Máte
otázku?

Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

Dobrý deň. Pán nevlastní žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Je konateľom v dvoch s.r.o. spoločnostiach, ktoré však neprodukujú žiadne zisky. Má dlh vo výške 2017,05 eur v sociálnej poisťovni, 682,85 eur v zdravotnej poisťovni a 8200 eur v banke. Zároveň má vyživovaciu povinnosť vo výške 100 eur pre jedno maloleté dieťa. Aktuálne sa o jeho situáciu zaujíma aj exekútor. Je možné, že by bol na základe toho zbavený slobody? Ďakujem Vám za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

Dobrý deň, uvedené neplnenie povinností môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť, na základe ktorej môže byť páchateľ potrestaný aj trestom odňatia slobody. Neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne a príspevkov zdravotného poistenia, môže byť postihnuté trestným činom Nezaplatenia dane a poistného podľa 278 Trestného zákona. Podľa tohto ustanovenia, kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Pre naplnenie znaku skutkovej podstaty zákon vyžaduje výšku dlžnej čiastky aspoň 2 660,- €. V prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti, sa páchateľ môže dopustiť trestného činu Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, za čo sa môže potrestať odňatím slobody až na dva roky.

Trápi vás "Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Dobrý deň, na mňa bolo podané trestné oznámenie za neplatenie sociálneho poistenia. Je možné sa vyhnúť trestu?

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,

 

za daných okolností dávam do pozornosti možnosť využitia účinnej ľútosti. Podľa § 86 ods. 1 písm. d) Trestného zákona platí, že: "Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278, ak páchateľ nespáchal trestný čin ako člen organizovanej skupiny alebo ako člen zločineckej skupiny a ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami."

 

Pri využití tohto inštitútu zaniká trestnosť čin, takže sa ani neukladá trest.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Dobrý deň, môže ísť konateľ s.r.o. do väzenia za neodvedenie poistného vo výške 2029 eur podľa §278 ods. 1? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
§278 ods. 1 Trestného zákona hovorí o nezaplatení splatnej dane, poistného a pod. vo väčšom rozsahu. Za väčší rozsah sa v zmysle Trestného zákona považuje suma prevyšujúca 2660 eur, a teda pri sume 2029 eur by nedošlo k naplneniu tejto skutkovej podstaty, avšak v tomto prípade by sa mohlo jednať o trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa §277, ktorý už počíta s rozsahom malým, a teda sumou prevyšujúcou 266 eur. Zákon umožňuje za tieto činy uložiť trest odňatia slobody. Skutočnosť, že ide o konateľa s.r.o. na tomto prípade nič nemení. Taktiež to nevylučuje zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov a tomu zodpovedajúce uloženie sankcií.


Podotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môže byť človek trestne stíhaný, respektíve môže byť podané na neho trestné oznámenie za to, že je v zozname dlžníkov na poistnom pre sociálnu poisťovňu vo výške 3000 eur? Ďakujem.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,

 

neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne môže byť v určitých prípadoch postihnuté trestným činom Nezaplatenia dane a poistného podľa 278 Trestného zákona. Z hľadiska výšky dlhu (3000,- €) je už zákonom predpokladaný rozsah naplnený.


Trápi vás "Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Dobrý deň, som SZČO od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2019 a vznikol mi dlh na sociálnom poistení v sume 3 395 €. Dňa 13. 11. 2019 podala Sociálna poisťovňa podnet na políciu za prečin neplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona. Dňa 14. 4. 2020 mi bolo doručené uznesenie od polície o mojom dlhu na sociálnom poistení. Bol som predvolaný a vypočutý. Doporučili mi dohodnúť sa so Sociálnou poisťovňou na splátkovom kalendári, čo som aj urobil. Dňa 12. 8. 2020 sme sa dohodli na splátkovom kalendári. Uznávam, že to bolo neskôr, ale mal som povinnosť zatvoriť prevádzku na dva mesiace vzhľadom na pandémiu COVID-19 a na splátkovom kalendári som musel zaplatiť prvú splátku. Dňa 26. 6. 2020 mi bola doručená obžaloba od Okresnej prokuratúry. Dňa 28. 7. 2020 ma samosudca odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov. Tento trest bol podmienečne odkladý na dobu 18 mesiacov. Rozsudok mi bol doručený dňa 25. 9. 2020, a tak som sa obrátil na políciu s tým, že mám splátkový kalendár, avšak i napriek tomu ma odsúdili. Bolo mi vysvetlené, že splátkový kalendár na tom nič nemení, pretože skutok sa stal a musel som byť odsúdený. Pripadá mi podozrivé, ako rýchlo polícia a súdnictvo postupovali. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo mám robiť ďalej? Mám možnosť odvolať sa do ôsmich dní a doposiaľ som ešte nebol trestaný.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade ste bohužiaľ už zmeškali možnosť uplatniť tzv. inštitút účinnej ľútosti, kedy by zanikla trestnosť Vášho činu.

V súčasnosti ak podáte odpor proti trestnému rozkazu, budete sa môcť v konaní brániť iba vo vzťahu k výške trestu, nakoľko vo vzťahu k vine už nie je možné sa účinne brániť (ak si vlastne sám uvedomujete, že dlh naozaj vznikol na sociálnom poistení). Ak ste však nikdy predtým neboli súdne trestaný, zdá sa byť trest neprimeraný, hoci nepoznáme úplne všetky okolnosti Vášho prípadu. Odporúčame Vám čo najskôr vyhľadať advokáta vo Vašom okolí a poradiť sa s ním po podrobnom oboznámení sa s Vašou vecou.


Podotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám takú otázku. Počas PN ma oslovila známa, či by som mohla opatrovať jej syna a ja som to urobila. Je to trestný čin? Ďakujem.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň prajem,

ak ste so súhlasom rodiča po určitý čas opatrovali dieťa nie je to protizákonné konanie. Ak by išlo o dlhodobý stav, kedy by ste suplovali úlohu rodiča, už by to mohol začať riešiť aj súd, prípadne úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Trestný čin to však nie je.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného? (Trestné právo)

Mám dlh vo výške 5500 eur v Sociálnej poisťovni od 20. 12. 2018 a obávam sa trestného stíhania, pretože si neviem zohnať peniaze. Mám však záujem postupne tento dlh splatiť. Každý mesiac som vyplácal, koľko som mohol, a zároveň som splácal exekúciu zo Sociálnej poisťovne za predošlé roky. Môžete mi, prosím, poradiť, ako sa z tejto situácie dostať, aby som nemusel ísť do väzenia? Ďakujem.

Odpoveď: Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, nevieme z čoho usudzujete, že od 20.12.2018 budete trestne stíhaný za neplatenie odvodov na soc. poistenie. Zrejme ste predvolaný na výsluch na políciu.

Pokiaľ je to tak, potom je potrebné prezrieť doklady a podklady od soc. poisťovne, či ich nárok na poistné nie je premlčaný,  čo závisí od toho kedy nastala splatnosť poisteného, či bolo predpísané a kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bolo poistné predpísané.

Podľa ust.  § 147 zákona o soc. poistení platí :

"Premlčanie poistného

(1) Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 1 a § 231 ods. 1 písm. b).

(3) Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo."

Samotné neplatenie poistného nie je trestným činom. 

Možnosťou je aj požiadať soc. poisťovňu o splátkový kalendár. 

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby ste neuznali premlčaný dlh na poistnom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže ísť osoba do väzenia pre neplatenie odvodov a poistného a neplatenie výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.