Máte
otázku?

Čierna stavba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Čierna stavba

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa jedna o čiernu stavbu, sused mal na dvore letnú kuchyňu s pevným základom, obvodové múry zbúral a postavil si na tom poschodový drevodom niečo ako zrub. Je to meter od môjho domu a zvod vody zo strechy a domu si urobil rovno pod moje múry. Celý dom je podmočený a vnútorné steny mi v dome začali vlhnúť a doslova mi odpadáva už zo steny. Súhlas s výstavbou na drevodom od nás nemá. Prosím Vám kde sa môžem obrátiť a zistiť, či je táto stavba v súlade so zákonom nakoľko pán sused mi odmieta ukázať stavebné povolenie na túto stavbu a ako som zistila na katastri niesu na jeho pozemku žiadne nahlásené zmeny. Už len z bezpečnostného hľadiska, že je to drevodom môže takto blízko postaviť pri mojom dome? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

Otázka má v podstate 2 roviny právnych problémov.


I./ Občianskoprávna rovina 
Podľa ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, pričom všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, atď." 

Z ust. Obč. zákonníka vyplýva, že sused ako vlastník stavby nesmie svojou stavbou ohroziť Vašu stavbu a pozemok, inak v súlade s ust. Obč. zákonníka zodpovedá za vzniknutú škodu. Teda pokiaľ v otázke uvádzate, že "čiernou stavbou" suseda došlo k poškodeniu Vašej stavby, budete musieť škodu preukázať. Náhrada škody nebude predmetom konania podľa ust. stav. poriadku/viď ďalej/ a odporúčame preto zadovážiť znalecký posudok, zatiaľ aspoň fotodokumentáciu. 

 

II. Stavebný poriadok 
Podľa ust.§ 54 stav. poriadku "stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách." 
Otázkou je o aký druh stavby sa jedná, či stavba vyžadovala stavebné povolenie alebo postačovalo ohlásenie stav. úradu. Avšak z hľadiska následkov ako nepovolenej stavby rozdiel nie je. 
Ak vychádzame z predpokladu, že sused je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená predmetná "čierna" stavba, jedná sa o stavbu postavenú bez stav. povolenia.
V nadväznosti na otázku existujú možnosti : 
1./ Podľa ust.  § 88 stavebného poriadku stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Zákon nedefinuje pojem verejný záujem, z ust. zákona možno dovodiť čo je verejným záujmom, napr. § 81 ods. 1 stav.poriadku /"....  nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení".
 

2./ Na druhej strane vlastník stavby môže požiadať stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby podľa  § 88a/ stav. poriadku :
"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 
Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137)."

Ak by susedova stavba bola dodatočne povolená, stavebný úrad určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby, teda určí, ktoré nedostatky musí odstrániť na svojej "čiernej" stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu Vašej stavby.  Otázka náhrady škody na Vašej stavbe nebude predmetom stav. konania v súvislosti s čiernou stavbou suseda, túto budete musieť riešiť dohodou prípadne cestou súdu. 

Ak by sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukázal rozpor s verejným záujmom  alebo  sused v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
V konaní o dodatočnom povolení stavby budete mať postavenie účastníka konania  podľa § 58 - 66 stav. poriadku : 

"Účastníkmi stavebného konania sú : 
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d)stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e)projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."

 

Otázka vzdialenosti stavieb vo Vašom prípade je dôležitá hlavne z hľadiska požiarnej bezpečnosti.  Podľa ust. vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti. Vyhláška hovorí o minimálnych vzdialenostiach medzi rodinnými domami, nehovorí o min. vzdialenostiach v prípade ostatných stavieb, hovorí však, že stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 

 

Záver 

Na základe  uvedeného odporúčame z Vašej strany v rámci možností zadovážiť fotodokumentáciu  skutočného stavu nepovolenej stavby , vrátane spôsobených poškodení Vašej stavby, podľa možností stav pred výstavbou /fotodokumentácia - napr. rodinný album a pod./  a po ukončení výstavby dreveného domu susedom, ako aj znalecký posudok. 
Súčasne  oznámte predmetnú čiernu stavbu stavebnému úradu a súčasne aj slovenskej stavebnej inšpekcii (§ 123 stav. por. - http://www.ssiri.sk/www-ssi-sk/1-O-NAS/1-Organizacna-struktura).

 

 

©
 

Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
Sme v záhradkárskej oblasti a sused si tu postavil rodinný dom na nevysporiadanom pozemku bez stavebného povolenia proste len si ho postavil ako môžem riešiť tento problém ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
riešiť je to možné viacerými spôsobmi. V prvom rade odporúčam podať podnet na stavebný úrad, v obvode ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. Vykonajú tzv. štátny stavebný dohľad a začnú voči nemu priestupkové konanie. Ak nebude stavba dodatočne zlegalizovaná, nariadi ju odstrániť.

Rovnako je možné podať aj trestné oznámenie na mieste príslušnú prokuratúru. V určitých prípadoch sa môže jednať aj o spáchanie trestného činu.

Vlastníci pozemku, nakoľko sa nejedná iba o nelegálnu, ale aj neoprávnenú stavbu, môžu začať aj konanie podľa ustanovenia § 135c Občianskeho zákonníka. V tomto prípade im však najprv odporúčam prekonzultovať vec osobne s advokátvom v ich okolí.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, dali sme si postaviť dom firme avšak ešte nemáme stavebné povolenie. Keďže je to stavba na čierno pokutu nám obec vyrúbila čo teda akceptujeme, keďže sme ako investor. Je však v poriadku, keď ma dostať pokutu aj zhotoviteľ (firma)? Napriek tomu, že nemal vedomosť o tom, že stavebné povolenie nemáme?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň,
áno, postup stav. úradu je to v súlade s ust. § 106 stav. poriadku :

"Správne delikty
(1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu [§ 102 ods. 2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) ako stavebník nebytovej budovy nepredloží energetický certifikát kolaudovanej stavby v lehote určenej v kolaudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3)."

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
Riešime ohlásenie čiernej stavby na obecnom stavebnom úrade. Obec nekoná a v stavbe sa pokračuje. Kde ss obrátiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,

štátny stavebný dohľad je v zmysle § 98 a nasl. stavebného zákona povinný konať, ak bol podaný podnet a zistiť, či sa vykonávajú stavebné práce bez právoplatného stavebného povolenia a je povinný  taktiež zaslať stavebníkovi výzvu aby urobil nápravu alebo upozorniť iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.  Pri uskutočňovaní stavby môže taktiež stavebný úrad na stavbe práce zastaviť. Ak vám nebolo zo stavebného úradu predložené ako postupovali pri vybavovaní vášho podnetu na štátny stavebný dohľad podajte na stavebný úrad žiadosť v zmysle § 14 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, že žiadate o informácie, akým spôsobom bolo s týmto podnetom naložené. Keď vám stavebný úrad nedá odpoveď, resp. neuvedie akým spôsobom vybavil podnet, podajte na nich podnet prokurátorovi pre nečinnosť orgánu verejnej správy. 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môže mi stavebný úrad nariadiť odstránenie drobnej stavby ak jej vzdialenosť je menšia ako meter od susedovho oplotenia.
Pri ohlásení drobnej stavby mi nariadil stavebný úrad písomný súhlas od suseda.
Môže to žiadať ak on pri realizácii oplotenia môj súhlas nepotreboval? Čo potrebujem na dodatočne ohlásenie drobnej stavby?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
ak stavba bola vykonaná bez ohlásenia alebo bez povolenia, ide o nelegálnu stavbu. Dodatočné povolenie stavby, ktorá sa mala ohlásiť rieši ustanovenie § 88a ods. 8 stavebného zákona. Postupuje sa prakticky rovnako ako v prípade pôvodného ohlásenia, ktoré ste mali vykonať.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
cca 3 roky dozadu sme pristavili k domu terasu - zastrešenie, pevné spojená s domom, do 25 m2, nezasahujeme do okolitých pozemkov a k susedom, ale zmenil sa samozrejme tým pádom vzhľad domu. Uvedenú drobnú stavbu sme nenahlásili na stavebný úrad. Je možné zo strany očakávať nejaké "problémy", alebo je to už premlčané a nám stačí len zažiadať o dodatočne povolenie a musí nám to povoliť? Samozrejme rátam aj s nejakou pokutou. Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
na úvod si dovoľujem uviesť, že v prípade stavebného práva sa inštitút premlčania neuplatňuje. Na druhej strane, ak uskutočníte drobnú stavbu bez ohlásenia tak sa dopúšťate priestupku a stavebný úrad začne konanie podľa § 105 stavebného zákona a môže uložiť pokutu do výšky 331 €. Súčasne však zákon o priestupkoch v § 20 ustanovuje, že priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky. Tým, že terasu ste postavili cca 3 roky dozadu tak vám stavebný úrad nemôže vyrúbiť pokutu. 

Ak máte záujem "zlegalizovať" stavbu tak vám odporúčam podať na príslušný stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie drobnej stavby. Predpokladom začatia tohto konania podľa § 88a stavebného zákona je zistenie stavebným úradom, že stavba, jej zmena, resp. jej časť, bola postavená alebo sa začala stavať bez stavebného povolenia, alebo v zákonom stanovených prípadoch bez splnenia si ohlasovacej povinnosti, pričom stavebný úrad môže začať toto konanie aj z vlastného podnetu. Spolu so žiadosťou predložte stavebnému úradu aj príslušnú dokumentáciu, ktorou preukážete, že drobná stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom. Výsledkom konania je buď povolenie drobnej stavby, ak stavebný úrad posúdi, že jej uskutočnenie nie je v rozpore s verejnými záujmami alebo ak by stavebný úrad dospel k opačnému stanovisku tak nariadi stavbu odstrániť. Vo vašom prípade však nie je podľa môjho názoru dôvod, aby stavebný úrad nariadil odstránenie stavby, a to vzhľadom na to, že drobná stavba sa nachádza na vašom pozemku a nezasahuje do susedných pozemkov. 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, v záhradkárskej osade som pred šiestimi rokmi po nebohom manželovi zdedila záhradku, na ktorej sa nachádza záhradkárska chatka o rozlohe 16 m2, bez elektriny, vody, plynu a iných inžinierskych sieti. Ako by som ju mohla zaregistrovať - zapísať do katastra a tým ju zlegalizovať? Chatka stojí na už mnou odkúpenom pozemku.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedeného problému je dodatočne povolenie stavby, ktorú problematiku rieši ust. § 88a/  stav. poriadku :

"Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní."

Keďže ide o drobnú stavbu, treba dodatočne vykonať ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 57 stav. poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia."

Uvádzame, že v zmysle ust. § 46 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností sa nie všetky stavby zapisujú na KN, ale len stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Následne k zápisu stavby do katastra na základe Vašej žiadosti budete potrebovať kladné stanovisko obce o dodatočnom povolení drobnej stavby v zmysle stav. poriadku a geom. plán.

 

 

 

 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím o poradenie v nasledovnej záležitosti.
Pred 20 rokmi som zdedil rodičovský dom, ktorý som zrekonštruoval a v rámci týchto prac som si na vlastnom pozemku postavil aj prístrešok, ktorý využívam na rodinné posedenia. Časom som ho aj pristaval a zväčšil. V tom čase som nepožiadal OcU o stavebné povolenie. Asi pred 10 rokmi som celú nehnuteľnosť darovacou zmluvou previedol na deti s tým, že mám právo doživotného užívania. Nehnuteľnosť aj užívam na rekreačné účely. Dostal som sa do konfliktu so starostom obce aj s OZ obce, lebo som si dovolil vyjadriť nesúhlas s niektorými ich rozhodnutiami. Mám obavy z „pomsty“. Moja otázka znie :
- môže mi OcU vyrubiť pokutu za „čiernu stavbu“ ak už nie som vlastníkom nehnuteľnosti?
( mám snahu to zlegalizovať, ale musím počkať do zmeny starostu)
- je možné, aby stav. úrad vyrúbil pokutu len jednému občanovi ak takéto „čierne stavby“ má takmer každý na svojom dvore?
- budú musieť prípadnú pokutu zaplatiť vlastníci nehnuteľnosti- teda moje deti? 
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď
S pozdravom Jozef

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že vlastníkom nehnuteľnosti, ako ani stavby postavenej bez ohlásenia stav. úrad nie ste už cca 10 rokov. Predpokladáme, že v darovacej zmluve je nehnuteľnosť špecifikovaná podľa údajov katastra, ako aj je v nej uvedené, že predmetom darovania je aj predmetná neohlásená stavby - prístrešok.

Ak je to tak, potom už Vy teraz nemôžete splniť dodatočne ohlasovaciu povinnosť voči stav. úradu, musí tak urobiť nový vlastník nehnuteľnosti. Pokuta terajšiemu vlastníkovi byť uložená nemôže byť, lebo on prístrešok nepostavil. Vám ako pôvodnému vlastníkovi tiež nemôže byť uložená pokuta a to z dôvodu, že uplynula premlčacia doba na uloženie pokuty.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem.
Potreboval by som poradiť. V auguste 2018 som uzavrel zmluvu o dodaní chatky na kľúč aj so stavebným povolením. Dodávateľ začal stavať, chatku dokončil napriek tomu, že nemám stavebné povolenie. Musel opravovať záväzné nedostatky, prestal komunikovať, nereaguje na telefonáty, @. Ma dorobiť drobné nedostatky atď. Stavba je vyplatená, len to stavebné chyba. Ako mám postupovať. Mám si ho začať vybavovať a jeho dať na súd za omeškanie? Poplatok za deň 0. 05
Ak by ste mi poradili, potešilo by ma to.
Pekný deň.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 04.10.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade postup závisí jednak od toho, k čomu sa predmetná spoločnosť zaviazala. T.j. či bolo predmetom jeho záväzku aj vybavenie stavebného povolenia.

Na druhej strane si zároveň musíte uvedomiť aj to, že máte nelegálnu stavbu, o ktorej odstránení môže stavebný úrad kedykoľvek začať konať. Je preto vo Vašom záujme, aby ste čo najskôr začali vybavovať dodatočné stavebné povolenie a zároveň začali postupovať voči stavebníkovi. Nechať vybavenie stavebného povolenia na neho, keď už teraz s Vami nekomunikuje, nepovažujeme z Vašej strany za vhodné z dôvodu, že Vám môže spôsobiť ešte väčšie škody a problémy.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
rodičia majú postavený rodinný dom. K tomuto domu neskôr pristavali veľký prístrešok a terasu. Tieto však neboli v projektovej dokumentácii rodinného domu, a i nebolo vydané stavebné povolenie (vzhľadom na veľkosť asi bolo potrebné povolenie) ani ohlásenie stavby. an
Potrebujú dať tieto veci do poriadku, preto sa chcem informovať ako treba postupovať, aby sme prístrešok aj s terasou zlegalizovali. A tiež, či im hrozia pokuty a v akej výške?
Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,

je potrebné, aby vaši rodičia požiadali príslušný stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a stavebného zákona. V konaní o dodatočnom povolení stavby budú musieť preukázať, že uvedené stavby nie sú v rozpore s verejným záujmom. Súčasťou žiadosti by mala byť projektová dokumentácia, rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné prílohy, ktoré si môže vyžiadať stavebný úrad. Na konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až § 66 stavebného zákona, stavebný úrad bude teda postupovať v ich zmysle. Uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia je konaním v rozpore so zákonom a  ide o priestupok, pri ktorom v zmysle § 105 stavebného zákona môže byť uložená pokuta do výšky 331,94 €. 

 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Susedov dom je z 1/3 na mojom pozemku a k nemu sú urobené prístavby bez stavebného a kolaudačného, ktoré sú vo výmere 72m2 tiež na mojom pozemku. Chceli sme to usporiadať, ale sused zomrel. Jeho dcéra zdedila dom a dala zamerať aj "čierne" prístavby a bol vyhotovený GP. OU katastra na základe tohoto GP legalizoval stavby na LV a rozčlenil moje pozemky, z dvoch parciel urobil tri, a zaniesol do katastrálnej mapy. Všetko sa udialo bez môjho vedomia. Otázka: môže OU katastra urobiť v súlade s pravom takýto úkon ?
Dcéra nebohého suseda sa nechce vysporiadať. Otázka : aké mám možnosti na riešenie ?
Ďakujem. E.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že išlo o staršie stavby postavené pred r. 1976, prípadne krátko po tomto roku, poručiteľ ich nemal vyporiadané z hľadiska ustanovení zákona o stavebnom poriadku. Ide o ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností :


"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Kataster nemohol rozhodnúť o tom, že súčasťou stavby je aj pozemok, na ktorom je stavba postavená. Pozemky, ak k ním máte doklady a podklay, sú naďalej vo Vašom vlastníctve.

Za účelom vyporiadania pozemkov odporúčame kontaktovať advokáta, aby Vám vo veci pomohol.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako môžem oficiálne nahlásiť čiernu stavbu na stavebný úrad. Sused si postavil garáž na obecnom pozemku a všetkým navôkol sa smeje, že on môže všetko a čokoľvek a ktokoľvek spraví v okolí, tak hneď ho ústne alebo písomne upozorní, že ak bude pokračovať v svojom konaní postúpi na úrady v tresnom konaní - zastrašovanie. Navyše znečisťuje svojou žumpou spodné vody, nakoľko si postavil tiež na obecnom pozemku žumpu ale bez dna - voda nám preteká do garáže a o studni už ani nehovorím. Okrem toho, keď voda nestihne vsiaknuť, tak ju vypúšťa do miestneho potoka. Obec stým nič nerobí - nakoľko rodinný príslušník, chceme to postúpiť na úrady vyššie, viete nám prosím poradiť ako? Prípadne dať tlačivo? Ďakujem Krásne. Zúfalá spoluobčianka.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade postačuje, ak dáte písomne podnet na miestny stavebný úrad, že máte podozrenie zo stavby bez stavebného povolenia. Stavebný úrad ako príslušný štátny orgán má povinnosť toto Vaše podanie preveriť a rovnako preveriť skutočnosti uvedené v tomto oznámení.

Ak by bol stavebný úrad nečinný, môžete nečinnosť nahlásiť okresnému úradu a tiež prokuratúre.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Sused ma postavený dom, kde ma okná do nášho dvora, a okolo celého pozemku ma oporný múr, ktorý bráni vo výhľade a teraz nám postavil zarovno s oknom z obývacej izby altánok, ktorý nám bráni vo výhľade, tak, že vidíme len strechu. Navyše sused nemá stavebné povolenie, neviem, či mu tú stavbu z nejakého dôvodu nechceli povoliť alebo to nebol vhodný pozemok na stavbu ?

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
ak je situácia taká, ako uvádzate v otázke, v súlade s ust. § 88 stav. poriadku je potrebné podať podnet na stav. úrad (obec) na odstránenie stavby - altánku a uviesť dôvody, prípadne aj oplotenia.

Keďže ide o drobnú stavbu, táto v súlade s ust. § 57 a nasl. podlieha ohlasovacej povinnosti a s vykonávaním prác sa môže začať až po obdržaní kladného stanoviska stav. úradu, že voči ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky.


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním les, ktorého som aj užívateľ a už roky tam stojí čierna stavba-chata (na murovanej doske), nemá stavebné povolenie a je v katastri obce, ktorá nemá chatársku oblasť. Rozhodol som sa ju odstrániť na vlastne náklady, keďže ten kto ju využíva tam aj neoprávnene píli stromy a drevo používa na kúrenie. Na chatu som umiestnil oznámenie, že bude mnou ako majiteľom lesného pozemku odstránená do 3 mesiacov. Na to sa ozvala osoba čo tú chatu využíva, ale nemá žiadne dokumenty, že ju vlastí, keďže je to čierna stavba, nemá stavebné povolenie, nikde nie je vedená nikdy odo mňa alebo mojej rodiny nemal povolenie tú chatu postaviť (les je majetkom mojej rodiny asi 100 rokov). Tá osoba sa vyhráža, že na mňa podá tresné oznámenie, keď ju zbúram odôvodnením, že to je jeho chata (nemá na to žiadne dokumenty a ani mať nemôže). Môžem mať ako majiteľ lesa nejaké problémy, keď ju odstránim? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,
neodporúčame Vám zbúrať jeho chatu bez akéhokoľvek súdneho alebo úradného rozhodnutia.

V tejto veci môžete postupovať dvoma spôsobmi.

1/ podať na miestne príslušný stavebný úrad podnet na vykonanie štátneho stavebného dozoru. Ak zistia, že ide o nelegálnu stavbu (bez stavebného povolenia) môžu začať vo veci konanie o odstránenie stavby.

2/ môžete na súd podať žalobu podľa ustanovenia § 135e Občianskeho zákonníka z dôvodu existencie neoprávnenej stavby (stavby postavenej na Vašom pozemku bez Vášho súhlasu) na Vašom pozemku. Výsledkom tohto konania môže byť aj to, že súd prikáže stavbu do Vášho výlučného vlastníctva za primeranú náhradu, ak s tým budete súhlasiť. Vo väčšine prípadov rozhodne o odstránení stavby na náklady vlastníka stavby.

Ak by ste však jeho stavbu odstránili bez akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, mohli by ste sa dopustiť spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci a mohol by dotyčný vlastník od Vás požadovať aj náhradu škody.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ako zástupca futbalového klubu, ohľadom dodatočnej legalizácie čiernej stavby.
Je postavená drevená budova šatne ale nemá stavebné povolenie. Bola postavená tak pred 17 rokmi, ale, keďže bola v blízkosti vysokého napätia a v ochrannom pásme cistorina tak ju postavili tak ako postavili bez ničoho. Ma základovú dosku o rozmer 137m2. Voda tam je napojená len zo studne.
Vysoké napätie už tam v blízkosti nie je je presunuté a viem, že aj zákon o ochrannom pásme od cintorínov je už na uväznení obce.
Aký by bol postup, prípadne sankcie a všetky potrebné veci, ktoré by boli potrebné, aby sa to dalo na správnu mieru?
Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné požiadať prísl. stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby v súlade s ust. § 88a/ a nasl. stavebného poriadku, v ktorom konaní budete musieť preukázať, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom. Na uvedené konanie platia primerane ust. §§ 58 až 66 stav. poriadku, teda budete musieť predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu vrátane toho, že ste vlastníkom pozemku, prípadne máte k tomuto pozemku iné právo podľa zákona (napr. zmluva o nájme, zmluva o zriadení vecného bremena).

Pokiaľ ide o uloženie pokuty za v podstate čiernu stavbu, táto Vám byť uložená nemôže a to z dôvodu, že stavba stojí už 17 rokov a teda uplynuli všetky lehoty objektívne, ako aj subjektívne.


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, dala som podnet na stavebný úrad ohľadom čiernej stavby, vedia o nej a zjavne sa im nechce riešiť. Povedali mi, že budú vyžadovať zameranie geodetom na moje náklady. Príde to mi to ako obštrukcia. Majú na to zo zákona nárok ? Veď ja nemôžem vstupovať na cudzí pozemok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 29.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste stavebnému úradu oznámili, že zrejme na susednom pozemku, ktorý susedí s Vašim, že na tomto sa nachádza stavba postavená bez stavebného povolenia. Ďalej uvádzate, že stav. úrad Vám ústne oznámil, že máte predložiť geom. plán.

Podľa ust. § 88a/ stav. poriadku platí :
"(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby."


Zo žiadneho ustanovenia stavebného poriadku nevyplýva oprávnenie stav. úradu nariadiť oznamovateľovi porušenia ust. stav. poriadku, aby predložil geom. plán resp. zameranie stavby bez stav.  povolenia geodetom. 
V prípade nečinnosti stav. úradu odporúčame kontaktovať krajský stavebný úrad prípadne Slovenskú stavebnú inšpekciu.


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať ohľadom možnosti dodatočnej legalizácie stavby, ktorú mám na dvore. Ide o budovu, ktorá slúži na sklad krmiva zvierat a rovnako aj výbeh pre zvieratá. Budova stojí už vyše 20 rokov a potrebujem ju nejakým spôsobom zlegalizovať. Aké sú v tomto prípade možnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 88a stavebného poriadku platí :
"Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
(7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.
(8) Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).
(9) S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."


Z uvedeného vyplýva, že je potrebné podať žiadosť o stav. povolenie resp. ohlásenie stav. úradu v zmysle ust. § 55 stavebného poriadku, priložiť doklady o realizovanej stavby /projekt, jednoduchý náčrt, preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, ako aj to, že ste vlastníkom pozemku (citujeme) :

"(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; " Atď.

 

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mal by som otázku ohľadom čiernej stavby. Kúpil som pozemok s domom, na ktorom je aj hospodárska budova cca 80 rokov stará, chcem to zbúrať, môžem to spraviť bez povolenia ? Stavba nie je evidovaná, neexistuje k nej žiadny doklad, rekonštrukcia je už zbytočná a ohrozuje bezpečnosť vzhľadom na vek a stav v akom sa nachádza. Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 88 stav. poriadku platí :

"(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),

d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.

(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [§ 55 ods. 2 písm. b)] a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak na hosp. budovu, ktorú chcete zbúrať, nebolo potrebné stav. povolenie, je treba stav. úrade teraz nahlásiť, že budete odstraňovať drobnú stavbu a lehotu, v ktorej tak učiníte.  

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mame problém so susedou. Máme pomerne úzky pozemok, na ktorom stal dom. Chceli sme nový postaviť na starých základoch, ale suseda s tým nesúhlasí a chce, aby sme dom posunuli ďalej od plota. Keď sme ale s architektom riešili ako dispozičné vyriešiť nový dom, zistili sme, že nám zavadzia prístavba garáže s letnou kuchyňou našich susedov, ktorá je iba asi 30 cm od hranice s našim pozemkom. A teda by sme pri posunutí domu hlbšie do pozemku prišli do kolízie s touto stavbou. Túto stavbu nemá zapísanú v katastri nehnuteľnosti, napriek tomu, že jej plocha je určite viac ako 30 m 2. Môžme ju požiadať o odstránenie čiernej stavby ? Vieme vôbec zistiť, či to je legálna stavba? Pretože pri jej požiadavkách a dispozičných obmedzeniach pozemku tam nevieme nič zmysluplné postaviť. Mame vôbec nejaké právo ako sa brániť ?   Ďakujem vopred za odpoveď. Jana

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Vzhľadom na vzdialenosť stavby od hranice pozemku /30 cm/ sme názoru, že stavba vôbec nebola ohlásená stavebnému úradu v súlade s ust. § 57 stavebného poriadku.
Podľa ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí :
"Odstupy stavieb 
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 

(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3. 
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. 
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. 
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

Ak by došlo k ohláseniu drobnej stavby stav, sme názoru, že stav. úrad by takéto ohlásenie neschválil.
Na základe uvedeného odporúčame písomne podať podnet na stavebný úrad na odstránenie čiernej stavby s tým, okrem Vami uvedených dôvodov, že predmetnou výstavbou bol ako porušený stavebný poriadok, a dodatočné povolenie stavby  by bolo v rozpore s verejnými záujmami a nemožnosťou postaviť stavbu na Vašom pozemku s poukázaním na rozostupy stavieb (viď vyššie).


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel som sa spýtať, kúpil som pozemok, na ktorom stojí dom200m2 spojený z garážou169m2, ktorý nemal stavebné povolenie, bol postavený roku 2008. Chcem túto stavbu z legalizovať ako dlho sa vybavuje taká legalizácia. A koľko môžem očakávať pokutu. Ďakujem za odpoveď Marek.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že stavba bola postavená v roku 2008 a Vy ste pozemok s čiernou stavbou kúpili  zrejme v roku 2018 - 2019. 

Pokiaľ je to tak, sme názoru že uplynula premlčacia lehota na uloženie pokuty za čiernu stavbu.

Otázkou je ako máte predmet prevodu kvalifikovaný v samotnej kúpnopredajnej zmluve a či ste aspoň kúpili pôvodné projekty stavby. 

V súlade s uts. § 88a/ stavebného poriadku musíte požiadať o dodatočné povolenie stavby so všetkými náležitosťami pre stavebné  povolenie s predložením dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi.

 

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mal som otázku ohľadom stavby, ktorá bola postavená na čierno na kúpnej zmluve mám iba zapísaný pozemok. Stavba tam nie je evidovaná. Chcem v blízkej budúcnosti požiadať o zlegalizovanie a požiadať miestneho projektanta na vytvorenie projektu domu, písali ste mi, že keď dom bol postavený roku 2008 a ja som ho kúpil 2018 nedostanem pokutu lebo uplynula premlčacia doba, aká je ta doma premlčacia v rokoch? A podľa Vás je možné zlegalizovanie? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 

ako sme Vám už uviedli vychádzajúc z položenej otázky uvádzame : 

Stavebný poriadok pri ukladaní sankcií hovorí o stavebníkovi, Vy za tohto stavu nie ste stavebníkom, aj keď je stavba postavená, ale nemá stavebné povolenie. Predpokladáme, že v zmluve je zmienka o tom v akom stave sa pozemok kupuje a čo sa na ňom nachádza. O projekte prípadne inej ďalšej dokumentácii stavby ste sa v otázke nezmieňovali, či aspoň boli predmetom kúpnej zmluvy. 

Je nanajvýš zvláštne, že stavebný úrad nekonal  cca 10 rokov, ale to nie ej predmetom otázky. Všeob. premlčania doba je 3 roky /§ 107 stav. poriadku.

Prinajhoršom, ak by to v zmluve nebolo uvedené, že na pozemku je nejaká stavba, sú aj susedia a google mapa.

Legalizácia stavby bude závisieť od Vašich pokladov k stav. povoleniu a jeho zdôvodnenie, že povolenie stavby nie je v rozpore so verejným záujmom.

 


Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som garáž, ktorá bola postavená na čierno možno v roku 1970 chcel som to opraviť, ale náš starosta mi to zamietol s tým, že ak sa pustím do rekonštrukcie tak mi to dá zbúrať, pretože časť garáže je na obecnom a nechce mi ani dať papier, že zaplatím daň čiže teraz nemám ani doklad, že platím daň z nehnuteľnosti ani využívať to nemôžem čo môžem spraviť ja ako občan, keď so starostom som sa nezhodol ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 05.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :
1./ Nepíšete v otázke kedy ste kupovali dotknutú garáž postavenú v roku 1970. Pokiaľ garáž nemá stavebné povolenie, nie je ani zapísaná na liste vlastníctva predchádzajúceho vlastníka,, potom ste v podstate kúpili kopec tehál a iného stavebného materiálu. Tu by ste si mohli uplatiť nároky z kúpnej zmluvy, minimálne zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.  Uvádzame, že v 70 - 80-tych rokoch sa pozemky prideľovali do osobného užívania a v zmysle ust. § 872 Občianskeho zákonníka sa toto užívanie od 1992 zmenilo na vlastníctvo /citujeme/: 

"§ 872 : 
(1) Právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, mení sa dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby. Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku tým nie je dotknuté."

 

To uvádzame len všeobecne, nakoľko nepoznáme históriu Vášho pozemku pod garážou. Tieto informácie by Vám mal poskytnúť predchádzajúci vlastník - predávajúci.

2./ Dodatočné povolenie stavby garáže

Keďže sa jedná o stavbu bez stavebného povolenia, riešením je v zmysle ust. § 88a/ stavebného poriadku požiadať o dodatočné povolenie stavby /citujeme/ : 

" (1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby."

Iniciatíva teda musí vzísť z Vašej strany a to podať žiadosť o dodatočné povolenie stavby vrátane jednoduchého projektu. Ak je časť stavby na obecnom pozemku, súčasne požiadať o jeho odkúpenie od obce, prípadne dohodnúť aspoň zmluvu o nájme. 
Pokiaľ sa jedná o daň z nehnuteľností za prechádzajúce obdobie, toto je v kompetencii obce ako správcu miestnych daní.


 


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či si môžem postaviť múrik od sušená z hačok to kamene kvádre, aby nám nepršalo na sliepky a na vrch dať plech to je taký prístrešok ináč bývame na kraji tak čelí pozemok krajný je murovaný len od suseda nám treba na 2 metre spraviť múrik, ináč necháte 40 centimetrov od plôtika záhrady ich alebo čo nám treba k tomu ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V zmysle ust. § 57 stavebného poriadku musíte prísl. stav. úradu, obci, ohlásiť drobnú stavbu. Podľa stavebného poriadku platí :

" Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres;"

K ohláseniu stav. úradu pripojíte jednoduchý slovný popis stavby múrika - oplotenia a situačný nákres, kde bude postavený na Vašom pozemku. Túto drobnú stavbu, múrik - oplotenie, môžete realizovať až na základe na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Na obecnom úrade budú mať určite potrebné tlačivá na ohlásenie drobnej stavby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čierna stavba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku