariadiť neodkladné opatrenia, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená, alebo aby sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

Telefónne číslo dotyčného by malo byť možné zablokovať aj vo Vašom mobilnom telefóne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obťažovanie bývalým priateľom (Občianske právo)

Zdravím Vás a zároveň by som sa chcel opýtať. Zhruba pred dvoma až troma mesiacmi, sme mali s manželkou rodinné problémy a boli sme postavený pred rozhodnutie, či sa rozvedieme alebo zostaneme spolu. Manželka sa so svojimi problémami za mojim chrbtom, zdôverila pre ňu v podstate neznámemu mužovi, ktorý ju vypočul a podľa nej jej chcel aj pomôcť. Zopárkrát sa stretli na káve, kde preberali naše manželské problémy. To všetko sa zmenilo tým, keď mojej manželke začal prejavovať náklonnosť a doslova jej povedal, že sa do nej zamiloval. Dala mu najavo, že s ním nechce mať nič. Manželke došlo, že to nechala zájsť ďaleko. Posiela jej darčeky, ktoré mu obratom vracia, voláva jej do práce, píše dotieravé sms, sledoval ju autom domov. S manželkou sme to znovu skúsili, ale on to nechce pochopiť a stále nás otravuje. Prosíme o radu ako postupovať, ďakujem.

Odpoveď: Obťažovanie bývalým priateľom

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, takéto konanie osoby môže za určitých okolností naplniť znaky skutkovej podstaty viacerých trestných činov. Posúdenie tejto otázky závisí na presnom spôsobe jeho konania (posúdenie o aký trestný čin ide je v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní a súdu). Odporúčam Vám toto jeho konanie oznámiť na najbližšom orgáne PZ SR. Podrobne im popíšte čo sa deje, že jej volá do práce, kedy a kde presne ju sledoval autom, predložte im dotieravé sms správy, prípadne iné dôkazy (e-maily, výpis hovorov...). Orgány činné v trestnom konaní na základe tohto Vášho oznámenia musia začať vo veci konať a jedným z hlavných úkonov bude výsluch tejto osoby. Po takomto výsluchu často pochopia tieto osoby, že ich konanie nie je v súlade s právnym poriadkom SR a hoci nebude v trestnom konaní odsúdený, pôsobením PZ SR môže od tohto konania odpustiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk