Máte
otázku?

Výplata poistného plnenia po rozvode ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Výplata poistného plnenia po rozvode ?

Dobrý deň! Poistenie pre môjho syna teraz končí, keďže dovŕši 18 rokov. V zmluve je ako druhý poistený uvedená moja bývala manželka, ale poistné som platil celé roky ja. Teraz mi v poisťovni povedali, že polovicu poistného dostáva moja bývala manželka. Prečo by mala ona dostať tieto peniaze, keď poistné som platil ja? Má na to právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výplata poistného plnenia po rozvode ?

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 


Otázka pozostáva v podstate z dvoch okruhov problémov :


1./ Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a rozvod 
Podľa ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.
Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne."

Ďalej platí, že "ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

2./ Poistná zmluva a poistné plnenie po rozvode manželstva

Podľa ust. § 788 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.
Poistiť možno okrem iných fyzickú osobu pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti (poistenie osôb).
Z poistenia osôb má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť.
Ak vznikne právo na plnenie niekoľkým osobám a ak nie sú podiely určené, má každý z nich právo na rovnaký diel."

Podľa ust. § 794  Obč. zákonníka "poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech inej osoby."
 

V poistnej zmluve treba rozoznávať pojmy :
Poisťovateľ, poistiteľ  - poisťovňa, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu
Poistník - fyzická alebo právnická osoba , ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom/poisťovateľom. Je to osoba, ktorej vyplývajú práva a povinnosti určené v poistnej zmluve.
Poistený
- osoba, na ktorej život, zdravie alebo majetok sa poistenie vzťahuje.

 

Podľa ust. §  § 797 Obč. zákonníka právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený).
Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). 

 

Rozbor problému a poznámky

Aj keď ste platili poistné počas trvania manželstva, toto plnenie sa nepovažuje za plnenie na osobný majetok druhého manžela, aj keď poistné bolo hradené Vami z Vášho príjmu. Dôvod je ten, že vyplatená mzda patrí do BSM a pokiaľ  bývalá manžela uzatvorila poistnú zmluvu v prospech Vášho spoločného dieťaťa, robila tak v súlade s ust. § 145 Obč. zákonníka a ust. zákona o rodine / "Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa."/

Jednotlivé platby poistného platené za trvania manželstva zo spoločného majetku na osobné poistenie jedného z manželov, nemožno posudzovať tieto platby pri vyporiadaní ako náklady vynaložené na osobný majetok manžela. Peniaze boli totiž za trvania manželstva spotrebované so súhlasom oboch manželov a k takto získanej hodnote bude treba prihliadať podľa vyššie uvedených zásad pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V zmysle judikatúry aj pri poistných zmluvách týkajúcich sa poistenia osôb je nutné vychádzať zo zásad použitých pri iných zmluvách a plneniach, a teda že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí aj plnenie z poistnej zmluvy, ak bolo realizované za trvania manželstva v prospech ktoréhokoľvek z manželov.
U Vás dochádza k plneniu až po rozvode. Zrejme v súvislosti s vyporiadaním Vášho BSM ste túto poistnú zmluvu neriešili. Treba uviesť, že aj poistka sama však predstavuje určitú hodnotu, pretože pri poistení osôb je poisťovňa povinná v dojednaných prípadoch pri zániku poistenia vyplatiť odbytné. V rámci vyporiadania BSM sa mohlo skúmať, aký je stav poistky v čase zániku manželstva, či a aké nároky z poistiek vyplývajú, popr. aké odbytné by bolo k tomuto dňu poisťovňou vyplatené, a na tieto nároky potom pri vyporiadaní prihliadnuť ako na iné pohľadávky.

 

ODPORÚČANIE 
Vo veci  odporúčame oboznámiť sa so samotnou poistnou zmluvou a všeobecnými obchodnými podmienkami poisťovne.

V otázke píšete, že ste sa rozviedli, len neuvádzate dátum.  Neuvádzate či došlo k vyporiadaniu BSM dohodou alebo či ste podali návrh na súd v zmysle ust. Obč. zákonníka, alebo či došlo k vyporiadaniu BSM uplynutím 3 ročnej doby od rozvodu. V tomto prípade platí ust.  § 149 Obč. zákonníka :
"Ods. 4/  Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
Ods. 5/  Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

Zrejme po rozvode v rámci vyporiadanie ste nemysleli aj na predmetnú poistnú zmluvu.
Pre poisťovateľa je záväzný obsah dohodnutej poistnej zmluvy, takže ak po rozvode a pri vyporiadaní BSM nedošlo k oznámeniu prípadných zmien v zmluve, resp. k jej zrušeniu či prepracovaniu, ostava v platnosti pôvodne dohodnutý obsah zmluvy a poisťovateľ bude plniť tomu, kto je podľa zmluvy na plnenie oprávnený.
Ak teda poisťovni neboli oznámené žiadne zmeny, na základe ktorých by došlo k zmene zmluvy, poisťovňa musí postupovať v súlade s poistnou zmluvou. Výplatu poistnej sumy nemôžete napadnúť v poisťovni, nakoľko nie ste zmluvnou stranou. 


Je na Vašom zvážení či prípadne budete iniciovať vyporiadanie súdnou cestou aj keď len ohľadom tejto veci -  poistnej zmluvy  - ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.
 

Pokiaľ by sa Vám naša odpoveď pozdávala ako veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť pýtajúcemu sa prehľad v širších súvislostiach. V prípade pochybností prípadne sa môžte obrátiť aj na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad poisťovníctvom.


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Trápi vás "Výplata poistného plnenia po rozvode ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výplata poistného plnenia po rozvode ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Moja otázka znie takto: My s manželkou máme v prenájme nebytový priestor. Približne pred 3 mesiacmi nás postihlo vytopenie. Keďže správca bytovky a nebytových priestorov má uzatvorenú poistku, ktorú platíme my, podali sme podnet na poisťovňu, aby nám škodu spôsobenú vytopením priestoru uhradila. Avšak prišla zamietavá odpoveď s argumentom, že plávajúce podlahy, ktoré sa podfúkli, sme si položili sami (na vlastné náklady) a poistka sa na to nevzťahuje. Moja otázka znie: Môžu mi takto zamietnuť poistné plnenie? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Výplata poistného plnenia po rozvode ?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že  máte v nájme nebytové priestory, ktorú sú súčasťou bytového domu. Vytopilo Vás a z dôvodu, že správca bytového domu má uzatvorenú poistnú zmluvu na bytový dom ako nehnuteľnosť, ste uplatnili svoje nároky ako poškodený podľa predmetnej poistnej zmluvy, ktorú má uzatvorenú správca resp. spoločenstvo vlastníkov bytov.

Nebytovým priestorom podľa ust. zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu. 

V otázke neuvádzate, či máte prenajaté nebytové priestory v zmysle uvedenej charakteristiky zákona o nájme a podnájme nebyt. priestorov alebo sa jedná o spoločné priestory bytového domu, ktoré ste si prenajali na nebytové účely /napr. kočikáreň/.

Pre posúdenie poistného plnenia zo strany poisťovne je rozhodujúca samotná  poistná zmluva, poistná udalosť z ktorej Vám význikla škody - teda z akej okolnosti vzniklo zatopenie Vašich priestorov /závada - porucha v byte nad Vami alebo sa jedná o poruchu bytového domu na základe ktorej Vám vznikla škoda/.

Sme názoru, že môžu vzniknúť dva prípady : 
1./ Ak by došlo k poistnej udalosti napr. z dôvodu prasknutia prívodu do práčky, prasknutiu radiátora v byte nad Vami, je potrebné uplatniť náhradu škody u poisťovne vlastníka predmetného bytu. Ak by poistnú zmluvu uzatvorenú nemal, budete musieť vymáhať náhradu škody priamo od vlastníka bytu.

2./ Ak by došlo k vytopeniu z dôvodu poruchy na zariadení bytového domu, potom sme názoru, že máte uplatniť nárok na náhradu škody u poisťovne z poistnej zmluvy bytového domu. 

Otázkou však je posúdenie tej okolnosti, či ste mali súhlas prenajímateľa na to, aby ste zrealizovali plávajúce podlahy, nakoľko sa jedná o investíciu do cudzej nehnuteľnosti. Túto otázku by mala riešiť Vaša zmluva o nájme. Pokiaľ ste súhlas nemali a podľa zmluvy bol vyžadovaný súhlas, musíte si poistnú udalosť riešiť so svojou poisťovňou.

Sme však názoru, že zamietnutie poistného plnenia z dôvodu, že ste si plávajúce podlahy zrealizovali samy na vlastné náklady a nie dodávateľsky nie je dôvodom na zamietnutie poistného plnenia. 

Ak so stanoviskom poisťovne nesúhlasíte, je potrebné obrátiť sa na ústredie dotknutej poisťovne. Ak to nepomôže obrátiť sa na poisťovacieho ombudsmana, prípadne súd.

Odporúčame preštudovať poistnú zmluvu a poistné podmienky bytového domu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výplata poistného plnenia po rozvode ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.