POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výživné a odôvodnené potreby dieťaťa

Výživné a odôvodnené potreby dieťaťa

 

 

Tento článok k téme výživného venujeme odôvodneným potrebám dieťaťa ako jednému z kľúčových hľadísk pri výpočte výživného vo svetle novej metodiky pre výpočet výživného. Čo je to výživné a vyživovacia povinnosť sme si vysvetlili v predošlom článku, preto sa im už na tomto mieste venovať nebudeme.

 

1/ Čo sú to odôvodnené potreby dieťaťa?

 

 

Odôvodnené potreby dieťaťa nie sú definované priamo v zákone. Ich vysvetlenie však môžeme nájsť v odbornej literatúre.

 

Oprávnené potreby pritom v nijakom prípade nezahŕňajú len stravovanie, ale sú dané širšie – potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi. Závisia najmä od veku, zdravotného stavu, schopnosti živiť sa sám, schopnosti starať sa o seba a pod. Táto zásada je prelomená dvakrát – v prípade podľa § 63 ods. 3, ktorý umožňuje aj tvorbu úspor z výživného, a § 69 ods. 2, teda v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, kde má výživné zabezpečiť zásadne rovnakú životnú úroveň manželov. Medzi odôvodnené potreby však nepatria len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné výdavky, napr. tie, ktoré súvisia so zdravotným stavom oprávneného (liečebné náklady, úhrada pobytu v zdravotníckom zariadení) alebo s rekreačnými pobytmi (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, letný tábor).

 

V zmysle vyššie uvedeného možno skonštatovať, že odôvodnené, resp. oprávnené potreby dieťaťa sú potreby týkajúce sa napríklad stravovania, odievania, bývania, voľnočasových aktivít, resp. kultúry, pričom tieto s vekom dieťaťa prirodzene narastajú v dôsledku čoho narastajú aj finančné výdavky s nimi spojené. V súdnom konaní, kde sa rieši aj otázka výživného sú tieto odôvodnené potreby skúmané a zohľadňované pri výpočte výživného. Nová metodika môže byť pre súdy pomôckou, nakoľko obsahuje výpočet odôvodnených potrieb vzhľadom na pribúdajúci vek detí. Toto vekové rozdelenie korešponduje aj s tzv. tabuľkovým výživným, ktoré bolo predstavené totožnou metodikou pre výpočet výživného.  

 

 

2/ Odôvodnené potreby v zmysle metodiky

 

a) deti v predškolskom veku a ich odôvodnené potreby (spravidla 0-5 rokov), najmä:

 

- batoľatá: výdavky na plienky, umelú výživu, doplnkovú stravu, oblečenie, obuv,  drogéria, interaktívne hračky, pomerná časť nákladov za bývanie (nie splátka  hypotekárneho úveru), poplatky za základnú lekársku starostlivosť a lieky, kaderník, krúžky ako napr. plávanie,

 

- deti v jasličkách a materských škôlkach: poplatky na školné a stravu v zariadení, výdavky na stravu v domácom prostredí, na oblečenie, obuv, drogéria, interaktívne hračky, pomerná časť nákladov za bývanie (spravidla nie splátka hypotekárneho úveru), poplatky za základnú lekársku starostlivosť a lieky, kaderník, krúžky ako napr. plávanie, kreslenie, atletika, hudobná, spev, tanec,

 

- výdavky spojené s cestovaním do miesta pobytu v predškolskom zariadení ako i MHD

dopravu,

 

b) deti na 1. stupni základnej školy a ich odôvodnené potreby (spravidla 6-10 rokov), najmä:

- výdavky: poplatky na školné (ak sa platí v štátnych zariadeniach) a stravu, poplatky na  ZRPŠ (resp. triedny fond, poistenie), školské pomôcky spriemerované na mesiac (písacie  potreby, zošity, jazykové učebnice a pracovné zošity, školská taška, prezuvky, úbor na telesnú, školské výlety či exkurzie)

 

- výdavky spojené s cestovaním do miesta štúdia ako i MHD dopravou,

 

- výdavky na stravu v domácom prostredí, na oblečenie, obuv, drogéria, hračky, kultúrne  vyžitie (kino), športové mimoškolské aktivity, pomerná časť nákladov za bývanie  (spravidla nie splátka hypotekárneho úveru), poplatky za základnú lekársku starostlivosť  a lieky, kaderník, krúžky ako napr. plávanie, kreslenie, atletika, hudobná, spev, tanec,

 

c) deti na 2. stupni základnej školy a ich odôvodnené potreby (spravidla 11-14 rokov, kam vekovo budú spadať študenti osemročných gymnázií), najmä:

 

- výdavky na: poplatky na školné (ak sa platí v štátnych zariadeniach) a stravu, poplatky  na ZRPŠ (resp. triedny fond, poistenie), školské pomôcky spriemerované na mesiac (písacie potreby, zošity, jazykové učebnice a pracovné zošity, školská taška, prezuvky, úbor na telesnú, školské výlety či exkurzie); výdavky na lyžiarsky výcvik sem nepatria pokiaľ nie je školou povinne nariadené,

 

- výdavky spojené s cestovaním do miesta štúdia ako i MHD dopravu,

 

- výdavky na stravu v domácom prostredí, na oblečenie, obuv, drogéria (vyššie výdavky spojené s dospievaním dieťaťa), hračky, kultúrne vyžitie (kino), športové mimoškolské aktivity, pomerná časť nákladov za bývanie (spravidla nie splátka hypotekárneho úveru), poplatky za základnú lekársku starostlivosť a lieky, holič/kaderník, krúžky ako napr. plávanie, kreslenie, atletika, hudobná, spev, tanec,

 

d) deti na strednej škole a ich odôvodnené potreby (spravidla 15-19 rokov), najmä:

 

- výdavky na: poplatky na školné (ak sa platí v štátnych zariadeniach) a stravu, poplatky na ZRPŠ ( resp. triedny fond, poistenie), školské pomôcky spriemerované na mesiac (písacie potreby, zošity, jazykové učebnice a pracovné zošity, školská taška, prezuvky, úbor na telesnú, školské výlety či exkurzie); výdavky na lyžiarsky výcvik sem nepatria pokiaľ nie je školou povinne nariadené. Pri športových stredných školách sú výdavky na lyžiarsky výcvik hodnotené ako objektívny výdavok,

 

- výdavky spojené s cestovaním do miesta štúdia ako i MHD dopravou,

 

- výdavky na stravu v domácom prostredí, na oblečenie, obuv, drogéria, kultúrne vyžitie (kino, divadlo), športové mimoškolské aktivity, pomerná časť nákladov za bývanie (spravidla nie splátka hypotekárneho úveru), poplatky za základnú lekársku starostlivosť a lieky, holič/kaderník, krúžky,

 

- na všeobecných stredných školách s maturitou študenti často vo vyššej miere povinne absolvujú rôzne exkurzie, náučné výlety, divadelné predstavenia či využívajú možnosti krátkodobých/dlhodobých jazykových pobytov v zahraničí,

 

- ďalšie výdavky v súvislosti s prípravou na ich budúce povolanie podľa druhu navštevovaného školského zariadenia, napr. pracovný odev, obedy aspoň počas praktického vyučovania pri kuchároch a čašníkoch,

 

- špeciálne školské pomôcky pri profesiách ako sú: kozmetičky, kaderníčky, čašníci,

umelecké školy, atď.

 

e) študenti vysokých škôl (spravidla 19 a viac rokov), ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie na ich prvej vysokej škole a nie sú schopní samí sa živiť, najmä:

 

 

- výdavky na: strava v škole a mimo školy v prípade bývania mimo domácnosti rodičov (napr. internát, privát), na bývanie na internáte (na priváte len do výšky poplatku za internát príslušný k VŠ, ktorú študent navštevuje), školské pomôcky spriemerované na mesiac (písacie potreby, zošity, jazykové učebnice a pracovné zošity, školská taška, úbor na telesnú výchovu (ak je povinná); výdavky na lyžiarsky výcvik sem nepatria pokiaľ nie je školou povinne nariadené. Pri športových vysokých školách sú výdavky na lyžiarsky výcvik hodnotené ako objektívny výdavok.

 

- výdavky na stravu v domácom prostredí rodiča, na oblečenie, obuv, drogéria, kultúrne vyžitie (kino, divadlo), športové mimoškolské aktivity, pomerná časť nákladov za bývanie (spravidla nie splátka hypotekárneho úveru) a len za čas, čo je študent reálne u rodičov, poplatky za základnú lekársku starostlivosť a lieky, holič/kaderník,

 

- výdavky spojené s cestovaním do miesta štúdia ako i MHD dopravou,

 

- výdavky s kúpou všetkej literatúry (knihy, skriptá) potrebnej pre štúdium, rôznych špeciálnych školských pomôcok potrebných pre štúdium (hlavne na vysokých školách s technickým zameraním), prípadne na toner,

 

- výdavky na regeneráciu, športové vyžitie.

 

 

3/ Záver

 

Vďaka uvedenému výpočtu odôvodnených potrieb bude rodič dopredu približne vedieť s akou výškou výživného bude môcť počítať a aké odôvodnené potreby dieťa má. Prispeje to lepšej predvídateľnosti rozhodnutí súdov, rozhodovacia činnosť súdov by mala byť jednotnejšia a týmto spôsobom sa možno niektorým konaniam podarí aj predísť, a to aj s poukazom a využitím tzv. tabuľkového výživného, ktoré upravuje rovnaká metodika a ktorému sme sa venovali v osobitnom článku.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.