POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Čierna stavba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Čierna stavba

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či ide o nelegálnu stavbu. Môj sused mal na dvore letnú kuchyňu s pevným základom, obvodové múry zbúral a namiesto nich postavil poschodový drevodom, niečo ako zrub. Tento drevodom je len meter od môjho domu a odtok vody zo strechy smeruje priamo k môjmu domu, čo spôsobuje podmáčanie múrov. Navrch, vnútorné steny v môjmu dome začínajú vlhnúť a odkrývajú sa poškodenia. Súsedom nemáme súhlasené žiadne prerábanie na drevodom. Rada by som sa informovala, kam sa môžem obrátiť a ako môžem zistiť, či je táto stavba v súlade so zákonom. Sused mi totiž odmieta ukázať stavebné povolenie na túto stavbu a na katastri som neobjavila žiadne nahlásené zmeny v jeho pozemku. Obávam sa tiež z bezpečnostného hľadiska - je možné postaviť drevodom takto blízko môjho domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

Otázka má v podstate 2 roviny právnych problémov.


I./ Občianskoprávna rovina 
Podľa ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, pričom všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, atď." 

Z ust. Obč. zákonníka vyplýva, že sused ako vlastník stavby nesmie svojou stavbou ohroziť Vašu stavbu a pozemok, inak v súlade s ust. Obč. zákonníka zodpovedá za vzniknutú škodu. Teda pokiaľ v otázke uvádzate, že "čiernou stavbou" suseda došlo k poškodeniu Vašej stavby, budete musieť škodu preukázať. Náhrada škody nebude predmetom konania podľa ust. stav. poriadku/viď ďalej/ a odporúčame preto zadovážiť znalecký posudok, zatiaľ aspoň fotodokumentáciu. 

 

II. Stavebný poriadok 
Podľa ust.§ 54 stav. poriadku "stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách." 
Otázkou je o aký druh stavby sa jedná, či stavba vyžadovala stavebné povolenie alebo postačovalo ohlásenie stav. úradu. Avšak z hľadiska následkov ako nepovolenej stavby rozdiel nie je. 
Ak vychádzame z predpokladu, že sused je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená predmetná "čierna" stavba, jedná sa o stavbu postavenú bez stav. povolenia.
V nadväznosti na otázku existujú možnosti : 
1./ Podľa ust.  § 88 stavebného poriadku stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Zákon nedefinuje pojem verejný záujem, z ust. zákona možno dovodiť čo je verejným záujmom, napr. § 81 ods. 1 stav.poriadku /"....  nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení".
 

2./ Na druhej strane vlastník stavby môže požiadať stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby podľa  § 88a/ stav. poriadku :
"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 
Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137)."

Ak by susedova stavba bola dodatočne povolená, stavebný úrad určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby, teda určí, ktoré nedostatky musí odstrániť na svojej "čiernej" stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu Vašej stavby.  Otázka náhrady škody na Vašej stavbe nebude predmetom stav. konania v súvislosti s čiernou stavbou suseda, túto budete musieť riešiť dohodou prípadne cestou súdu. 

Ak by sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukázal rozpor s verejným záujmom  alebo  sused v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
V konaní o dodatočnom povolení stavby budete mať postavenie účastníka konania  podľa § 58 - 66 stav. poriadku : 

"Účastníkmi stavebného konania sú : 
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d)stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e)projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."

 

Otázka vzdialenosti stavieb vo Vašom prípade je dôležitá hlavne z hľadiska požiarnej bezpečnosti.  Podľa ust. vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti. Vyhláška hovorí o minimálnych vzdialenostiach medzi rodinnými domami, nehovorí o min. vzdialenostiach v prípade ostatných stavieb, hovorí však, že stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 

 

Záver 

Na základe  uvedeného odporúčame z Vašej strany v rámci možností zadovážiť fotodokumentáciu  skutočného stavu nepovolenej stavby , vrátane spôsobených poškodení Vašej stavby, podľa možností stav pred výstavbou /fotodokumentácia - napr. rodinný album a pod./  a po ukončení výstavby dreveného domu susedom, ako aj znalecký posudok. 
Súčasne  oznámte predmetnú čiernu stavbu stavebnému úradu a súčasne aj slovenskej stavebnej inšpekcii (§ 123 stav. por. - http://www.ssiri.sk/www-ssi-sk/1-O-NAS/1-Organizacna-struktura).

 

 

©
 

Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na dvore za domom hospodársku budovu a bazén, ktoré boli postavené v roku 1984. Chcel by som sa opýtať, či ide o čiernu stavbu.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 07.04.2024)

Dobrý deň, na otázku, či je hospodárska budova a bazén postavený v roku 1984 čierna stavba, je potrebné posúdiť viacero aspektov podľa slovenského stavebného práva. Všeobecne platí, že za čiernu stavbu sa považuje taká stavba, ktorá bola postavená bez potrebných stavebných povolení, alebo v rozpore so zákonom, respektíve stavebným povolením. Kľúčové je zistiť, či v dobe výstavby bazéna a hospodárskej budovy boli vydané príslušné stavebné povolenia a či bola stavba realizovaná v súlade s danými povoleniami a platnou legislatívou. Taktiež je dôležité zohľadniť, či sa od výstavby nezmenila legislatíva týkajúca sa prípadného legalizovania stavieb postavených v minulosti. Bez konkrétnejšej analýzy dostupných dokumentov a stavu právneho poriadku relevantného pre dané obdobie nie je možné poskytnúť definitívnu odpoveď. Doporučujem konzultovať túto situáciu s odborníkom na stavebné právo, ktorý bude schopný poskytnúť podrobnejšie informácie zohľadňujúce konkrétne okolnosti vášho prípadu. V prípade záujmu o konzultáciu, navštívte prosím našu webovú stránku www.ficek.sk a dohodnite si termín.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedil som nehnuteľnosť, na ktorej sa nachádza čierna stavba. Mohol by som byť za to pokutovaný alebo čeliť inému postihu, aj keď som túto stavbu sám nerealizoval?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 15.03.2024)

Dobrý deň, avám ako dedičovi nemôže byť uložená pokuta za čiernu stavbu /stavba postavená bez stavebného povolenia/, lebo ste stavbu nerealizovali.

Môžete čiernu stavbu  vyporiadať tak, že podate žiadosť o dodatočné stavebné povolenie alebo podate tzv ohlásenie drobnej stavby v zmysle ust. stavebného poriadku, kde v žiadsoti resp. ohlásení uvidiete skutkový stav /dedič/.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som dom, ktorého súčasťou je stavba, ktorá nie je zapísaná na katastri. Túto stavbu postavil bývalý vlastník pred viac ako 20 rokmi. Ako môžem túto stavbu zlegalizovať?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 15.02.2024)

Dobrý deň,
z otázky nevieme či ide o stavbu, na ktorú je potrebné stavebné povolenie alebo len ohlásenie stavebnému úradu v zmysle ustanovení stavebného poriadku.

Z otázky predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve je zmienka o tom, že an pozemku sa nachádza aj stavba, ktorá nebola povolená resp. nebola skolaudovaná a za túto časť ste tiež zaplatili kúpnu cenu.

Ak je to tak, a keďže stavba bola postavená len pred 20 rokmi, teda nie pred 1.10. 1976, v ktorom prípade by platil iný režim legalácie stavby/, vo veci je potrebné podať žiadosť o dadatočné povolenie stavby v zmysle ust. § 88a/ ods. 1 Stavebného poriadku :

"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní."

 

Uvádzame pre vás súčasne, že vám ako vlastníkovi nemôže byť zostrany stav. úradu uložená pokuta, lebo by ste čiernu stavbu nepostavili.


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, môj partner a ja máme možnosť získať od rodiny pozemok, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť vyžadujúca kompletnú rekonštrukciu. Z našich rozhovorov vyplýva, že pôdorys stavby bol zmenený minimálne pred 40-45 rokmi. Nie je mi však známe, či existuje dokumentácia o tejto zmene, na listine vlastníctva je uvádzaný pôvodný tvar. Môže byť stavba klasifikovaná ako čierna stavba? Aké možnosti máme? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak bol zmenený pôdorys stavbu oproti stavu, ako je zapísaný v katastri nehnuteľností, nejedná sa o čiernu stavbu, lebo stavba je zakreslená v katastrálnej mape, ale o nepovolenú stavbu v zmysle ust. stavebného poriadku.

Uvádzate v otázke, že pozemok so stavbou chcete kúpiť od rodiny a preto najlepšie by bolo ak tento stav by vyriešil terajší vlastník nehnuteľnosti s poukázaním na ust. §  88a/ stavebného poriadku, pričom podľa uvedeného ustanovenia sa postupuje aj pri neohlásenej drobnej stavbe alebo jej zmene. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Citujeme ust. § 88a/ ods. 1 stavebného poriadku :

"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní."

Následne po vybavení rozhodnutia od stav. úradu uzatvoríte riadnu kúpnu zmluvu.

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám záujem vedieť, do akého termínu je potrebné legalizovať takzvanú "čiernu stavbu". Môj sused si svojpomocne postavil záhradný domček na betónových piliéroch, ktoré sú zaliate v zemi. Rozmery domčeka sú 6x4 m. Zvody vody sú odvádzané na susedné pozemky, čo vedie k poškodzovaniu nehnuteľností. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 23.07.2023)

Dobrý deň, podľa slovenského práva, väčšina nelegálnych stavieb môže byť legalizovaná. Neplatí to ale vždy. Táto legalizácia zahŕňa viacero procesov a môže trvať niekoľko mesiacov. Určenie nelegálnosti záhradného domčeka môžete dosiahnuť oznámením na stavebný úrad vo vašej obci. Sused má potom určitú dobu na to, aby vyriešil problém s nelegálnou stavbou a tiež problémy, ktoré spôsobuje. Pokiaľ ide o škodu spôsobenú nesprávnym odvodnením vody, môže byť táto vec riešená ako občianskoprávny spor. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: náš sused mal veľkú hospodársku drevenú budovu. Spravil v nej betónové základy a platňu a celú ju obmurval až po strechu. Prakticky si z toho postavil rodinný dom, avšak bez stavebného povolenia. Budova je v katastri zapísaná ako hospodárska budova, hoci v súčasnosti už slúži ako dom. Aké dôsledky mu to môže spôsobiť? Je možné, že mu obec nariadi zbúranie tejto "čiernej" stavby?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 06.02.2023)

Dobrý deň,

 

v zmysle § 54 a § 55 stavebného zákona platí: "Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti." Na základe skutočností, ktoré ste uviedli, že vykonal sused, je možné usúdiť, že vykonal stavebné úpravy, ktorými zasiahol do nosných konštrukcií stavby a ak ju využíva ako rodinný dom, tak aj zmenil spôsob užívania stavby, a preto na vykonanie tejto zmeny potreboval mať právoplatné stavebné povolenie. Ak tak spravil bez príslušného konania konal v rozpore so stavebným zákonom. Vy môžete túto situáciu riešiť tak, že podáte na príslušný stavebný úrad podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu, ktorý ak pri výkone zistí, že ide o "čiernu stavbu", začne postup v zmysle § 88a stavebného zákona: "Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi." Odstránenie stavby je však posledná možnosť, najskôr bude stavebný úrad posudzovať, či uvedená stavba nie je v rozpore s územným plánom a s verejnými záujmami. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, až vtedy môže stavebný úrad nariadiť odstránenie stavby. 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako by som mala postupovať pri obnove dedičského konania? Zostala po ňom nedokončená stavba, ku ktorej sa dediči nehlásia. Táto stavba bola realizovaná na pozemku s viacerými majiteľmi. Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň,
ak stavba, ktorej stavebníkom bol poručiteľ a ohľadom predmetnej stavby nebolo dedičské konanie, treba podať návrh na súd kde bolo pôvodné dedičské konanie a žiadať o tzv. dodatočné prejednanie dedičstva v zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Následne po skončení dedičského konania môžete stavbu legalizovať v súlade s ust. § 34 ods. 7 katastrálneho zákona :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Na stránke MV SR nájdete aj potrebné tlačivá na zápis stavby postavenej pred 1.10.1976.

Ak by išlo o stavbu postavenú po tomto dátume, treba v zmysle ust. § 88a/ a nasl. stav. poriadku požiadať o dodatočné povolenie stavby.

 

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, Nachádzame sa v záhradkárskej oblasti, kde si náš sused postavil rodinný dom na nevysporiadanom pozemku bez stavebného povolenia. Jednoducho si ho postavil. Mohli by ste, prosím, poradiť, ako môžem tento problém riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
riešiť je to možné viacerými spôsobmi. V prvom rade odporúčam podať podnet na stavebný úrad, v obvode ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. Vykonajú tzv. štátny stavebný dohľad a začnú voči nemu priestupkové konanie. Ak nebude stavba dodatočne zlegalizovaná, nariadi ju odstrániť.

Rovnako je možné podať aj trestné oznámenie na mieste príslušnú prokuratúru. V určitých prípadoch sa môže jednať aj o spáchanie trestného činu.

Vlastníci pozemku, nakoľko sa nejedná iba o nelegálnu, ale aj neoprávnenú stavbu, môžu začať aj konanie podľa ustanovenia § 135c Občianskeho zákonníka. V tomto prípade im však najprv odporúčam prekonzultovať vec osobne s advokátvom. 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať. Nechali sme postaviť dom stavebnou firmou, avšak ešte nemáme stavebné povolenie. Keďže ide o nelegálnu stavbu, obec nám vyrúbila pokutu, čo ako investori akceptujeme. Ale je to v poriadku, ak dostane pokutu aj zhotoviteľ (stavebná firma), napriek tomu, že o neexistencii stavebného povolenia nemal vedomosť?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň,
áno, postup stav. úradu je to v súlade s ust. § 106 stav. poriadku :

"Správne delikty
(1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu [§ 102 ods. 2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3)."

 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, Riešime problém s ohlásením čiernej stavby na miestnom stavebnom úrade. Obec nereaguje a stavba pokračuje. Na koho sa môžeme obrátiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,

štátny stavebný dohľad je v zmysle § 98 a nasl. stavebného zákona povinný konať, ak bol podaný podnet a zistiť, či sa vykonávajú stavebné práce bez právoplatného stavebného povolenia a je povinný  taktiež zaslať stavebníkovi výzvu aby urobil nápravu alebo upozorniť iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.  Pri uskutočňovaní stavby môže taktiež stavebný úrad na stavbe práce zastaviť. Ak vám nebolo zo stavebného úradu predložené ako postupovali pri vybavovaní vášho podnetu na štátny stavebný dohľad podajte na stavebný úrad žiadosť v zmysle § 14 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, že žiadate o informácie, akým spôsobom bolo s týmto podnetom naložené. Keď vám stavebný úrad nedá odpoveď, resp. neuvedie akým spôsobom vybavil podnet, podajte na nich podnet prokurátorovi pre nečinnosť orgánu verejnej správy. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.