Máte
otázku?

Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Dobrý deň, Mojim problémom je blokáda parcely. Pred dvoma dekádami zakúpili rodičia susednú parcelu od tedajšieho vlastníka zapísaného v katastri. Normálne na základe kúpno-predajnej zmluvy sa vykonal prepis na katastri, klasická CKN parcela. Minulý rok sme si podali žiadosť na oplotenie zvyšnej časti pozemku lebo nám tam robili susedia smetisko. Susedka kričala, že to bolo jej otca pred 100 rokmi, a teda teraz jej, potom sa chcela dohodnúť a potom zas kričala. Keďže vedela, že nemá šancu uspieť podala si žiadosť na opätovne dedičské konanie, o tzv. "novoobjavenom majetku". Na základe toho nám zamietli oplotenie kým neprebehne dedičské konanie. Dnes som bol po pol roku od toho na súde, či už je po tom. Tam mi bolo oznámené, že tým, že nie sme účastníkmi dedičského konania (i, keď žiada parcelu zapísanú na katastri na nás) nám ohľadom toho odmietajú podať akékoľvek informácie a mi musíme čakať, kým ona donesie rozhodnutie na mestský úrad, kde s nami odmietajú komunikovať, kým im nedáme rozhodnutie. Ona to absolútne nerieši, aby udržala status quo, a údajne aj keby to mala to tam nezanesie a ja k tomu nemám prístup lebo nie som účastník konania. Na katastri mi povedali, že susedka môže na mňa kričať akurát tak cez plot, že sa nemáme čoho bat. Otázka je ale ako sa k tomu plotu dopracovať, keď súd blokuje povolenie ale odmieta vydať akékoľvek informácie k tomu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Dobrý deň. 

 

Návrh na začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku je možné začať len vtedy, ak sa v pôvodnom dedičskom konaní neprejednal celý majetok poručiteľa a po ukončení dedičského konania sa objavil majetok patriaci poručiteľovi, ktorý nebol predmetom dedičského konania.

Ak ste na liste vlastníctva ako vlastník nehnuteľnosti zapísaný Vy, Vaša suseda nemôže podať návrh na začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku, pretože vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti ste Vy a nie poručiteľ.

Na drobné stavby, medzi ktoré patrí aj stavba plota, stačí na stavebnom úrade len ohlásenie. Ak ste takéto ohlásenie urobili, tak Vám stavebný úrad mal do 30 dní odo dňa oznámenia poslať písomné oznámenie, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky. Neviem, či komunikujete s obecným úradom písomne alebo len ústne, ale obecný úrad ako stavebný úrad je povinný riadiť sa zákonom a postupovať v zmysle stavebného zákona a správneho poriadku. Ak by stavebný úrad mal námietky proti stavbe, musel by Vám ich zdôvodniť aj s odkazom na zákonné ustanovenia, pričom ak by žiadal od Vás nejaké doklady, musel by to v oznámení alebo rozhodnutí uviesť. 

Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý po preštudovaní všetkých dokladov posúdi vec, či náhodou obecný úrad nekoná nezákonne a odporučí Vám následný postup. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže stavebný úrad dať susedovi povolenie bez nášho vedomia, aby sme sa nemohli vyjadriť? Sused chce stavať oporný múr nalepený na nás a my sa bojíme, že stav. úpravami poškodí statiku múra. My k nášmu opor. múru sme museli mať stavebné povolenie a sused sa k našej stavbe vyjadroval. A ešte jedna otázka stavebný úrad nám vydal stavebné povolenie na viacero drobných stavieb a hneď nám aj vydal kolaudačné rozhodnutie. Musíme každú drobnú stavbu, na ktorú bolo vydané stav. povolenie začať do 2 rokov alebo stačí začať jednu a robiť postupne. Je nejaká lehota dokedy musíme všetko dokončiť? Zvlášť, keď je to už aj skolaudované. Jedna sa o rozostavané drobné objekty. Veľmi pekne Vám ďakujem za odborné rady a zo srdca Vám želám všetko len to najlepšie. 

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2018)

 

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Položená otázka je skôr otázkou, pre zodpovedanie ktorej by bolo určite potrebné vidieť situáciu reálne v teréne, najlepšie odborník z oblasti stavebníctva, či vôbec ďalší oporný múr má význam a opodstatnenie. Len poznamenávame, že podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, atď."

 

Prípadné obavy z toho, že stav. úrad schváli susedovu stavbu bez Vášho vedomia ako prípadných účastníkov stav. konania by ste nemali mať. Ust. § 61 stav. poriadku je pomerne jasné :

" (1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby."

 

2./ Pokiaľ bolo stav. povolenie vydané Vám na stavu oporného múru, stavebný úrad nemá dôvod pri rovnakej stavbe postupovať odlišným spôsobom. V súlade s ust. § 59 stavebného poriadku budete preto účastníkmi stavebného konania :

"Účastníkmi stavebného konania sú:

a) stavebník,

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

 

3./ Podľa stav. poriadku (§ 67 ods. 2) stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Teda so začatím výstavby podľa stav. povolenia musíte začať do dvoch rokov od právoplatnosti stav. povolenia.

V otázke uvádzate, že nie všetky drobné stavby sú ukončené resp. ani začaté, preto ak ešte neuplynula doba na dokončenie stavby podľa stav. povolenia, treba požiadať stav. úrad o predĺženie lehoty na dokončenie stavby a uviesť aj dôvody neukončenia stavby v lehote dľa stav. povolenia, vrátane novej lehoty dokončenia stavby.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás môžete mi poradiť? Susedný pozemok je na svahu asi 3m nad nami. Urobili sme si oporný múr 1,5 m na hranici v našom pozemku. Teraz si aj sused chce urobiť oporný múr hneď za našim a vyšší. Myslíme si, že jeho múr stráca opodstatnenie a tiež tým, že ho chce robiť vyšší nám bude tieniť do záhrady. Musí mať nás súhlas a môže stavať hneď za našim? Môžeme žiadať, aby staval ďalej od nášho alebo prípadne nestaval vôbec? Prosím Vás môžete mi odpovedať?

Odpoveď: Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ položená otázka je skôr otázkou, pre zodpovedanie ktorej by bolo určite potrebné vidieť situáciu reálne v teréne, najlepšie odborník z oblasti stavebníctva, či vôbec ďalší oporný múr má význam a opodstatnenie. Len poznamenávame, že podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, atď."

 

2./  Predpokladáme, že Vy sám ste pri výstavbe oplotenia postupovali v súlade s ust. stavebného poriadku.

 Podľa ust. stavebného poriadku platí :

§ 54  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

§ 55

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;"  atď.

Za drobné stavby podľa § 139b/ ods. 7 stav. poriadku sa považuje okrem iných aj oplotenie, oporné múry sa považujú za jednoduché stavby.

 

"§ 57  Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak." 

 

Z ust. zákona jasne vyplýva, že stavebník môže uskutočňovať ohlásené práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.  Pokiaľ ste svoje oplotenie resp. oporný múr realizovali na základe ohlásenia stav. úradu, predpokladáme, že stav. úrad vec bude o veci - existencii opor. múru  na pozemku resp. jeho hraniciach vedieť a vykoná aj obhliadku v teréne pred vydaním prípadného súhlasného súhlasného stanoviska pre suseda. 

 

Odporúčame kontaktovať stavebný úrad.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyriešiť stavbu plotu s problémovým susedom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku