Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM - ako na to


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vyporiadanie BSM - ako na to

Dobrý deň, ďakujem za odpovede na nasledovné otázky: 1. Ako by mala byť formulovaná výzva na vysporiadanie BSM? (Preferoval by som vzor.) 2. Mala by byť súčasťou výzvy aj "Dohoda o vysporiadaní BSM manželov"? 3. Čo by malo nasledovať, ak protistrana neprevezme písomne zaslanú výzvu? 4. V súdnom spore, ak bol majetok nadobudnutý spoločne, môže sudca rozhodnúť tak, že majetok bude pridelený veľkej časti (napr. 70%) jednej strane? Je rozhodnutie (potenciálne zaujatého) sudcu napadnuteľné a spochybniteľné?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

Dobrý deň,

vo výzve musíte uviesť všetko čo je predmetom vysporiadania a ako si predstavujete vysporiadanie. Prečitajte si stránku www.vyporiadanie.sk

Súčasťou nemusí byť osobitný list, v ktorom bude dohoda o vysporiadaní už sformulovaná. Môžete to uviesť priamo do výzvy. 

Ak protistrana úmyselne neprevezme výzvu, môžete ju poslať ešte emailom. Ak to však robí naschvál a nechce si ju prevziať, potom Vám nezostane nič iné, iba podať návrh na súd. 

Rozdiel podielov je možný ale iba za výnimočných okolností, ak sa jeden z manželov vôbec nepodieľaľ na nadobudnutí veci a pritom mal možnosti. 

Rozhodnutie okresného súdu je možné napadnúť odvolaním. Sudcu môžete namietať v súdnom konaní.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM - ako na to" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, po rozvode sme uzavreli dohodu formou zmluvy, ktorú overil notár, že bývalá manželka mi vyplatí určitú sumu za dom. Termín vyplatenia uvedený v zmluve už uplynul. Zároveň došlo k zápisu zmeny vlastníctva do katastra nehnutelností, takže ja už nefigurujem ako majiteľ domu. Momentálne nemám ani peniaze, ani dom. Ako by som mal postupovať? Ďakujem, B.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 03.04.2024)

Dobrý deň, podstatný vo vašom prípade je obsah dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov /ďalej len "BSM"/.

Ak bola spísaná dohoda o vyporiadaní BSM formou notárskej zápisnice, ktorá je aj exekučným totilom, potom môžete podať návrh na vykonanie exekúcie v zmysle ust. exekučného poriadku. Návrh na vykonanei exekúcie vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Ak notárska zápisnica nie je exekučným titulom, potom musíte podať návrh na súd o zaplatenie dlžnej sumy, prípadne od doh


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moja sestra sa rozviedla a jej bývalý manžel sa zriekol bytu v jej prospech. Byt je teraz registrovaný na moju sestru. Po niekoľkých rokoch však chce, aby mu byt vyplatila. Stále tam má trvalý pobyt, ale žil u priateľky, ktorá ho nakoniec vyhodila. Teraz býva v podnájme, ktorý mu už rok platí jeho dcéra. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate akým spôsobom došlo k prevodu vlastníckeho práva. Keďže však spomínate rozvod, tak zrejme došlo vyporiadaniu BSM tak, že byt pripadol Vašej sestre. V tomto smere je dôležité či boli dodržané zákonné podmienky. Ak vyporiadanie prebehlo dohodou, tak ak sa jedná o nehnuteľnosti, musí byť táto dohoda písomná a účinky nastávajú vkladom do katastra nehnuteľností. Ak bola dohoda, že si sestra nechá byt iba ústna, tak potom nejde o platnú dohodu a byt v takom prípade nebude vo výlučnom vlastníctve Vašej sestry. 

Podľa toho či píšete to vyzerá, že jej bývalý manžel uzavrel s ňou dohodu a tá sa aj zapísala do katastra. Teraz nemôže len tak meniť svoj názor a sestra ho musí počúvať. Museli by sa dohodnúť. 


Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, Som čerstvo po rozvode. Nevlastním nič, všetko je manželovo, teda byt. Avšak chce mi vyplatiť náhradu za 10 rokov spoločného súžitia. Tento záměr chce overiť aj u notára. Neviem však, ako to napísať a sformulovať, aby to mohol overiť notár. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 02.01.2023)

Dobrý deň, na spísanie samotnej zmluvy o vyporiadaní BSM odporúčam kontaktovať advokáta.

Pokiaľ ide o Vyše vyplatenie za spolužitie s manželom počas trvania manželstva, tu nie je právny nárok na nejakú náhradu len z tohto dôvodu, že ste s ním museli žiť.

Pokiaľ Vám teraz už bývalý manžel chce vyplatiť nejaké peniaze, riešením je darovacia zmluva.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM - ako na to" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, s ex-manželkou sme sa dohodli na mimosúdnom vyrovnaní vo forme vyplatenia hotovosti na jej účet. Stačí mi ako dôkaz vyplatenia výpis z účtu, alebo potrebujem mať napísanú dohodu a overenú u notára? Chcem v budúcnosti predísť tomu, aby si nenárokovala ďalšie peniaze.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že máte písomnú dohodu o vyporiadaní BSM, ktorú ste obaja manželia podpísali. Uvádzame, že v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka ak sa dohoda o vyporiadaní BSM týka nehnuteľností, táto dohoda musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Ak teda máte dohodu o vyporiadaní v písomnej forme kde je uvedené aj bankové spojenie manželky ako majiteľky bankového účtu, potom treba peniaze previesť na jej účet s poznámkou účel platby - vyporiadanie BSM podľa dohody zo dňa xzy roku 2022 /nevieme kedy bola dohoda spísaná/.

Ak máte len ústnu dohodu, toto nie je postačujúce z hľadiska právnej ochrany a potom je treba spísať dohodu o vyporiadaní BSM v písomnej forme v zmysle ust. § 149 ods. 2 Obč. zákonníka u advokáta a až následne môžete peniaze poukázať.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, moja manželka má bežný účet, kde mám aj ja ako manžel dispozičné práva. No pred časom som zistil, že si otvorila sporiaci účet a na tomto nie som uvedený ako disponent. Pri rozvode mám nárok na polovicu obsahu tohto sporiaceho účtu? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 13.11.2022)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame, že aj keď si Vaša manželka zriadila sporiaci účet výlučne na svoje meno, je to jej oprávnenie a nepotrebuje k tomu Váš súhlas ako manžela.

Predpokladáme, že na sporiaci účet sú prevádzané peniaze z vyplatenej mzdy manželky a vyplatená mzda v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda v prípade rozvodu v rámci vyporiadania máte nárok na jednu polovicu. Otázkou je však samotný sporiaci účet, vklady naň a jeho zostatok pri zániku BSM /rozvod manželstva/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na majetkové vyrovnanie a výživné v prípade rozvodu. S manželom sme spoluvlastníci 3-izbového bytu, ktorý pri kúpe mal podľa znaleckého posudku hodnotu 72000 €. Ako je možné toto riešiť v prípade rozvodu? Čo ak by som chcela z bytu odísť a nechať ho manželovi? Musel by ma v tom prípade vyplatiť? Ďalšia otázka sa týka výživného. Máme spolu dve deti vo veku 8 a 2 rokov. Manžel má plat 1400 €. Na akú výšku výživného mám nárok? Ďakujem za odpoveď. Liliana

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 14.04.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste ešte ani nepodali návrh na rozvod.

Uvádzame, že súčasťou konania o rozvod manželstva nie je majetkoprávne vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva /"BSM"/. Vyporiadanie BSM sa rieši až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. V otázke uvádzate, že se spolumajitelmi bytu, zrejme ste chceli uviesť, že ste bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu a teda byt ste nadobudli za trvania manželstva za kúpnu cenu 72000 €.

Uvádzame, že táto suma  72000 € nie je poddstatná a to z dôvodu, že vyporiadanie BSM, teda okrem iných aj byut, sa vyporiadava podľa stavu v čase rozvodu ako samotná existencia majetku, pričom sa vychádza z ceny v čase vyporiadania BSM, aj bytu. Ide o to, že cena bytu v čase rozvodu môže byť iná a celkom iná v čase napr. rozsudku o vyporiadaní BSM, pretože k vyporiadaniu cestou súdu môže dôjsť aj napr. po 5 rokoch od rozvodu. BSM sa môže vyporiadať dohodou v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak by ste sa na vyporiadaní nedohodnete, potom je možnosťou podať návrh na súd v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom sa vychádza  z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 

Pokiaľ ide o výživné toto na základe údajov o veku detí a príjmu otca detí nie je možné určiť. Výška výživného bude závisieť od výdavkov na deti, nákladov na ich vzdelávanie, výživu, zdrav. starostlivosť, krúžky a pod, ako aj od vášho príjmu, ako aj príjmu otca detí.

Len pre vašu informáciu uvádzame, že v Česku existujú zjednocujúce tabuľky pre rozhodovaciu prax súdov, kde výška výživného je stanovená  % z príjmov a to podľa veku dieťaťa /vo vašom prípade to vychádza v % od 10 % na menšie dieťa, pre väčšie 17 %. V SR takáto prax tabuľkového výživného však nie je.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta a to ako rozvodu, výživného, ako aj vyporiadania BSM.

 


Trápi vás "Vyporiadanie BSM - ako na to" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, ako je to s pozemkom pri rozvode, ak je na list vlastníctva uvedený titul nadobudnutia "Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva". Mám nárok na daný pozemok, ak je vlastníčkou moja manželka a pozemok nadobudla počas manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,

 

som toho názoru, že ak nadobudla určitý podiel na pozemku počas manželstva a zo spoločných prostriedkov, takto nadobudnutý podiel na pozemku by mal byť predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). nič na tom nemení to, že išlo o zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň. Tri roky po ukončení manželstva nebolo vysporiadané BSM. Naše nehnuteľnosti sa preto stávajú podielovým vlastníctvom. Je potrebné to niekde oznámiť? Pri predaji nehnuteľnosti tretej osobe musia s tým súhlasiť obaja podieloví vlastníci? Ďakujem za informácie. T.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade zápis do katastra nehnuteľnosti sa vykoná záznamom na návrh jedného z bývalých manželov podľa § 35 ods. 2 katastrálneho zákona, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva (citujeme) :

"(1) Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh na vykonanie záznamu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle.
(2) Prílohou návrhu na vykonanie záznamu je
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,
c) iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie."

Ak by ste chceli predať svoj podiel na nehnuteľnosti, v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka je potrebné splniť ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkovi nehnuteľnosti :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by ste chceli predať alebo darovať svoj podiel blízkej osobe (sestra, mama, dieťa a pod.), ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkovi si nemusíte splniť. Otázkou však je, či kupujúci bude mať záujme o kúpu len podielu na nehnuteľnosti.


Podotázka: Vyporiadanie BSM - ako na to (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vysporiadania majetku pred a po manželstve. Konkrétne sa pýtam, čo sa stane, ak som pred svadbou získal majetok (konkrétne byt) a po svadbe by som chcel tento byt zaradiť do spoluvlastníctva s manželkou. Aké sú v takomto prípade možnosti? Je možné ho zahrnúť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne do podielového spoluvlastníctva?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM - ako na to

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade prichádza v úvahu iba podielové spoluvlastníctvo. BSM sa síce dá rozšíriť dohodou o rozšírení BSM ale tá platí iba na majetok nadobúdaný v budúcnosti. Vašej manželke môžete darovať písomnou darovacou zmluvou 1/2 bytu a budete tak podieloví spoluvlastníci.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM - ako na to" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.