Máte
otázku?

Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, že caká trest môže byť uložený za prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva paragraf je 156 ods.1 TZ. Nikdy v živote nobol trestaný? Poškodení majú PN 8 dni, je to ľahké zranenie, nič vážne. Prosím Vás poradte mi, čo môže hroziť za toto. Ďakujem.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

Dobrý deň

nie je možné presne napísať z informácii, ktoré ste uviedli, aký trest obvinenému (pokiaľ už bolo vznesené obvinenie) hrozí. Pokiaľ dotyčný nebol súdne trestaný, ide o poľahčujúcu okolnosť. Taktiež je tu možnosť uzavrieť dohodu o vine a treste a vtedy sa môže uložiť nižší trest. Všeobecne podľa §156 ods. 1 zák. č. 300/2005 Trestný zákon: “1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.” Podľa § 364 zák. č. 300/2005 Trestný zákon: “1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že a) napadne iného, b) hanobí štátny symbol, c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1a) z osobitného motívu, b) závažnejším spôsobom konania, c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov, d) na chránenej osobe, alebo e) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.”

Trápi vás "Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Dobrý deň,
čo hrozí za výtržníctvo a vyhrážanie?

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,

trestného činu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 sa dopustí ten, kto slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

a) napadne iného,

b) hanobí štátny symbol,

c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo

e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík.

Za splnenia vyššie uvedeného sa páchateľ potrestá odňatím slobody až na tri roky.

V prípade, ak osoba - páchateľ spácha trestný čin za splnenia niektorého osobitného kvalifikačného pojmu, a to: z osobitného motívu, alebo závažnejším spôsobom konania, alebo v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov, na chránenej osobe, alebo hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Trestný zákon upravuje trestný čin nebezpečného vyhrážania v ust. § 360 TZ. Základnú skutkovú podstatu naplní ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na jeden rok.

Prísnejšia skutková podstata uvedená v ods. 2 tohto ustanovenia sa použije v prípade, ak páchateľ spácha tento trestný čin nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania, alebo na chránenej osobe, alebo preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, z osobitného motívu, prípadne verejne.

Nakoľko ide o trestné činy s úmyselným zavinením, za ktorý TZ v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov, ide o prečiny. Vzhľadom na to prichádza do úvahy možnosť súdu uložiť peňažný trest, ak s prihliadnutím na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá. Pri ukladaní peňažného trestu súd prihliadne na osobné a majetkové pomery páchateľa. Peňažný trest neuloží, ak je zrejmé, že ho odsúdený nebude schopný zaplatiť.

Z Vašej položenej otázky však nemožno posúdiť otázku mnohosti trestnej činnosti. Pretože, v prípade, ak by súd odsudzoval páchateľa za dva alebo viac trestných činov, neukladá trest za každý jednotlivý trestný čin samostatne, ale uloží mu tzv. úhrnný / súhrnný trest (čo je jeden trest, hoci sa môže skladať aj z viacerých druhov trestov).


Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás, keď bolo proti mne vznesené obvinenie § 156 odsek 1 odsek 3 písmeno c Tr.zákona a poškodený mal PN cca 5 mesiacov. Poškodený stratil čuch a čiastočne aj sluch. V minulosti som bol súdne trestaný ako mladistvý a odsúdený podmienečným trestom, tento trest už uplynul ale osvedčenie o podmienečnom treste som ešte nemal. Čo mi hrozí prosím Vás.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
zásady ukladania trestov a možnosti súdu v trestnom konaní sú tak obšírne, že nie je možné zhrnúť všetky možnosti. Odporúčam Vám nájsť si advokáta, ktorý Vás bude vo veci obhajovať a spoločne budete viesť obhajobu takým spôsobom, ktorý bude vo Vašom záujme.


Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Dobrý deň, prišlo mi predvolanie ako svedka na paragraf 156 ods. 1 TZ. Hrozí mi niečo, ak som konal v sebaobrane a neboli tam žiadni svedkovia? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
to, že ste konali v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane bude potrebné v rámci prípravného konania, resp. v priebehu hlavného pojednávania preukázať. Ak túto skutočnosť nepreukážete, súd nebude môcť zohľadniť údajnú sebaobranu.

V prípade, že bude voči Vám začaté trestné stíhanie, budete musieť využiť všetky zákonné prostriedky k tomu, aby trestné stíhanie bolo ukončené inak, než podaním obžaloby (ak sa nepodarí preukázať, že ste konali v nutnej obrane).


Trápi vás "Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Mám prečin výtržníctva, ale nikomu nebolo ublížené. V minulosti som bol trestaný, ale trest už mám zahladený.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

ak Vás zaujímajú dôsledky, dovoľujem si uviesť, že v takýchto prípadoch zohráva rolu najmä spoločenská nebezpečnosť. Ak nebola vysoká môže ísť o priestupok, ak bola vyššia tak trestný čin. Klasifikácia skutku však spočíva na orgánoch činných v trestnom konaní, pričom po zohľadnení skutočností a okolností spáchania skutku uloží súd primeraný trest. Pokiaľ ide o zahladený trestný čin, platí pravidlo, že po zahladení sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený. 


Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Zdravím, bol som napadnutý skupinou rómov a zlomili mi nohu. V nohe mám titánovú dlahu a 9 klinov. Na PN som bol 5 mesiacov. Ako je možné, že obišli len z výtržníctva? Ďakujem.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 22.12.2017)

Dobrý deň. Bez bližšieho poznania konkrétnych okolností Vašej veci nemožno jednoznačne posúdiť, či bol skutok kvalifikovaný správne alebo nie. Každopádne prihliadnuc na zdravotné problémy, ktoré Vám boli spôsobené a tiež na dobu liečenia, mám za to, že konanie, ktoré ste stručne opísali vo Vašej otázke mohlo byť kvalifikované aj ako trestný čin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s trestným činom výtržníctva.


Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať bol som napadnutý skupinou Rómov, ocitol som sa v nemocnici, zlomili mi nohu, ktorú mi museli operovať a dať mi tam titánové dlahy. Moja liečba bude určite dlhšia ako 90 dní. No mám pocit, že tu polícia alebo orgány činné v trestnom konaní nechcú to riešiť nakoľko mi poslali uznesenie, že to riešia ako ľahké ublíženie na zdraví. Ako je možné takto vyniesť uznesenie alebo možno obvinenie podľa tohto ublíženia, ktorá moja noha sa vyžaduje najmenej rok liečby. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, keď Vám prišlo toto uznesenie, podajte voči nemu sťažnosť a namietajte, že liečenie stále trvá, priložte lekárske správy. 


Trápi vás "Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva (Trestné právo)

Dobrý deň, pracujem ako vodič autobusu a počas vykonávania tejto práce som bol napadnutý cestujúcim tak, že som bol dlhodobo PN... Dotyčný pán bol odsúdený na 30 mesiacov podmienečne a ja sa Vás chcem opýtať, či mám nárok na nejaké odškodné a ak áno, ako mám postupovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva

(odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, náhradu škody ste si mohli uplatniť v rámci tzv. adhézneho konanie priamo v trestnom konaní. Vzhľadom na to, že je páchateľ už odsúdený podmienečne na 30 mesiacov, predpokladám, že ste si v rámci trestného konania náhradu škody neuplatnili. V takom prípade môžete osobu, ktorá Vám škodu spôsobila žalovať v civilnom konaní. Pre podrobné posúdenie Vašej veci Vám odporúčam osobnú konzultáciu s advokátom. Môžete si vybrať aj niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. Súdne konania ohľadom náhrady škody spôsobenej na zdraví patrí medzi zložité súdne konania, a preto Vám neodporúčam podávať návrh bez predošlej konzultácia s advokátom. Ak si v rámci súdneho konania kvalifikovane neuplatníte Váš nárok, súd žalobu zamietne a vec bude právoplatne rozhodnutá. Právoplatné súdne rozhodnutie vytvorí prekážku právoplatne rozhodnutej veci a nebude možné podať žalobu opätovne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku