Máte
otázku?

Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky

Dobrý deň, už nejaký čas nežijem v spoločnej domácnosti so svojím manželom. Momentálne sa ešte nerozvádzame, ale je pravdepodobné, že k tomu časom dôjde. Aktuálne som bez práce a neviem si dovoliť platiť mesačné poplatky za poistku. Chcela by som si nechať vyplatiť celkovú sumu z poistky. Je možné, že táto suma, ktorá mi bude vyplatená ešte počas platnosti nášho manželstva, nebude súčasťou riešenia bývalej spoločnej majetkovej úpravy pri prípadnom rozvode? Tieto peniaze by mi pomohli riešiť moje aktuálne finančné problémy. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka každý príjem jedného alebo druhého manžela počas trvania manželstva patrí do BSM. Výnimkami sú iba príjmy, ktoré nadobudne manžel počas trvania manželstva darom alebo dedením. Tzn. že i Váš príjem z vyplatenej poistky bude patriť do BSM, ak Vám bude vyplatená suma počas trvania manželstva.

Trápi vás "Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky (Spoluvlastníctvo)

V roku 2005 som uzavrela životnú poistku, ktorú som pravidelne uhrádzala každý štvrťrok. Od roku 2012 som na plnom invalidnom dôchodku, a preto mi poistné uhrádza poisťovňa, ako je uvedené v zmluve. Poisťovňa však od mňa žiada všetky lekárske nálezy. Chodím k odbornému lekárovi každý mesiac. Poisťovni som zaslala potvrdenie od Sociálnej poisťovne, že som stále na plnom invalidnom dôchodku. Mám však otázku: Má poisťovňa právo žiadať odo mňa každý mesiac lekársky nález od odborného lekára? Za Vašu odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka /792a/  počas trvania poistnej zmluvy poisťovateľ poskytuje tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, zmenu všeobecných poistných podmienok a osobitných poistných podmienok. Údaje potrebné pre uzatvorenie poistnej zmluvy  musia byť úplné, presné, pravdivé a zrozumiteľné a poskytujú sa písomne v štátnom jazyku SR. Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené. Z poistenia osôb /§ 816/ má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť.

2./ Poistná zmluva a poistné podmienky obsahujú bližší rozpis práv a povinností účastníkov zmluvy.

3./ Vychádzajúc z Vašej otázky uvádzame ďalej, že podľa zákona o sociálnom poistení, na základe ktorého bola Vaša invalidita potvrdená  dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.  K dôvodom invalidity sa  vyjadriť nemôžeme.  Ale vyžadovať každomesačné predkladanie lekárskych odborných nálezov je zvláštne.  Podľa zákona o soc. poistení /§  153/ posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného

a) v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky,

b) na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.  Tou môže byť aj Vaša poisťovňa/.

Trvanie invalidity  podľa zák. o soc. poistení sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.

Záver :  Je potrebné prečítať si poistné podmienky k samotnej zmluve /periodicita predkladania dokladov pre poisťovňu/.  Ak nie ste spokojná resp. máte námietky voči postupu poisťovne odporúčame, aby ste od nich písomne vyžiadala dôvod predkladania  odborných lekárskych správ každý mesiac. Ak odpoveď nebude pre Vás dostačujúca odporúčame, aby ste sa obrátila na Národnú banku Slovenska ako orgán dohliadajúci nad poisťovníctvom.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Po 13 rokoch som zrušil životné poistenie, pri ktorom časť poplatkov smerovala na sporenie. Poplatky som platil polročne a teraz, v marci 2017, približne štyri mesiace pred ukončením poistnej doby, som podal výpoveď s okamžitou platnosťou. Poisťovňa mi oznámila, že moju výpoveď eviduje, ale peniaze, ktoré mi majú zostávať vyplatiť, mi prevedie až po uplynutí poistnej doby, teda 18. júla 2017. Má poisťovňa na takýto postup právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že poisťovňa v danej veci postupuje v súlade so zákonom, ktorý ustanovuje, že pri výpovedi poistnej zmluvy zmluva zanikne až ku koncu súčasného poistného obdobia.

Vaša poistná zmluva je zmluvou, pri ktorej je dojednané bežné poistné (keďže ho platíte polročne). Naposledy ste teda uhradili poistné za poistné obdobie od 18.01.2017 do 18.07.2017. Výpoveď zmluvy ste podali viac ako šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, preto Vám Vaša zmluva zanikne uplynutím súčasného poistného obdobie a až potom Vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava