Máte
otázku?

Zmena priezviska bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by som mohla zmeniť priezvisko bez súhlasu otca. Mám 4 ročnú dcéru, o ktorú sa biologický otec nezaujíma naposledy ju videl ako 9 mesačnú, alimenty posiela ako sa mu chce. Je kvôli nim aj tresne stíhaný. Záujem o ňu tiež nemá, len vtedy, keď mu zavolám ja, ale ináč sa nezaujíma. Pred rokom som sa vydala a s terajším manželom máme syna a chcela by som, aby sme sa všetci volali rovnako. Podotýkam dcéra má moje priezvisko za slobodna, nakoľko som sa s ním chcela dohodnúť no bezúspešne. Jediné ako by sa s ním dalo dohodnúť je tak, že by som mu podpísala papier, že všetky peniaze mi splatil za čo je odsúdený inak sa s ním dohodnúť nedá. Vedeli by ste mi poradiť prosím Vás. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Dobrý deň,

 

aj v takýchto prípadoch, ako je Váš je možné bez výslovného súhlasu otca maloletého dieťaťa dosiahnuť zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Pre ozrejmenie celej situácie a tiež postupu si Vám dovoľujeme priblížiť komplexnú právnu úpravu týkajúcu sa možnosti zmeny priezviska maloletého dieťaťa.

 

Právna úprava v zákone o mene a priezvisku

 

Ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku upravuje možnosť zmeny priezviska maloletého dieťaťa. Zákon takéto zmenu, resp. podanie žiadosti na príslušný úrad, považuje za spoločnú žiadosť oboch rodičov. Až druhá veta tohto ustanovenia upravuje možnosť podania žiadosti i iba jedným rodičom, pričom v tomto prípade je potrebné k žiadosti priložiť aj ďalšie doklady vyžadované zákonom. Bez nich nie je možné žiadosti iba jedného z rodičov vyhovieť. 

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Nakoľko vo Vašom prípade nie je možné získať súhlas otca dieťaťa, jediným spôsobom ako podať žiadosť o zmenu priezviska je podať ju spolu s právoplatným súdnym rozhodnutím o nahradení prejavu vôle otca. Tzn. že predtým než podáte žiadosť o zmenu priezviska, musíte iniciovať súdne konanie týkajúce sa nahradenia prejavu vôle otca maloletého dieťaťa. Možnosť podania takého návrhu vyplýva priamo z ustanovenia § 35 Zákona o rodine

 

Právna úprava v zákone o rodine

 

V zmysle ustanovenia § 35 Zákona o rodine sú rodičia povinní sa na podstatných veciach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa dohodnúť. V prípade, že rodičia nie sú schopní dospieť k dohode (tak ako vo Vašom prípade) môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť s návrhom na rozhodnutie priamo na súd.

 

Podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Súd po zistení skutočného stavu veci a skúmaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa rozhodne o tom, či nahradí súhlas rodiča, ktorý so zmenou priezviska nesúhlasí. Zmena priezviska síce vyslovene nie je uvedená v ustanovení § 35 Zákona o rodine, avšak v tomto ustanovení sa nachádza iba tzv. demonštratívny výpočet podstatných vecí týkajúcich sa maloletého dieťaťa (zdôraznené slovom "najmä").

 

V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov a tiež názorov právnej doktríny sa považuje aj zmena priezviska za podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. K dôvodom na povolenie zmeny priezviska proti vôli jedného z rodičov si Vám dovoľujem nižšie uviesť úryvok z rozsudku Krajského súdu v Žiline z 06.11.2008, sp.zn. 9 coP/23/2008:


Určiť meno a priezvisko deiťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých
určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody. Týmito dôvodmi sú predovšetkým dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní svoje povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

 

Zhrnutie

 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej právnej analýzy, zákonodarca umožňuje za určitých okolností zmenu priezviska maloletého dieťaťa aj bez súhlasu, resp. proti vôli jedného z rodičov. Musia však byť na to splnené vyššie uvedené podmienky, najmä musíte disponovať súdnym rozhodnutím, ktorý nahradzuje prejav vôle (súhlas) otca maloletého dieťaťa. To, či súd nahradí prejav vôle otca maloletého dieťaťa bude závisieť na tom, či Vami uvedené dôvody a tiež skutočný stav veci (skutočnosti týkajúce sa najmä záujmu otca maloletého dieťaťa) posúdi ako dostatočné pre rozhodnutie o nahradení jeho súhlasu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na zmenu priezviska neplnoletého syna, ktorého mám z predchádzajúceho vzťahu. Má priezvisko po svojom otcovi, s ktorým už netvoríme pár, lebo nemal o nás záujem. Nedávno sme s novým partnerom uzavreli manželstvo a chceli by sme, aby sa maloletý volal (priezviskom) po nás. Súd o výživné sme ešte nemali a otec maloletého moc neprejavuje záujem. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,

žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa sa podáva ako spoločná žiadosť rodičov. Vzhľadom na to, že nejaví absolútne žiadny záujem o dieťaťa je ťažké predvídať, či by s takou zmenou súhlasil alebo nie. Jeho súhlas so zmenou priezviska môžete mať aj na samostatnom liste s jeho úradne overeným podpisom.

V prípade, že nebude súhlasiť, budete musieť iniciovať súdne konanie, v ktorom bude súd rozhodovať o tom, či nahradí súhlas otca s takouto zmenou priezviska. Súd bude skúmať, či bude takáto zmena v záujme maloletého dieťaťa aj s ohľadom na doterajší nezáujem otca.

Druhá možnosť, ako vyriešiť túto vec by bolo osvojenie maloletého dieťaťa manželom matky. Dosiahli by ste tým nielen zmenu priezvisku, ale z pohľadu práva by s Vaším manželom tvoril rodinu po právnej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Zdravím :) chcel by som sa spýtať, z vážnych rodinných dôvodov si chcem zmeniť priezvisko, keďže si neželám ani otcove ani matkine priezvisko som si dobrovoľne vybral iné. Dostal som odpoveď, že mi to neschvália lebo ma historickú minulosť, tak som to vyhľadával a aj na slovensku a aj v maďarsku sú rodiny, ktoré nie sú šľachtického pôvodu ako ani ja nie som, to meno bezproblémovo majú a používajú.  Je tu na slovensku nejaký zákon na to, že sa nesmie používať historické priezvisko? Ďakujem za odpoveď
 

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň,

podmienky zmeny priezviska upravuje zákon č. 330/1993 Z.z. o mene a priezvisku. Je potrebné poznamenať, že na zmenu priezviska nie je právny nárok, pričom zmenu možno povoliť, ak ide o priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa (zmena pohlavia, rodinné dôvody). Súčasťou žiadosti o zmenu priezviska je jeho odôvodnenie, z čoho vyplýva, že zmena priezviská nie je automatická. Priezvisko sa mení na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu, ktoré ako príloha k iným listinám (ako je napr. vysokoškolský diplom), dostatočným spôsobom preukazuje, že ich držiteľom je tá istá osoba.

Pokiaľ ide o pojem „dôvody hodné osobitného zreteľa“ treba poznamenať, že zákon taxatívne nevypočítava všetky prípady, pre ktoré je možné zmenu priezviska žiadateľovi povoliť a nemôže byť ani natoľko podrobný a zachádzať do jednotlivosti, aby postihol celú rozmanitosť života. Preskúmanie týchto dôvodov má byť vecou správneho orgánu a jeho správnej úvahy, ktorá nemôže vybočiť z rámca daného zákonom a má mať odraz v odôvodnení rozhodnutia.

Odpoveďou na vašu otázku, či existuje zákon, ktorý obsahuje zákaz používania historického priezviska je, že takýto zákon bohužiaľ neexistuje. V každom prípade vám odporúčam vhodnosť nového priezviska prebrať s matrikou dopredu, určite sa zohľadňujú zmeny napríklad pri vykonávaní umeleckej činnosti, nemecké a iné poslovenčené priezviská vracajúce sa do pôvodnej podoby a pod. Na matrike vám poradia, čo je vhodné a aké priezvisko by povolili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať pri zmene priezviska maloletého? Keď jeho otec je už nebohý! Čo potrebujem všetko, a či to stačí na matričnom úrade vybaviť? Syn ma 11r.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ už jeden rodič nežije a ide o maloleté dieťa do 15 rokov, potom môžete podať žiadosť na matrike, kde je dieťa zapísané. Žiadosť podávate za dieťa Vy. Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku:

(3) Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku