Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, že ako je to s výživným po 18 roku dieťaťa? Viem, že pokiaľ nie som schopná sa sama živiť a študujem, tak, že sa má platiť výživné. No chcem sa spýtať, že keď sa platí na účet matky, či je možné to zmeniť na účet dieťaťa, keď ešte dieťa študuje, ale nebýva s matkou (je na strednej škole). Len, či to netreba upraviť aj v zmluve? Ak by bola matka schopná udať otca, že jej neposiela výživné, aj keď to posiela na účet dieťaťu? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka pomerne významnej okolnosti, a to dosiahnutia plnoletosti dieťaťa počas doby, kedy má nárok na výživné. Hoci, ako správne uvádzate, dosiahnutie plnoletosti samo o sebe nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti, táto právna skutočnosť má význam aj v mnohých iných ohľadoch týkajúcich sa výživného.

 

Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom

Priamo zákon určuje, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá až do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Inak povedané, pre zánik vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu je rozhodujúce nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Preto vyživovacia povinnosť rodičov k deťom môže trvať v zásade aj po nadobudnutí plnoletosti dieťaťa, a to najmä počas trvania prípravy na budúce povolanie, ako je tomu aj vo Vašom prípade.

Pre úplnosť je nutné poznamenať, že schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť sa posudzuje vždy z objektívneho hľadiska, čo znamená, že nie je rozhodujúce subjektívne presvedčenie dieťaťa alebo jeho rodičov.

 

Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa počas trvania vyživovacej povinnosti

Dosiahnutie plnoletosti predstavuje pomerne významnú okolnosť, ktorá má zásadný vplyv na akúkoľvek fyzickú osobu. Plnoletosť sa v zásade nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku a spolu s plnoletosťou sa nadobúda aj plná spôsobilosť na právne úkony. Plnoletá osoba teda môže vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Z hmotnoprávneho hľadiska teda plnoleté dieťa už nepotrebuje zákonných zástupcov, ktorými boli až do tohto momentu rodičia dieťaťa. Po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa preto rodičia strácajú status zákonného zástupcu, s čím súvisí aj zánik práva poberať výživné na dieťa.

Po dosiahnutí plnoletosti by preto malo byť výživné platené priamo dieťaťu a nie druhému rodičovi. Po dosiahnutí plnoletosti oprávneného dieťaťa totiž neexistuje zákonný dôvod na to, aby sa výživné naďalej zasielalo do rúk druhého rodiča. Práve naopak, malo by byť posielané priamo plnoletému dieťaťu.

Pritom ak by aj ohľadom výživného existovalo súdne rozhodnutie, na vyššie uvedenú zmenu v platení výživného nie je potrebné meniť súdne rozhodnutie. Stačí, ak sa a po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa pokračujete v platení výživného, avšak už nie k rukám druhého rodiča, ale priamo plnoletému dieťaťu.

Z praktického hľadiska je však vhodné odkomunikovať spomínanú zmenu v platení výživného aj s druhým rodičom. Je vhodné, aby ste mali zriadený účet v banke, na ktorý by sa výživné posielalo bankovým prevodom. Týmto spôsobom je v prípade potreby veľmi jednoducho preukázateľné skutočné platenie výživného.

Z procesného hľadiska je to práve dieťa, ktoré sa ako oprávnený subjekt môže domávať napr. zvýšenia výživného. Okrem toho ak by napríklad trvalo súdne konanie, počas ktorého dieťa dosiahne plnoletosť, po dosiahnutí plnoletosti odpadá potreba jeho zastúpenia kolíznym opatrovníkom.

 

Judikatúra

R 2/1985: „Ak súd v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia.“

R 24/2010: „Dieťa ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.“

R 18/1975: „V konaní o výživnom dieťaťa na obdobie neplnoletosti dieťaťa je druhý z rodičov účastníkom konania aj po tom, keď už dieťa dosiahlo plnoletosť.

Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa má ten následok, že v konaní podľa ustanovenia § 176 OSP sa môže konať len o nárokoch počas neplnoletosti dieťaťa, že v konaní vystupuje plnoleté dieťa samo (odpadá jeho zastúpenie kolíznym opatrovníkom) a že plnenie dávok výživného, ktoré boli splatné do plnoletosti, treba určiť priamo voči dieťaťu.

Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa v priebehu konania o výživnom však nemá za následok, že matka dieťaťa by prestala byť účastníčkou konania, pokiaľ ide o prejednanie výživného za obdobie do jeho plnoletosti, a preto má tiež právo podať proti rozhodnutiu o týchto dávkach výživného odvolanie.“

Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 9CoP/58/2007: „Na konanie o výživnom plnoletých detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o súdnom konaní, na začatie ktorého sa vyžaduje návrh (§ 79 ods. 1 OSP). V prípade, ak došlo k začatiu konania o výžinom v čase pred plnoletosťou dieťaťa, po plnoletosti dieťa vystupuje v ďalšom konaní samostatne, bez zastúpenia zákonným zástupcom a konania sa dokončí bez súčinnosti kolízneho opatrovníka. Plnoleté dieťa tak získava plnú dispozícii súdnym procesom, preto s ním treba ďalej konať ako s účastníkom konania so všetkými právami a povinnosťami, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva.“

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že po dosiahnutí plnoletosti by mal povinný rodič zasielať výživné priamo plnoletému dieťaťu. Pritom na takýto postup nie je potrebné nové súdne rozhodnutie a ani žiadna osobitná zmluva.

Pokiaľ ide o druhého rodiča, tento po dosiahnutí plnoletosti už nezastupuje dieťa ako zákonný zástupca a ak by aj došlo k podaniu napr. trestného oznámenie pre neplatenie výživného, takéto oznámenie by bolo odmietnuté, pretože povinný rodič si platením výživného priamo plnoletému dieťaťu plní svoje zákonné povinnosti riadne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosila by som Vás o radu.
Po rozvode s ex manželom boli naše diti po dohode v striedavej starostlivosti. Teraz majú starší 20 a mladšia 18,5.

Kvôli zníženiu platu som sa v marci tohto roku, rozhodla odísť z podnájmu bývať k môjmu otcovi, kde býva ešte aj môj brat, lenže deti sem nechceli prísť. Dôvod bol otcov zdravotný stav a byt v nevyhovujúcom stave. Tak po dohode s ex deti bývajú od vtedy u neho. Teda hlavne dcéra. Syn sa rozhodol, že počas doby, kedy by mali byt u mňa, on bude u babky - ex svokra. Dohoda s ex manželom bola, že budú bývať u neho a ja sa budem o nich starať počas tej doby, keď by mali byt u mňa. Snáď to chápete. Navarila som, nakúpila som a nosila a nosím im doposiaľ toto všetko čo potrebujú. Synovi to nosím babke a dcére tam k otcovi. Dcéra mi ešte aj veci na pranie nabrali.
Teraz som sa dostala do situácie, že kupujem byt. No na môj plat len 1 izbový. A dcéra sa vyjadrila, že ona sa nebude tlačiť v malom byte. Teda boli by sme tam traja.
Tak sa rozhodla sama nakoľko ma 18. 5, že ostane bývať u otca. Syn sa vyjadril, že nemá problém so mnou bývať v tom byte.
No nastala situácia, že ich otec ma tlači do toho, že nie som schopná zabezpečiť deťom bývanie, a teda ani striedavku. Podľa môjho názoru, majú títo dvaja plnoletý - naše deti - právo sa sami rozhodnúť kde budú a s kým bývať. Nemám problém zabezpečiť vyživovaciu povinnosť voči deťom, ktorá mi plynie zo zákona. Ale on toto nevie pochopiť. Neviem ako si mám s týmto poradiť. Môže podať na súd niečo ? Ani neviem čo. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.</br

Odpoveď: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že deti dosiahli plnoletosť, ani súdnym rozhodnutím nie je možné nariadiť striedavú starostlivosť. Je to vec dohody Váš, detí a bývalého manžela, kto kde bude bývať a s ktorým rodičom.

Pokiaľ ide o výživné, deti musia podať návrh na určenie výživného, keďže sú plnoleté.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, pýtam sa za svojho brata: Keď už pomaly štvrtý rok platí plnoletej dcére stále posielaním poštových poukážok na meno jej matky môže vzniknúť z toho nejaký problém, keď to teda po dosiahnutí plnoletosti neposiela priamo jej? Matka s dcérou žijú v spoločnej domácnosti a dcéra navštevuje vysokú školu v dennej forme.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,
odporúčam mu, aby poštové poukážky posielal priamo na jej meno, resp. najvhodnejšie je platiť výživné bankovým prevodom na účet dcéry. Z pohľadu práva totiž v tomto prípade neplatí výživné oprávnenej osobe. Hoci sa peniaze, zrejme, reálne dostanú k dcére, nepostupuje Váš brat správne a v súlade s právom. Ak by mu chceli matka a dcéra robiť zle, mohli by podať návrh na vykonanie exekúcie (nakoľko výživné neplatí dcére). Následne by si Váš brat mohol od matky vymáhať zaplatenú sumu, avšak spätne iba za ostatné dva roky, nakoľko ide o bezdôvodné obohatenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti (Rodinné právo)

Podal som žiadosť o zvýšenie výživného. Začal som študovať na VŠ. Matka má príjem cca 1200 e a otec cca 800 e. Doteraz otec platil 100 e, pretože mama pri rozvode v roku 2016 chcela len 100 e. Pretože som 1 ročníku, ktorý je náročný, nemám možnosť brigádovať. Požiadal som o zvýšenie výživného na 250e. Čo môžem očakávať na súde. Mám vôbec nejakú šancu aspoň dake zvýšenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosti po dosiahnutí plnoletosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň, na zvýšenie výživného sú s určitosťou dané podmienky. Otázkou je skôr to, v akej výške bude zvýšené výživné. Za účelom dosiahnutia maximálneho zvýšenia výživného bude potrebné z Vašej strany čo najdôkladnejšie preukázať Vaše výdavky. Súd totiž musí v súdnom konaní zistiť Vaše odôvodnené potreby od nákladov na bývanie, stravovania až po nákup materiálov na štúdium, prípadne iné výdavky spojené s študovaním na VŠ. Súdy nepožadujú predloženie pokladničných bločkov o nákupe stravy (ak netrpíte žiadnou potravinovou intoleranciou, súd pozná z vlastnej činnosti približné výdavky na stravu človeka vo Vašom veku), ale najmä preukázanie nie bežných výdavkov (napríklad nákup literatúry do školy, platby za záujmové krúžky, platby za bývanie...). Rovnako bude výsledok súdneho konania závisieť od toho, či sa od posledného rozhodovania zmenila výška príjmu Vášho otca. Ak ste príjem 800 € mysleli v čistom, z našich skúseností Vám vieme uviesť, že už v roku 2016 boli podmienky na určenie vyššieho výživného než je 100 €. Pri príjme povinného rodiča pritom nie je nutné brať ohľad iba na jeho aktuálny súčasný príjem. Podľa relevantnej judikatúry totiž súd má vziať do úvahy aj jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Tzn. že ak je vysokoškolsky vzdelanou osobou, je v jeho schopnostiach, aby mal vyšší príjem. Po zistení všetkých týchto skutočností, pristúpi súd k zvýšeniu výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku