Máte
otázku?

Treba ohlásiť stavbu plotu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Dobrý deň. Plánujem výstavbu nového plotu okolo svojho pozemku. Starý drevený plot bol postavený na inom mieste, než je podľa katastrálneho záznamu a geometrického plánu vytýčené. Geodet už zmeral môj pozemok, ktorý je väčší, ako bol pôvodne ohraničený. Chystám sa postaviť plot, ktorý bude ohraničovať pozemok s rozlohou približne 1200 m2. Plot nebude ani drevený, ani murovaný, bude sa skladáť zo stĺpikov zabetónovaných do zeme a galvanizovaného pletiva, jeho výška nepresiahne 150 cm. Susedné pozemky s trvalými trávnatými porastmi má v prenájme družstvo, ktoré ich udržiava. Družstvo tiež kosí tieto pozemky, avšak nekosí pri hranici nášho pozemku kvôli terénu. Mám podať žiadosť stavebnému úradu, alebo ho stačí o výstavbe nového plotu len informovať, keďže sa mení hranica oproti pôvodnému plotu? Alebo by bolo dostatočné len oboznámiť obec, vzhľadom na to, že nový plot nebude murovaný a jeho výška nepresiahne 150 cm? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovné stanovisko.

Stavby sa v zmysle stavebného zákona (zákon č. 50/1976) členia na rôzne kategórie. Tieto kategórie majú význam pri určovaní toho, či na uskutočnenie stavby je potrebné stavebné povolenie, ohlásenie, alebo sa nevyžaduje ani jeden z týchto inštitútov. 

Podľa § 54 stavebného zákona platí základné pravidlo: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebný zákon však stanovuje z tohto pravidla výnimku, a to v § 56, v ktorom vymenúva stavby a situácie, kedy sa nevyžaduje ani stavebné povolenie, ani ohlásenie.

V zmysle ustanovenia § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(7) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

 

Je teda evidentné, že vzhľadom k tomu, že oplotenie sa považuje za drobnú stavbu, postačí stavebnému úradu len ohlásenie stavby. Vyplýva to z ustanovenia § 55 stavebného zákona, podľa ktorého 

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

 

Vo Vašom prípade teda bude postačovať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade, čo vo Vašom prípade mala byť obec.

Aj keď ide síce len o ohlásenie, a uskutočnenie stavby nepodlieha povoľovaciemu procesu zo strany stavebného úradu, aj v tomto prípade je potrebné vyčkať na reakciu obecného úradu. To ustanovuje § 51 stavebného zákona, a to konkrétne odsek 1 až 3 tohto zákona:

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.

Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, môže sused stavať plot bez môjho súhlasu, keď môj dom susedí s jeho pozemkom a tým pádom mi zabraňuje vo vstupu na zadnú stranu?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň, pre stavbu oplotenia platí ohlasovacia povinnosť voči stavebnému úradu - obci, a to v zmysle ust. § 57 stavebného poriadku. V zmysle citovaného zákona pri ohlásení drobnej stavby nie ste účastníkom konania.

Pokiaľ ide o oplotenie, ktoré bude postavené tak, že dom je na hranici pozemku a Vy sa v podstate nebudete môcť dostať k zadnej strane domu, tu platí ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré znie nasledovne :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak sa budete potrebovať dostať k zadnej časti domu napr. z titulu opravy, alebo napr.opravy strechy a podobne, sused bude povinný Vám to umožniť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme postaviť sieťový plot za naším domom, kde je ešte 60 cm do susedovho pozemku (dvoru). Sused nám však tvrdí, že tam plot postaviť nemôžeme, pretože by sme mu tým narušovali pohodu a súkromie. Mám získať povolenie na postavenie plotu? Alebo potrebujem aj súhlas suseda? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ide o sieťový plot a preto bude potrebné výstavbu oplotenia ohlásiť obci, keďže na výstavbu oplotenia v tomto prípade postačuje ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona o stavebnom konaní. Súhlas suseda na postavenie oplotenia nepotrebujete, lebo sa nejedná o stavebné konanie. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby by ste mali mať zverejnené na stránke Vašej obce.


Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa opýtať, či stačí podať oznámenie o drobnej stavbe, ak chcem robiť oplotenie na hranici svojho geodetom zameraného pozemku. Oplotenie by malo byť pletivom s kovovými stĺpikmi, ale v jednej tretine susediacej s potokom bude betónový základ, ktorý bude prečnievať 80 cm nad zemou. Zvyšok výšky plota by bol doplnený pletivom. Celková výška plota bude 180 cm. Ďakujem za odpoveď. Dávid

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2022)

Dobrý deň,
áno, samozrejme, je potrebné si splniť ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu - obci v zmysle ust. § 57 stavebného poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu
(1)Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."
 
Uvádzame, že na stránke vašej obce /podľa znenia otázky obec T./ sa nachádza aj príslušné tlačivo na ohlásenie drobnej stavby.

 


Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme postaviť protihlukový plot vo výške 3,5 metra. Momentálne tam máme drôtové pletivo s betónovými základmi. Aké povolenie na to potrebujeme?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň,

 

oplotenie je drobnou stavbou a podľa stavebného zákona platí, že pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.


Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dve otázky. 1. Pred rodinným domom na ulici sme mali pôvodný plot s betónovým základom. Chceme zrušiť bránu a posunúť plot viac do dvora. Má byť murivý. Zo zákona som pochopil, že je to drobná stavba a musím ju ohlásiť. Musím mať aj stavebný dozor, keď ho budem stavať svojpomocne? 2. Náš dom je klasický, v tvare L. V strede máme vchod so schodiskom. Chceme obmurovať schodisko, zasypať a urobiť predsieň, domurovať dve steny. Je to do 13 m², výška 2,5-3 m. Podľa zákona je to drobná stavba, mala by byť ohlásená. Potrebujem aj tu stavebný dozor? Celkom mi to nie je jasné zo zákona. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

 

oplotenie je drobnou stavbou tak, ako uvádzate. Pri drobných stavbách pritom nie je nevyhnutné mať stavebný dozor za predpokladu, že stavbu vykonávate svojpomocou a ako stavebník zabezpečíte odborné vedenie jej uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“); toto nie je nevyhnutné za predpokladu, že sám nespĺňate tieto podmienky.

 

Pre úplnosť ešte uvediem, že pokiaľ ide o rekonštrukciu domu, tak tu som toho názoru, že ide o zmenu dokončenej stavby podľa stavebných predpisov, nie o drobnú stavbu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či potrebujem stavebné povolenie od obce na postavenie plotu z prírodného materiálu, konkrétne z dreva, ktorý bude vysoký 180 cm. Tento plot nebude zabetónovaný do zeme, ale iba vsunutý a pritlačený hlinou. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň,

stav. povolenie nepotrebujete. Je nevyhnutné vykonať tzv. ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 55 stav. poriadku. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby sa zvyčajne nachádza na internetovej stránke obce.


Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je potrebné ohlásiť zvýšenie existujúceho murovaného plota. Zvýšenie by bolo o 50 cm. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň,

každú úpravu drobnej stavy (oplotenia) je potrebné ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Stavebný zákon i uvádza povinnosť ohlásenia najmä  pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

V zmysle ustanovenia § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(7) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.


Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som prosím na Vás otázku, ktorá tentoraz nie je spojená s plotom so susedmi. Kúpili sme si záhradu, v ktorej bol starý vinohrad. Zrušili sme časť vinohradu a na jej miesto sme vysiali trávovú zmes pre zvieratá. Na tomto mieste sme tiež postavili ohradu z drevených kôl, z ktorých približne 65 cm je zasadených v zemi bez podsypu, bez pridania kamienkov a bez betónového spojenia so zemou. V zemi je jednoducho vsadený drevený kôl. Na koloch sme upevnili pletivo s výškou 120 cm a v ohrade sme vytvorili tienidlo, nie stajňu, len štyri kôle zasadené do zeme podobne ako v ohrade. Na nich je umiestnená strecha, pod ktorú sa ovce môžu schovať pred slnkom. Celá ohrada, vrátane tienidla, je demontovateľná a presunovateľná. Je to akési dočasné riešenie, bez nutnosti búrania, len odšróbovaním a vytiahnutím zeme. Všetko sa nachádza na mojom pozemku, nie na hranici so susedmi. Sama som si svoj pozemok rozdelila, aby ovce nepoškodili zasadené plodiny. Moja otázka znie: Potrebujem na drevené kôl zasadené do zeme na mojom pozemku ohlášku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní Vami uvedenej otázky je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o obecnom zriadení, ktoré stanovuje, že obec môže na území svojej obce stanoviť pravidlá chovu a držania hospodárskych zvierat, kde sa stanovuje o.i. aj vzdialenosť chovu od objektov na bývanie, stanoviť podmienky na to, aby sa zabránilo nežiadúcemu prechodu zvierat na susedný pozemok a podobne. 
Vami uvedenú výstavbu ohrady pre zvieratá vrátane prístrešku pre ne je podľa nášho názoru preto treba ohlásiť stavebnému úradu v súlade s ust. § 57 ako drobnú stavbu.

Citujeme ust. § 57 stavebného poriadku : 

"§ 57 Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres;"


Odporúčame Vám preto oboznámiť sa so všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré stanovuje podmienky chovu zvierat a stavbu ohlásiť, nakoľko je potrebné splniť aj podmienky zákona o veterinárnej starostlivosti.


 


 


Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Kúpili sme dom, ktorý je spredu oplotený betónovým plotom v tvare písmena U. Plot má výšku len 1,5 m a chcem ho zvýšiť na 2 m. Rovnako plánujem voľnú stranu uzatvoriť drevenou stenou, na zem položiť zámkovú dlažbu a vrch zakryť plechovou strechou. Takto by mi vznikol priestor na odkladanie bicyklov a iných vecí, ktoré nemôžem skladovať v dome. Je potrebné túto zmeny ohlasiť ako drobnú stavbu, ak nebudú prítomné betónové základy? Mohli by ste mi poskytnúť radu, čo všetko musím urobiť, aby bol tento záměr v súlade s pravidlami? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 138b/ ods. 7 stavebného poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

 

Vo vami uvedenom prípade teda budete musieť splniť ohlasovaciu povinnosť na drobnú stavbu u príslušnej obce v súlade s uvedeným ustanovením a to podľa ust. § 57 stavebného poriadku :

"(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak."

Na obecných úradoch majú obyčajne už vypracované svoje tlačivá na ohlásenie stavby, k ohláseniu pripojte aj doklad, že ste vlastníkom pozemku, situačný výkres - súčasný a plánovaný stav po vykonaní stav. prác.


Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval. Plánujeme postaviť plot. Akú pokutu mi môže stavebný úrad uložiť, ak nepočkám na jeho vyrozumenie? Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadok (stavebný zákon) je možné za uskutočnenie drobnej stavby bez ohlásenia alebo v rozpore s ohlásením uložiť pokutu za priestupok vo výške 10 000 SK (po prepočte konverzným kurzom cca 330,- €). Nakoľko by ste nepočkali na vyrozumenie podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona, Vaše konanie by bolo posúdené ako uskutočnenie drobnej stavby bez ohlásenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.