Máte
otázku?

Zverenie Dieťaťa späť do starostlivosti matky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Zverenie Dieťaťa späť do starostlivosti matky

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie so synom, ktorý mi s bývalým partnerom má septembri do roka. Starostlivosť nad ním sa rozhodovala na súde 18. 7. 2017, a keďže som vtedy odcestovala do zahraničia, súhlasila som, aby syn zostal s otcom. Keďže sme si konkrétne pravidlá starostlivosti neurčili, môžem ho navštíviť kedykoľvek. Avšak po procese na súde sa bývalý partner začal často opíjať, pričom bol v prítomnosti nášho maloletého syna. Dopustil sa troch trestných činov násilia na svojich sestrách, ktoré ho následne udali polícii. Okrem toho, útočil aj na mňa, na základe čoho som podala na neho trestné oznámenie. Pri tretom incidente polícia naznačila možnosť zmeny jeho podmienečného trestu na nepodmienečný. Momentálne je o syna postarané jeho tetou - sestrou môjho bývalého partnera. Rada by som sa spýtala, aká je šanca, že by som mohla získať späť starostlivosť nad mojím synom prostredníctvom súdu. A existuje nejaký spôsob, ako by som mohla za týmto účelom bojovať, bez nutnosti dohody o striedavej starostlivosti? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie Dieťaťa späť do starostlivosti matky

Dobrý deň. 

 

Napriek tomu, že Váš syn bol zverený do starostlivosti otca, Vaše rodičovské práva zostali zachované a ste povinná chrániť pri ich výkone záujmy maloletého dieťaťa. Preto by ste mali zakročiť a podať návrh na zverenie maloletého syna do svojej osobnej starostlivosti na súd spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia. Vaše šance sú podľa Vášho popisu situácie veľké, ale rozhodnutie bude záležať na dokazovaní na súde. 

 

Rodičovské práva a povinnosti

 

V zmysle § 28 Zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
 
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
 
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
 
c) správa majetku maloletého dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. 

 

Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

 

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

 

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností, obdobne dohody a súdne rozhodnutia o výživnom. 

 

Ako bolo judikované aj v R 97/1967, zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa alebo súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa.

 

Z dôvodu toho, že vo Vašom prípade sa zmenili pomery hlavne na strane otca maloletého, je potrebné podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia, ktorým bol maloletý syn zverený do osobnej starostlivosti otca. 

 

Pokiaľ ide o striedavú starostlivosť, tak v zmysle § 24 ods. 2 Zákona o rodine:

"Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

 

V zmysle § 24 ods. 3 Zákona o rodine:

"Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."

 

Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého

 

Podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku:

"Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí."

 

V tomto ustanovení je zvýraznená osobitosť a urgentnosť prípadov, v ktorých súd musí konať okamžite a nie je vylúčené konať aj na základe akéhokoľvek podnetu. Najčastejšie súd koná na základe návrhu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ak sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin vážne ohrozený alebo narušený.

 

Ak súd rozhoduje na základe návrhu, o tomto návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne do 24 hodín od doručenia návrhu. V tejto lehote je súd povinný uznesenie aj vyhotoviť.

 

Proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia možno podať odvolanie, to však nemá vplyv na jeho vykonateľnosť, ktorá predpokladá povinnosť plniť na základe tohto rozhodnutia.

 

Ak súd nariadil neodkladné opatrenie o zverení maloletého do starostlivosti fyzickej alebo právnickej osoby, zabezpečí, aby rozhodnutie bolo vykonané. Súčinnosť súdu pri odovzdaní dieťaťa do starostlivosti súdom určenej osoby poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odovzdanie dieťaťa sa musí uskutočniť spôsobom primeraným veku dieťaťa a rozumovej vyspelosti dieťaťa.

 

Záverom

 

Preto odporúčam čo najskôr podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia. V tomto návrhu je potrebné zdôvodniť ako sa zmenili pomery na strane otca a akým spôsobom je ohrozený vývoj maloletého, tak ako ste to popísali vo svojej otázke. Súd môže ale nemusí vydať neodkladné opatrenie, avšak bude sa Vašim návrhom zapodievať.

Trápi vás "Zverenie Dieťaťa späť do starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie Dieťaťa späť do starostlivosti matky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.