Susedské spory- 3. časť

Zdroj: http://www.radiotnn.com

V prípade, ak sa niekto domnieva, že jeho sused nad mieru primeranú miestnym pomerom zasahuje do jeho práv, môže využiť zákonné prostriedky na vyriešenie tejto situácie. Ako prvá by mala nasledovať výzva. Pokojným a zmierlivým riešením je možné často dosiahnuť vyriešenie množstva konfliktov. Ak však dohoda nie je možná, sused má právo riešiť tento problém troma základnými spôsobmi.

 

Svojpomoc

Prvým z nich je svojpomoc. Svojpomoc však nie je bezbrehá a je potrebné vždy rešpektovať práva inej osoby a dobré mravy. Svojpomoc ako taká má svoj význam napr. pri prevísaní konárov nad pozemok poškodeného suseda. Ten môže šetrným spôsobom tieto konáre odstrániť. Alebo ak sa napr. nad susedov pozemok nakláňa plot a hrozí, že spadne, pričom dotyčný sused nie je ochotný tento problém vyriešiť.

 

Vtedy môže ohrozený sused rovnako svojpomocne vykonať opatrenia, aby zabránil poškodeniu svojho majetku. Takéto konanie súvisí aj so všeobecnou prevenčnou povinnosťou každého predchádzať vzniku škody, podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

Svojpomoc však nemožno použiť napr. v prípade ak sused obťažuje iné osoby hlasnou hudbou. Je nemysliteľné, aby poškodený sused napr. vtrhol do bytu suseda a vypol mu rádio. Samozrejme ide o absurdný príklad, avšak demonštruje to, kedy už nejde o svojpomoc ale o porušenie zákona.

 

Zásah obce

V prípadoch, kedy svojpomoc neprichádza do úvahy ostáva poškodenému susedovi možnosť obrátiť sa na obec, ktorá môže podľa § 5 ods. 2 Občianskeho zákonníka predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Poškodený sused nemusí dodržať tu uvedený postup, nemusí najskôr využiť svojpomoc, či pomoc obce, ale môže priamo podať žalobu na súd.

 

Podanie žaloby na súd

Ak zásah obce nemá žiadne účinky, potom je jedinou možnosťou podanie žaloby na súd. Ide o tzv. žalobu z imisií, resp. susedskú žalobu. V žalobe je potrebné uviesť a preukázať najmä to, akým spôsobom dochádza k zásahom do pokojného výkonu práva. Žalobný návrh musí smerovať k tom, aby sa dotyčný sused zdržal konkrétneho konania. Nemožno požadovať, aby niečo konal.

 

Odhliadnuc od vyššie uvedeného v prípade vážnejších zásahov do pokojného výkonu práv, ako sú urážky, porušovanie nočného kľudu, či nebodaj napádanie, je už vhodnejšie pri bezprostrednom zásahu do práv suseda privolať políciu. Tá poväčšine porušovateľa práva napomenie (pokarhanie).

 

Ak však bude polícia privolaná k tomu istému porušovateľovi pre obdobné konanie, väčšinou už uloží dotyčnému pokutu, resp. postúpi vec príslušnému orgánu na prejednanie, v prípade priestupkov okresnému úradu. Ak by pri zásahu polície vyšlo najavo, že mohol byť spáchaný trestný čin, potom sa už vec bude riešiť prostriedkami trestného práva v trestnom konaní.

 

V nasledujúcej časti priblížime najčastejšie susedské spory ich možný spôsob riešenia.Podobné články z rovnakej oblasti práva: