Zmena oprávnenej osoby v registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Oprávnená osoba

 

Pre právnu úpravu registra partnerov verejného rektora, ako aj pre samotných partnerov verejného sektora má nezastupiteľný význam tzv. oprávnená osoba. Oprávnená osoba je subjekt určený zákonom, ktorý disponuje oprávnením vykonávať činnosti pre partnera verejného sektora v tzv. registračnom konaní upravenom zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).

 

Inak povedané, iba oprávnená osoba môže komunikovať s registrujúcim orgánom, ktorým je Okresný súd Žilina, a to pre celé územie Slovenskej republiky. Za partnera verejného sektora je teda v tomto smere oprávnená konať jedine oprávnená osoba, pričom ak nie je určité podanie realizované oprávnenou sobou, registrujúci orgán takéto podanie automaticky odmietne.

 

Oprávnená osoba tiež spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného  sektora a tiež za ich pravidelnú aktualizáciu. Oprávnenou osobou môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

 

Vylúčenie oprávnenej osoby

Zákon však upravuje aj prípady, kedy má oprávnená osoba zákaz vykonávať úkony súvisiace s registrom partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba je pritom vylúčená z možnosti vykonávať úkony podľa zákona vtedy, ak na jej strane existuje niektorý zo zákonných dôvodov vylúčenia vymedzených v ustanovení § 19 zákona.

 

Podľa ustanovenia § 19 zákona platí, že:

 

„Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak

 

a) je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,

b) konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,

c) má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.“

 

Napríklad aj s ohľadom na citované dôvody vylúčenia oprávnenej osoby môže nastať situácia, že vznikne potreba zmeny oprávnenej osoby. Pôjde pritom hladne o situáciu, kedy by napríklad advokát majetkovo (ako spoločník) alebo personálne (ako člen riadiaceho alebo dozorného orgánu) vstúpil do obchodnej spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora, pričom daný advokát bol dovtedy pre takého partnera verejného sektora oprávnenou osobou.

 

V takomto prípade by bolo v záujme oboch strán, aby došlo k zmene oprávnenej osoby, nakoľko porušenie zákazu upraveného v citovanom § 19 by viedlo k uloženiu pokuty, k výmazu partnera verejného sektora z registra, k diskvalifikácii štatutárneho orgánu partnera verejného sektora (samozrejme za predpokladu, že je právnickou osobou) a v neposlednom rade k vzniku práva štátu na odstúpenie od zmluvy alebo k vzniku oprávnenia nepokračovať v zmluvnom plnení, prípadne oprávnenia vôbec nezačať plniť zmluvu, a to bez následku vzniku omeškania.

 

Zmena oprávnenej osoby v RPVS

 

Každý partner verejného sektora môže mať v registri zapísanú iba jednu oprávnenú osobu, pričom možno skonštatovať, že výkon úkonov oprávnenej osoby je nezastupiteľný. Oprávnená osoba sa totiž nemôže nechať pri výkone svojej činnosti zastúpiť. Zjednodušene povedané, oprávnená osoba je povinná konať vždy osobne. Uvedené však nevylučuje, aby jedna oprávnená osoba vykonávala činnosti pre viacerých partnerov verejného sektora.

 

Vzhľadom na to, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a ani žiadny iný orgán štátnej správy nevedie „zoznam“ oprávnených osôb, výber oprávnenej osoby je viac menej regulovaný len trhovými podmienkam. Ako už bolo uvedené oprávnenou osobou môže byť v zásade ktorýkoľvek advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom závisí len vôli menovaných subjektoch, či sa rozhodnú vykonávať činnosť oprávnenej osoby alebo nie.

 

Vzťah partnera vereného sektora a oprávnenej osoby musí byť determinovaný vždy písomnou zmluvou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, pričom na takúto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti (ustanovenia § 591 až § 600 Obchodného zákonníka). Vzhľadom na charakter činnosti oprávnenej osoby, táto nemôže byť a ani je viazaná pokynmi partnera verejného sektora, čo vyplýva priamo zo zákona.

 

V spomenutej zmluve si pritom môže oprávnená osoba dohodnúť s partnerom verejného sektora mechanizmus pre prípad, že by si niektorá zo zmluvných strán neplnila svoje zákonné alebo zmluvné povinnosti. Pritom nie je vylúčené, že takéto zmluvné dojednania by boli pre prípad ich porušenia konštruované tak, že by mali za následok vznik oprávnenia na ukončenie zmluvný (právo zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť) alebo by priamo spôsobovali zánik zmluvy.

 

Zákon umožňuje, aby sa zapísaná oprávnená osoba nechala vymazať z registra (napr. zo spomínaného dôvodu ukončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). V nadväznosti na uvedené bude nasledovať návrh na výmaz oprávnenej osoby z registra. Pokiaľ návrh na výmaz podáva samotná oprávnená osoba, registrujúci orgán o tejto skutočnosti upovedomí partnera verejného sektora, ktorý má lehotu 30 dní na zabezpečenie zápisu novej oprávnenej osoby a nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

 

Zákon tiež umožňuje aj opačnú situáciu, a síce aby partner verejného sektora takpovediac „vymenil“ svoju zapísanú oprávnenú osobu. V takýto prípadoch však nemôže podať návrh na zápis zmeny sám partner verejného sektora, pretože aj tu platí, že len oprávnené osoby sú subjektmi spôsobilým na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Preto v prípade takýchto okolností návrh na zápis zmeny podáva nová oprávnená osoba. V danej súvislosti je tiež nutné zdôrazniť, že pri takejto zmene oprávnenej osoby, že sa vyžaduje aj nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.Podobné články z rovnakej oblasti práva: