'

Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 30. 10. 2013

Otázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Dobry den, chcela by som sa poradit, ako vysťahovať cudziu osobu z môjho bytu, ako mam dalej pokracovat v situacii, ked som zrusila svojmu synovcovi trvaly pobyt vo vlastnom byte, v ktorom tam dodnes so mnou byval. Ci ho mozem len tak poziadat, aby sa z bytu vystahoval, alebo čo mám robiť. Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Dobrý deň, odpoveď na otázku, ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu je pomerne jednoduchá, hoci celkové vysťahovanie cudzej osoby môže trvať oveľa dlhšie.

 

Kľúčovú úlohu zohráva, či táto cudzia osoba býva v uvedenom byte sama alebo tam bývate aj Vy. Ak by ste tam bývali iba vy, odporúčam po zrušení trvalého pobytu vymeniť zámok na vchodových dverách. Samozrejme podmienkou je, že neexistuje žiadna zmluva o tom, že táto osoba má právo v byte býva, prípade to nebolo rozhoduté súdom alebo nie je zriadené vecné bremeno doživotného užívania bytu. Keď teda ide o stav, keď táto cudzia osoba užíva byt neoprávnene.

V tomto prípade (ak bývate s touto cudzou osobou v byte) sa vstupom do bytu nedopúšťate žiadneho protiprávneho konania. Iná by bola situácia, ak by v byte táto osoba bývala sama. Vtedy, aby ste sa vyhli prípadnému konfliktu zo zákonom a prípadnym nepríjemnostiam je jedinou zákonnou cestou podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti. Ak by osoba odmietala sa vysťahovať, po právoplatnom súdnom konaní by prišlo na rad exekučné konanie. Exekútor už má právo odvŕtať zámok a vstúpiť do bytu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Prajem krásny deň, som vlastníkom domu, ktorí som kúpil od svojej sestry, v ktorom ma brat doživotné užívanie domu a býva tam sním aj jeho priateľka. Brat ma priateľku bez trvalého pobytu a môjho súhlasu na bývanie bez nájomnej zmluvy a pod. Mne neplatí žiaden nájom ani mi neprispieva k ničomu. Dodnes som ju k ničomu nevyzýval iba ak po správe cez internet, aby moju nehnuteľnosť opustila. Ona si mysli, že ak tam ma právo brat, že ona tam môže bez všetkého bývať. Ja stým nesúhlasím a chcem, aby odišla. Ako sa dá postupovať. Ďakujem Michal.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Začneme kúskom právnej teórie.

Podľa ust. § 151n Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, ako aj Vy píšete v otázke, Váš brat aj keď je oprávneným z vecného bremena, neznamená to, že v dome musí bývať bezplatne, pokiaľ teda nebolo dohodnuté bezplatné užívanie.

Bývanie priateľky Vášho brata je možné len s Vašim súhlasom napr. aj na základe nájomnej zmluvy.

Preto ak chcete, aby bratova priateľka opustila dom, požiadajte ju, aby z nehnuteľnosť opustila vo Vami stanovenej lehote. Ak tak neurobí, budete musieť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti keďže ju užíva neoprávnene bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti, ktorým ste Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Brat žije v byte po rodičoch. Obaja mame spoluvlastníctvo bytu. Ja chcem, aby sa byt predal a suma rozdelila. On ma chce vyplatiť ale ponúkaná suma je veľmi nízka a ja nesúhlasím. Môže on zostať v byte navždy, keďže ja s jeho ponukou nesúhlasím a on sa vysťahovať po predaji nechce. Aký mám ja nárok na prístup do bytu ?

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve platí ust. § 137 Obč. zákonníka : 

"(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké."


Pokiaľ je užívateľom  bytu v súčasnosti výlučne brat, máte oprávnenie od neho požadovať náhradu za užívanie nehnuteľnosti v rozsahu Vášho podielu.
Nepíšete, či ste bratovi ponúkli odkúpenie Vášho podielu písomnou formou. 
V prípade, že ste mu neponúkli svoj podiel na predaj písomnou formou, urobte tak. Ak nedôjde k dohode o cene, ktorá je vo Vašom prípade podstatou nezhody, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie podiel. spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní. Súd pri vyporiadaní bude vychádzať zo znaleckého posudku, ktorý na tento účel nechá vyhotoviť. 
V prípade, že by bratovi bola prisúdená nehnuteľnosť, bude povinný Vás vyplatiť v lehote podľa  rozsudku, táto zvykne byť od 3 mesiacov maximálne jeden rok.
Podľa § 142 Obč. zákonníka platí :
" (1)  Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčame vec riešiť dohodou za pomoci advokáta, keďže súdne konanie môže  trvať pomerne dlhú dobu (pri rýchlom priebehu minimálne minimálne jeden rok).

Vstúpiť do bytu bez jeho vedomia, teda svojpomocne vypáčením zámky, neodporúčame, nakoľko sa jedná o jeho obydlie.

Požiadajte ho o sprístupnenie bytu na jeho užívanie Vami v rozsahu Vášho podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Som právne majiteľka bytu v ktorom býva aj otec so svojou priateľkou, vznikajú tam nezhody nakoľko otec pije a nie je tam pokoja. Byt som vlastne dostala darovacou zmluvou od svojej babky. Keby chcem predať tento 3izb. byt nekúpim zaňho dva. Môžem ho požiadať, aby sa odsťahoval bez toho, aby som mu bola povinná poskytnúť náhradné ubytovanie Ďakujem za odpoveď prípade aké iné mám možnosti.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň, predpokladáme, že otec tam býva bez nájomnej zmluvy. V prvom rade ho môžete požiadať, aby opustil byt, ak sa situácia medzi Vami nezlepší. Ak sa situácia nezlepší, môžete ho vysťahovať.

Treba však brať ohľad na dobré mravy. V prípade ak Váš otec nie je schopný sám sa o seba starať (napr. je invalidný) tak by sa takéto konanie mohlo priečiť dobrým mravom. Treba tiež brať ohľad na tzv. vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom, § 66 Zákona o rodine: "Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú."

Ak je však otec schopný sám sa o seba starať, neplatí nič z vyššie uvedeného. V podobných prípadoch ľudia bežne postupujú tak, že vymenia zámky a vyložia veci osoby pred dvere. Nedopustíte sa žiadneho trestného činu a nemusíte tiež zabezpečiť žiadnu z bytových náhrad. Otec býva vo Vašom byte bez akéhokoľvek právneho nároku.

Môžete tiež podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Súd by teda v prípade úspechu v tomto konaní otca zaviazal vypratať nehnuteľnosť.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Bývam v Rakúsku a manžel si nasťahoval do bytu mamu a mňa vyhodil z bytu neviem čo mám robiť, on je v penzii a mne nedá ani korunu, vraj to sú jeho peniaze a nie. Nejem a musím spať na gauči lebo jeho mama spí v spálni. Nepracujem, ale platí mi odvody, ale len do januára a potom neviem čo bude.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň, 
z otázky nám nie je celkom zrejmé, kde sa byt, z ktorého ako píšete, Vás manžel vyhodil z bytu, či v Rakúsku alebo v SR.

Pokiaľ by sa jednalo o byt v Rakúsku kde máte svoje obydlie, potom musíte využiť služby bezplatnej právnej pomoci alebo advokáta v Rakúsku. 

Ak ide o byt na území SR, platí nasledovné :
1./ Ak by sme vychádzali z predpokladu, že byt je vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve, prípadne podielovom spoluvlastníctve, manžel Vás nie je oprávnený z bytu vyhodiť. 
Ak by bol byt výlučne vo vlastníctve manžela, ktorý napr. nadobudol by ho  dedením alebo darovaním, a Vy by ste v predmetnom byte mali svoje obydlie, rovnako nie je oprávnený Vás z vyhodiť.  
Ak vychádzame z ust. zákona o rodine, manželia sú povinní žiť spolu.
Podľa ust. § 146 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. 
(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."

V zmysle ust. § 325 Civil. sporového poriadku platí :

"Neodkladným opatrením možno strane uložiť okrem iných aj

e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia, 
f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje, 
g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená, 
h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená."


Pri podaní návrhu na vydanie neodkladného opatrenia podľa písm. e/ súd rozhodne do 24 hodín. 


2./ K otázke týkajúcej sa dôchodku uvádzame, že vyplatený dôchodok patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nie je rozhodujúce či na účet, pošt. poukážkou alebo v hotovosti. Píšete, že nepracujete  /nepíšete dôvody/, ale je potrebné zaevidovať sa na prísl. úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, aby štát za Vás platil odvody. 


Podľa ust. § 71 zákona o rodine platí :
"(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. 
(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

T.j.: Nepíšete z akého dôvodu nepracujete /napr. zdravotné dôvody/ a preto zrejme ani nemáte žiaden príjem, odporúčame podať návrh na súd o určenie manželského výživného.

Poznamenávame, že k prihláseniu svojej matky na trvalý pobyt  v byte, ktorý je vo Vašom vlastníctve (bezpodielovom alebo podielovom)  Váš manžel potrebuje Váš písomný úradne overený súhlas. 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta. 
 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, som výlučná vlastnícka bytu. Chcela by som z neho vysťahovať svojho partnera (nie sme zosobášení) a otca môjho dieťaťa z dôvodu jeho stupňujúceho sa neznesiteľného správania. Partner v byte nemá trvalý pobyt, ale doposiaľ platil mesačné poplatky k bytu a energie. Ja som na materskej dovolenke. Vyhráža sa, že mi zoberie dieťa a odnesie ho do svojej domovskej krajiny (partner je cudzinec), ak sa pokúsim ho vyťahovať. Ako prosím môžem postupovať? Obávam sa, že jeho psychoteror počas medziobdobia (od podania návrhu na súd po exekúciu vypratania) 4 ročný syn znášať veľmi zle. Existuje nejaké urýchlenie tohto procesu? Ďakujem pekne vopred za radu.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, vypratania nehnuteľnosti sa môžete domáhať súdnou cestou, a to podaním žaloby o vypratanie nehnuteľností. Iná legálna cesta, ako ho dostať z bytu proti jeho vôli neexistuje. V prípade, že by podanie žaloby na súd spôsobilo práve také dôsledky, ktoré očakávate (stupňovanie teroru, možno i týrania), bolo by možné za určitých okolností postupovať tak, že by sa do skončenia konania vo veci samej neodkladným opatrením vylúčila táto osoba z užívania nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch sa použije tzv. analógia ustanovenia § 705a Občianskeho zákonníka (nakoľko nie ste zosobášení, nie je možné postupovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o BSM). V súdnom konaní je však potrebné preukázať také jeho správanie, ktoré napĺňa zákonné predpoklady pre vylúčenie osoby z užívania nehnuteľnosti, t.j. splnenie podmienky, že užívanie nehnuteľnosti spolu s ním sa stalo neznesiteľným. V prípade fyzických útokov sa to preukazuje lekárskymi správami, potvrdenia o podaní trestného oznámenia... Situácia je oveľa zložitejšia pri psychickom terore, kedy sa takéto konanie dotyčnej osoby preukazuje iba veľmi ťažko.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Zomrela nám svokra. Zdedili sme po nej aj druhu polovicu majetku, domu. Býva tam však jej vnuk. Má tam trvalý pobyt. Nič tam nevlastní, neplatí nájom, vodu, elektrinu a naváža nám do domu a záhrady staré drevené skrine. Je nezamestnaný a prácu si nehľadá, Máme kupca na dom, podmienka je, že dom bude pri kúpe prázdny. Poraďte ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň,

v takomto prípade, pokiaľ dotyčný odmieta dobrovoľne opustiť dom, potom je jedinou možnosťou len podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti. Ak by ste sa pokúsili o svojpomocné vypratávanie, mohli by ste sa svojím konaním dopustiť trestného činu, prípadne minimálne priestupku. Preto odporúčam dotyčného písomne vyzvať a uložiť mu lehotu na vypratanie, pričom mu vysvetliť, že pokiaľ bude výzvu ignorovať, v prípade Vášho úspechu v spore bude znášať aj náklady súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Ako vypratať človeka z domu, keď tam nemá ani trvalý pobyt ani nájomnú zmluvu.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

 Dobrý deň,

radi by sme odpovedali na otázku, ale bolo by vhodné ju špecifikovať. 

Obývate byt s touto osobou alebo predmetná cudzia osoba obýva byt sama resp. na základe čoho sa dostala do bytu ?

Spresnite prosím do podotázok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, pred mesiacom som odhlásila z trvalého bydliska môjho otca. Robí veľké problémy, ale v domácnosti žije s mojou mamou, ktorá má z neho strach. Nehnuteľnosť je mojím výhradným vlastníctvom a nechcem, aby aj naďalej spolunažíval v mojom dome, v ktorom všetko platím ja sama. Máme strach, že nebude chcieť poslúchnuť a odísť a máme strach aj z fyzického napadnutia. Môžem sa v tomto prípade obrátiť na políciu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

ak sa neodsťahuje ani po Vašej výzve, potom je jediným riešením podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti. Neodporúčam ho vypratávať svojpomocne, pretože by ste sa mohli vystaviť riziku spáchania trestného činu. Ak by hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo útoku, či násilia, bezodkladne kontaktujte políciu, ktorá má zákonné prostriedky na to, aby zabránila násilníkovi v ďalšom užívaní (vykážu ho z domu a poučia Vás o možnosti podať návrh na súd). Rovnako od neho môžete žiadať aj náhradu za to, že užíva nehnuteľnosť a pritom nič neprispieva (bezdôvodné obohatenie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Po našej babke sme zdedili byt, v tomto byte však s ňou býval aj syn. Syn nemá na byt žiadne vlastnícke ani užívateľské právo. Babka je už rok a pol po smrti a on nechce byt opustiť. Nič nám neplatil ani neplatí. Žiadna nájomná zmluva ani nič iné neexistuje. Má aj zrušený trvalý pobyt. Prosím poraďte nám čo s ním robiť. Veľmi pekne Vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ osoba užíva byt bez toho, aby mala k bytu vlastnícke alebo užívacie právo, môžete voči tejto osobe podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, resp. bytu. Ak v súdnom konaní preukážete, že byt daná osoba užíva bez akékoľvek relevantného právneho základu, súd by mal žalobe vyhovieť a uložiť danej osobe povinnosť byt vypratať.

Ak daná osoba byt nevyprace ani na základe rozhodnutia súdu, po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia môžete podať návrh na vykonanie exekúcie na vypratanie bytu. Následne uskutoční súdny exekútor vypratanie bytu v zmysle ustanovení Exekučného poriadku.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že po dobu, po ktorú daná osoba byt užíva bez relevantného právneho dôvodu, bezdôvodne sa na Váš úrok obohacuje. Z uvedeného dôvodu by ste sa tiež mohli domáhať od tejto osoby zaplatenia tzv. bežného nájomného za užívanie bytu (bežné nájomné sa určí s ohľadom na ceny nájomného v porovnateľných bytoch v danej lokalite).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom sa rozvádzame, bývame obaja v dome, ktorého vlastníkom je môj otec, obaja tam máme trvalý pobyt. Trvalý pobyt v najbližších dňoch otec pre manžela plánuje zrušiť. Je možné následne manžela vysťahovať z domu za asistencie polície? Alebo musím podať podnet na súd? Bude rozdielny postup pred a po rozvedení manželstva ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

trvalý pobyt nezakladá právo užívania k danej nehnuteľnosti, takže aj keď by sa zrušil trvalý pobyt a manžel by užíval nehnuteľnosť napr. na základe nájomnej zmluvy, či dohody, potom by ho mohol stále užívať (nešlo by o neoprávnené užívanie). Ak svoje právo užívať dom odvíja od existencie manželstva a toto zanikne, zanikne aj jeho právo užívania. Ak nemá iný právny titul (zmluvu) na užívanie, bude ho možné vyzvať aby nehnuteľnosť opustil. Ak tak neurobí dobrovoľne, bude potrebné podať žalobu na vypratanie (tú môže podať vlastník). Neodporúčam ho vypratávať svojpomocne, pretože by ste sa mohli dopustiť trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk