Máte
otázku?

Predpisy o dodávke TÚV (teplej úžitkovej vody)

Na Slovensku je dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do domácností regulovaná rôznymi normami a nariadeniami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a kvalitu dodávanej vody. Tu sú hlavné predpisy a normy týkajúce sa dodávky teplej úžitkovej vody:

 

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách:

Tento zákon upravuje podmienky pre dodávku pitnej a úžitkovej vody, vrátane teplej vody, a stanovuje požiadavky na kvalitu a bezpečnosť vody.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Táto vyhláška definuje kvalitatívne požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, vrátane teplej úžitkovej vody. Stanovuje maximálne prípustné hodnoty pre rôzne chemické a mikrobiologické ukazovatele kvality vody.

 

STN EN 806-2:2013 - Vnútorné vodovody:

Táto technická norma sa týka projektovania, výstavby a prevádzky vnútorných vodovodov, ktoré zabezpečujú dodávku teplej vody. Stanovuje požiadavky na materiály, ochranu proti korózii, montáž a prevádzku.

 

STN 06 0320 - Tepelné sústavy v budovách - Teplá úžitková voda:

Táto norma stanovuje požiadavky na teplotu teplej úžitkovej vody, ktorá by mala byť udržiavaná medzi 50 °C a 60 °C, aby sa predišlo riziku množenia baktérií Legionella.

 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

Tento zákon zahŕňa aj opatrenia na prevenciu a kontrolu šírenia chorôb, ktoré môžu byť prenášané vodou, ako sú baktérie Legionella. Upravuje povinnosti prevádzkovateľov systémov dodávky teplej vody na pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení.

 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Táto vyhláška upravuje meranie a sledovanie množstva dodanej teplej vody, čo zabezpečuje správne účtovanie a kontrolu spotreby vody v domácnostiach.

 

Bezpečnosť dodávky teplej úžitkovej vody

Bezpečnosť dodávky teplej úžitkovej vody je zabezpečená viacerými spôsobmi:

Regulácia teploty vody: Ako bolo spomenuté, teplota teplej vody by mala byť udržiavaná medzi 50 °C a 60 °C, čo je dostatočne vysoké na zničenie baktérií, ale nie tak vysoké, aby spôsobila popáleniny.

Pravidelná kontrola a údržba: Prevádzkovatelia musia pravidelne kontrolovať a čistiť zásobníky teplej vody, potrubia a iné súčasti systému.

Kvalita vody: Voda musí spĺňať prísne normy kvality, ktoré zabezpečujú jej zdravotnú nezávadnosť.

Informovanie spotrebiteľov: Dodávatelia teplej vody musia informovať spotrebiteľov o kvalite vody a prípadných poruchách alebo odstávkach.

Tieto normy a predpisy zabezpečujú, že teplá úžitková voda dodávaná do domácností na Slovensku je bezpečná a kvalitná pre bežné použitie.

 

Dozor nad dodržiavaním predpisov týkajúcich sa dodávky teplej úžitkovej vody na Slovensku vykonávajú viaceré orgány a inštitúcie:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR):

ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonávajú kontrolu kvality vody, vrátane teplej úžitkovej vody. Tieto úrady sledujú dodržiavanie hygienických predpisov, vrátane kvality vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z.

 

Štátna inšpekcia životného prostredia (ŠIŽP):

ŠIŽP dohliada na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, vrátane vodných zdrojov a odpadových vôd. Hoci sa zameriava najmä na environmentálne aspekty, jeho činnosť má tiež dopad na kvalitu vody dodávanej do domácností.

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

SOI môže vykonávať kontrolu meracích zariadení a správnosť merania dodávky teplej vody podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z.z. Taktiež dohliada na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s fakturáciou a poskytovaním informácií o spotrebe.

 

Technická inšpekcia SR:

Technická inšpekcia dohliada na dodržiavanie technických noriem a bezpečnostných predpisov pri inštalácii a údržbe vodovodných systémov podľa STN EN 806-2:2013 a STN 06 0320.

 

Prevádzkovatelia vodovodov a teplárenské spoločnosti:

Títo poskytovatelia služieb majú zodpovednosť za pravidelnú kontrolu a údržbu svojich zariadení a za zabezpečenie dodržiavania noriem a predpisov vo svojich činnostiach. V prípade porušenia predpisov môžu byť podrobení kontrolám a sankciám zo strany vyššie uvedených inštitúcií.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR:

Ministerstvo zdravotníctva vydáva predpisy a vykonáva dozor nad ich dodržiavaním v oblasti verejného zdravia, vrátane kvality vody.

 

Tieto orgány spoločne zabezpečujú, že dodávka teplej úžitkovej vody na Slovensku je v súlade s platnými predpismi a normami, čím chránia zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

 

Postup pri riešení problému s nedostatočnou teplotou vody

  1. Nahlásenie problému:

    • Spotrebiteľ by mal najprv kontaktovať prevádzkovateľa vodovodnej alebo teplárenskej sústavy a nahlásiť problém s nedostatočnou teplotou vody.
  2. Kontrola a náprava:

    • Prevádzkovateľ je povinný problém preveriť a prijať opatrenia na jeho nápravu. Ak sa problém nevyrieši, spotrebiteľ môže kontaktovať príslušné kontrolné orgány (napr. ÚVZ SR, SOI).
  3. Ukladanie pokút:

    • Ak kontrolné orgány zistia porušenie predpisov, môžu uložiť prevádzkovateľovi pokutu a nariadiť nápravné opatrenia. Výška pokuty závisí od závažnosti porušenia a konkrétnych okolností.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.