Máte
otázku?

Plot bez súhlasu suseda


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Banská Bystrica

Otázka: Plot bez súhlasu suseda

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či si môžem postaviť murovaný plot okolo svojho pozemku aj bez súhlasu suseda. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Plot bez súhlasu suseda

Dobrý deň

pri murovanom oplotení je potrebné podľa § 55 ods. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon ohlásenie stavby na príslušný stavebný úrad. Podľa § 139b ods. 7 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon sa za drobnú stavbu považuje aj oplotenie. 

Ustanovenia § 57 ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. stavenbý zákon špecifikuje, čo je potrebné predložiť pri ohlásení stavby: “Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.” Teda na základe uvedeného súhlas suseda nie je potrebný.

Trápi vás "Plot bez súhlasu suseda" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Plot bez súhlasu suseda (Správne právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. Môj svokor vlastní pozemok, vedľa ktorého sa nachádza parcela. Túto parcelu však nevlastní, ale napriek tomu sa o ňu staral 10 rokov - kosením trávy a udržiavaním. Teraz sa objavil jeden zo spoluvlastníkov parcely s tým, že si chce svoje podiely oplotiť a postaviť na ňom skleník o rozmeroch 10m x 30m. Môže to tak urobiť? Mimo to od môjho svokra vyžaduje, aby sa spolupodieľal na oplotení od jeho pozemku. Má môj svokor možnosť namietať proti tomuto rozhodnutiu? S pozdravom, Ján

Odpoveď: Plot bez súhlasu suseda

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň, z otázku usudzujeme, že svokor svoj vlastný pozemok, ktorý susedí s pozemkom, na ktorom má byť postavený skleník nemá oplotený. Ak spoluvlastník pozemku chce na svojom pozemku postaviť slkleník, bude musieť uvedenú stavbu ohlásiť stavbnému radu - príslušnej obci v súlade s ust. zákona o stavebnom poriadku.

Pokiaľ ide o oplotenie, v tomto smere rovnako sused, ktorý je posluvlastníkom pozemku, bude musieť vykonať ohlásenie drobnej stavby príslušnému stav. úradu - obci.

Stavebný poriadok ani vykonávacie predpisy k nemu vydané neustanovuje, kto na ktorej strane svojho pozemku má vystavať oplotenie. Je zaužívané tzv. pravidlo pravej ruky zaužívané ešte z obecného obč. zákonníka z roku 1811 a to, že plot na pravej strane pozemku má postaviť jeho vlastník, pričom sa pozerá na svoj pozemok z tej strany kde je vchod na pozemok a teda na pravej strane pri takomto postavení osoby má postaviť plot.  Na toto ustanoveni sa sused ako spoluvlastník pozemku odvolávať nemôže, lebo ho neobsahuje náš právny poriadok.

Podľa súčasnej právnej úpravy ust. § 127 ods. 2 Obč. zákonníka platí :

"Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."

 

Ďalej vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciev ust. § 12 uvádza :

"Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. "
 
Ods. 3 cit. ust. §  12 uvádza, že "stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok."

Je to len vec dohody medzi spoluvlastníkmi pozemku, či a v akej miere aj váš svokor prispeje na výstavbu oplotenia. Ak by malo k tomu dôjsť, potom treba urobiť zmluvu o dielo a peniaze za spolufinancovanie oplotenia dať len proti podpisu na už vykonané práce súvisiace s oplotením. Ohlásenie drobnej stavby ale nech podá sused vášho svokra.

Odporúčam sa na vec pozerať tak, že oplotením pozemku získa aj váš svokor na jeho ochrane pred vstupom cudzích osôb.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Plot bez súhlasu suseda (Správne právo)

Dobrý deň. Nedávno som zakúpil pozemok, pri ktorom bola v poriadku celá dokumentácia vrátane katastrálneho záznamu, merania a hraníc pozemku a podobne. Mám tiež geometrický plán, potvrdený katastrálnym a okresným úradom. Pri návšteve pozemku s projektantom sa však k nám pripojila suseda, tvrdiaca, že jej patrí časť môjho pozemku, konkrétne 1 meter, neskôr uvádzala 2 metre. Na katastrálnom úrade sme zistili, že v roku 2009 bola hranica pozemku od strany susedky upravená geodetom, čo bolo schválené katastrálnym a okresným úradom - v súlade s aktuálnymi záznamami. Suseda bola o tejto zmene informovaná a mala možnosť sa odvolať v roku 2009, čo neurobila. Preto sa dá vyvodiť, že s takouto zmenou v podstate súhlasila. Chystám sa žiadať o stavebné povolenie. Môže ma v tejto situácii suseda žalovať alebo si uplatňovať nárok na vrátenie časti pozemku?

Odpoveď: Plot bez súhlasu suseda

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. stav. poriadku podkladom pre vydanie stav. povolenia je okrem iných aj preukázanie vlastníckeho práva k pozemku. Z otázky vyplýva, že vlastníkom pozemku ste.
2./ Podľa ust. § 59 stavebného poriadku platí (citujeme) : 
"Účastníkmi stavebného konania sú: 
a) stavebník, 
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Z uvedeného vyplýva,že aj Vaša bezprostredná suseda, ak vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe na ňom, bude účastníčkou stavebného konania.
Ak by aj podala v stav. konaní námietky z dôvodu pozemku, stavebný úrad túto otázku v stavebnom konaní riešiť nebude a ani nie je oprávnený túto otázku riešiť.

Ak suseda má námietky voči hranici medzi Vašimi pozemkami bude musieť podať žalobu na súd. Vlastnícke právo sa nepremlčuje.  

Podľa ust. § 100 ods. 2 Obč. zákonníka platí : 

"Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka."

Podľa ust. § 4 Občianskeho zákonníka platí :

"Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

Vo veci bude potrebovať vyhotovenie geom. plánu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Plot bez súhlasu suseda" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.