Máte
otázku?

PREPIS vozidla zablokované exekúciou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

Dobrý deň, predali sme auto a chceli sme ho prepísať, no na polícii nám povedali, že auto sa nedá prepísať nakoľko ma jeho majiteľ exekútora. Svoj dlh si platí a nie je to exekúcia na auto. Čo mám robiť v tomto prípade ako ho prepíšeme na človeka, ktorému sme ho predali.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

Dobrý deň. 

Na to, aby mohol príslušný dopravný inšpektorát vykonať prepis vozidla na nového majiteľa, nesmie byť na vozidle evidovaná žiadna exekúcia. Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie.

Poskytnutie informácií o exekútorských blokáciách

Informovať sa o exekútorských blokáciách vozidla môžete cez elektronickú službu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Touto službou získate prehľad o aktuálne vedených exekútorských blokáciách na vozidle evidovaných v  systéme evidencie vozidiel.

Na to, aby ste mohli využiť túto elektronickú službu, musíte byť držiteľom čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla (Osvedčenie o evidencii časť I) a zároveň musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu.

Vyňatie motorového vozidla z exekúcie

Exekučný poriadok umožňuje vyňať motorové vozidlo z exekúcie, ale len v prípade, ak slúži na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre potreby jeho rodiny alebo pre potreby členov jeho domácnosti, keďže osobné auto inak nepatrí medzi veci, ktoré môžu byť vyňaté z výkonu exekúcie.

V zmysle § 115 ods. 2 Exekučného poriadku z exekúcie sú vylúčené:
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 eura,
e) zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu.
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 99, 58 eura,
j) študijná literatúra a hračky.

Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

Exekučný poriadok upravuje v § 61d podmienky nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii zo strany povinného. 

§ 61d Exekučného poriadku znie:

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
 
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť.

Na základe tohto ustanovenia Exekučného poriadku majiteľ vozidla nemal bez súhlasu exekútora vozidlo predať, pretože ide o majetok podliehajúci exekúcii. 

Odklad exekúcie

Exekútor môže exekúciu odložiť a to z dôvodov uvedených v § 61h Exekučného poriadku, ktorý znie:

(1) Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak
a) povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b) bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
c) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,
e) povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
f) povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel,
g) z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
h) po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
i) súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov,
j) súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
    (2) Vydaním upovedomenia o odklade exekúcie sa exekúcia odkladá. Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa odseku 1 písm. b), exekúcia sa odkladá v časti týkajúcej sa dotknutej veci. Ak v § 38 ods. 2 nie je ustanovené inak, len čo uplynie doba, počas ktorej bola exekúcia odložená, exekútor v exekúcii pokračuje bez rozhodnutia.
     (3) Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.
     (4) Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak
a) ide o opakovanú žiadosť povinného podľa odseku 1 písm. d) počas exekučného konania,
b) povinnému už bola doručená dražobná vyhláška alebo
c) povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona preto odporúčam kontaktovať exekútora so žiadosťou o odklad exekúcie, keďže podľa Vami uvádzaných skutočností sa vymáhaná pohľadávka zo strany majiteľa vozidla platí. Zároveň je potrebné sa dohodnúť s exekútorom, aby predmetné vozidlo odblokoval, pretože až po odblokovaní vozidla budete môcť urobiť prepis vozidla na nového majiteľa.

 

Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás poraďte mi  : exekútor mi zablokoval auto, na ktoré som dostal kompenzáciu na kúpu auta pre môj zdr. stav ho používam ako vlastne je to moja pomôcka som občan odkázaný na indiv. prepravu osobnom motorovým vozidlom zablokoval mi auto právom? Ďakujem za odpoveď. Zlatica

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste povinnou v exekučnom konaní a súdny exekútor motorové vozidlo, na ktoré ste dostali prípsevok od úradu práce, zablokoval. Uvendeé v zmysle uxekučného poriadku znamená, že bez súhlasu súdneho exekútora nemôžete motor. vozidlo predať.

Exekútor nevie, že ste na uvedené konkrétne motorové vozidlo obdržali príspevok z úradu práce. Ak je to tak, uvedneé motorové vozidlo nemôže byť predmetom exekúcie a v zmysle ust. § 115 exekučného poriadku je z exekúcie vylúčené /citujeme/ :

"(1) Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
(2) Z exekúcie sú vylúčené
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu11aa) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa)
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 165 eur,
j) študijná literatúra a hračky. "
 
Oznámte exekútorovi, že na motorové vozidlo máte príspevok z úradu práce a doložte o tom doklad.

 


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem predať auto rodine, v ktorej majú chlapčeka s ťažkým zdravotným postihnutím, problém je v tom, že mám exekúcie a vozidlo zablokovali, ako mám postupovať ? Ďakujem. Jozef

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že na motorovom vozidle viazne exekučné záložné právo, na predaj motor. vozidla budete potrebovať predchádzajúci písomný súhlas súdneho exekútora a to s tým, že úhrada kúpnej ceny pôjde na účet súdneho exekútora. Nie je podstatné to, že MV chcete predať pre účely jeho využitia v prospech rodiny s postihnutým dieťaťom.

Orgán PZ o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel, že proti vlastníkovi je vedené exek. konanie.

Musíte vo veci kontaktovať súdneho exekútora.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Uvažujeme nad kúpou ojazdeného auta z autobazáru, ktorý je z iného okresu. Je to pravda, že ak by bolo vozidlo predmetom exekúcie, nedovolí dopravný inšpektorát pôvodnému vlastníkovi prepísať ho na mňa ? Je to postačujúce, pre nás, aby sme sa nemuseli obávať, že je nejako zaťažené a že nám ho následne môžu zobrať ? Samozrejme, že v bazáre tvrdia, že je všetko v poriadku. Ďakujem za radu, Ivan 

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Dobrý deň,
správne uvádzate v otázke, že ak by MV bolo zablokované exekútorom, k prepisu MV by nemohlo dôjsť.

Stav MV môžete zistiť aj na internete /stočené kilometre,m či MV nie je v evidencii kradnutých vozidiel, ako aj to, či nie je blokované v exek. konaní na mnohých stránkach, uvádzame napr. Overenie km vozidla: ODO-Pass | STK online. 

Pokiaľ ide o overenie, či MV nie je blokované exekútorom, môžete zistiť na stránke MV SR, k čomu však potrebujete OP s čípom : Exekútorské blokácie vozidla (minv.sk).

Ku kúpe a obhliadke MV odporúčame zobrať so sebou nezávislého odbor. technika.


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň,
auto na ktoré je uvalená exekúcia potrebujem zošrotovať, má 17 rokov a už je nepojazdné. Bude sa dať odhlásiť na DI, alebo ako mám postupovať.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,

DI motorové vozidlo neodhlási, nie je podstatné, či MV je pojazdné alebo nepojazdné.

Vo veci musíte kontaktovať súdneho exekútora.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, ak ak mi zablokoval exekútor aj účet vykonáva zrážky zo mzdy a sťahuje aj z toho zvyšku z výplaty, čo mi príde na účet ako sa môžem brániť, keďže mi neostáva ani životné minimum ?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, 

ak sú vykonávané zrážky zo mzdy podľa exek. príkazu, tieto zrážky môžu byť vykonávané len podľa ust. exek. poriadku v tam uvedenej výške. Na internete nájdete tzv. exekučnú kalkulačku, kdesi môžete overiť správnosť zrážok zo mzdy pri exekúcii. 

Následne ak je Vám mzda po vykonaní zrážok vyplácaná na účet, vec môžete riešiť tak, že súdnym exekútorom si necháte potvrdiť tlačivo banky v súlade s ust. § 104 ods. 2 exek. poriadku a banka bude povinná Vám nepostihnuteľnú sumu vyplatiť každý mesiac.

Riešením je tiež, aby ste mzdu po vykonaní zrážok zo mzdy si nechávali posielať na účet manželky, prípadne poštovým poukazom alebo v hotovosti.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Mám zablokované auto exekútorom a chcem ho predať, je možné, aby mi dal exekútor súhlas a peniaze poskytnem jemu na vyrovnanie časti exekúcie ?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, 

na predaj MV v exekúcii budete potrebovať písomný súhlas exekútora. Pokiaľ je na MV blokácia zo strany exekútora a MV by ste predali bez súhlasu exekútora, následne ani nedôjde k prepisu MV na kupujúceho.

Je treba kontaktovať exekútora - kúpna cena bude musieť byť uhradená na účet exekútora.


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň. Hrozí mi teda reálne, že by mi exekútor vozidlo zobral?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň, áno, je to možné  za splnenia podmienok uvedených v ust. § 61d/ exek. poriadku (citujem) :
"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Zrejme predávajúci Vás neupozornil na predmetnú vadu vozidla, že je blokované v exek. konaní. Podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí, že "ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Riešením pre vás je odstúpeneie od kúpnej zmluvy podľa § 597 ods.2 Obč. zákoníka :
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov je  povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal (§ 457 Obč. zákonníka); je potrebné zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu MV.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Kúpil som vozidlo, ktoré je blokované exekútorom a nie je možné ho prepísať. S predávajúcim som si spísal kúpno predajňu zmluvu a za vozidlo som mu zaplatil dohodnutú sumu. S vozidlom a kúpnou cenou som spokojný a chcel by som ho naďalej používať. Chcel by som sa opýtať, či mi môže exekútor vozidlo zobrať ak by bolo naďalej evidované na dlžníka. Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň,

povinný v exekučnom konaní môže disponovať so svojim majetkom len so súhlasom súdneho exekútora a teda kúpna cena mala byť uhradená na účet exekútora. Súdny exekútor by následne motor. vozidlo odblokoval. 

Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Odporúčame kontaktovať súdneho exekútora.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň. Nedávno som kúpil staršie vozidlo, kde pri predaji bola spísaná kúpno-predajná zmluva a predávajúci sa zaviazal vozidlo odhlásiť v zákonnej lehote. Nakoľko k odhláseniu-prepisu vozidla nedošlo ani po troch týždňoch, kontaktoval som predávajúceho a on mi až po troch týždňoch povedal, že vozidlo nevie prepísať kvôli nejakej dlžobe - zrejme je prepis blokovaný exekúciou. Aké mám možnosti ako človek, ktorý vozidlo kupoval ?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Overiť blokovanie motorového vozidla v exekúcii môže na tejto stránke : https://www.overenie-vozidla.sk/#overenie-vozidla.

V prípade, že je motor. vozidlo blokované a predávajúci  Vám túto skutočnosť pri podpise kúpnej zmluvy zamlčal, potom podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 : 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

 

Na základe uvedeného preto odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od kúpnej zmluvy, čo znamená zo zákona, že kúpna zmluva sa zrušuje a predávajúci je povinný Vám vrátiť kúpnu cenu.

Iným, možno zdĺhavejším riešením /závisí od Vášho rozhodnutia/, že požiadate predávajúceho, aby zaplatenú kúpnu cenu poukázal exekútorovi, aby tento by následne odblokoval motorové vozidlo. 

Sme názoru, že predávajúci vedel o exekúcii, resp. mohol vedieť, keďže má dlhy, že je vedené proti nemu exekučné konanie a na disponovanie so svojim majetkom nad rozsah exekučného poriadku musí mať predchádzajúci písomný súhlas súdneho exekútora.

 


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Pri predaji auta som zistil, že na auto je exekúcia. Tá bola začatá v roku 2006 a do dnešného dna 4. 3. 2019 som o nej nebol informovaný.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

je možné, že Vás exekútor nejakým spôsobom nevedel zistiť, prípadne došlo k zmene exekútora, ale Vy ste sa presťahovali a podobne.

Či je exekúcia aktuálna môžete zistiť písomným dopytom súdnemu exekútorovi, prípadne zistiť na stránke www.cre.sk /centrálny register exekúcií.

V zásade však platí, že exekútor osobné motorové vozidlo odblokuje až keď dôjde k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom v exekučnom konaní.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako mám postupovať pri predaji auta, na ktoré je viac exekúcii /4 exekútori/ chcel by som z predaja zaplatiť exekúciu. Musím tu sumu rozdeliť medzi exekútorov alebo aká sa dá v takom prípade postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 16.02.2019)

Dobrý deň, 
pokiaľ je osobné motorové vozidlo blokované v exekučnom konaní, na predaj auta budete potrebovať súhlas súdneho exekútora. Kúpna cena bude musieť byť uhradená na účet exekútora.
Podľa ust. § 61d  exekučné poriadku platí :
"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii 
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov."

 


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

V prvom rade Vám ďakujem za odpoveď, ale mám ešte jednu otázku:exekúciu mám od spoločnosti pohotovosť napriek tomu, že je tento spor na súde už 10 rokov tak my dal aj blokovanie životnej poistky, ktorú mám v alianz-e, aby my ju nemohli vyplatiť, voči čomu sme sa odvolali u exekútora judr. R. Krutého, ktorý vydal blokáciu poistky, a od neho prišlo vyjadrenie, že dokiaľ nebude rozhodnuté súdom v mojom prípade nebude nič riešiť a napriek tomu my dal blokáciu aj na motocykel, poraďte my čo mám robiť, ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 23.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci odporúčame urgovať rozhodnutie vo veci, podať sťažnosť predsedovi príslušného okresného súdu na prieťahy v konaní a následne vzhľadom na nečinnosť súdu ak prichádza do úvahy podanie sťažnosti na Ústavný súd SR na prieťahy v konaní.

Nevieme na akom právnom základe došlo k zablokovaniu motocykla na dopr. inšpektoráte, ako aj životnej poistky v poisťovni, ale zrejme na základe vydaného predbežného opatrenia podľa starého Obč. súd. poriadku alebo neodkladného opatrenia. Voči súdnym rozhodnutiam ste mali podať opravné prostriedky, keďže hodnota motocykla a životnej poistky nie je adekvátna k sporu vedenému na okresnom súde. Naviac sa jedná o spotreb. spor a úroky z omeškania sú v rozpore s ust. zákona o spotreb. úveroch, čo predstavuje neprijateľnú zml. podmienku. Na tieto okolnosti mal súd prihliadať. 

Z otázky usudzujeme, že ste uhradili požičanú sumu 583 €. 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Zdravím, mal som pôžičku v nebankovke Pohotovosť 583 eur, chceli nekresťanské úroky tak som to dal na súd pred 10 rokmi, dodnes sa súd ešte nerozhodol a úroky vyskočili na 7 590eur, chcel som predať motocykel, aby som vyplatil dlžnú sumu tých 583 eur, ale na DI my povedali, že nie je možné prepísať motocykel na nového majiteľa, ako mám teraz postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že súd nerozhodol 10 rokov vo veci. Máme za to, že sa jedná o prieťahy v konaní. V tomto ohľade odporúčame podať sťažnosť na súd na prieťahy v konaní. Pokiaľ sa jedná o úroky 7590 €, máme za to, že  súd v tomto ohľade nebankovej spoločnosti nevyhovie, nakoľko sa jedná o neprimeranú odplatu za poskytnutie požičanej sumy. Pozrite sa na internete súdne rozhodnutia s uvedenou spoločnosťou.

2./ Predaj motocykla : Pokiaľ nemáte žiadnu exekúciu, nie je dôvod, aby ste predaj motocykla nemohli zrealizovať. Nevieme, na základe akého dôvodu Vám táto informácia bola poskytnutá na dopravnom inšpektoráte. Ak by ste mali exekúciu, predaj motocykla by ste mohli zrealizovať so súhlasom súdneho exekútora s tým, že úhrada kúpnej ceny by bola poukázaná na účet exekútora na úhradu dlhu v exek. konaní.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, mala som exekúciu, ktorá je už vyplatená a ani v centrálnom registri mi neukazuje žiadnu exekeciu na moje meno. Mám ten problém, že auto, ktoré som mala som predala, a keď si ho bol nový majiteľ odhlásiť tak mi volal, že auto je zablokované exekútorom. Je možné, že si exekútor nesplnil svoje povinnosti a nedal príkaz na odblokovanie auta?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň, aj to sa môže stať, v tomto prípade kontaktujte exekútora, prípadne môžete ísť nahliadnuť do súdneho spisu, kde je vedená Vaša exekúcia a získať doklad o ukončení exekúcie. Ten potom zašlite dopravnému inšpektorátu. Exekútor by mal však postupovať tak, že ak sa exekúcia skončila, mal by o tom zaslať na dopravný inšpektorát oznámenie.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Môžem vozidlo blokované exekútorom vyradiť z evidencie, ak bolo poškodené pri dopravnej nehode ?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 13.01.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 61c/ exekučného poriadku platí : 

"Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku.

Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť."

Ďalej podľa ust.  exek. poriadku platí  :

"Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov."

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať okrem iných aj predajom hnuteľných vecí. 

Z textu otázky vyplýva, že auto je síce blokované exekútorom, ale nebolo ešte fyzicky spísané a exekútor nepozná jeho stav.

 

Záver :

Za súčasného stavu auto nemôžete vyradiť z evidencie, nakoľko orgány polície majú evidenciu  o vedených exekútorských blokáciach na vozidle evidovaných v systéme evidencie vozidiel.

Na základe uvedeného v súlade s ust. exek. poriadku kontaktujte exekútora a požiadajte o udeleniu súhlasu. 


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ak mám dlh v spoločnosti Slovak Telekom a dlžoba už bola posunutá na súd a neprišiel mi ešte žiadny papier, či mi môžu siahnuť na môj bankový účet a tým zastaviť, alebo nejako obmedziť peniaze. Zaujíma ma zablokovanie účtu. Je možné zablokovanie účtu len tak? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň. Váš veriteľ musí mať najskôr k dispozícii exekučný titul, ktorým bude v tomto prípade právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie. Následne musí podať návrh na vykonanie exekúcie a počkať na vydanie poverenia pre exekútora. Subjektom oprávneným na zablokovanie účtu je až poverený súdny exekútor.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku