Čierna stavba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 4. 2018

Otázka: Čierna stavba

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa jedna o čiernu stavbu, sused mal na dvore letnú kuchyňu s pevným základom, obvodové múry zbúral a postavil si na tom poschodový drevodom niečo ako zrub. Je to meter od môjho domu a zvod vody zo strechy a domu si urobil rovno pod moje múry. Celý dom je podmočený a vnútorné steny mi v dome začali vlhnúť a doslova mi odpadáva už zo steny. Súhlas s výstavbou na drevodom od nás nemá. Prosím Vám kde sa môžem obrátiť a zistiť, či je táto stavba v súlade so zákonom nakoľko pán sused mi odmieta ukázať stavebné povolenie na túto stavbu a ako som zistila na katastri niesu na jeho pozemku žiadne nahlásené zmeny. Už len z bezpečnostného hľadiska, že je to drevodom môže takto blízko postaviť pri mojom dome? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čierna stavba

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

Otázka má v podstate 2 roviny právnych problémov.


I./ Občianskoprávna rovina 
Podľa ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, pričom všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, atď." 

Z ust. Obč. zákonníka vyplýva, že sused ako vlastník stavby nesmie svojou stavbou ohroziť Vašu stavbu a pozemok, inak v súlade s ust. Obč. zákonníka zodpovedá za vzniknutú škodu. Teda pokiaľ v otázke uvádzate, že "čiernou stavbou" suseda došlo k poškodeniu Vašej stavby, budete musieť škodu preukázať. Náhrada škody nebude predmetom konania podľa ust. stav. poriadku/viď ďalej/ a odporúčame preto zadovážiť znalecký posudok, zatiaľ aspoň fotodokumentáciu. 

 

II. Stavebný poriadok 
Podľa ust.§ 54 stav. poriadku "stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách." 
Otázkou je o aký druh stavby sa jedná, či stavba vyžadovala stavebné povolenie alebo postačovalo ohlásenie stav. úradu. Avšak z hľadiska následkov ako nepovolenej stavby rozdiel nie je. 
Ak vychádzame z predpokladu, že sused je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená predmetná "čierna" stavba, jedná sa o stavbu postavenú bez stav. povolenia.
V nadväznosti na otázku existujú možnosti : 
1./ Podľa ust.  § 88 stavebného poriadku stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Zákon nedefinuje pojem verejný záujem, z ust. zákona možno dovodiť čo je verejným záujmom, napr. § 81 ods. 1 stav.poriadku /"....  nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení".
 

2./ Na druhej strane vlastník stavby môže požiadať stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby podľa  § 88a/ stav. poriadku :
"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 
Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137)."

Ak by susedova stavba bola dodatočne povolená, stavebný úrad určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby, teda určí, ktoré nedostatky musí odstrániť na svojej "čiernej" stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu Vašej stavby.  Otázka náhrady škody na Vašej stavbe nebude predmetom stav. konania v súvislosti s čiernou stavbou suseda, túto budete musieť riešiť dohodou prípadne cestou súdu. 

Ak by sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukázal rozpor s verejným záujmom  alebo  sused v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
V konaní o dodatočnom povolení stavby budete mať postavenie účastníka konania  podľa § 58 - 66 stav. poriadku : 

"Účastníkmi stavebného konania sú : 
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d)stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e)projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."

 

Otázka vzdialenosti stavieb vo Vašom prípade je dôležitá hlavne z hľadiska požiarnej bezpečnosti.  Podľa ust. vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti. Vyhláška hovorí o minimálnych vzdialenostiach medzi rodinnými domami, nehovorí o min. vzdialenostiach v prípade ostatných stavieb, hovorí však, že stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 

 

Záver 

Na základe  uvedeného odporúčame z Vašej strany v rámci možností zadovážiť fotodokumentáciu  skutočného stavu nepovolenej stavby , vrátane spôsobených poškodení Vašej stavby, podľa možností stav pred výstavbou /fotodokumentácia - napr. rodinný album a pod./  a po ukončení výstavby dreveného domu susedom, ako aj znalecký posudok. 
Súčasne  oznámte predmetnú čiernu stavbu stavebnému úradu a súčasne aj slovenskej stavebnej inšpekcii (§ 123 stav. por. - http://www.ssiri.sk/www-ssi-sk/1-O-NAS/1-Organizacna-struktura).

 

 

©
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať ohľadom možnosti dodatočnej legalizácie stavby, ktorú mám na dvore. Ide o budovu, ktorá slúži na sklad krmiva zvierat a rovnako aj výbeh pre zvieratá. Budova stojí už vyše 20 rokov a potrebujem ju nejakým spôsobom zlegalizovať. Aké sú v tomto prípade možnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 88a stavebného poriadku platí :
"Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
(7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.
(8) Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).
(9) S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."


Z uvedeného vyplýva, že je potrebné podať žiadosť o stav. povolenie resp. ohlásenie stav. úradu v zmysle ust. § 55 stavebného poriadku, priložiť doklady o realizovanej stavby /projekt, jednoduchý náčrt, preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, ako aj to, že ste vlastníkom pozemku (citujeme) :

"(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; " Atď.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mal by som otázku ohľadom čiernej stavby. Kúpil som pozemok s domom, na ktorom je aj hospodárska budova cca 80 rokov stará, chcem to zbúrať, môžem to spraviť bez povolenia ? Stavba nie je evidovaná, neexistuje k nej žiadny doklad, rekonštrukcia je už zbytočná a ohrozuje bezpečnosť vzhľadom na vek a stav v akom sa nachádza. Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 88 stav. poriadku platí :

"(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),

d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.

(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania výstavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [§ 55 ods. 2 písm. b)] a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak na hosp. budovu, ktorú chcete zbúrať, nebolo potrebné stav. povolenie, je treba stav. úrade teraz nahlásiť, že budete odstraňovať drobnú stavbu a lehotu, v ktorej tak učiníte.  

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mame problém so susedou. Máme pomerne úzky pozemok, na ktorom stal dom. Chceli sme nový postaviť na starých základoch, ale suseda s tým nesúhlasí a chce, aby sme dom posunuli ďalej od plota. Keď sme ale s architektom riešili ako dispozičné vyriešiť nový dom, zistili sme, že nám zavadzia prístavba garáže s letnou kuchyňou našich susedov, ktorá je iba asi 30 cm od hranice s našim pozemkom. A teda by sme pri posunutí domu hlbšie do pozemku prišli do kolízie s touto stavbou. Túto stavbu nemá zapísanú v katastri nehnuteľnosti, napriek tomu, že jej plocha je určite viac ako 30 m 2. Môžme ju požiadať o odstránenie čiernej stavby ? Vieme vôbec zistiť, či to je legálna stavba? Pretože pri jej požiadavkách a dispozičných obmedzeniach pozemku tam nevieme nič zmysluplné postaviť. Mame vôbec nejaké právo ako sa brániť ?   Ďakujem vopred za odpoveď. Jana

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Vzhľadom na vzdialenosť stavby od hranice pozemku /30 cm/ sme názoru, že stavba vôbec nebola ohlásená stavebnému úradu v súlade s ust. § 57 stavebného poriadku.
Podľa ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie platí :
"Odstupy stavieb 
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 

(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3. 
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. 
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. 
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

Ak by došlo k ohláseniu drobnej stavby stav, sme názoru, že stav. úrad by takéto ohlásenie neschválil.
Na základe uvedeného odporúčame písomne podať podnet na stavebný úrad na odstránenie čiernej stavby s tým, okrem Vami uvedených dôvodov, že predmetnou výstavbou bol ako porušený stavebný poriadok, a dodatočné povolenie stavby  by bolo v rozpore s verejnými záujmami a nemožnosťou postaviť stavbu na Vašom pozemku s poukázaním na rozostupy stavieb (viď vyššie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, mal som otázku ohľadom stavby, ktorá bola postavená na čierno na kúpnej zmluve mám iba zapísaný pozemok. Stavba tam nie je evidovaná. Chcem v blízkej budúcnosti požiadať o zlegalizovanie a požiadať miestneho projektanta na vytvorenie projektu domu, písali ste mi, že keď dom bol postavený roku 2008 a ja som ho kúpil 2018 nedostanem pokutu lebo uplynula premlčacia doba, aká je ta doma premlčacia v rokoch? A podľa Vás je možné zlegalizovanie? Ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, 

ako sme Vám už uviedli vychádzajúc z položenej otázky uvádzame : 

Stavebný poriadok pri ukladaní sankcií hovorí o stavebníkovi, Vy za tohto stavu nie ste stavebníkom, aj keď je stavba postavená, ale nemá stavebné povolenie. Predpokladáme, že v zmluve je zmienka o tom v akom stave sa pozemok kupuje a čo sa na ňom nachádza. O projekte prípadne inej ďalšej dokumentácii stavby ste sa v otázke nezmieňovali, či aspoň boli predmetom kúpnej zmluvy. 

Je nanajvýš zvláštne, že stavebný úrad nekonal  cca 10 rokov, ale to nie ej predmetom otázky. Všeob. premlčania doba je 3 roky /§ 107 stav. poriadku.

Prinajhoršom, ak by to v zmluve nebolo uvedené, že na pozemku je nejaká stavba, sú aj susedia a google mapa.

Legalizácia stavby bude závisieť od Vašich pokladov k stav. povoleniu a jeho zdôvodnenie, že povolenie stavby nie je v rozpore so verejným záujmom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel som sa spýtať, kúpil som pozemok, na ktorom stojí dom200m2 spojený z garážou169m2, ktorý nemal stavebné povolenie, bol postavený roku 2008. Chcem túto stavbu z legalizovať ako dlho sa vybavuje taká legalizácia. A koľko môžem očakávať pokutu. Ďakujem za odpoveď Marek.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že stavba bola postavená v roku 2008 a Vy ste pozemok s čiernou stavbou kúpili  zrejme v roku 2018 - 2019. 

Pokiaľ je to tak, sme názoru že uplynula premlčacia lehota na uloženie pokuty za čiernu stavbu.

Otázkou je ako máte predmet prevodu kvalifikovaný v samotnej kúpnopredajnej zmluve a či ste aspoň kúpili pôvodné projekty stavby. 

V súlade s uts. § 88a/ stavebného poriadku musíte požiadať o dodatočné povolenie stavby so všetkými náležitosťami pre stavebné  povolenie s predložením dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som garáž, ktorá bola postavená na čierno možno v roku 1970 chcel som to opraviť, ale náš starosta mi to zamietol s tým, že ak sa pustím do rekonštrukcie tak mi to dá zbúrať, pretože časť garáže je na obecnom a nechce mi ani dať papier, že zaplatím daň čiže teraz nemám ani doklad, že platím daň z nehnuteľnosti ani využívať to nemôžem čo môžem spraviť ja ako občan, keď so starostom som sa nezhodol ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :
1./ Nepíšete v otázke kedy ste kupovali dotknutú garáž postavenú v roku 1970. Pokiaľ garáž nemá stavebné povolenie, nie je ani zapísaná na liste vlastníctva predchádzajúceho vlastníka,, potom ste v podstate kúpili kopec tehál a iného stavebného materiálu. Tu by ste si mohli uplatiť nároky z kúpnej zmluvy, minimálne zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.  Uvádzame, že v 70 - 80-tych rokoch sa pozemky prideľovali do osobného užívania a v zmysle ust. § 872 Občianskeho zákonníka sa toto užívanie od 1992 zmenilo na vlastníctvo /citujeme/: 

"§ 872 : 
(1) Právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, mení sa dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby. Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku tým nie je dotknuté."

 

To uvádzame len všeobecne, nakoľko nepoznáme históriu Vášho pozemku pod garážou. Tieto informácie by Vám mal poskytnúť predchádzajúci vlastník - predávajúci.

2./ Dodatočné povolenie stavby garáže

Keďže sa jedná o stavbu bez stavebného povolenia, riešením je v zmysle ust. § 88a/ stavebného poriadku požiadať o dodatočné povolenie stavby /citujeme/ : 

" (1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby."

Iniciatíva teda musí vzísť z Vašej strany a to podať žiadosť o dodatočné povolenie stavby vrátane jednoduchého projektu. Ak je časť stavby na obecnom pozemku, súčasne požiadať o jeho odkúpenie od obce, prípadne dohodnúť aspoň zmluvu o nájme. 
Pokiaľ sa jedná o daň z nehnuteľností za prechádzajúce obdobie, toto je v kompetencii obce ako správcu miestnych daní.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čierna stavba (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či si môžem postaviť múrik od sušená z hačok to kamene kvádre, aby nám nepršalo na sliepky a na vrch dať plech to je taký prístrešok ináč bývame na kraji tak čelí pozemok krajný je murovaný len od suseda nám treba na 2 metre spraviť múrik, ináč necháte 40 centimetrov od plôtika záhrady ich alebo čo nám treba k tomu ďakujem.

Odpoveď: Čierna stavba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V zmysle ust. § 57 stavebného poriadku musíte prísl. stav. úradu, obci, ohlásiť drobnú stavbu. Podľa stavebného poriadku platí :

" Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres;"

K ohláseniu stav. úradu pripojíte jednoduchý slovný popis stavby múrika - oplotenia a situačný nákres, kde bude postavený na Vašom pozemku. Túto drobnú stavbu, múrik - oplotenie, môžete realizovať až na základe na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Na obecnom úrade budú mať určite potrebné tlačivá na ohlásenie drobnej stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk