Máte
otázku?

Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí. Boli by sme radi, keby sa to dalo vyriešiť mimosúdne, ale sused s nami odmieta komunikovať. Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Za vašu odpoveď Vám ďakujem

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

Dobrý deň, úspešnosť vyriešenia takýchto situácii mimosúdnou cestou závisí najmä na ochote suseda. Ak uvádzate, že sa ani po dohovore starostu (možno sa osobne poznajú a preto chýba rešpekt) nič nezmenilo je možné mu zaslať výzvu na vykonanie potrebných opatrení. V zmysle ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka sa musí každý vlastník veci zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného (zápach, muchy, hlodavce...). V obdobných výzvach bývajú susedia upozornení na ich konania, ktoré porušuje zákon, je im daná na vedomie právna úprava týkajúca sa susedských sporov a tiež sú upozornení na zvýšené náklady spojené s uplatnením práva súdnou cestou. Ak ani po tejto výzve nedôjde k žiadnym pozitívnym zmenám zostáva Vám len súdne konanie. V súdnom konaní sa môžete na základe ustanovenia § 127 OZ domáhať zdržania sa konania, ktorým Vás nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo na základe ustanovenia § 417 ods. 2 OZ ak by išlo o vážne ohrozenie máte právo domáhať sa uloženia povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody (napr. ak by hneď pri Vašom plote choval včely v úľoch a Vy by ste boli alergický na ne).

Trápi vás "Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu (Občianske právo)

Dobrý deň. Poprosila by som radu v oblasti susedského spolunažívania.
Žijeme na dedine, sused vedľa chová hovädzí dobytok (asi 6 ks) a hydinu. Do okolia sa šíri nepríjemný zápach a hlodavce. Hydina prechádza aj na náš pozemok. Sused zároveň poškodzuje aj nás majetok (plot, okrasné kry pri plote), neviem to však dokázať. Rovnaký problém s ním má aj sused z druhej strany.
Aké kompetencie ma obec pri riešení tohto problému? Vie pomôcť ? Kam by sme sa mali obrátiť. Situácia je už neúnosná.
Ďakujem.

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

(odpoveď odoslaná: 02.05.2020)

Dobrý deň,
riešenie veci má viacero právnych rovín :

1./ Obec, v ktorej žijete, pravdepodobne vydala všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach držania zvierat a ich choce na území obce, ktoré  stanovuje v prípade niektorých zvierat aj ich počet, ako aj vzdialenosť samotného chovu od rodinných domov, súhlas  vlastníkov susedných nehnuteľností s chovom hosp. zvierat, povinnosť zabezpečovať ničenie hlodavcov, a pod.
Suseda ste zrejme už požiadali o zjednanie nápravy ohľadom chovu, ako aj ničenia Vášho majetku, avšak bezvýsledne.
Odporúčame preto oboznámiť sa s uvedeným VZN obce a chov zvierat susedom nahlásiť na obec písomne, rovnako aj sused, ktorého zápach a ostatné nepriaznivé následky chovu obmedzujú v užívaní jeho nehnuteľnosti.

2./ Vzhľadom na množstvo zvierat na susednom pozemku a zrejme aj na nezabezepečenie potrebného výbehu prípadne aj podmienok chovu zvierat, konanie suseda a skutkový stav z Vášho pohľadu oznámiť prísl. regionálnej veterinárnej a potravinovej správe /link : https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php/.

Ak k náprave napriek podniknutým krokom nedôjde /zápach, poškodzovanie oplotenia/  vo veci sa budete musieť obrátiť na súd v súlade s ust. § 127 Obč. zákoníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť."


Podotázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu (Občianske právo)

Dobrý deň,
v záhradkárskej osade chová sused sliepky (15 m od nášho altánku a 20m od našej chaty). Tento chov nás nadmieru obťažuje zápachom, čím nedovoľuje plne využívať altánok, ani priľahlú rekreačnú záhradu. Moja otázka znie- je možné v záhradkárskej osade (je definovaná aj podľa územného plánu konkrétnej obce) chovať sliepky (hydinu)? Na základe čoho je určený zákaz/povolenie chovať sliepky v záhradkárskej osade?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň, uvádzame pre Vás nasledovnú  odpoveď :
Záhradkárska osada nie je v zmysle pojmového vymedzenia určená na chov domácich zvierat. V tomto smere odporúčame oboznámiť sa so štatútom záhradkárskej osady resp. príslušných všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré v zmysle zákona o obecnom zriadení môže upravovať aj chov hospodárskych zvierat na území obce a aj záhradkárskej osady.


Ak žiadne z uvedených dokumentov neexistuje, odkazujeme Vás na ust. § 123 a nasl. Obč. zákonníka (citujeme) :
"§ 123 : Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
§ 124 :  Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ak je chov domácich zvierat na území záhradkárskej osady povolený, je treba požiadať suseda o premiestnenia ohrady pre chov sliepok, keďže sa môžete aj cestou súdu domáhať, aby Vás sused neobťažoval pachmi z chovu domácich zvierat.
Ak chov zvierat v záhradkárskej osade nie je povolený, je treba kontaktovať obec a upovedomiť o porušení uvedeného zákazu.
 


Podotázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prečítal som si všetky tri prípady na kt. ste tu už reagovali, mame trochu opačný problém a potreboval by som právnu radu.
V apríli 2018 sme sa nasťahovali do domu s pozemkom 13x100 m, nie je to ideálna lokalita a pozemok ale veľa toho v ponuke nebolo. Už, keď sme chodili na obhliadky domov sme sa informovali, že mojim zámerom je chovať hydinu čo realitky vždy zarazilo ale pýtal som sa na to, aby s tým nebol neskôr problém. A preto sme vyslovene hľadali starší dom v dedinskej časti. Suseda vedľa chová zajace na mäso a tiež ma k ním hnojisko, druhý sused mal asi 4 kačice ale inak prázdny pozemok nestará sa. My sme na našom začali chovať husí, kačice a sliepky s kohútom. Na zimu sme ponechali zopár jedincov na rozmnoženie a sa aj na jar rozmnožili. Zvierat mame viac ale ako dorastajú, keďže sú rôzneho veku tak ich redukujem me redukovať lebo je nám jasne, že nemôžeme tu mať veľké množstvo dospelých zvierat. Čo sa však stalo bolo, že sa došiel od vedľa sused sťažovať na hluk a smrad. Nás teraz zaujíma aké mame my možnosti sa brániť, a teda čo nám hrozí ak by začal sa sťažovať a chcel by to riešiť. Pre info. Naše zvieratá si voľne behajú po svojom výbehu na konci našej záhrady od susedovej záhrady je to asi 15-20 m. Sme v dedinskej časti, ktorá tu bola už dosť dlho okolo sa chovajú tiež zvieratá, vrátane kohútov a ráno okrem našeho počuť aj cudzích. Chovné husí (matky) sa ozývajú, keď nás vidia alebo ich niečo vyruší. Mnohokrát mame počas noci otvorene okno a od nás je ticho, naše zvieratá sú potichu zato naokolo počuť psov kt. stekajú aj dlhšie a tiež hocikedy vo dne v noci. Preto sa pýtam, kto alebo čo určuje koľko je vhodné chovať kusov zvierat a aké? Na základe čoho môže niekto alebo nejaký orgán určiť čo môžeme chovať a za akých podmienok a ako sa my potom môžeme voči tomuto brániť. Ďakujem.

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

(odpoveď odoslaná: 23.08.2019)

Dobrý deň, základom v uvedenej veci je ust. § 127 Občianskeho zákonníka, ktoré ustanovuje, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Zákon o veterinárnej starostlivosti v ust. § 53 stanovuje, že obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci.

Odporúčame preto oboznámiť sa s týmto všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré by malo byť zverejnené aj na internetovej stránke obce.

 


Trápi vás "Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, že nás sused chová sliepky 4m od vchodu do nášho domu lieta nám tu perie a smrdia vykaly. 3metre mame od plotu altánok kde cez leto stále sedavame a obedujem. Sliepky hrabu pri plote a vyhrabávajú nám tu hlinu na dvor kohút stále kikiríka. Zo susedom sa nedá dohodnúť lebo už v minulosti nám prepichol bazén podal sme aj trestne oznámenie ale k ničomu to neviedlo. Mame zle vzťahy lebo nás obral o susednú chalupu kde žila moja prababka, o ktorú sa nestaral vôbec a po smrti prišiel s tým, že chalupa aj pozemok je jeho, a aj keď si to zobral stále nie je pokoj. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

(odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň,

v tejto súvislosti by ste mohli uplatniť práva vyplývajúce z § 127 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ak by išlo o obťažovanie nad mieru, ktorá je v danej lokalite obvyklá, mohli by ste žiadať, aby upustil od tohto konania a zabezpečil, aby Vás jeho zvieratá neobťažovali pachom a zvukmi. Zdôrazňujem však, že by muselo isť skutočne o mieru, ktorá prekračuje tolerované správanie v danej lokalite. 


Podotázka: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu (Občianske právo)

Dobrý deň. Dokopala som sa konečne na miesto, kde môžem očakávať pomoc v mojom prípade. Ide o nasledovnú vec. Mám na Slovensku chatku v jednej obci, 16 rokov. Tento rok si sused začal chovať kurence a to vo väčšom množstve, na mäso a predaj. Postaví tri kuríny na ca. 60 kusov sliepok. Tieto postavil hneď vedľa mojej chatky, tesne na plot ca, 20 cm od chatky, po dĺžke asi 12 metrov. Kuríny majú len strechu a bočné steny. Začali sa veľmi rozširovať myši, nakoľko hygienicky sa nestarajú o tie sliepky, ide odtiaľ strašný smrad, nelikvidujú exkrementy. Už som poslala e-mail na obecný úrad starostke správu o tom, ale doteraz som nedostala odpoveď. Neviem ako mám ďalej pokračovať, nedá sa s nimi nič dohodnúť.

Odpoveď: Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu

(odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka sa vlastník musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného. Nesmie teda nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

V tomto prípade sa teda jedná o susedský spor, ktorý rieši obec. Postup obce v tomto konaní upravuje Správny poriadok. Podanie odporúčame spraviť písomne alebo ústne do zápisnice a dodržať všetky jeho náležitosti. Správny poriadok hovorí, že z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

V tomto konaní bude na Vás aby ste preukázali, že pach a ostatné veci spojené s chovom sliepok sú nad mieru primeranú pomerom. Obec bude teda skúmať aké sú pomery v danom prípade a mieste a posúdi, či sa jedná o zásah do Vašich práv nad mieru primeranú týmto pomerom.

Ak neuspejete v konaní na obci, prichádza v úvahu žaloba na súd.

Stavebný zákon vyžaduje ohlásenie drobných stavieb. Stavebný zákon klasifikuje drobné stavby ako: "Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,"

Do tejto klasifikácie stavebného zákona spadajú aj spomínané kuríny Vášho suseda, ak sú pevne spojené so zemou. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. hovorí, že "Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.". 

V prípade súdneho konania bude súd skúmať či sa jedná o zásah do Vašich práv nad mieru primeranú pomerom. Ak súd rozhodne, že sa jedná o zásah do Vašich práv nad mieru primeranú pomerom, môže zakázať susedovi chovať sliepky na tomto mieste.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Chov hospodárskych zvierat v blízkosti nášho domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku