Máte
otázku?

Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Môj príbuzný uzatvoril pohrebné poistenie a uviedol ma ako oprávnenú osobu, ktorej vzniká právo na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Rád by som sa opýtal, či je poistné plnenie oprávnenej osobe súčasťou dedičského konania. Ďakujem.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :


1./ Základná úprava problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 788 a nasl. Obč. zákonníka (citujeme) :
"§ 788  : Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. 

§ 816 : Z poistenia osôb má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť. 

§ 817 
(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi. 
(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného. 
(3) Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného. 

§ 818 
Ak vznikne právo na plnenie niekoľkým osobám a ak nie sú podiely určené, má každý z nich právo na rovnaký diel. "

 

2./ Pohrebné poistenie kde poistnou udalosťou je smrť poisteného, v poistnej zmluve je poistený oprávnený určiť osobu, ktorej v prípade, že nastane poistná udalosť- smrť - bude vyplatené poistné plnenie. Oprávnenú osobu môže poistený určiť menom alebo vzťahom k osobe poisteného.

V prípade, že by poistený neurčil oprávnenú osobu, potom oprávnenými osobami na prijatie poisteného plnenia sa stávajú osoby podľa poradia uvedeného v ustanovení v § 817 Obč. zákonníka a to v poradí manžel poisteného, ak ho niet, potom deti poisteného, ak niet ani týchto osôb potom rodičia poisteného atď. (viď vyššie § 817 Obč. zákonníka).

V tomto ustanovení § 817 Obč. zákonníka sa nikde nehovorí o dedičovi, lebo ním dedič ako osoba oprávnená na poistené plnenie podľa poistnej zmluvy kde poistnou udalosťou je smrť poisteného, ani nemusí byť, lebo poistený môže oprávnenú osobu  na poistné plnenie určiť podľa svojho uváženia a nemusí ním byť dedič. Sme názoru, čo je aj logické, že aj z uvedeného dôvodu preto  poistné plnenie kde poistnou udalosťou je smrť poisteného nie je predmetom dedičského konania. Pre dedičské konanie a dedičov platia ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka - dedenie podľa dedičských skupín, dedenie na základe závetu alebo kombinácia predmetných spôsobov dedenia.

V praxi sme sa stretli aj so spormi v tomto smere. Citujeme z rozs. OS Bratislava I., spis . zn. : 11C/166/2011: 
" V predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku. Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalosťou bola smrť poisteného, nie však na iné prípady poistných udalostí, pre ktoré bolo uzavreté životné poistenie (napr. pre prípad úrazu, hospitalizácie a pod., kedy toto plnenie patrí výlučne poistenému prípadne po jeho smrti jeho dedičom). § 817 teda predpokladá určenie oprávnenej osoby na vyplatenie poistného plnenia, avšak len pre prípad, že poistnou udalosťou bola smrť poisteného."

KSBB/17Co/1343/2014 9. 12. 2015 : 
".... NS SR riešil otázku, či je možné plnenie z poistnej zmluvy pre prípad smrti, kde poistnou udalosťou bola smrť poručiteľa, zahrnúť do majetku poručiteľa. Podľa právnej vety tohto rozhodnutia plnenie z poistnej zmluvy patriace už priamo osobe z poistnej zmluvy oprávnenej do dedičstva po poručiteľovi nepatrí.

 

3./ Obchodné podmienky poisťovne určujú ako je potrebné postupovať v konkrétnych prípadoch poistných udalostí,  čo všetko je potrebné poisťovni nahlásiť, aké doklady predložiť.  Poisťovňa požaduje úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí, poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú udalosť. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovňa skončila prešetrenie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť. V prípade vzniku nejasností je ten, komu by malo vzniknúť právo na plnenie, povinný dokázať, že došlo k poistnej udalosti a že je osobou oprávnenou na poistné plnenie. 


4./ Naviac uvádzame, že v ust. § 9 zákona o dani z príjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, okrem iných tu patria aj plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu. T.j. Vami prijaté poistné plnenie je oslobodené od dane z príjmov.

©
 

Trápi vás "Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, v ktorej sa ocitol môj dedko. Počas jeho pobytu v nemocnici, konkrétne po operácii a pod vplyvom narkotík, sa nechal nahovoriť na podpísanie pohrebnej poistky. Tento kontrakt podpísal a z jeho účtu v banke mu bola strhnutá vysoká suma 10 431,40 €. To je pomerne vysoké číslo, keďže plnenie by malo byť maximálne 10 000 €. Chcel by som sa spýtať, či je možné toto poistenie zrušiť bez akýchkoľvek sankcií. Ďakujem.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 09.07.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že sme názoru, že vzhľadom na okolnosť že došlo k podpísaniu zmluvy v zdravotníckom zariadení a za okolností a stavu, ktorý uvádzate v otázke, zmluva je neplatná. s poukázaním na ust. § 39 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo  ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Z uvedeného dôvodu odporúčam príslušným poisťovniam napísať, že zmluvu považujete zo zákona za neplatnú s poukázaním na vyššie uvedené a žiadate vrátiť všetky peniaze všetky peniaz v súlade s ust. § 457 a nasl. Občianskeho zákonníka /ustanovenie o bezdôvodnom obohatení/ v lehote maximálne 5 dní /citujeme/ :

"Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal."

Odporúčam súčasne podať sťažnosť na riaditeľstvo príslušného zdrav. zariadenia k akej veci vo vzťahu k Vášmu otcovi došlo /zneužitie zdravotného stavu a podpísania zmluvy o pohrebnom poistení a priepis podania poslať na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odporúčam súčasne ak ku vráteniu peňazí nedôjde vo Vami uvedenej lehote, aby ste kontaktovali komerčné média /napr. TV JOJ/, na čo môžete poisťovňu upozorniť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, Môžete mi prosím poradiť? Zomrel mi bývalý manžel. Ešte počas nášho manželstva uzavrel životnú poistku, pričom ako oprávnenú osobu určil mňa, Jaroslavu Prechtlovú, s dátumom môjho narodenia. Avšak, rozviedli sme sa a on neskôr uzavrel manželstvo s inou ženou. Napriek tomu v septembri zomrel a počas svojho života nezmenil oprávnenú osobu v poistke. Ako bývalá manželka, mám nárok na vyplatenie poistného? Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 29.12.2022)

Dobrý deň,
áno, máte, pretože poistený môže uviesť kohokoľvek. Dôležité je ako to uviedol, ak tam nedal len "manželka" ale vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, tak ste oprávnená dostať peniaze vy. Kontaktujte poisťovňu písomne listom a žiadajte ich o vyplatenie peňazí.

Ak by ste s tým chceli pomôcť, dajte nám vedieť. 


Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Tragicky zomrel priateľ mojej neterky. Neboli manželia, ale majú spolu dcéru a on uznal otcovstvo. Na plnenie poistnej udalosti určil svoju mamu. Má jeho dcéra nárok na plnenie poistnej udalosti? S pozdravom, M.V.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 07.11.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 817 Obč. zákonníka :

"(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi.

(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak poistený určil ako oprávnenú osobu svoju matku v poistnej zmluve, matka poisteného má nárok na plnenie z poistnej zmluvy. Dcéra poisteného zo zákona nemá nárok na poistné plnenie.


Trápi vás "Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som požiadať o radu. Môj manžel zomrel v októbri 2020. Mal životné poistenie, na ktoré sme mesačne prispievali sumou 25 eur. Okrem toho sme mali hypotekárny úver, ktorý bol tiež poistený. K 14. 10., keď manžel zomrel, sme v banke pozastavili úver, pretože sme všetko potrebné dokumenty predložili poisťovni, aby mohla úver v banke vyplatiť. Včera, 15. 1. 2021, mi prišla na účet finančná suma od Kooperatívy s označením "výplata plnenia". Naozaj tomu nerozumiem a chcela by som sa opýtať, či ide o manželovu poistku, alebo o vyplatenie k úveru. Ďakujem za cenné rady. S úctou.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
poistenie hypotekárneho úveru je takmer vždy nastavené tak, že vyplatenie poistnej sumy je vinkulované priamo na hypotekárny účet. Tzn. že keď dôjde k poistnej udalosti, najčastejšie poisťovňa vyplatí poistnú sumu priamo banke.

 Ak Vám teda prišli peniaze na účet, zrejme to budú peniaze zo životnej poistky. O tom, čo Vám prišlo na účet (resp. plnenie z ktorej poistky) Vám príde od poisťovne poštou oznámenie o poistnom plnení. Ak Vám to nebude zrejmé ani z tohto oznámenia, odporúčam Vám následne kontaktovať Vašu banku, aby ste mali overené, že peniaze boli vyplatené aj im.


Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom dedenia. V tomto prípade nás zaujíma, či sa poistky a životné poistenia započítavajú do dedičského konania, a či by sme mali my kontaktovať poisťovne, alebo to zabezpečuje notár. Na niektorých poistkách nie sú určené mená dedičov a na iných sa zase nachádzajú tri mená dedičov. Jeden z nich však pred tromi rokmi zomrel a nikto toto v zmluve neprepísal. Mohli by ste nám, prosím, poradiť, ako máme ďalej postupovať? Ďakujeme.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že platia ust.  816 a nasl. Obč. zákonníka nasledovne :
"§ 816
Z poistenia osôb má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť.
§ 817
(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi.
(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.
(3) Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.
§ 818 : Ak vznikne právo na plnenie niekoľkým osobám a ak nie sú podiely určené, má každý z nich právo na rovnaký diel."


Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že Obč. zákonník priamo určuje komu patrí poistné plnenie pre prípad smrti poisteného. Je to tak z dôvodu, že predmetom  dedenia v dedič. konaní sú majetok a dlhy poručiteľa, avšak ak bolo dojednané poistenie pre prípad smrti poisteného, poistnou udalosťou, ktorou je v tomto prípad smrť poisteného práva z poistenia nadobúdajú zo zákona osoby uvedené v poistnej zmluve prípadne osoby uvedené v cit. ust.  § 817 Obč. zákonníka. 

Ak v poistnej zmluve nie je určená žiadna osoba prípadne táto osoba  nenadobudne právo naplnenie /napr. zomrela/, potom právo na plnenie má manželka poisteného, ak jej niet, deti poisteného (§ 817 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak týchto osôb niet (manželka, deti) platí ust. § 817 ods. 3 Obč. zákonníka.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné kontaktovať priamo poisťovňu.
Obchodné podmienky poisťovne určujú ako je potrebné postupovať v konkrétnych prípadoch poistných udalostí, čo všetko je potrebné poisťovni nahlásiť, aké doklady predložiť. Poisťovňa požaduje úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí, poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú udalosť. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovňa skončila prešetrenie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť. V prípade vzniku nejasností je ten, komu by malo vzniknúť právo na plnenie, povinný dokázať, že došlo k poistnej udalosti a že je osobou oprávnenou na poistné plnenie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý večer, dňa 22. 7. 2019 som podala žiadosť o plnenie poistky úverov v poisťovni. Avšak, do dnešného dňa ma o stave mojej žiadosti nik neinformoval. Dnes, 23. 8. 2019, som telefonicky urgovaťa s cieľom dozvedieť sa, prečo si u mňa nič nedopytujú, či už doplňujúce informácie alebo ďalšie potrebné doklady. Mám informáciu, že na spracovanie majú 30 dní, neviete mi náhodou povedať, či ide o pracovné alebo kalendárne dni? Budem vďačná za vašu radu. Pekný večer vám prajem a vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 797 ods. 3 Obč. zákonníka platí, že "plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok."

V zmysle ust. § 122 Obč. zákonníka sa je jedná o lehotu, ktorá sa počíta podľa kalendárnych dní.


Trápi vás "Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Nazaplatil som havarijné poistenie, pretože je to jediný možný spôsob, ako sa zbaviť nevýhodnej zmluvy. Stala sa menšia udalosť s autom. Pýtala som sa, či budú alebo nebudú krátiť plnenie alebo vymáhať nejaké peniaze na doplatenie iných, ako alikvotných čiastok, ktoré vypočítajú neskôr pri výpovedi z ich strany za neplatenie. Ďakujem.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

(odpoveď odoslaná: 19.03.2017)

Dobrý deň. 

To, že ste nezaplatili poistné, ešte neznamená, že poistná zmluva zanikla. Poistná zmluva zaniká až odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovne, ktorá môže od poistnej zmluvy odstúpiť len v súlade so zákonom. 

Z dôvodu toho, že poisťovňa Vám od poistnej zmluvy ešte neodstúpila, poistná zmluva je platná a máte nárok na poistné plnenie z dôvodu vzniku poistnej udalosti. V poistných podmienkach konkrétnej poisťovne sú uvedené prípady krátenia poistného plnenia, preto je potrebné si ich naštudovať. Bez ohľadu na to, či poisťovňa bude alebo nebude krátiť poistné plnenie, poisťovňa bude prípadne vypočítané poistné plnenie započítavať na Vami neuhradené poistné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Výplata poistného plnenia po rozvode ?

  Poistiť možno okrem iných fyzickú osobu pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti (poistenie ...

 • Kedy zaniká poistná zmluva?

  Na budove zhorela strecha a bolo nám vyplatené poistné plnenie od oboch poisťovni. ... zo strany poisťovní tak, aby bola krytá náhrada škody, ktorá Vám vznikla poistnou udalosťou. ... Rozdelenie poistného plnenia medzi jednotlivé poisťovne môže byť v konkrétnom prípade ... Poistná udalosť smrť poisteného a poistné…

 • Zrušenie a vyplatenie sumy zo životnej poistky

  Výpoveď zmluvy ste podali viac ako šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia, ... poistného obdobie a až potom Vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie .

 • Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

  Samozrejme v konaní je potrebné aj preukázať, ako veľmi Vás zasiahla smrť Vášho ... (2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho ... písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, ... dodržať postup nahlásenia poistnej udalosti, ako aj to, aby ste bez vedomia ...

 • Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

  Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, ako svoje rozhodnutie o nevyplatení poistného plnenia poisťovňa odôvodnila, keďže ide o prípad poistnej udalosti, ...

 • Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

  Máme obavy, či nám manželova sestra po otcovej smrti nemôže spôsobiť nejaké ... že že poistnou udalosťou je smrť poisteného, mohol ten, kto poistnú zmluvu s ... poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúda ...

 • Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

  T.j. : Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť Vašej poisťovni bez ohľadu na ... poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava