Máte
otázku?

Zmena priezviska bez súhlasu otca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by som mohla zmeniť priezvisko bez súhlasu otca. Mám štvorročnú dcéru, o ktorú sa jej biologický otec nezaujíma. Naposledy ju videl, keď bola deväťmesačná a alimenty posiela sporadicky, podľa svojho uváženia. Je kvôli nesplácaniu alimentov trestne stíhaný. O svoju dcéru prejavuje záujem len vtedy, keď mu zavolám ja, inak sa o ňu nezaujíma. Pred rokom som sa vydala a s mojím súčasným manželom máme syna. Chcela by som, aby sme sa všetci volali rovnako. Svojej dcére som po narodení dala moje priezvisko, keďže som stále bola slobodná. Pokúsila som sa s biologickým otcom dohodnúť, avšak bez úspechu. Jediná možnosť, ako by sa s ním dalo dohodnúť, je taká, že by som mu podpísala potvrdenie o splatení všetkých peňazí, za ktoré je odsúdený. Iný spôsob dohody s ním neexistuje. Poradili by ste mi, prosím vás? Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

Dobrý deň,

 

aj v takýchto prípadoch, ako je Váš je možné bez výslovného súhlasu otca maloletého dieťaťa dosiahnuť zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Pre ozrejmenie celej situácie a tiež postupu si Vám dovoľujeme priblížiť komplexnú právnu úpravu týkajúcu sa možnosti zmeny priezviska maloletého dieťaťa.

 

Právna úprava v zákone o mene a priezvisku

 

Ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku upravuje možnosť zmeny priezviska maloletého dieťaťa. Zákon takéto zmenu, resp. podanie žiadosti na príslušný úrad, považuje za spoločnú žiadosť oboch rodičov. Až druhá veta tohto ustanovenia upravuje možnosť podania žiadosti i iba jedným rodičom, pričom v tomto prípade je potrebné k žiadosti priložiť aj ďalšie doklady vyžadované zákonom. Bez nich nie je možné žiadosti iba jedného z rodičov vyhovieť. 

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 

Nakoľko vo Vašom prípade nie je možné získať súhlas otca dieťaťa, jediným spôsobom ako podať žiadosť o zmenu priezviska je podať ju spolu s právoplatným súdnym rozhodnutím o nahradení prejavu vôle otca. Tzn. že predtým než podáte žiadosť o zmenu priezviska, musíte iniciovať súdne konanie týkajúce sa nahradenia prejavu vôle otca maloletého dieťaťa. Možnosť podania takého návrhu vyplýva priamo z ustanovenia § 35 Zákona o rodine

 

Právna úprava v zákone o rodine

 

V zmysle ustanovenia § 35 Zákona o rodine sú rodičia povinní sa na podstatných veciach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa dohodnúť. V prípade, že rodičia nie sú schopní dospieť k dohode (tak ako vo Vašom prípade) môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť s návrhom na rozhodnutie priamo na súd.

 

Podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Súd po zistení skutočného stavu veci a skúmaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa rozhodne o tom, či nahradí súhlas rodiča, ktorý so zmenou priezviska nesúhlasí. Zmena priezviska síce vyslovene nie je uvedená v ustanovení § 35 Zákona o rodine, avšak v tomto ustanovení sa nachádza iba tzv. demonštratívny výpočet podstatných vecí týkajúcich sa maloletého dieťaťa (zdôraznené slovom "najmä").

 

V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov a tiež názorov právnej doktríny sa považuje aj zmena priezviska za podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. K dôvodom na povolenie zmeny priezviska proti vôli jedného z rodičov si Vám dovoľujem nižšie uviesť úryvok z rozsudku Krajského súdu v Žiline z 06.11.2008, sp.zn. 9 coP/23/2008:


Určiť meno a priezvisko deiťaťa patrí k právam a povinnostiam rodičov, pričom pri určení priezviska dieťaťa treba zachovať zásady, podľa ktorých
určiť priezvisko dieťaťa je právom obidvoch rodičov. Maloleté dieťa musí mať priezvisko svojho rodiča a k zmene priezviska maloletého môže dôjsť len zákonom predpísaným spôsobom. Na povolenie zmeny priezviska nie je právny nárok a podľa dlhodobej judikatúry súdov súd dá súhlas na podanie žiadosti jedným z rodičov (proti vôli druhého rodiča) len vtedy, ak sú na to závažné dôvody. Týmito dôvodmi sú predovšetkým dôvody, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní svoje povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a zrejme stratil k nemu citový vzťah alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa u neho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

 

Zhrnutie

 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej právnej analýzy, zákonodarca umožňuje za určitých okolností zmenu priezviska maloletého dieťaťa aj bez súhlasu, resp. proti vôli jedného z rodičov. Musia však byť na to splnené vyššie uvedené podmienky, najmä musíte disponovať súdnym rozhodnutím, ktorý nahradzuje prejav vôle (súhlas) otca maloletého dieťaťa. To, či súd nahradí prejav vôle otca maloletého dieťaťa bude závisieť na tom, či Vami uvedené dôvody a tiež skutočný stav veci (skutočnosti týkajúce sa najmä záujmu otca maloletého dieťaťa) posúdi ako dostatočné pre rozhodnutie o nahradení jeho súhlasu.

Trápi vás "Zmena priezviska bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, mám dcérku, ktorá má 5 rokov a pochádza z predchádzajúceho vzťahu. Keďže som sa znovu vydala a s novým partnerom máme ďalšiu dcérku, radi by sme, aby aj staršia dcéra mala rovnaké priezvisko ako my. Otcom mojej staršej dcéry je však bývalý partner, ktorý nesúhlasí so zmenou priezviska. Rozhodli sme sa preto, že sa obrátime na súd. Moja otázka znie: Ak by sme úspešne zmenili priezvisko dcéry, príde jej biologický otec o rodičovské práva a následne aj o vyživovaciu povinnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 08.11.2023)

Dobrý deň, v prípade, že by súd vášmu návrhu vyhovel a teda vyslovil súhlas s podaním žiadosti na zmenu priezviska maloletej na vaše nové priezvisko, potom rodičovské práva a povinnosti otca dieťaťa nezanikajú. Uvedené sa týka aj povinnosti platiť výživné na dieťa a to až do doby, pokiaľ dieťa nebude schopné sa samé živiť. Vyživovacia povinnosť otca dieťaťa teda nezaniká.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako je možné a či je vôbec možné sa zrieknuť otcovho priezviska v mojom prípade. Keďže som už dospelá a otec sa ma zriekol, máme veľmi zlé vzťahy. Ak je to možné, chcela by som to spraviť bez jeho súhlasu. Karolína

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 19.04.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste už dosiahli plnoletosť. Nechcete niesť priezvisko svojho otca. Chcete sa zároveň zrieknúť otcovstva.

K vami položenej otázke uvádzame, že vzhľadom na to, že ste plnoletá, môžete si zmeniť priezvisko na aké chcete vy sama a nepotrebujete k tomu súhlas otca. Je len potrebné dať žiadosť o zmenu priezviska na prísl. okresný úrad podľa miesta trvalého bydliska a túto riadne odôvodniť. Vami uvedené dôvody sú podstatné.  Správny poplatok v uvedenom prípade je 100 €.

 

 


Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na zmenu priezviska môjho neplnoletého syna, ktorého mám z predchádzajúceho vzťahu. Syn má priezvisko po svojom otcovi, s ktorým už nežijeme spolu, nakoľko nemal o nás záujem. Nedávno sme s novým partnerom uzavreli manželstvo a chceli by sme, aby sa náš maloletý syn volal našim priezviskom. Súd o výživnom ešte neprerokoval a otec syna veľmi neprejavuje záujem o jeho život. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,

žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa sa podáva ako spoločná žiadosť rodičov. Vzhľadom na to, že nejaví absolútne žiadny záujem o dieťaťa je ťažké predvídať, či by s takou zmenou súhlasil alebo nie. Jeho súhlas so zmenou priezviska môžete mať aj na samostatnom liste s jeho úradne overeným podpisom.

V prípade, že nebude súhlasiť, budete musieť iniciovať súdne konanie, v ktorom bude súd rozhodovať o tom, či nahradí súhlas otca s takouto zmenou priezviska. Súd bude skúmať, či bude takáto zmena v záujme maloletého dieťaťa aj s ohľadom na doterajší nezáujem otca.

Druhá možnosť, ako vyriešiť túto vec by bolo osvojenie maloletého dieťaťa manželom matky. Dosiahli by ste tým nielen zmenu priezvisku, ale z pohľadu práva by s Vaším manželom tvoril rodinu po právnej stránke.


Trápi vás "Zmena priezviska bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa zmeny priezviska. Z vážnych rodinných dôvodov by som si ho chcel zmeniť. Keďže si ani otcovo ani matkino priezvisko neželám, dobrovoľne som si vybral iné. Bol som informovaný, že mi to nebude schválené kvôli historickému kontextu priezviska. Vyhľadal som informácie a zistil som, že na Slovensku aj v Maďarsku existujú rodiny, ktoré nie sú šľachtického pôvodu, ako ani ja, no napriek tomuto faktu dané priezvisko bez problémov používajú. Rád by som sa opýtal, či existuje na Slovensku zákon, ktorý obmedzuje používanie historických priezvísk. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň,

podmienky zmeny priezviska upravuje zákon č. 330/1993 Z.z. o mene a priezvisku. Je potrebné poznamenať, že na zmenu priezviska nie je právny nárok, pričom zmenu možno povoliť, ak ide o priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa (zmena pohlavia, rodinné dôvody). Súčasťou žiadosti o zmenu priezviska je jeho odôvodnenie, z čoho vyplýva, že zmena priezviská nie je automatická. Priezvisko sa mení na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu, ktoré ako príloha k iným listinám (ako je napr. vysokoškolský diplom), dostatočným spôsobom preukazuje, že ich držiteľom je tá istá osoba.

Pokiaľ ide o pojem „dôvody hodné osobitného zreteľa“ treba poznamenať, že zákon taxatívne nevypočítava všetky prípady, pre ktoré je možné zmenu priezviska žiadateľovi povoliť a nemôže byť ani natoľko podrobný a zachádzať do jednotlivosti, aby postihol celú rozmanitosť života. Preskúmanie týchto dôvodov má byť vecou správneho orgánu a jeho správnej úvahy, ktorá nemôže vybočiť z rámca daného zákonom a má mať odraz v odôvodnení rozhodnutia.

Odpoveďou na vašu otázku, či existuje zákon, ktorý obsahuje zákaz používania historického priezviska je, že takýto zákon bohužiaľ neexistuje. V každom prípade vám odporúčam vhodnosť nového priezviska prebrať s matrikou dopredu, určite sa zohľadňujú zmeny napríklad pri vykonávaní umeleckej činnosti, nemecké a iné poslovenčené priezviská vracajúce sa do pôvodnej podoby a pod. Na matrike vám poradia, čo je vhodné a aké priezvisko by povolili.


Podotázka: Zmena priezviska bez súhlasu otca (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať pri zmene priezviska maloletého dieťaťa, keď jeho otec je už nebohý. Čo všetko potrebujem a či stačí všetko vybaviť na matričnom úrade? Syn je starý 11 rokov.

Odpoveď: Zmena priezviska bez súhlasu otca

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ už jeden rodič nežije a ide o maloleté dieťa do 15 rokov, potom môžete podať žiadosť na matrike, kde je dieťa zapísané. Žiadosť podávate za dieťa Vy. Podľa § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku:

(3) Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena priezviska bez súhlasu otca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.