Máte
otázku?

Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Ako je to so super rýchlym konaním v prípade trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky?

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Z hľadiska procesného postupu k prejednaniu trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky môže dôjsť v rámci tzv. super rýchleho konania, ktoré je upravené v ustanovení § 204 a v nadväzujúcom ustanovení § 348 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“).

        

    Podľa § 204 TP:

(1) Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, alebo bezprostredne po ňom a prokurátor ju neprepustí na slobodu, odovzdá ju najneskôr do 48 hodín od zadržania súdu, ktorému tiež podá obžalobu spolu so spisom. Ak prokurátor zistí dôvody väzby, súčasne navrhne, aby bol obvinený vzatý do väzby.

            (pozn. autora: toto ustanovenie má zabezpečiť zrýchlené vybavenie trestnej veci za kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:

1/ prokurátorovi musí byť spolu so spisom odovzdaná osoba, ktorá bola bol ako podozrivá zadržaná pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu,

2/ horná hranica trestnej sadzby za tento trestný čin nemôže prekročiť päť rokov,

3/ podozrivá osoba nesmie byť prepustená na slobodu,

4/ súdu musí byť podozrivá osoba odovzdaná v lehote 48 hodín od zadržania,

5/ prokurátor musí v tej istej lehote podať obžalobu spolu so spisom; v prípade že prokurátor zistí niektorý z tzv. väzobných dôvodov podľa § 71 ods. 1 TP, navrhne súdu, aby bol obvinený vzatý do väzby.)

 

(2) Ak prokurátor prepustí písomným a odôvodneným príkazom obvineného uvedeného v odseku 1 na slobodu, môže vrátiť spis policajtovi s pokynom na doplnenie skráteného vyšetrovania. Ak doplnenie skráteného vyšetrovania nie je potrebné, prokurátor podá obžalobu, pokiaľ nerozhodne inak.

(pozn. autora: uvedený odsek v podstate upravuje procesný postup v prípade, že prokurátor nebude postupovať podľa ods. 1.)

V praxi teda môže dôjsť k tomu, že osoba, ktorá pred jazdou na motorovom vozidle požila alkohol alebo inú návykovú látku a bola príslušníkmi PZ zadržaná bude tak povediac postavená pred súd v priebehu dvoch dní. Spôsob, akým o ňom následne súd (resp. sudca pre prípravné konanie) rozhodne je upravený v ustanovení § 348 TP podľa ktorého:

(1) Ak sa koná po odovzdaní osoby súdu podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného, najmä na okolnosti zadržania a skutočnosti odôvodňujúce návrh na vzatie do väzby, ak je podaný, a

a) prednostne, najneskôr v lehote podľa § 87 ods. 2, určí termín vykonania hlavného pojednávania spravidla do pätnástich pracovných dní od podania obžaloby, ak vec nevybaví trestným rozkazom alebo neurobí niektoré z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g); termín bezodkladne oznámi prokurátorovi a obžalovanému, ktorému zároveň doručí obžalobu, a ak je prítomný obhajca, oznámi termín hlavného pojednávania a doručí obžalobu aj obhajcovi, 

b) so súhlasom obžalovaného vykoná hlavné pojednávanie bezodkladne po jeho výsluchu, ak ho okolnosti prípadu umožňujú vykonať v lehote podľa § 87 ods. 2 od podania obžaloby, 

c) rozhodne o návrhu na vzatie do väzby, ak prokurátor podal taký návrh, a to v lehotách podľa § 87 od podania tohto návrhu a spôsobom podľa § 72, a

d) umožní obžalovanému, ktorý bol vzatý do väzby a nemá obhajcu, aby si v primeranej lehote obhajcu zvolil; ak tak neurobí, obhajcu mu ustanoví sudca pre prípravné konanie.

(2) Sudca pre prípravné konanie má v konaní podľa odseku 1 rovnaké postavenie ako samosudca.

(3) Sudca pre prípravné konanie neverejné zasadnutie nevykonáva; ak rozhoduje o väzbe, postupuje podľa § 72 ods. 2.

 

Sudca pre prípravné konanie teda prednostne a urýchlene rozhodne niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1/ vec vybaví trestným rozkazom (viď. § 353 a nasl. TP)

2/ urobí niektoré z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g)

3/ ak vec nevybaví trestným rozkazom alebo niektorým z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g) určí termín hlavného pojednávania „spravidla“ (tzn., že táto lehota nie je pre sudcu pre prípravné konanie záväzná) do 15 pracovných dní od podania obžaloby

4/ v prípade, že obžalovaný súhlasí, vykoná sa bezodkladne po jeho výsluchu hlavné pojednávanie

 

            V prípade, že prokurátor nepodal spolu s obžalobou aj návrh na vzatie obvineného do väzby,  sudca pre prípravné konanie najneskôr do 48 hodín od prevzatia obvineného a doručenia obžaloby prepustí zadržanú osobu na slobodu písomným príkazom s uvedením dôvodu prepustenia.

 

            V prípade, že prokurátor podal spolu s obžalobou aj návrh na vzatie obvineného do väzby sudca pre prípravné konanie opäť postupuje urýchlene a prednostne a rozhodne aj o tomto návrhu.

 

            Uvedené ustanovenie tiež rešpektuje právo na obhajobu, viď. ustanovenie § 348 ods. 1 pís. d).

 

Niektoré súvisiace ustanovenia:

 

- Rozhodnutie o zadržanej osobe § 87 ods. 2:

 

(2) Sudca pre prípravné konanie je povinný do 48 hodín a pri obzvlášť závažných zločinoch do 72 hodín od prevzatia zadržanej osoby podľa odseku 1 a doručenia návrhu prokurátora na vzatie do väzby túto osobu vypočuť a rozhodnúť o jej vzatí do väzby alebo ju prepustiť na slobodu, ak rozhodne uznesením o nevzatí do väzby podľa § 72 ods. 3, inak ju príkazom, ktorý musí byť písomný a primerane odôvodnený, prepustí na slobodu. Ak sudca pre prípravné konanie prevzal obvineného pri postupe podľa § 204 ods. 1 a prokurátor nepodal súčasne s obžalobou návrh na vzatie obvineného do väzby, sudca pre prípravné konanie po prednostnom a urýchlenom vykonaní úkonov podľa § 348 ods. 1 písm. a) alebo b), najneskôr do 48 hodín od prevzatia obvineného a doručenia obžaloby prepustí zadržanú osobu na slobodu písomným príkazom s uvedením dôvodu prepustenia; ak bol prokurátorom súčasne s obžalobou podaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby, postupuje sudca pre prípravné konanie urýchlene a prednostne podľa § 348 ods. 1 písm. a) až d).

- § 353 TP:

(1) Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi.

(2) Trestným rozkazom možno uložiť

a) trest odňatia slobody do troch rokov, 

b) trest zákazu činnosti

c) peňažný trest, 

d) trest prepadnutia veci, 

e) trest povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí, 

f) trest domáceho väzenia

g) trest vyhostenia, 

h) trest zákazu pobytu, 

i) ochranné opatrenie; trestným rozkazom však nemožno uložiť ochranné opatrenie zhabania majetku a ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky vyššej ako 331 930 eur; samosudca postupuje podľa § 289 ods. 1, a ak ukladá ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky, postupuje podľa § 289 ods. 5.

(3) Náhradný trest odňatia slobody za peňažný trest nesmie ani s uloženým trestom odňatia slobody presahovať tri roky.

(4) Ak samosudca potrebuje na rozhodnutie o ochrannom opatrení vykonať ešte ďalšie dokazovanie, vyhradí rozhodnutie o ochrannom opatrení verejnému zasadnutiu. Verejnému zasadnutiu nemôže vyhradiť rozhodnutie o zhabaní peňažnej čiastky a zhabaní majetku.

(5) Trestný rozkaz nie je možné vydať

a) v konaní proti osobe, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, 

b) v konaní proti mladistvému, ak v čase jeho vydania mladistvý nedovŕšil osemnásty rok svojho veku.

(6) Trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú doručením trestného rozkazu obvinenému.

- Preskúmanie obžaloby § 241 ods. 1:

Obžalobu podanú na súde pre prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem rokov preskúma samosudca a podľa jej obsahu a obsahu spisu

a) postúpi vec príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný, 

b) postúpi vec inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1, 

c) trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1, 

d) trestné stíhanie preruší, ak sú tu okolnosti uvedené v § 228 ods. 2 alebo 3 alebo § 283 ods.5, 

e) môže zastaviť trestné stíhanie, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 a 3, 

f) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu, 

g) trestné stíhanie podmienečne zastaví podľa § 216 ods. 1, 

h) môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného podľa § 218 ods. 1, 

i) rozhodne o účasti záujmového združenia občanov v konaní pred súdom, 

j) vydá trestný rozkaz, 

k) postúpi vec senátu, 

 

l) nariadi hlavné pojednávanie, určí jeho termín a rozsah dokazovania.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň,
Môj syn mal včera nehodu s autom. Našťastie nikomu neublížil len zišiel mimo cesty. Nafúkal cez jedno promile teraz čaká na v cpz na súd. V akom čase môže uskutočniť ten súd. Ďakujem.

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
ten súd môže skončiť do štyroch dní, ak to bude riešené cez tzv. superrýchle konanie. Ak nie, bude to trvať mesiace.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, čo hrozí otcovi, ktorého zastavili policajti a mal vyše 2 promile (nespôsobil škodu ani žiadnu nehodu, bolo to námatkovo). Čaká ho zatiaľ super rýchle konanie. Vodičský mu už bol kvôli jazde pod vplyvom odobratý v minulosti pred mnohými rokmi asi 2x. Teraz vodičský mal pri sebe a nemal podmienku. Je možné, že nám odoberú auto, keď je na jeho meno? Je možné aj nariadenie protialkoholického liečenia? Ďakujem.

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
áno, obidve možnosti sú možné. V prípade Vášho otca je táto možnosť celkom reálna, ak už v minulosti mal s podobnými skutkami problém. Súd si z toho totiž môže vyvodiť, že jednak doteraz uložené opatrenia nepostačovali na nápravu Vášho otca a jednak jeho problém s alkoholom pretrváva. V poslednej dobe nie je ničím výnimočným, že dochádza aj k uloženiu trestu prepadnutia veci (auta). Rovnako ochranné liečenie je efektívnym spôsobom nápravy takýchto páchateľov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať moja dcéra bola zadržaná z utorka na stredu viedla motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Kedy môže byť super rýchle konanie, keď ešte nemá stanovený termín súdu a aký trest ju čaká? Nemá ešte žiaden záznam a ani pokutu a ani nehavarovala.

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, podmienky tzv. superrýchleho konania upravuje ustanovenie § 204 Trestného poriadku, ktorý predpokladá (aby bolo možné takýmto spôsobom postupovať), že obvinený má byť odovzdaný prokuratúrou (políciou) súdu najneskôr do 48 hodín od zadržania spolu s podanou obžalobou. Následne súd stanoví termín hlavného pojednávania alebo bude postupovať iným procesným postupom. Treba dbať o to, aby bol celý postup zákonný. To, aký trest ju čaká je nemožné bez detailnej znalosti spáchaného skutku, poznania priťažujúcich a poľahčujúcich okolností... odhadnúť. To, že doteraz viedla riadny život a nikdy nemala žiadny záznam vo výpise vodiča je pozitívne z jej pohľadu a môže to prispieť k tomu, aby jej bol uložený nižší trest, prípadne aby bol trest uložený podmienečne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň. Po superrýchlom konaní bude trest zapísaný do registra trestov? Bude mi odobraný zbrojný pas?

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2018)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Všetky spáchané trestné činy sa zapisujú do registra trestov podľa ust. zákona o registri trestov. V odpise z registra trestov sú zapísané až do konca života.

2./ Otázka odňatia zbrane : Podľa § 28 ods. 1  zákona o zbraniach a strelive je držiteľ zbrojného preukazu je povinný oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti. 

Podľa § 19 cit. zákona za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený  okrem iných aj  úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, kde patrí aj t.č.  ust. § 289 Trestného zákona - ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

3./ Na základe uvedeného odporúčame, aby ste odsúdenie oznámili policajnému orgánu a ten rozhodne.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý večer, mám otázku, keď som bol odsúdený a dali mi pokutu. Pýtal som sa sudcu ako mám ju zaplatiť a on mi povedal, že mi príde šek domov. A ešte mi neprišiel. Chcem ju zaplatiť čím skôr. Neviete mi poradiť kedy posielajú šeky alebo mám ísť na súd vyplatiť ?

 

 

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 429 Trestného poriadku platí, že len čo sa stal vykonateľným rozsudok, podľa ktorého je odsúdený povinný zaplatiť peňažný trest, vyzve predseda senátu odsúdeného, aby ho zaplatil do pätnástich dní, a upozorní ho, že inak bude nariadený výkon náhradného trestu odňatia slobody.

2./ Podľa ust. § 79b/ Spravovacie poriadku peňažný trest sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu uvedie číslo účtu súdu a ďalšie platobné informácie, najmä názov banky, kód banky, špecifický symbol a variabilný symbol. Ak peňažný trest nie je riadne zaplatený a nebol uložený náhradný trest odňatia slobody, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti správe súdu na vymáhanie podľa osobitného predpisu.

ZÁVER : Ak máte vo veci eminentný záujem na urýchlenom uhradení peňažného trestu, odporúčame urgovať prípadne súd, aby Vám boli zaslané údaje potrebné pre realizáciu platby. Kontaktné údaje na súd nájdete na stráne Ministerstva spravodlivosti SR  -https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať či možno vrámci superrýchleho konania uzavrieť. Dohodu o vine a trestne podľa § 232 TP? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2015)

Dobrý deň, je to možné, ale je málo pravdepodobné, že to prokurátor urobí. Pretože by musel pripraviť dohodu, pozvať Vás na prerokovanie dohody...atď. Zatiaľ som sa nestretol s prokurátorom, ktorý by pri superrýchlom konaní chcel dohodu o vine a treste. Prokurátor obyčajne odmietne uzavrieť dohodu a potom rozhodne súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

DObrý deň, chcem sa informovať ohľadom situácie môjho brata, mal nehodu na štvorkolke bez špz, v krvi mu našli nad 2 promile, šiel s kamarátom, boli v nemocnici na pozorovaní, pri nehode bola záchranka aj polícia ...... doteraz trestý čin nespáchal a nemá žiadny zápis, viete mi povedať čo mu hrozí, alebo ako postupovať ....... Ďakujem.

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, je pravdepodobné, že vec bude riešená v superrýchlom konaní. Určite mu hrozí trest zákazu činnosti. Pokiaľ ide o samotný trest môže dostať peňažný trest alebo podmienečný trest odňatia slobody (tzv.podmienku). Výška bude závisieť od okolností prípadu (tiež od škody) a od toho, čo povie na polícii pri svojom výsluchu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobry den chcela by som sa opytat moj svagor je zadrzany a zajtra ma super rychle konanie. uz druhy krat ho chytili policajti bol opity za volantom a nema vodicak. prvy krat ho odsudili na dva mesiace s odkladom na jeden rok a teraz ked to zopakoval, co mu hrozi a ako mame postupovat, pomoze nam pravnik a este nikdy nebol trestany

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň. veľmi dôležíté vo vašom prípade je to, kedy spáchal ten druhý skutok. Ak ho spáchal v čase podmienky, tak mu súd podmienku premení a pôjde do výkonu trestu odňatia slobody. V tomto prípade Vám odporúčam mať advokáta. 

Ak sa dopustil toho istého skutku druhý krát, sudca nebude už taký zhovievavý. Nielenže mu predĺži trest zákazu činnosti, aj samotý trest bude prísnejší. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (Trestné právo)

Dobry vecer prajem, mam otazku aky trest udeluje sudca, ked som havaroval pod vplyvom, nafukal som 1mg  alkoholu v dychu, skoda na majetku bola opravena a nasleduje pre mna superrychle konanie. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, ak ste tesne tesne nad 1 promile, škoda bola opravená, tak konanie môže skončiť aj peňažným trestom. Veľmi dôležité je, či ste už v minulosti boli súdne trestaný a ak áno, za akú činnosť. Ak ste neboli súdne trestaný, najhorší trest, ktorý Vám hrozí je nepodmienečný trest odňatia slobody. Súd zároveň ukladá trest zákazu činnosti, ktorý môže byť najmenej 1 rok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Super rýchle konanie a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku