Vyjadrenie k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj

NR SR pred rokom prijala zákon, ktorým sa zaviedla pre obce možnosť zaviesť od 01.01.2017 poplatok za rozvoj.

Zákonom sa má umožniť obciam získať finančné prostriedky od stavebníkov, ktoré by následne použila na výstavbu sociálnej a technickej infraštruktúry.

Právna úprava poplatku za rozvoj ale vykazuje výrazné nedostatky a v súhrne nenapĺňa stanovené ciele.

Obec môže poplatok zaviesť na celom území, alebo aj len v časti. Časťou obce sú podľa zákona napr. aj len susedné parcely. Zákon teda umožňuje obci určiť, že miestny poplatok budú platiť napr. len stavebníci v jednej časti tej istej ulice. Takáto úprava nespĺňa prezentovanú protikorupčnú funkciu, keďže developeri môžu už pri zavádzaní poplatku vplývať na poslancov tak, aby na pozemkoch, na ktorých majú záujem stavať, poplatok zavedený nebol.

Ani cieľ použitia výnosov na rozvoj danej časti obce nie je naplnený. Zákon neustanovuje obci povinnosť vynaložiť výnos na rozvoj tej časti, v ktorej bol poplatok zavedený. Výnos z poplatku, zavedeného v jedenej časti mesta, môže byť paradoxne použitý na rozvoj tej časti, v ktorej poplatok obec nezaviedla, naviac v danom prípade by išlo napriek označeniu o daň.

Na záver možno upozorniť na právo obce určovať rozličné sadzby poplatku v závislosti od druhu stavby a nijak obec v tejto oblasti nelimituje. Obec teda môže napr. v centre stanoviť vyššiu sadzbu pre stavby na bývanie ako pre stavby na podnikanie, čo nepriaznivo vplýva na rozvoj bytovej politiky, hoci toto nebolo cieľom zákona.
Autor článku:
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku