Máte
otázku?

Vrátenie vodičského oprávnenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vrátenie vodičského oprávnenia

Dobrý deň. Mám odobratý vodičský preukaz, ktorý je na všetky skupiny. Po uplynutí trestu chcem požiadať o jeho vrátenie, avšak iba na skupinu pre osobne vozidlá. Je to možné?

Odpoveď: Vrátenie vodičského oprávnenia

Dobrý deň. Zákon vyslovene neupravuje situácie, ako je tá Vaša, a síce čo v prípade, ak po uplynutí trestu chce dotknutá osoba požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia iba pre určitú skupinu vozidiel, hoci vodičský preukaz bol vydaný na všetky skupiny.

 

Na základe výkladu ustanovení § 91 ods. 6 a 7 v spojení s § 93 zákona o cestnej premávke sa domnievam, že najskôr by mala dotknutá osoba požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia, ktoré mala vydané pre všetky skupiny, podrobiť sa príslušnému preskúšaniu a až následne sa môže vzdať vodičského oprávnenia pre určité skupiny vozidiel.

 

Podľa § 91 ods. 6 a 7 zákona o cestnej premávke, ktorý upravuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti platí, že:

(6) Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

(7) Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti; ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia.

 

Podľa § 93 ods. 6 a 7 zákona o cestnej premávke, ktorý upravuje vzdanie sa vodičského oprávnenia platí, že:

(1) Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2) Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného zboru. Oznámenie musí obsahovať

a) meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,

b) adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,

c) dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,

d) skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,

e) dátum udelenia vodičského oprávnenia,

f) osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

(3) K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie vyznačené.

(4) Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. Vodičské oprávnenie, ktorého sa jeho držiteľ vzdal, nemožno vrátiť.

 

S poukazom na citovanú právnu úpravu, ak by chcela osoba vrátiť vodičské oprávnenie len pre osobné motorové vozidlá (hoci vodičské oprávnenie mala na všetky skupiny vozidiel), mohla by tým sledovať obchádzanie zákona, ktorý určuje akému preskúšaniu sa má podrobiť (§ 91 ods. 7). Navyše ak by malo ísť o uplatnenie inštitútu vzdania sa vodičského, k oznámeniu o vzdaní sa vodičského oprávnenia pre určitú skupinu je potrebné priložiť aj samotný vodičský preukaz, ktorým by však osoba, ktorej bol uložený trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel, nemala disponovať.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie vodičského oprávnenia (Správne právo)

Zo zdravotných dôvodov som odovzdal vodičák, a keďže dôvody pominuli, tak mi ho vrátili s tým, že musím ísť na preskúšanie. Avšak teraz jazdiť (že vraj) môžem. A aj jazdím. Ale prišlo mi rozhodnutie, že musím urobiť nie len testy, ale aj jazdy. Pričom by som mal robiť asi iba testy.
Tak teraz neviem, či môžem ďalej jazdiť a na čo musím absolvovať aj jazdy, keď teraz normálne šoférujem. Vidím v tom veľký paradox.
Ďakujem<br.</br

Odpoveď: Vrátenie vodičského oprávnenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
nakoľko nám nie je jasné, presne na základe akého ustanovenia Vám bol vodičský preukaz vrátený, a z akého dôvodu žiadajú aj absolvovanie jázd, nielen testov, ťažko sa k tomu vyjadruje.

Treba vo Vašom prípade, presne podľa zákonného ustanovenia uvedeného v rozhodnutí v zákone pozrieť, či sa predpoklady upravené v zákone vzťahujú aj na Váš prípad. Ak nie, je potrebné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského oprávnenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku