Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Príbuzný si uzatvoril pohrebné poistenie a uviedol ma ako oprávnenú osobu, ktorej vzniká právo na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Chcel by som sa opýtať, či poistné plnenie oprávnenej osobe je súčasťou dedičského konania. Vďaka.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :


1./ Základná úprava problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 788 a nasl. Obč. zákonníka (citujeme) :
"§ 788  : Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. 

§ 816 : Z poistenia osôb má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť. 

§ 817 
(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi. 
(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného. 
(3) Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného. 

§ 818 
Ak vznikne právo na plnenie niekoľkým osobám a ak nie sú podiely určené, má každý z nich právo na rovnaký diel. "

 

2./ Pohrebné poistenie kde poistnou udalosťou je smrť poisteného, v poistnej zmluve je poistený oprávnený určiť osobu, ktorej v prípade, že nastane poistná udalosť- smrť - bude vyplatené poistné plnenie. Oprávnenú osobu môže poistený určiť menom alebo vzťahom k osobe poisteného.

V prípade, že by poistený neurčil oprávnenú osobu, potom oprávnenými osobami na prijatie poisteného plnenia sa stávajú osoby podľa poradia uvedeného v ustanovení v § 817 Obč. zákonníka a to v poradí manžel poisteného, ak ho niet, potom deti poisteného, ak niet ani týchto osôb potom rodičia poisteného atď. (viď vyššie § 817 Obč. zákonníka).

V tomto ustanovení § 817 Obč. zákonníka sa nikde nehovorí o dedičovi, lebo ním dedič ako osoba oprávnená na poistené plnenie podľa poistnej zmluvy kde poistnou udalosťou je smrť poisteného, ani nemusí byť, lebo poistený môže oprávnenú osobu  na poistné plnenie určiť podľa svojho uváženia a nemusí ním byť dedič. Sme názoru, čo je aj logické, že aj z uvedeného dôvodu preto  poistné plnenie kde poistnou udalosťou je smrť poisteného nie je predmetom dedičského konania. Pre dedičské konanie a dedičov platia ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka - dedenie podľa dedičských skupín, dedenie na základe závetu alebo kombinácia predmetných spôsobov dedenia.

V praxi sme sa stretli aj so spormi v tomto smere. Citujeme z rozs. OS Bratislava I., spis . zn. : 11C/166/2011: 
" V predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku. Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalosťou bola smrť poisteného, nie však na iné prípady poistných udalostí, pre ktoré bolo uzavreté životné poistenie (napr. pre prípad úrazu, hospitalizácie a pod., kedy toto plnenie patrí výlučne poistenému prípadne po jeho smrti jeho dedičom). § 817 teda predpokladá určenie oprávnenej osoby na vyplatenie poistného plnenia, avšak len pre prípad, že poistnou udalosťou bola smrť poisteného."

KSBB/17Co/1343/2014 9. 12. 2015 : 
".... NS SR riešil otázku, či je možné plnenie z poistnej zmluvy pre prípad smrti, kde poistnou udalosťou bola smrť poručiteľa, zahrnúť do majetku poručiteľa. Podľa právnej vety tohto rozhodnutia plnenie z poistnej zmluvy patriace už priamo osobe z poistnej zmluvy oprávnenej do dedičstva po poručiteľovi nepatrí.

 

3./ Obchodné podmienky poisťovne určujú ako je potrebné postupovať v konkrétnych prípadoch poistných udalostí,  čo všetko je potrebné poisťovni nahlásiť, aké doklady predložiť.  Poisťovňa požaduje úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí, poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú udalosť. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovňa skončila prešetrenie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť. V prípade vzniku nejasností je ten, komu by malo vzniknúť právo na plnenie, povinný dokázať, že došlo k poistnej udalosti a že je osobou oprávnenou na poistné plnenie. 


4./ Naviac uvádzame, že v ust. § 9 zákona o dani z príjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, okrem iných tu patria aj plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu. T.j. Vami prijaté poistné plnenie je oslobodené od dane z príjmov.

©
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom dedenia, či aj poistky a životné poistenia idú do dedičského konania, či ich mame kontaktovať my alebo to robí notár. Na niektorých poistkách nie sú určené mená dedičov a na niektorých sú 3 mena dedičov, ale jeden dedič pred tromi rokmi umrel a nikto to neprepisoval v zmluve. Viete nám prosím Vás poradiť ako mame ďalej postupovať ?
Ďakujeme.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že platia ust.  816 a nasl. Obč. zákonníka nasledovne :
"§ 816
Z poistenia osôb má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak u neho nastane poistná udalosť.
§ 817
(1) Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie osoby zmeniť; ak nie je ten, kto zmluvu uzavrel, sám poisteným, môže tak urobiť len so súhlasom poisteného. Zmena určenia osoby je účinná doručením oznámenia poistiteľovi.
(2) Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.
(3) Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.
§ 818 : Ak vznikne právo na plnenie niekoľkým osobám a ak nie sú podiely určené, má každý z nich právo na rovnaký diel."


Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že Obč. zákonník priamo určuje komu patrí poistné plnenie pre prípad smrti poisteného. Je to tak z dôvodu, že predmetom  dedenia v dedič. konaní sú majetok a dlhy poručiteľa, avšak ak bolo dojednané poistenie pre prípad smrti poisteného, poistnou udalosťou, ktorou je v tomto prípad smrť poisteného práva z poistenia nadobúdajú zo zákona osoby uvedené v poistnej zmluve prípadne osoby uvedené v cit. ust.  § 817 Obč. zákonníka. 

Ak v poistnej zmluve nie je určená žiadna osoba prípadne táto osoba  nenadobudne právo naplnenie /napr. zomrela/, potom právo na plnenie má manželka poisteného, ak jej niet, deti poisteného (§ 817 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak týchto osôb niet (manželka, deti) platí ust. § 817 ods. 3 Obč. zákonníka.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné kontaktovať priamo poisťovňu.
Obchodné podmienky poisťovne určujú ako je potrebné postupovať v konkrétnych prípadoch poistných udalostí, čo všetko je potrebné poisťovni nahlásiť, aké doklady predložiť. Poisťovňa požaduje úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí, poisťovňa si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú udalosť. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovňa skončila prešetrenie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť. V prípade vzniku nejasností je ten, komu by malo vzniknúť právo na plnenie, povinný dokázať, že došlo k poistnej udalosti a že je osobou oprávnenou na poistné plnenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie (Dedičské právo)

Dobrý večer, 22. 7. 2019 som podala žiadosť o plnenie poistenia úverov v poisťovni, do dnešného dna, ma žiadnym spôsobom nevyrozumeli, čo je s mojimi plneniami. A ja som len telefonicky urgovala dnes 23. 8. 2019, prečo si nič nepýtajú doplňujúce alebo potrebné ešte nie čo, čo potrebujú, aby sa mi nejako vyjadrili. Mám informáciu, že majú na spracovanie 30 dni, je to pracovných 30 dni ? Alebo kalendárnych? Viete mi poradiť ? Zatiaľ pekný večer prajem a vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poistná udalosť smrť poisteného a poistné plnenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 797 ods. 3 Obč. zákonníka platí, že "plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok."

V zmysle ust. § 122 Obč. zákonníka sa je jedná o lehotu, ktorá sa počíta podľa kalendárnych dní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku