Máte
otázku?

Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Dobrý deň. Mojím problémom je blokáda parcely. Pred dvadsiatimi rokmi kúpili moji rodičia susednú parcelu od vtedajšieho vlastníka, ktorý bol uvedený v katastri. Na základe kúpno-predajnej zmluvy sa vykonal prepis v katastri - išlo o klasickú CKN parcelu. Minulý rok sme podali žiadosť o oplotenie zvyšnej časti pozemku, pretože nám susedia tam robili smetisko. Susedka tvrdila, že parcela pôvodne patrila jej otcovi pred sto rokmi a preto teraz patrí jej, potom sa chcela dohodnúť a následne znova protestovala. Keďže si bola vedomá, že nemá šancu uspieť, podala žiadosť o opätovne otvorenie dedičského konania ohľadom tzv. "novoobjaveného majetku". Kvôli tomu nám bol zamietnutý plán oplotenia do doby, kým dedičské konanie neskončí. Dnes, po šiestich mesiacoch, som bol na súde zistiť, či už je konanie ukončené. Bol mi oznámené, že keďže nie sme účastníkmi dedičského konania (aj keď sa týka parcely zapísanej na nás v katastri), o následných krokoch nám nebudú poskytnuté informácie. Musíme čakať, až ona donesie rozhodnutie na mestský úrad, s ktorým odmietajú komunikovať pokiaľ nemáme rozhodnutie. Susedka nerieši situáciu, aby udržala status quo; vraj aj keby rozhodnutie mala, na úrad ho nepriniesla, a ja k nemu nemám prístup, keďže nie som účastníkom konania. Na katastri mi bolo povedané, že susedka môže na mňa kričať len cez plot a nemáme sa čoho obávať. Ale ako sa k tomu plotu dopracovať, keď súd blokuje povolenie a odmieta poskytnúť akékoľvek informácie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Dobrý deň. 

 

Návrh na začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku je možné začať len vtedy, ak sa v pôvodnom dedičskom konaní neprejednal celý majetok poručiteľa a po ukončení dedičského konania sa objavil majetok patriaci poručiteľovi, ktorý nebol predmetom dedičského konania.

Ak ste na liste vlastníctva ako vlastník nehnuteľnosti zapísaný Vy, Vaša suseda nemôže podať návrh na začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku, pretože vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti ste Vy a nie poručiteľ.

Na drobné stavby, medzi ktoré patrí aj stavba plota, stačí na stavebnom úrade len ohlásenie. Ak ste takéto ohlásenie urobili, tak Vám stavebný úrad mal do 30 dní odo dňa oznámenia poslať písomné oznámenie, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky. Neviem, či komunikujete s obecným úradom písomne alebo len ústne, ale obecný úrad ako stavebný úrad je povinný riadiť sa zákonom a postupovať v zmysle stavebného zákona a správneho poriadku. Ak by stavebný úrad mal námietky proti stavbe, musel by Vám ich zdôvodniť aj s odkazom na zákonné ustanovenia, pričom ak by žiadal od Vás nejaké doklady, musel by to v oznámení alebo rozhodnutí uviesť. 

Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý po preštudovaní všetkých dokladov posúdi vec, či náhodou obecný úrad nekoná nezákonne a odporučí Vám následný postup. 

Trápi vás "Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom stavebného úradu a stavebných povolení. Môže stavebný úrad dať susedovi povolenie bez nášho vedomia, a tak nás zbaviť možnosti vyjadriť sa? Sused plánuje postaviť oporný múr priamo na našom pozemku a obávame sa, že jeho staviteľskými úpravami môžu narušiť statiku múra. K našemu opornému múru sme potrebovali stavebné povolenie a sused sa k našej stavbe vyjadroval. Ďalej, stavebný úrad nám vydal stavebné povolenie na viacero drobných stavieb a zároveň nám i vydal kolaudačné rozhodnutie. Musíme začať každú drobnú stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, do dvoch rokov alebo môžeme postupovať postupne začínajúc práve jednou stavbou? Existuje nejaká lehota, počas ktorej musíme všetky práce dokončiť, najmä keď už je všetko skolaudované? Jedná sa o drobné, rozostavané objekty. Veľmi pekne Vám ďakujem za odborné rady a zo srdca Vám želám všetko najlepšie.

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2018)

 

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Položená otázka je skôr otázkou, pre zodpovedanie ktorej by bolo určite potrebné vidieť situáciu reálne v teréne, najlepšie odborník z oblasti stavebníctva, či vôbec ďalší oporný múr má význam a opodstatnenie. Len poznamenávame, že podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, atď."

 

Prípadné obavy z toho, že stav. úrad schváli susedovu stavbu bez Vášho vedomia ako prípadných účastníkov stav. konania by ste nemali mať. Ust. § 61 stav. poriadku je pomerne jasné :

" (1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby."

 

2./ Pokiaľ bolo stav. povolenie vydané Vám na stavu oporného múru, stavebný úrad nemá dôvod pri rovnakej stavbe postupovať odlišným spôsobom. V súlade s ust. § 59 stavebného poriadku budete preto účastníkmi stavebného konania :

"Účastníkmi stavebného konania sú:

a) stavebník,

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

 

3./ Podľa stav. poriadku (§ 67 ods. 2) stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Teda so začatím výstavby podľa stav. povolenia musíte začať do dvoch rokov od právoplatnosti stav. povolenia.

V otázke uvádzate, že nie všetky drobné stavby sú ukončené resp. ani začaté, preto ak ešte neuplynula doba na dokončenie stavby podľa stav. povolenia, treba požiadať stav. úrad o predĺženie lehoty na dokončenie stavby a uviesť aj dôvody neukončenia stavby v lehote dľa stav. povolenia, vrátane novej lehoty dokončenia stavby.

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Susedný pozemok je na svahu, približne 3 metre nad naším. Postavili sme oporný múr s výškou 1,5 metra na hranici nášho pozemku. Teraz si náš sused plánuje postaviť oporný múr hneď za naším a ešte vyšší. Domnievame sa, že jeho múr stráca opodstatnenie, hlavne z dôvodu, že bude výrazne vyšší a tým pádom nám bude robiť tieň v záhrade. Potrebuje náš súhlas na stavebné práce a je možné začať stavať hneď za našim múrom? Môžeme požiadať o to, aby staval ďalej od nášho múru alebo prípadne vôbec nestaval? Očakávam vašu odpoveď, ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ položená otázka je skôr otázkou, pre zodpovedanie ktorej by bolo určite potrebné vidieť situáciu reálne v teréne, najlepšie odborník z oblasti stavebníctva, či vôbec ďalší oporný múr má význam a opodstatnenie. Len poznamenávame, že podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, atď."

 

2./  Predpokladáme, že Vy sám ste pri výstavbe oplotenia postupovali v súlade s ust. stavebného poriadku.

 Podľa ust. stavebného poriadku platí :

§ 54  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

§ 55

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;"  atď.

Za drobné stavby podľa § 139b/ ods. 7 stav. poriadku sa považuje okrem iných aj oplotenie, oporné múry sa považujú za jednoduché stavby.

 

"§ 57  Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak." 

 

Z ust. zákona jasne vyplýva, že stavebník môže uskutočňovať ohlásené práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.  Pokiaľ ste svoje oplotenie resp. oporný múr realizovali na základe ohlásenia stav. úradu, predpokladáme, že stav. úrad vec bude o veci - existencii opor. múru  na pozemku resp. jeho hraniciach vedieť a vykoná aj obhliadku v teréne pred vydaním prípadného súhlasného súhlasného stanoviska pre suseda. 

 

Odporúčame kontaktovať stavebný úrad.

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.