Máte
otázku?

Výživné a konateľ firmy sro


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Výživné a konateľ firmy sro

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som vdaná, ale s manželom už dva roky nežijeme v spoločnej domácnosti. Máme spolu dcéru, na ktorú mi pravidelne prispieva sumou 180 eur. Nemáme to súdne určené. Manžel je konateľom firmy s.r.o. Peniaze mi vždy dá do ruky, tvrdiac, že mi ich nemôže posielať iným spôsobom. Hovorí, že ak podám návrh na úpravu výživného a rozvod, dostanem len výšku výživného určenú štátom, a to je 40 eur, pretože je evidovaný na úrade práce a nemá žiadny príjem. Neviem, čo mám urobiť, pretože sa obávam, že o jeho peniaze prídem a žiť nám bude veľmi ťažko. Viem, že má príjem z jeho firmy, kde je autoservis, potraviny a krčma. Tvrdí, že mu to neprináša zisk, ale funguje to takto už asi rok a pol. Prosím Vás, dá sa mu nejak dokázať jeho príjem? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné a konateľ firmy sro

dobrý deň,

pri určovaní výživného sa pozerá nie len na aktuálny príjem manžela, ale aj na jeho schopnosti a možnosti. Nie je teda rozhodujúce, že je na úrade práce, ale či má schopnosti a možnosti sa zamestnať a dosahovať taký príjem, aby bol schopný prispievať na výživu svojho dieťaťa.

 

Nemusíte sa preto obávať, že by Vám súd určil výživné v minimálnej výške. Súd posudzuje aj to, aký má manžel majetok, v akom motorovom vozidle sa vozí, či chodí na dovolenky, akú má životnú úroveň a tak ďalej. Toto všetko súd zohľadňuje. Vo svojej otázke nepíšete, či je aj spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti alebo len konateľom. Pokiaľ by bol aj spoločníkom spoločnosti a táto spoločnosť byť spravovala vami uvádzané podniky, potom by súd na to prihliadal.

 

Takisto považujem za potrebné uviesť,  že ako argument na súde môžete uviesť aj to (ak by manžel tvrdil, že nemá žiadny príjem), že túto činnosť konateľa nemusí vykonávať a nech sa riadne zamestnaná. Na súde postačí preložiť ponuky práce zinternetu alebo pracovné ponuky z úradu práce. Taktiež bude dôležité aké vzdelanie má manžel a aké má pracovné skúsenosti. Minimálneho výživného sa však bávať nemusíte.

Trápi vás "Výživné a konateľ firmy sro" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné a konateľ firmy sro (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, či má moja manželka nárok na zvýšenie výživného od predchádzajúceho partnera, s ktorým má jedno dieťa. Je ten konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným (5 rokov), ktorá ročne vykazuje hrubý príjem 40 000 eur. Má niekoľko zamestnancov a za prácu mu klienti vyplácajú bez potvrdenia. Výživné dopláca s oneskorením dva až tri mesiace. Manželka sa obáva, že môže dostať minimálne výživné, ak požiada súd o navýšenie. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a konateľ firmy sro

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
pri každej otázke týkajúcej sa zníženia alebo zvyšovania výživného súd posudzuje majetkové pomery, z ktorých vychádzal pri pôvodnom súdnom rozhodnutí a aktuálne majetkové pomery. Ak sa príjem otca zvýšil, rovnako sa zvýšili aj náklady na dieťa od posledného rozhodovania súdu o výživnom, sú splnené podmienky na zvýšenie výživného.

Toho, že by dostala minimálne výživné sa báť nemusí. Minimálne výživné dávajú súdy ľuďom bez domova, bez akéhokoľvek príjmu a neschopnosti sa objektívne zamestnať... Jej prípad tam určite nespadá, hoci platí výživné s omeškaním.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné a konateľ firmy sro (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozšla som sa s priateľom, s ktorým máme deväťmesačného syna. Ihneď po rozchode zmenil konateľa vo svojej firme, aby mi musel platiť čo najnižšie výživné. Jeho firma, v ktorej bol jediný konateľ, dosahovala mesačný zisk v desaťtisícoch eur. Rada by som sa opýtala, či sa s touto situáciou dá niečo robiť, alebo či bude súd vychádzať z aktuálneho stavu, teda z faktu, že si vypláca minimálnu mzdu a už vo firme ako konateľ nefiguruje. Príde mi, že to bolo celé účelové. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Výživné a konateľ firmy sro

(odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 63 zákona o rodine platí :

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

(2) U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval."

Netreba zabudnúť na ust. § 75 zákona o rodine, čo je zrejme prípad otca Vášho dieťaťa, ktoré stanovuje, že „pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.“

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že to, že sa otec dieťaťa sa vzdal konateľstva v spoločnosti a dosahuje minimálny príjem, nemá z hľadiska určenia výživného rozhodujúci vplyv.

Z rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 11CoP/15/2017 /upravené/ :

Dôkazná povinnosť je na povinnom rodičovi - podnikateľovi, ktorý má preukázať relevantnými listinnými dôkazmi, že objektívne výsledky jeho podnikateľskej činnosti mu neumožňujú plniť si vyživovaciu povinnosť vo zvýšenom rozsahu. Zákon o rodine je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k daňovým predpisom, ktoré sú všeobecné, a preto východiskovým usmerňovateľom pre posudzovanie potencionality príjmov povinného rodiča je výlučne Zákon o rodine. To znamená, že daňové priznanie či už fyzickej alebo právnickej osoby nie je pre zhodnotenie výsledkov hospodárenia podnikateľského subjektu z hľadiska Zákona o rodine smerodajné.

Odporúčame, aby ste sa na zverení maloletého do Vašej osobnej starostlivosti dohodli písomne, vrátane určenia výživného pre maloletého, a dohodu dali na schválene na príslušný súd. V prípade, že sa nedohodnete budete musieť Vy sama podať predmetný návrh na súd a Vami uevdené skutočnoti uviesť aj v návrhu na súd.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné a konateľ firmy sro" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.