Máte
otázku?

Treba ohlásiť stavbu plotu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Dobrý deň. Chcem stavať nový plot okolo pozemku. Starý drevený plot bol postavený na inom mieste ako je podľa katastra a geometrického plánu vytýčený pozemok. Pozemok (väčší ako bol pôvodné ohraničený) už mám zameraný geodetom. Plot ma ohraničovať pozemok s plochou približne 1200 m2. Plot nebude drevený ani murovaný, ale so stĺpikmi v zemi a s poplastovaným pletivom do výšky nie väčšej ako 150 cm. Susedné pozemky sú trvalé trávnaté porasty, ktoré ma v prenájme družstvo, ktoré ich udržiava. Družstvo pozemky kosí, no nie pri hranici nášho pozemku, pretože im to terén nedovoľuje. Treba podať žiadosť stavebnému úradu alebo ho stačí o stavbe plotu len informovať, keďže sa mení hranica pôvodného plotu? Alebo stačí len oboznámiť obec, keďže plot nebude murovaný a nepresiahne ani výšku 150 cm? Za odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovné stanovisko.

Stavby sa v zmysle stavebného zákona (zákon č. 50/1976) členia na rôzne kategórie. Tieto kategórie majú význam pri určovaní toho, či na uskutočnenie stavby je potrebné stavebné povolenie, ohlásenie, alebo sa nevyžaduje ani jeden z týchto inštitútov. 

Podľa § 54 stavebného zákona platí základné pravidlo: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebný zákon však stanovuje z tohto pravidla výnimku, a to v § 56, v ktorom vymenúva stavby a situácie, kedy sa nevyžaduje ani stavebné povolenie, ani ohlásenie.

V zmysle ustanovenia § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(7) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

 

Je teda evidentné, že vzhľadom k tomu, že oplotenie sa považuje za drobnú stavbu, postačí stavebnému úradu len ohlásenie stavby. Vyplýva to z ustanovenia § 55 stavebného zákona, podľa ktorého 

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

 

Vo Vašom prípade teda bude postačovať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade, čo vo Vašom prípade mala byť obec.

Aj keď ide síce len o ohlásenie, a uskutočnenie stavby nepodlieha povoľovaciemu procesu zo strany stavebného úradu, aj v tomto prípade je potrebné vyčkať na reakciu obecného úradu. To ustanovuje § 51 stavebného zákona, a to konkrétne odsek 1 až 3 tohto zákona:

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme urobiť protihlukový plot vo výške 3, 5metrov. Teraz tam máme drôtené pletivo s betónovými základom. Aké povolenie na to potrebujeme?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň,

 

oplotenie je drobnou stavbou a podľa stavebného zákona platí, že pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dve otázky.
1. Pred rodinným domom z ulice sme mali pôvodný plot s betónovým základom
my chcem zrušiť bránu aposunut pltov viac do dvora ma byt murovaný
zo zákona som pochopil, že je to drobná stavba a musím ju ohlásiť.
musím mať aj stavebný dozor, keď ho budem stavať svojpomocne?
2. Nás dom je klasický v tvre L vstrede mame vchod so schodiskom my chceme obmurovať schodisko zasypať a platná a urobiť predstien, domurovat dve steny je to do 13m2 výška 2, 5-3
podľa zákona je to drobná stavba mala by byt ohlásená potrebuje me aj tu stavebný dozor celkom mi to nieje jasne zo zákona
ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

 

oplotenie je drobnou stavbou tak, ako uvádzate. Pri drobných stavbách pritom nie je nevyhnutné mať stavebný dozor za predpokladu, že stavbu vykonávate svojpomocou a ako stavebník zabezpečíte odborné vedenie jej uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“); toto nie je nevyhnutné za predpokladu, že sám nespĺňate tieto podmienky.

 

Pre úplnosť ešte uvediem, že pokiaľ ide o rekonštrukciu domu, tak tu som toho názoru, že ide o zmenu dokončenej stavby podľa stavebných predpisov, nie o drobnú stavbu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či potrebujem stavebné povolenie od obce na postavenie 180 cm vysokého plotu z prírodného materiálu z t.j z dreva s gulatinov do zeme, ktorá nebude v zemi zabetónovaná iba vsunutá a hlínov pritlačená. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň,

stav. povolenie nepotrebujete. Je nevyhnutné vykonať tzv. ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 55 stav. poriadku. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby sa zvyčajne nachádza na internetovej stránke obce.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či je potrebné ohlásiť zvýšenie už existujúceho murovaného plota. Vyvýšenie by bolo o 50cm. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň,

každú úpravu drobnej stavy (oplotenia) je potrebné ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Stavebný zákon i uvádza povinnosť ohlásenia najmä  pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

V zmysle ustanovenia § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(7) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,

e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa prosím Vás spýtať, síce otázka nie je o plote so susedmi. Dokúpili sme záhradu, v ktorej bol starý vinohrad. Ten sme z časti zrušili a na zrušenú časť vysiali trávovú zmes pre zvieratá. Spravili sme si tam ohradu s drevených kolov, z ktorých asi 65 cm je v zemi bez podsypu, bez prisypu kamienkami a bez betónového spojenia so zemou. Len vsadený drevený kol v zemi. Na ne sme dali pletivo vysoké 120 cm, v ohrade sme spravili tienidlo - nie stajňu, len 4 koly v zemi ( vsadené´do zeme ako na ohrade). Hore na nich strieška, aby sa mali ovečky kam schovať pred slnkom. Ohrada aj s tienidlom sa dá rozmontovať a premiestniť, je to, akoby dočasne riešenie, žiadne búranie len rozšróbovanie vytiahnutie zo zeme. Všetko je na mojom pozemku nie na hranici zo susedmi, sama som si predelila svoj pozemok, aby mi ovečky nepoškodili zasadené plodiny. Otázka je, či aj na drevené koly v zemi na mojom pozemku, potrebujem ohlášku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní Vami uvedenej otázky je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o obecnom zriadení, ktoré stanovuje, že obec môže na území svojej obce stanoviť pravidlá chovu a držania hospodárskych zvierat, kde sa stanovuje o.i. aj vzdialenosť chovu od objektov na bývanie, stanoviť podmienky na to, aby sa zabránilo nežiadúcemu prechodu zvierat na susedný pozemok a podobne. 
Vami uvedenú výstavbu ohrady pre zvieratá vrátane prístrešku pre ne je podľa nášho názoru preto treba ohlásiť stavebnému úradu v súlade s ust. § 57 ako drobnú stavbu.

Citujeme ust. § 57 stavebného poriadku : 

"§ 57 Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres;"


Odporúčame Vám preto oboznámiť sa so všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré stanovuje podmienky chovu zvierat a stavbu ohlásiť, nakoľko je potrebné splniť aj podmienky zákona o veterinárnej starostlivosti.


 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Kúpili sme dom a spredu je oplotený betónovým plotom do tvaru písmená U. Plot ma len 1,5 m a chcem ho zdvihnúť na 2m a tu voľnú stranu uzatvoriť drevenou stenou, na zem položiť zámkovú dlažbu a vrch zakryť plechovou strechou. Tým mi vznikne priestor na odkladanie bicyklov a iných veci, ktoré nemôžem skladovať v dome. Treba to ohlasovať ako drobnú stavbu ak to nemá betónové základy? A čo všetko musím urobiť, aby to bolo v poriadku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 138b/ ods. 7 stavebného poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

 

Vo vami uvedenom prípade teda budete musieť splniť ohlasovaciu povinnosť na drobnú stavbu u príslušnej obce v súlade s uvedeným ustanovením a to podľa ust. § 57 stavebného poriadku :

"(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak."

Na obecných úradoch majú obyčajne už vypracované svoje tlačivá na ohlásenie stavby, k ohláseniu pripojte aj doklad, že ste vlastníkom pozemku, situačný výkres - súčasný a plánovaný stav po vykonaní stav. prác.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa informovať. Ideme stavať plot. Do akej výšky mi môže stavebný úrad uložiť pokutu, ak nepočkám na vyrozumenie. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadok (stavebný zákon) je možné za uskutočnenie drobnej stavby bez ohlásenia alebo v rozpore s ohlásením uložiť pokutu za priestupok vo výške 10 000 SK (po prepočte konverzným kurzom cca 330,- €). Nakoľko by ste nepočkali na vyrozumenie podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona, Vaše konanie by bolo posúdené ako uskutočnenie drobnej stavby bez ohlásenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj dom stojí pri slepej uličke, okolo domu máme trávnik v šírke cca 1,2 m, o ktorý sa starám, ale stále mi tam parkujú auta, čím mi spôsobujú škodu, hlavne, keď prší zostávajú tam hlboké stopy po pneumatikách, tiež terén klesá a, keďže dom je podpivničený vlhnú steny v pivnici. Môžem od domu cca 0,80 m dať nejaké zábrany napr. zastávňovače alebo oplotenie (stĺpiky). Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2019)

Dobrý deň,

treba vykonať tzv. ohlásenie drobnej stavby - oplotenia príslušnému stavebnému úradu.

K ohláseniu je treba pripojiť ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres;  následne ohlásenú drobnú stavbu môžete realizovať  až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Tlačivo ohlásenia drobnej stavby zvyknú mať na obci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Chcem si vymeniť pletivové oplotenie okolo záhrady za murované oplotenie, tzv. murované panely, ktoré sa na seba nasádzajú, je potrebný súhlas zo strany susedov, ktorých mám z pravej a aj ľavej strany, alebo aj súhlas obce?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. stavebného poriadku, stavba oplotenia sa zaraďuje medzi drobné stavby, na ktoré zákon vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu.

Podľa ust. § 57 stavebného poriadku platí :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak."

 

Stavebný poriadok síce nehovorí o súhlase susedov s výstavbou oplotenia, ale treba pripomenúť, že podľa ust. § 127 Občianskeho zákonníka platí, že vlastník pozemku Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, ako aj tienením. Sme názoru, že je potrebné brať do úvahy aj to, čo je z druhej strany budúceho oplotenia, aby nedošlo k tieneniu v takej miere, že by to viedlo k následným, resp. budúcim sporom, ako aj realizovať oplotenie v primeranej výške, teda nie hradby /pojem použitý pre názornosť/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem ohlášku aj na existujúci plot? Potrebujeme plot vymeniť čo najskôr, hranicu chceme zachovať a po zlých skúsenostiach s našim stavebným úradom, kedy si pani vyžadovala nezmyselné doklady ako napr. vyjadrenie od pamiatkárov, by som sa ohláške rada vyhla, očakávam, že k tejto ohláške by chcela aj odborné zakreslenie do situácie a aj samotný nákres od projektanta a na to nemám žiaľ čas ani peniaze. Ďakujem za vyjadrenie.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, Stavebný zákon určuje, kedy je treba požiadať o stavebné povolenie, kedy treba stavbu ohlásiť a kedy nie je potrebné ani ohlásenie. 

Podľa § 139b Stavebného zákona, sú udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce) najmä:

"opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa"

Teda v prípade, ak plot zostane na pôvodnom mieste, zostane zachovaná jeho trasa, nie je potrebné takúto opravu ani nahlasovať. Je však potrebné skúmať, v akom rozsahu budete predmetný plot meniť. Či ide iba o opravu, alebo stavbu nového plota alebo prístavbu k existujúcemu plotu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom budúceho pozemku mame záujem o kúpu, ešte sa len rozparceloval a nový sused, ktorý bude vedľa mňa chce hneď stavať vysoký betónový plot a ohradiť si ako do U-čka, potrebuje môj súhlas alebo nie, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň,

na stavbu plota sa podľa stavebného zákona vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu, ktorým je väčšinou daná obec. Pokiaľ ide o ohlásenie stavby, nezačína klasické stavebné konanie, v ktorom vystupujú účastníci, ktorí by mali právo sa vyjadrovať. Ak by však bola časť plota postavená na Vašom pozemku, samozrejme musíte dostať priestor a máte sa právo vyjadriť. Ak by ste mali pochybnosti o správnosti a zákonnosti postupu suseda, potom sa môžete obrátiť na obec, prípadne stavebnú inšpekciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, čo mám robiť? Bývam v dome 20 rokov, susedia už majú ploty a pri ohlásení drob. stavby na úrade mi bolo povedané, že nemôžem postaviť plot v ich línii, pretože by som staval na mestskom pozemku ?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

samotný stavebný poriadok ustanovuje v § 139 akým spôsobom sa preukazuje tzv. iné právo k pozemku, ktoré pri ohlásení drobnej stavby akou je plot, je tiež potrebné preukázať.  Ust. § 139 stav. poriadku znie nasledovne :

"Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,

c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

 

Z uvedeného vyplýva možnosť resp. alternatíva uzatvoriť kúpnu zmluvu s obcou, zmluvu o nájme alebo zmluvu o zriadení vecného bremena.

Najjednoduchšie však bude, aby ste stavali na hranici svojho pozemku. 

Otázkou je či nevznikne zbytočne voľný a na iný účel nevyužiteľný obecný pozemok, ktorý  je pre obec v podstate neupotrebiteľný.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom plota. Keďže mame problémy zo susedom chceli by sme oddeliť záhradu panelovým plotom. Dĺžka plota je 30 m a výška 2 m stačí na stavbu takéhoto plota len ohláška drobnej stavby s tým, že budeme mať vytýčenú trasu plota, že bude na našej strane pozemku? Alebo to treba riešiť so stavebným úradom. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, plot, resp. podľa zákonnej definície oplotenie, sa zaraďuje v stavebnom zákone medzi tzv. drobné stavby. Drobné stavby stačí stavebnému úradu vopred ohlasovať, pričom sa spolu s ohlásením drobnej stavby predkladá aj tzv. jednoduchý situačný nákres. Práve z toho situačného nákresu by malo byť zrejmé, že plot je na Vašej strane pozemku. Stavebný zákon v ustanovení § 57 ods. 1 stavebného zákona hovorí o tom, že sa stavba musí vopred ohlásiť. Tzn. že ohlásenie musíte vykonať predtým než začnete plot stavať. Odporúčame Vám ohlásenie vykonať s dostatočným časovým predstihom, aby Vám stavebný úrad mohol oznámiť svoje prípadné výhrady k stavbe plotu. Stavebný zákon to síce od Vás nevyžaduje, ale je jednoduchšie a lepšie chvíľu so stavbou počkať ako meniť rozostavaný plot.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, obraciam sa Vašu advokátsku kanceláriu s dôverou, pretože ste mi už raz poskytli dobrú radu. Moja podotázka je nasledovná: V Rožňave mame už existujúci pletivový plot, ktorý je v našom vlastníctve. Naša suseda plot nemá, a keďže jej parcela je rohová, a bez výsadby /je tam len štrk a trávnik/, teoreticky je k nám voľný prístup z ulice zo severnej strany. V r. 2015 nám už niekto vnikol do záhrady a odcudzil jeden predmet, ako aj tohto roku pred týždňom nám neznámy páchateľ poškodil černice, ktoré sa ovíjali okolo spomínaného pletivového plota. Zámerne píšem neadresne, hoci mame podozrenie hraničiace s istotou, že v oboch prípadoch to bola naša suseda, ktorá ma svoj pozemok pripravený ako prípadne parkovisko pre svoju budúcu krčmu, s čím samozrejme nesúhlasíme. Oba prípady poškodenia cudzieho majetku sme ohlásili na polícii. Z bezpečnostných dôvodov chceme na pletivo natiahnuť ostnatý drôt a žiletkovú pásku, z vonkajšej strany plota, teda nie zo strany našej záhrady, ale záhrady susedy. Podotýkam, že pletivo je osadené v širšom betónovom páse, ktorý je tiež na našom pozemku, takže aj prečnievajúce ostne by boli "na našom pozemku". Samozrejme predpokladáme, že naša suseda to hneď ohlási polícii, ako to už urobila v inom prípade, resp. sa bude vyhrážať trestným oznámením, na čo už tiež bol príklad. Môžeme teda urobiť tieto bezpečnostné opatrenia bez ohlásenia na stavebnom úrade ?  Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň,
pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné vychádzať z ust. stavebného poriadku a vyhlášky  o všeobecných techn. požiadavkách na výstavbu.

1./ Podľa ust. stav. poriadku  sa za drobné stavby sa považujú okrem iných aj výstavba oplotenia. 
Ďalej platí, že "udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú okrem iných aj opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení trasa oplotenia.

Podľa vyhl. o všeob. techn.- požiadavkách na výstavbu pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak 
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie, 
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, 
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi, 
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. 
Zároveň platí, že oplotenie nesmie 
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, 
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, 
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb. 
Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok. 

2./ Nevieme sa vyjadriť k tomu, či ostnatý drôt a aj žiletkový  ostnatý drôt súčasne sú až tak veľmi potrebné.

Sme názoru, že pokiaľ  ostnatý drôt a žiletkový ostnatý drôt budú uchytené na hornej časti plotu, t.j. akoby na jeho hrane, teda nie zo strany plotu na susedovej strane, ako ste to uviedli v otázke, suseda nemôže mať žiadne námietky.

K samotnej realizácii ostnatého a žiletkového drôtu na plote, nakoľko sa jedná o bežné udržiavacie práce, na toto nepotrebujte ohlásenie stav. úradu, keďže sa nemení trasa oplotenia, alebo dochádza len k jeho úprave resp. oprave.

Poznamenávame, že pokiaľ by sa mala realizovať stavba na susedovom pozemku, Vy ako susedia budete účastníkmi stavebného konania, pričom sa budete môcť vyjadriť k plánovanej výstavbe a vzniesť svoje námietky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Tento zákon o plotoch platí od 1. 5. 2018? Alebo platil aj skôr ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Zákon platí od 1.10.1976 - § 55  a nasl. vidˇ: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/19761001.html.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Mám nový, skolaudovaný dom. Chcem okolo pozemku, na ktorom stojí, plot. Jednoduchý sieťový. Musím ho oznámiť na stavebnom úrade? Alebo pýtať naň stavebné povolenie? Je to o výmere 650 metrov štvorcových. Ďakujem.

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Dobrý večer, 

áno, píšete správne.

Podľa ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku ohlásenie stavebnému úradu postačí okrem iných aj v prípade

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, atď. 

Podľa § 139b/ stav. poriadku sa oplotenie považuje za drobnú stavbu.

Podľa § 57 stav. poriadku stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2, teda aj drobných stavieb - oplotenie -  vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. 

Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Treba ohlásiť stavbu plotu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som s informovať ohľadne plota máme okolo domu plot- tyče sú kovové zabetónované a na nich je upevnené pletivo tento plot chceme vymeniť za betónový plot, čiže bude betónové tyče a do nich sa upevnia betónové dielce nie je potrebné urobiť betónový základ, nový plot chceme potiahnuť viac dopredu než je ten starý chcem sa opýtať, či stačí ak podám ohlásenie na stavebný úrad len ohľadne tej novej časti plota, ktorú chcem potiahnuť dopredu, jedná sa o cca 7 m. Tam kde je ten starý plot dám nový betónový nenaruším trasu plota - musím podať ohlásenie aj ohľadne časti, ktorú chcem len vymeniť, či postačí ohľadne len tej časti, ktorú chcem urobiť novú?

Odpoveď: Treba ohlásiť stavbu plotu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

 

2./ Podľa ust. § 139b/ ods. 7 stav. poriadku za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie, atď.

 

3./ Podľa § 139b/ ods. 15 stav. poriadku udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, atď.

 

 

Na základe uvedeného máme za to, že aj keď sa nemení trasa plota, podľa ust. stav. poriadku treba urobiť ohlásenie drobnej stavby ohľadom celého plota. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Treba ohlásiť stavbu plotu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku