Máte
otázku?

Plot bez súhlasu suseda


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Plot bez súhlasu suseda

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či si môžem postaviť murovaný plot okolo môjho pozemku aj bez súhlasu suseda. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Plot bez súhlasu suseda

Dobrý deň

pri murovanom oplotení je potrebné podľa § 55 ods. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon ohlásenie stavby na príslušný stavebný úrad. Podľa § 139b ods. 7 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon sa za drobnú stavbu považuje aj oplotenie. 

Ustanovenia § 57 ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon špecifikuje, čo je potrebné predložiť pri ohlásení stavby: “Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.” Teda na základe uvedeného súhlas suseda nie je potrebný.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Plot bez súhlasu suseda (Správne právo)

Dobrý deň. Kúpil som pozemok, všetko bolo v poriadku, kataster, zameranie, hranice pozemku atď. Mám aj geometrický plán, potvrdený katastrom a okresným úradom. Bol som na pozemku s projektantom. Keď v tom nabehla suseda. Že ona ma na mojom pozemku 1 m, neskôr 2 m. Zistili sme, na katast. úrade, že v roku 2009 bola hranica pozemku od susedy upravená (opravená) geodetom, schválená katastrom a okresným úradom, podľa aktuálnych záznamov. Suseda bola o novom zameraní informovaná, v roku 2009 sa mala možnosť odvolať, no neurobila tak. Takže vlastne súhlasila. Chcem požiadať o stavebné povolenie, môže ma žalovať alebo si nárokovať o vrátenie pozemku ?

Odpoveď: Plot bez súhlasu suseda

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. stav. poriadku podkladom pre vydanie stav. povolenia je okrem iných aj preukázanie vlastníckeho práva k pozemku. Z otázky vyplýva, že vlastníkom pozemku ste.
2./ Podľa ust. § 59 stavebného poriadku platí (citujeme) : 
"Účastníkmi stavebného konania sú: 
a) stavebník, 
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Z uvedeného vyplýva,že aj Vaša bezprostredná suseda, ak vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe na ňom, bude účastníčkou stavebného konania.
Ak by aj podala v stav. konaní námietky z dôvodu pozemku, stavebný úrad túto otázku v stavebnom konaní riešiť nebude a ani nie je oprávnený túto otázku riešiť.

Ak suseda má námietky voči hranici medzi Vašimi pozemkami bude musieť podať žalobu na súd. Vlastnícke právo sa nepremlčuje.  

Podľa ust. § 100 ods. 2 Obč. zákonníka platí : 

"Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka."

Podľa ust. § 4 Občianskeho zákonníka platí :

"Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

Vo veci bude potrebovať vyhotovenie geom. plánu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Plot bez súhlasu suseda" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku