Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, čo má urobiť spolubývajúca, keď sa súdi s otcom o štyriročnú dcéru, aby ju dostala do svojej opatery. Otec maloletého dieťaťa pije alkohol a nijakým spôsobom neumožňuje matke prístup k dcére. Aké veci si musí teda vybaviť?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

Dobrý deň,

 

vzhľadom na Vašu otázku a uvedenie skutočnosti, že sa Vaša spolubývajúca už súdi s otcom dieťaťa o zverenie maloletého dieťaťa od osobnej starostlivosti Vám priblížim jednak zákonnú úpravu rozhodovania súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ale tiež možnosť efektívnej ochrany záujmu dieťaťa nariadením neodkladného opatrenia.

 

Zákonná úprava rozhodovania súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičov

 

Súd v konaniach týkajúcich sa maloletých detí (tzv. nesporové konanie) musí zo zákona zisťovať tzv. skutočný stav veci a tiež záujem maloletého dieťaťa. Po komplexnom zistení skutočného stavu veci, osobnostných, morálnych a iných predpokladov rodičov na výkon rodičovských práv a povinností a tiež záujmu maloletého dieťaťa pristúpi súd k rozhodovaniu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Bez zistenia vyššie uvedených skutočností súd nemôže pristúpiť k rozhodovaniu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

 

Nie je možné vopred uviesť, čo má Vaša spolubývajúca robiť, ako postupovať... aby získala maloleté dieťa do svojej osobnej starostlivosti. Súd bude skúmať pomery na jej strane i na strane otca maloletého dieťaťa. Ak súd zistí, že matka dieťaťa má lepšie zabezpečené podmienky pre osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, súd zverí dieťa do jej starostlivosti. Ak súd zistí, že obaja rodičia sú schopní vykonávať osobnú starostlivosť a obaja ju aj vykonať chcú môže súd rozhodnúť aj o striedavej osobnej starostlivosti.

 

Zákonná úprava nariadenia neodkladného opatrenia

 

Ak Vaša spolubývajúca už dlho nevidela svoje dieťa, prípadne vzhľadom na to, že otec dieťaťa požíva alkoholické nápoje, môže sa na príslušnom súde domáhať ochrany aj prostredníctvom podania návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd o neodkladnom opatrení musí rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, ak sa vyžaduje okamžitý zásah do úpravy pomerov.

 

Neodkladným opatrením by sa mohla domáhať určeniu styku so svojim maloletým dieťaťom. Súd by jej aspoň dočasne v určitom rozsahu umožnil styk s maloletým dieťaťom, pričom otec dieťaťa by bol povinný toto súdne rozhodnutie rešpektovať. Uznesenie o nariadenom neodkladnom opatrení je predbežne vykonateľné. Tzn. že hoci by otec dieťaťa podal odvolanie proti rozhodnutia, rozhodnutie bude vykonateľné.

 

V prípade, že je zdravie alebo život dieťaťa ohrozené tým, že je v starostlivosti otca, ktorý požíva alkohol môže sa matka dieťaťa domáhať aj jeho vydania do jej osobnej starostlivosti, kým nebude súdne konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností ukončené.

 

Podľa ustanovenia § 365 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku

 

Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí.

 

Podľa ustanovenia § 367 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku

Neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.

 

Zhrnutie

 

Civilný mimosporový poriadok upravuje účinné a rýchle prostriedky možnosti dosiahnutia nápravy právnych pomerov, ak otec dieťaťa bráni matke v styku, prípadne ak je dieťa v starostlivosti otca ohrozené. Na posúdenie možnosti využitia týchto prostriedkov je však potrebné mať k dispozície viac a detailnejších informácií o stave v ich rodine, aby bolo možné odporučiť najlepší postup. V konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude súd rozhodovať po zistení skutočného stavu a záujmu maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, zverenie dieťaťa do starostlivosti matky. Som nepočujúca a neskúsená. Opýtam sa. Bola som s priateľom predtým na súde, v júni 2022 sme obaja súhlasili, že dáme dieťa do náhradnej starostlivosti. Teraz sme sa rozhodli, že chceme požiadať o vrátenie dieťaťa do našej starostlivosti.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.03.2023)

Dobrý deň,

ak bolo Vaše dieťa zverené do náhradnej starostlivosti súdom, musel byť na to vážny dôvod, ktorý ak doposiaľ trvá, tak nie je isté, či Vám súd vyhovie a dieťa Vám vráti späť. 

Zákon o rodine rozlišuje viac druhov náhradnej starostlivosti. Môže ísť o náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť ako aj ústavnú starostlivosť. 

Keďže ste nenapísali, o akú konkrétnu starostlivosť ide, a prečo ste dali dieťa do náhradnej starostlivosti, je ťažké Vám odpovedať na Vašu otázku.

V každom prípade, môžete poslať na súd žiadosť o zrušenie náhradnej starostlivosti (usudzujem, že ide o náhradnú osobnú starostlivosť), kde uvediete svoj dôvod.

Súd vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa.  Súd teda zrejme bude skúmať, či ste vy s Vaším priateľom schopní sa o dieťa osobne starať a podľa toho bude rozhodovať o Vašej žiadosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, čaká ma súd o určenie starostlivosti o dieťa a výživného. Žijem s dcérou v Pardubiciach. Sem som s jej otcom prišla pracovať. Po dvoch rokoch sa nám v Pardubiciach narodila dcéra, ktorá v súčasnosti má štyri roky. Keď mala dva roky, musela som sa od jej otca odsťahovať, pretože prepadol drogám a hazardu. Ostali sme s dcérou v druhom byte, kde máme všetky potrebné podmienky pre bývanie, ako sú doktori, práca, ako aj škôlka. Otec mojej dcéry prišiel o prácu, neskôr o byt a bol nútený odísť na Slovensko. Niekoľkými svojimi činmi si narobil veľké dlhy a na dcéru neplatí už vyše roka. Fyzicky ma týral a dodnes ma týra aj psychicky. Dcéra bola svedkom bitiek a nejaví veľký záujem o otca. Čo ma čaká, keďže chcem, aby bola dcéra vo svojej starostlivosti?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na vami uvedenú situáciu, nakoľko žijete v Českej republike, kde máte obe s dcérou obvyklý pobyt, právomoc na rozhodovanie o úprave práv a povinností k vašej mal. dcéru bude mať súd ČR. Je tomu tak z toho dôvodu, že vždy má právomoc v rodinných veciach súd tej krajiny, na území ktorej má dieťa obvyklý pobyt. tzn. že štátne občianstvo nie je v tomto prípade rozhodujúce. Rozhodujúca je skutočnosť, na ktorú krajinu má dieťa vytvorené väzby, v ktorej krajine chodí do školy a má lekárov, jednoducho má dieťa vytvorené zázemie.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa na váš prípad bude aplikovať aj české právo. Tomuto sa mi však nevenujeme, preto vám v tejto veci nevieme relevantne poradiť. My vám vieme povedať akoby to bolo na Slovensku, čo je však pre vás bezpredmetné. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to funguje so zverením dieťaťa do opatery matky, keď mi sa narodilo dieťa a má dva mesiace. Otec je uvedený v rodnom liste a za dva mesiace jediné, čo urobil, bolo, že prišiel na hodinu za nami. Otec môjho dieťaťa žije v neďalekej obci a má priateľku, s ktorou má štvormesačné dieťa. Zatiaľ mi nič neplatí. Rada by som sa dozvedela, či je možné riešiť takéto zverenie aj pri takom malom dieťati, pretože sa obávam, že otec by mohol spôsobovať zbytočné problémy. Taktiež by som sa chcela informovať o tom, ako by som mala postupovať z právneho hľadiska. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
ak Vám neplatí žiadne výživné na dieťa, a chcete aby začal platiť, tak je potrebné túto vec riešiť súdnou cestou. Najlepšie je podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, aby súd upravil komplexne výkon rodičovských práv a povinností (nerozhodne iba o výživnom, ale aj osobnej starostlivosti a tiež úprave styku). Ak budete mať súdne rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je menšia pravdepodobnosť, že začne robiť problémy (ak by napríklad prestal platiť výživné, môžete začať exekúciu).


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, či môžem s mojou dcérou, ktorá je zverená do mojej osobnej starostlivosti, vycestovať do zahraničia konkrétne na dovolenku? Ide teda o krátkodobé vycestovanie. Potrebujem na to písomný súhlas otca? Tvrdí totiž, že áno. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
súhlas otca dieťaťa na dovolenku nepotrebujete.

Otázkou je, či konkrétna destinácia, kde budete dovolenkovať, nevyžaduje pre vstup do krajiny aj súhlas otca dieťaťa a prísl. testy na COVID prípadne splnenie ďalších podmienok. Toto zistíte na stráne Ministerstva zahra. vecí a eur. záležitostí SR (link : https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia


Podotázka: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chodia so svojím partnerom, aj keď nie sme zobratí. Naša dcérka (2 roky) má jeho priezvisko a chystám sa zmeniť svoj prechodný pobyt. Mohli by ste mi prosím poradiť, kde je potrebné podať žiadosť o zverenie našej dcérky do mojej osobnej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, miestne príslušný súd na konanie vo veciach maloletých detí sa určuje podľa miesta bydliska maloletého dieťaťa. Ak sa budete sťahovať v rámci územného obvodu toho istého súdu, miestna príslušnosť sa nezmení. Ak by ste sa však sťahovali do územného obvodu nového súdu, miestne príslušným sa stane tento súd. Niekedy sa však stáva, že ak je návrh podaný 1-2 dni po presťahovaní a druhá strana (najmä z dôvodu veľkej vzdialenosti) namieta miestnu príslušnosť, môže súd postúpiť vec na predchádzajúci, miestne príslušný, súd. Stáva sa to však zriedkavo, nakoľko žiadny zákon neupravuje, či musí uplynúť nejaká doba, počas ktorej sa ako keby prenesie miestna príslušnosť jedného súdu na druhý v prípade sťahovania dieťaťa. Tzn. že sa akýkoľvek návrh, ktorý sa týka maloletého dieťaťa podáva na súde, v ktorého územnom obvode dieťa reálne býva (má bydlisko).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do starostlivosti matky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.