Máte
otázku?

Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o konzultáciu týkajúcu sa delenia zdedeného majetku. Môj otec v minulosti získal v rámci reštitúcie majetku svojho rodičov určitý podiel na nehnuteľnosti. Ako by sa podľa dedičského práva mal správne rozdeliť tento jeho podiel medzi jeho manželku a jeho dve dcéry po jeho smrti? Vopred Vám ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že aj majetok nadobudnutý v reštitúcii je súčasťou (aktív) dedičstva a tento majetok ako aj ostatný majetok poručiteľa tvorí predmet dedičstva, ktoré sa dedí.

Ďalej je potrebné rozlišovať medzi dvomi základnými situáciami, ktoré môžu nastať, a to v závislosti od toho, či poručiteľ zanechal závet. 

Ak poručiteľ zanechal závet, dedičstvo nadobudnú subjekty uvedené v závete, a to v rozsahu v akom poručiteľ určí. Rovnako poručiteľ môže presne špecifikovať ktorú súčasť dedičstva nadobudne ten-ktorý dedič, prípadne aj v akom podiele. Jediným špecifikom pri dedení zo závetu, ktoré má prednosť pred dedením zo zákona je len to, že poručiteľ nemôže ani v závete opomenúť neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia (deti) poručiteľa, samozrejme za predpokladu, že poručiteľ potomka nevydedil (ak by poručiteľ svojich potomkov nevydedil a v závete by im neurčil dedičstvo aspoň v rozsahu ich zákonného podielu, v tejto časti by bol závet neplatný a len v tejto časti by sa postupovalo spôsobom ustanoveným pre dedenie zo zákona). Manžel/ka poručiteľa nie je neopomenuteľným dedičom, teda poručiteľ ju môže v závete úplne opomenúť a v taktomto prípade nezdedí ani časť majetku poručiteľa. V prípade neopomenuteľných dedičov (detí poručiteľa) je potrebné ešte rozlišovať, či sú maloletí alebo plnoletí (plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, prípadne pred dosiahnutím tohto veku v prípade uzavretia manželstva - to je možné uzavrieť najskôr od 16. roku veku). Neplnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

V prípade, ak pozostalý nezanechal závet, dedičstvo sa nadobúda zo zákona, podľa kritérií a v rozsahu stanovenom v príslušných ustanoveniach siedmej časti Občianskeho zákonníka. Ak by ste v čase smrti Vášho otca žili Vy, Vaša sestra a Vaša matka, dedičstvo by sa dedilo v prvej skupine. V prvej skupine dedia poručiteľovi deti a manžel poručiteľa, a to každý rovnakým dielom (§ 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Na základe uvedeného by 50% všetkého majetku tvoriaceho dedičstvo (teda vrátane majetku, ktorý poručiteľ nadobudol v reštitúcii) zdedila manželka poručiteľa - Vaša matka. Rovnaký 50% diel dedičstva podľa uvedeného ustanovenia dedia poručiteľovi deti. Keďže vo Vašom prípade je detí poručiteľa viac, tento 50% diel prislúchajúci deťom poručiteľa sa medzi nich rovným dielom rozdelí - teda vo Vašom prípade by ste Vy zdedili 25% dedičstva a rovnako 25% dedičstva by zdedila aj Vaša sestra. 

Trápi vás "Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela (Dedičské právo)

Ak manželia žijú spolu 26 rokov a manžel po smrti matky zdedí dom a záhradu, ktoré spolu s manželkou po dobu približne 10-15 rokov užívali, a následne rozhodne o ich predaji, má manželka pri rozvodovom konaní nárok na 50% z tohto predaja? Ďakujem.

Odpoveď: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, v prvom rade si Vás dovoľujem upozorniť, že s rozvodom manželstva nie je spojené aj konanie o vysporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka platí, že v BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných napr. dedičstvom. To znamená, že zdedený majetok je výlučným vlastníctvo tohto manžela. Preto aj finančné prostriedky získané jeho speňažením, sú v jeho výlučnom vlastníctve. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem vás požiadať o radu. Žijem s priateľkou v spoločnej domácnosti a som vlastníkom nehnuteľnosti. Plánujeme manželstvo a chcel by som sa opýtať, v akom prípade by moja budúca manželka zdedila celý byt. Mám dieťa z predošlého vzťahu, na ktoré platím výživné, avšak osobne sa nestretávame. Je možné tento problém vyriešiť darovacou zmluvou v prospech priateľky, prípadne až počas manželstva, alebo by bola takáto darovacia zmluva napadnuteľná?

Odpoveď: Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. Vaše dieťa je Váš zákonný dedič zaraďuje sa do prvej dedičskej skupiny. Vaša priateľka pokiaľ s Vami žije v spoločnej domácnosti a žila by aspoň jeden rok pred Vašou smrťou tiež prichádza do úvahy ako dedič, ale v druhej zákonnej skupine. Ak by sa Vám teraz niečo stalo nehnuteľnosť by dedilo Vaše dieťa a aj Vaša priateľka. Pokiaľ sa oženíte Vaša manželka bude dedičkou v prvej skupine automaticky, ale opätovne aj Vaše dieťa ako zákonný dedič v prvej skupine. Pokiaľ ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a ste spôsobilý na právne úkony môžete s nehnuteľnosťou počas života disponovať podľa vlastného uváženia predať alebo darovať komukoľvek.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Veľkosť dedičských podielov manželky a detí po smrti manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.