Máte
otázku?

Výpoveď a návrat do práce


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Výpoveď a návrat do práce

Dobrý deň, zaujímala by ma odpoveď na moju otázku. Viem, že ubehlo veľa času. Koncom apríla som po 4 a pol roku podala v práci výpoveď. Počas výpovednej lehoty som otehotnela, ale zistila som to až neskôr. Je ešte nejaká možnosť ako sa vrátiť naspäť do práce? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď a návrat do práce

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že výpoveď ste dali Vy, ako zamestnankyňa. Nešlo teda o výpoveď zo strany Vášho zamestnávateľa. Za takýchto okolností, odhliadnuc od uplynutého času, nevidím právny titul, z ktorého by ste mohli vyvodiť oprávnenie na návrat do zamestnania.

Pokiaľ ide o tehotenstvo, tak tehotné ženy sú vo vzťahu ku skončeniu pracovného pomeru chránené prísnejšie, než iní zamestnanci. To sa však ale vzťahuje na prípady, keď ide o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa (a k tomu vo Vašom prípade nedošlo). Navyše po formálnej stránke ste z pohľadu zamestnávateľa tehotná a požívate k tomu príslušnú ochranu až po tom, ako ho o tom písomne upovedomíte a predložíte o tom doklad.

Trápi vás "Výpoveď a návrat do práce" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď a návrat do práce (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, že keď som dal výpoveď po skoro šiestich rokoch a mám možnosť sa vrátiť späť, či je možnosť pokračovať v zmluve, ktorú som predtým mal alebo musím ísť tzv. od začiatku Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Výpoveď a návrat do práce

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň, podstatné pri zodpovednaí Vašej otázky je to, či už uplynula už výpovedná doba alebo ešte neuplynula.

Ak výpovedná doba v zmysle ust. Zákonníka práce uplynula, pracovný pomer pomer skončil jej uplynutím /§ 62 Zákonníka práce/. V tomto prípade je samozrejme možný návrat k pôvodnému zamestnávateľovi, museli by ste však uzatvoriť novú pracovnú zmluvu.

Ak ešte len plynie výpovedná doba, poto v zmysle ust. § 61 ods. 4 Zákonníka práce platí, že "výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že by ste museli odvolať v písomnej forme výpoveď z prac. pomeru a zamestnávateľ by  musel s týmto odvolaním výpovede z prac. pomeru písomne súhlasiť. Následne by nastal právny stav ten, že by ste pokračovali v práci na základe pôvodnej pracovnej zmluvy.


Podotázka: Výpoveď a návrat do práce (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som svojmu bývalému zamestnávateľovi poslať list, v ktorom ho chcem požiadať o doplatenie sumy, ktorú mi nevyplatil vo výplate. Neviem to nikde nájsť v zákone, kde by sa uvádzalo, že ak je priemerný mesačný zárobok nižší ako hodinový, tak je povinnosťou zamestnanca vo výplate to uviesť ako doplatok. Ďakujem
S pozdravom V.

Odpoveď: Výpoveď a návrat do práce

(odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý večer, 

ust. § 134 ods. 5 Zákonníka práce :

"Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde. Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok (§ 120 ods. 4), zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku. Ak zamestnávateľ skráti ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5, zamestnávateľ zvýši priemerné zárobky dotknutých zamestnancov nepriamo úmerne skráteniu týždenného pracovného času odo dňa účinnosti tejto zmeny; opačný postup zamestnávateľ uplatní v prípade predĺženia ustanoveného týždenného pracovného času."


Podotázka: Výpoveď a návrat do práce (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám ako zamestnanec nárok zo zákona na platenú návštevu lekára? Aj keď pracujem v obchode, kde mám pohyblivú pracovnú dobu. Ide o to, že ak pôjdem na vyšetrenie k lekárovi, ktoré si bude vyžadovať 24 hodín potom ležať na lôžku, či na to môžem využiť návštevu lekára, ktorú by som mala mať zo zákona, alebo si na to mám využiť vlastné voľno? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď a návrat do práce

(odpoveď odoslaná: 11.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 141 ZP pre dôležité osobné prekážky v práci  na strane zamestnanca  platí, že "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

T.j. : Zamestnanec podľa cit. ust. § 141 ZP má nárok na prac. voľno s náhradou mzdy pri prekážkach v práci /ošetrenie, vyšetrenie/ len ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Všeobecne platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna.  Nie vždy je to však možné /napr. úraz/, vtedy je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Zamestnanec prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať, pričom  príslušné  zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Pri uplatení prekážok v práci na strane zamestnanca pri pružnom pracovnom čase  sa prekážky v práci posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy (§ 143 ZP).


Záver

Keďže máte pružnú prac. dobu a zrejme ošetrenie resp. vyšetrenie nie je možné absolvovať mimo prac. doby, keďže budete musieť zostať po ošetrení doma ležať 24 hodín, je treba o tom zamestnávateľa vopred informovať a budete mať nárok na prac. voľno, za ktoré dostanete náhradu mzdy len za čas, ktorý spadá do základného prac. času a ostatok - voliteľná prac. doba sa bude posudzovať nie ako výkon práce a náhrada mzdy Vám nebude prináležať. Pre toto prac. voľno bez náhrady mzdy je zamestnávateľ je povinný Vám zameškaný čas odpracovať, ak tomu nebránia vážne prev. dôvody.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď a návrat do práce" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku