Máte
otázku?

PREPIS vozidla zablokované exekúciou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

Dobrý deň, predali sme auto a chceli sme ho prepísať. Na polícii nám však povedali, že auto sa nedá prepísať, pretože jeho majiteľ má exekútora. Platí svoj dlh a exekúcia nie je na auto. Neviem, čo mám robiť v tomto prípade. Ako môžeme auto prepísať na človeka, ktorému sme ho predali?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

Dobrý deň. 

Na to, aby mohol príslušný dopravný inšpektorát vykonať prepis vozidla na nového majiteľa, nesmie byť na vozidle evidovaná žiadna exekúcia. Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie.

Poskytnutie informácií o exekútorských blokáciách

Informovať sa o exekútorských blokáciách vozidla môžete cez elektronickú službu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Touto službou získate prehľad o aktuálne vedených exekútorských blokáciách na vozidle evidovaných v  systéme evidencie vozidiel.

Na to, aby ste mohli využiť túto elektronickú službu, musíte byť držiteľom čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla (Osvedčenie o evidencii časť I) a zároveň musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu.

Vyňatie motorového vozidla z exekúcie

Exekučný poriadok umožňuje vyňať motorové vozidlo z exekúcie, ale len v prípade, ak slúži na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre potreby jeho rodiny alebo pre potreby členov jeho domácnosti, keďže osobné auto inak nepatrí medzi veci, ktoré môžu byť vyňaté z výkonu exekúcie.

V zmysle § 115 ods. 2 Exekučného poriadku z exekúcie sú vylúčené:
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 eura,
e) zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu.
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 99, 58 eura,
j) študijná literatúra a hračky.

Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

Exekučný poriadok upravuje v § 61d podmienky nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii zo strany povinného. 

§ 61d Exekučného poriadku znie:

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
 
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť.

Na základe tohto ustanovenia Exekučného poriadku majiteľ vozidla nemal bez súhlasu exekútora vozidlo predať, pretože ide o majetok podliehajúci exekúcii. 

Odklad exekúcie

Exekútor môže exekúciu odložiť a to z dôvodov uvedených v § 61h Exekučného poriadku, ktorý znie:

(1) Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak
a) povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b) bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
c) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,
e) povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
f) povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel,
g) z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
h) po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
i) súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov,
j) súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
    (2) Vydaním upovedomenia o odklade exekúcie sa exekúcia odkladá. Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa odseku 1 písm. b), exekúcia sa odkladá v časti týkajúcej sa dotknutej veci. Ak v § 38 ods. 2 nie je ustanovené inak, len čo uplynie doba, počas ktorej bola exekúcia odložená, exekútor v exekúcii pokračuje bez rozhodnutia.
     (3) Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.
     (4) Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak
a) ide o opakovanú žiadosť povinného podľa odseku 1 písm. d) počas exekučného konania,
b) povinnému už bola doručená dražobná vyhláška alebo
c) povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona preto odporúčam kontaktovať exekútora so žiadosťou o odklad exekúcie, keďže podľa Vami uvádzaných skutočností sa vymáhaná pohľadávka zo strany majiteľa vozidla platí. Zároveň je potrebné sa dohodnúť s exekútorom, aby predmetné vozidlo odblokoval, pretože až po odblokovaní vozidla budete môcť urobiť prepis vozidla na nového majiteľa.

 

Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujemcu na auto, ktoré je zablokované exekútorom. Je možné ho nejak predáť? Alebo by som sa mal dohodnúť s exekútorom? Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
ak na motorovom vozidle viazne exekučné záložné právo a vy by ste ho predali, kupujúci nebude môcť motorové vozidlo prepísať na seba.

Odporúčam kontaktovať súdneho exekútora, pričom uvádzam, že kúpna cena v prípade súhlasu súdneho exekútora bude musieť ísť na jeho účet v príslušnom exekučnom konaní, teda na úhradu vášho dlhu voči oprávnenému.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať, ako zistím, či je voči mne vedená exekúcia. Existuje nejaké miesto, kde by som si to mohol overiť? Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 31.05.2022)

Dobrý deň,
áno, dá na stránke www.cre.sk za poplatok 2 eurá to zistíte.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku a prosím Vás o radu. Exekútor mi zablokoval auto, ktoré som získal ako kompenzáciu na jeho kúpu vzhľadom na môj zdravotný stav. Vlastne ho používam ako pomôcku, som občan odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Bol to správny krok, zablokovať mi auto? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Zlatica.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste povinnou v exekučnom konaní a súdny exekútor motorové vozidlo, na ktoré ste dostali prípsevok od úradu práce, zablokoval. Uvendeé v zmysle uxekučného poriadku znamená, že bez súhlasu súdneho exekútora nemôžete motor. vozidlo predať.

Exekútor nevie, že ste na uvedené konkrétne motorové vozidlo obdržali príspevok z úradu práce. Ak je to tak, uvedneé motorové vozidlo nemôže byť predmetom exekúcie a v zmysle ust. § 115 exekučného poriadku je z exekúcie vylúčené /citujeme/ :

"(1) Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
(2) Z exekúcie sú vylúčené
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu11aa) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa)
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 165 eur,
j) študijná literatúra a hračky. "
 
Oznámte exekútorovi, že na motorové vozidlo máte príspevok z úradu práce a doložte o tom doklad.

 


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem predať auto rodine, v ktorej žije chlapec s ťažkým zdravotným postihnutím. Problém ale spočíva v tom, že mám exekúcie a vozidlo je zablokované. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem. Jozef

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že na motorovom vozidle viazne exekučné záložné právo, na predaj motor. vozidla budete potrebovať predchádzajúci písomný súhlas súdneho exekútora a to s tým, že úhrada kúpnej ceny pôjde na účet súdneho exekútora. Nie je podstatné to, že MV chcete predať pre účely jeho využitia v prospech rodiny s postihnutým dieťaťom.

Orgán PZ o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel, že proti vlastníkovi je vedené exek. konanie.

Musíte vo veci kontaktovať súdneho exekútora.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Uvažujeme nad kúpou ojazdeného auta z autobazáru, ktorý je z iného okresu. Je pravda, že ak by bolo vozidlo predmetom exekúcie, nepovolí dopravný inšpektorát pôvodnému vlastníkovi prepísať ho na mňa? Je to dostatočné pre nás, aby sme sa nemuseli obávať, že je vozidlo nejakým spôsobom zaťažené a že nám ho môžu následne zobrať? Samozrejme, v bazáre tvrdia, že je všetko v poriadku. Ďakujem za radu, Ivan

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Dobrý deň,
správne uvádzate v otázke, že ak by MV bolo zablokované exekútorom, k prepisu MV by nemohlo dôjsť.

Stav MV môžete zistiť aj na internete /stočené kilometre,m či MV nie je v evidencii kradnutých vozidiel, ako aj to, či nie je blokované v exek. konaní na mnohých stránkach, uvádzame napr. Overenie km vozidla: ODO-Pass | STK online. 

Pokiaľ ide o overenie, či MV nie je blokované exekútorom, môžete zistiť na stránke MV SR, k čomu však potrebujete OP s čípom : Exekútorské blokácie vozidla (minv.sk).

Ku kúpe a obhliadke MV odporúčame zobrať so sebou nezávislého odbor. technika.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, auto, na ktoré je uvalená exekúcia, potrebujem zosrotovať. Má 17 rokov a už je nepojazdné. Môžem ho odhlásiť na dopravnom inšpektoráte, alebo ako by som mal postupovať?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,

DI motorové vozidlo neodhlási, nie je podstatné, či MV je pojazdné alebo nepojazdné.

Vo veci musíte kontaktovať súdneho exekútora.


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, v prípade, že mi exekútor zablokoval účet a zráža z mojej mzdy, pričom mi zavádza aj čiastku zostávajúcu z výplaty, akým spôsobom sa môžem brániť? Táto situácia mi nenecháva ani životné minimum.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, 

ak sú vykonávané zrážky zo mzdy podľa exek. príkazu, tieto zrážky môžu byť vykonávané len podľa ust. exek. poriadku v tam uvedenej výške. Na internete nájdete tzv. exekučnú kalkulačku, kdesi môžete overiť správnosť zrážok zo mzdy pri exekúcii. 

Následne ak je Vám mzda po vykonaní zrážok vyplácaná na účet, vec môžete riešiť tak, že súdnym exekútorom si necháte potvrdiť tlačivo banky v súlade s ust. § 104 ods. 2 exek. poriadku a banka bude povinná Vám nepostihnuteľnú sumu vyplatiť každý mesiac.

Riešením je tiež, aby ste mzdu po vykonaní zrážok zo mzdy si nechávali posielať na účet manželky, prípadne poštovým poukazom alebo v hotovosti.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Môj automobil bol exekútorom zablokovaný a chcel by som ho predať. Je možné, aby mi exekútor dal súhlas na jeho predaj a peniaze, ktoré získam, by som použil na splatenie časti mojej exekúcie?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, 

na predaj MV v exekúcii budete potrebovať písomný súhlas exekútora. Pokiaľ je na MV blokácia zo strany exekútora a MV by ste predali bez súhlasu exekútora, následne ani nedôjde k prepisu MV na kupujúceho.

Je treba kontaktovať exekútora - kúpna cena bude musieť byť uhradená na účet exekútora.


Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň. Je reálne možné, že mi exekútor zoberie vozidlo?

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň, áno, je to možné  za splnenia podmienok uvedených v ust. § 61d/ exek. poriadku (citujem) :
"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Zrejme predávajúci Vás neupozornil na predmetnú vadu vozidla, že je blokované v exek. konaní. Podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí, že "ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Riešením pre vás je odstúpeneie od kúpnej zmluvy podľa § 597 ods.2 Obč. zákoníka :
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov je  povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal (§ 457 Obč. zákonníka); je potrebné zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu MV.


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?

Podotázka: PREPIS vozidla zablokované exekúciou (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Kúpil som vozidlo, ktoré je blokované exekútorom, a nie je možné ho prepísať. So zmluvou o kúpe a predaji som s predávajúcim zaplatil dohodnutú sumu za vozidlo. Vo vozidle aj jeho kúpnej cene som spokojný a rád by som ho naďalej používal. Chcel by som sa opýtať, či mi môže exekútor vozidlo zobrať, ak by bolo naďalej evidované na dlžníka. Ďakujem.

Odpoveď: PREPIS vozidla zablokované exekúciou

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň,

povinný v exekučnom konaní môže disponovať so svojim majetkom len so súhlasom súdneho exekútora a teda kúpna cena mala byť uhradená na účet exekútora. Súdny exekútor by následne motor. vozidlo odblokoval. 

Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."

Odporúčame kontaktovať súdneho exekútora.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "PREPIS vozidla zablokované exekúciou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava