Máte
otázku?

Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností

Po rozchode s partnerkou, ktorá je schizofrenička, bol náš syn zverený do starostlivosti matky. Náš 12-ročný syn mi často telefonuje a sťažuje sa, že matka ho fyzicky trestá a zákazuje mu vykonávať rôzne činnosti. Udajne ho mláti varechou po hlave a on má modriny. Môj syn navštevuje špeciálnu školu zameranú na štúdium cudzích jazykov. Mám vlastný byt, pracujem a hoci som na invalidnom dôchodku, žijem usporiadaný život s priateľkou, ktorá tiež pracuje. Rád by som si vzal syna do vlastnej starostlivosti, pretože vidím, že jeho matka nezvláda jeho výchovu, najmä v období puberty. Neviem však, kam sa mám obrátiť. Bývame v rôznych okresoch a nie som si istý, kde a ako mám podať žiadosť o prenájom starostlivosti, alebo či to môžem spraviť ako laik, alebo či potrebujem právnika. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že Váš syn bol zverený do starostlivosti matky (Vašej bývalej družky). Vychádzajúc z uvedeného sa domnievam, že o výkone rodičovských práv a povinností vzťahujúcich sa k Vášmu dieťaťu rozhodoval súd.

Podľa skutočností uvedených vo Vašej otázke je súčasná situácia taká, že matka zlyháva pri poskytovaní starostlivosti o dieťa, ako aj pri jeho výchove. Z uvedeného dôvodu máte záujem na tom, aby bol syn zverený do výchovy Vám, ako jeho otcovi.

 

Návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností

 

Pokiaľ v minulosti rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností súd a chcete docieliť zmenu predchádzajúceho súdneho rozhodnutia, je potrebné podať na súd nový návrh - návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností.

Na podklade takéhoto návrhu by súd následne rozhodoval najmä o starostlivosti o dieťa, čo znamená, že by rozhodoval o tom, ktorému rodičovi bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti (príp. či bude zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) a kedy bude mať druhý rodič upravený styk s dieťaťom. Súd by ďalej rozhodoval o určení výživného na dieťa (spravidla sa vyživovacia povinnosť ukladá tomu rodičovi, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) a tiež o zastupovaní a správe majetku dieťaťa.

 

Miestna príslušnosť súdu

 

Vo Vašej otázke spomínate, že žijete v iných okresoch, a preto Vás zaujímalo aj určenie miestnej príslušnosti súdu. Podľa ustanovenia § 112 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

Vzhľadom na to, že konanie, v ktorom sa rozhoduje o zmene výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu, je konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, je potrebné podať návrh na zmenu úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa bydlisko. Zjednodušene povedané, miestna príslušnosť súdu sa určuje podľa bydliska dieťaťa.

Ak by ste návrh podali na nesprávny - miestne nepríslušný súd, v konečnom dôsledku by to znamenalo iba predĺženie súdneho konania, pretože miestne nepríslušný súd by musel návrh postúpiť na súd, ktorý je miestne príslušný.

 

Poplatková povinnosť za podanie návrhu vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

 

Z praktického, resp. finančného hľadiska je vhodné poukázať na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého platí, že: „Od poplatku je oslobodené súdne konanie o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia a o povolenie uzavrieť manželstvo.

Vychádzajúc citovanej zákonnej normy možno skonštatovať, že za podanie návrhu na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností Vám súd nevyrúbi žiadny súdny poplatok.

 

Trovy konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

 

Nakoľko obava z finančnej náročnosti súdneho konania je častokrát skutočnosť, ktorá ľudí odrádza od podania návrhu na súd, dovoľujem si uviesť, že konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých patrí do tzv. mimosporovej súdnej agendy. Pritom pokiaľ ide o mimosporové konania, v takýchto prípadoch platí ohľadom trov konania to, že účastníci si v zásade znášajú vlastné trovy konania. Preto odhliadnuc od výsledku súdneho konania spravidla nemajú voči druhému účastníkovi nárok na náhradu trov konania.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Účastník platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu a jeho zástupcovi, ak nejde o trovy konania, ktoré platí štát.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Dokazovanie v súdnom konaní

 

Ťažiskovou fázou každého súdneho konania je dokazovanie. Vzhľadom na to, že Vo Vašom prípade ide o zmenu súdneho rozhodnutia, v rámci súdneho konania by okrem iného musela byť preukázaná aj tzv. podstatná zmena pomerov odôvodňujúca zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia. Takáto zmena pomerov môže nastať tak na strane dieťaťa, ako aj na strane jeho rodičov.

Vo vzťahu k potrebe preukázania podstatnej zmeny pomerov zaujala súdna prax napr. nasledujúci právny názor: „Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípade súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa sa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na úspešný vývoj dieťaťa.“ (R 97/1967)

Vzhľadom na to, že v rámci súdneho konania sa bude rozhodovať predovšetkým o samotnom dieťati, pre súd, ako aj pre účastníkov konania, by mal byť prvoradý a najdôležitejší najlepší záujem dieťaťa. Preto aj rodičovské práva a povinnosti by sa mali upraviť tak, aby bol zabezpečený najlepší záujem dieťaťa.

Vychádzajúc z Vašej otázky, v ktorej spomínate, že matka nezvláda výchovu, dieťa bije (z čoho má modriny) a zakazuje mu rôzne činnosti, kvôli čomu Vám často telefonuje a posiela správy, je pravdepodobné, v prípadnom súdnom konaní by bolo dieťa zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Vo Váš prospech je aj skutočnosť, že vediete usporiadaný život, máte prácu a priateľku a dokážete zabezpečiť náležitú starostlivosť o dieťa.

 

Záver

 

Záverom si dovoľujem uviesť, že kľúčové bude to, aby ste vedeli skutočnosti uvedené vo Vašej otázke preukázať v rámci súdneho konania (napr. predložiť prepis správ od syna, nafotiť jeho modriny a pod.). Zároveň je potrebné uviesť, že nie je nevyhnutné, aby návrh na súd pripravila kvalifikovaná osoba (právnik, resp. advokát), avšak pokiaľ vyhľadáte odbornú právnu pomoc, zvýšite tým šancu na Váš úspech v prípadnom súdnom konaní.

Trápi vás "Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň, v rozhodnutí o rozvode je uvedené, že matka bude poberať prídavky na deti a otec daňový bonus. Deti sú v starostlivosti matky a žijú s ňou v domácnosti. Ako môžem požiadať o zmenu v poberaní daňového bonusu? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, na uvedenom sa môžete so svojím ex-manželom dohodnúť a oznámiť zmenu v osobe poberateľa príslušnému Daňovému úradu. Ak sa s ním dohodnúť nedá a tvrdohlavo si bude stáť za výrokom súdneho rozhodnutia, potom jedinou cestou bude podať návrh na zmenu súdneho rozhodnutia a v ňom žiadať, aby súd rozhodol o tom, že daňový bonus budete poberať vy, nakoľko deti sú vo vašej výlučnej starostlivosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností (Rodinné právo)

Dobrý deň, absolvovala som súdny proces s bývalým partnerom. Dňa 12. mája mu bola zverená starostlivosť o dieťa. Nemáme strídavú starostlivosť, len dohodu a rada by som získala dieťa späť. Je možné túto situáciu ešte nejak riešiť? Ďakujem za pochopenie, Fricová.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností

(odpoveď odoslaná: 07.07.2015)

Dobrý deň

 

 

§ 26 zák. č. 36/2005 Z.z. umožňuje zmenu právoplatného súdneho rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o týchto právach (teda napr. aj zmena osoby, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti). Návrh na zmenu je potrebné podať na súde v obvode ktorého má maloletý bydlisko. Je potrebné aby mal návrh svoje náležitosti. Taktiež je potrebné uviesť k akým zmenám došlo (treba ich preukázať), či už na strane dieťaťa alebo rodiča, na základe ktorých by malo byť zmenené rozhodnutie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.