Kedy začala plynúť výpovedná doba nájmu bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 14. 3. 2017

Otázka: Kedy začala plynúť výpovedná doba nájmu bytu?

Dal som spolubývajúcemu výpoveď z nájmu v lehote 1 mesiac, ako bolo dohodnuté v zmluve. Odmietol si ju prevziať osobne, žiadal o zaslanie na adresu trvalého pobytu. Keďže bol posledný deň v mesiaci tak som to zaslal poštou a taktiež na mail. Asi hodinu po odoslaní mailu zareagoval na facebooku, či by sa nedalo dohodnúť na dlhšej výpovednej lehote, čo som ja odmietol. Asi o týždeň mi došla odpoveď, v ktorej sa odvolával na paragraf 710 ods. 3 občianskeho zákonníka a v druhej časti odpovede pripúšťal mesačnú výpovednú lehotu ale až od 1. 4. 2017 lebo výpoveď mu bola doručená 1. 3. 2017. Ja som zereagoval na to odpoveďou na základe paragrafu 678 OZ, že zmluva platí tak, ako bolo v nej dohodnuté. A že výpoveď mu bola doručená už deň predtým 28. 2. 2017 mailom, na ktorú cez facebook zareagoval. Moja otázka znie? Plynie mu mesačná výpoveď z nájmu od 1. 3. 2017 a ak áno ake mám možnosti jeho vysťahovania v prípade, že 31. 3. 2017 odmietne opustiť byt. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy začala plynúť výpovedná doba nájmu bytu?

Dobrý deň, v súčasnosti platí duálny režim nájomného vzťahu k bytu a to podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Vzhľadom na obsah Vášho príspevku predpokladám, že nájomnú zmluvu ste uzavreli podľa Občianskeho zákonníka (OZ). Je preto potrebné upozorniť na právnu úpravu v ňom obsiahnutú. Podľa § 710 OZ, nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. Osobitným predpisom pre doručovanie výpovede je Civilný sporový poriadok, a to ustanovenia § 106 a 112. V zmysle týchto ustanovení, je vylúčené doručovanie výpovede z nájmu bežnou elektronickou poštou (mailom). Ako prenajímateľ môžete vypovedať nájom bytu len z dôvodov uvedených v § 711 OZ, pričom ste povinný dodržať výpovednú lehotu tri mesiace. Ak bola písomná výpoveď doručená dňa 01.03.2017, začne plynúť 01.04.2017.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk