Máte
otázku?

Opakované vedenie vozidla pod vplyvom návykovej látky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Opakované vedenie vozidla pod vplyvom návykovej látky

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. Či ma význam podávať odpor k rozsudku. Včera som bol odsúdený v superrýchlom konaní, za jazdu pod vplyvom alkoholu. Pri čom som nafúkal takmer 2 promile. Viedol som malý motocykel. Rozsudok je 4mesiace s podmienečným odkladom na 1rok, a zákaz vedenia mot. Vozidiel na dobu 6rokov. Za rovnakú vec som už bol odsúdený pred cca 3 rokmi. Preto sudca dal takýto vysoký trest. Samozrejme som sa priznal, skutok oľutoval, spolupracoval pri všetkom, a tak ďalej. Pre mňa je 6 rokov bez VP absolútne likvidačný rozsudok, keďže pracujem v zahraničí, a jazdím vlastným autom. Bojím sa však, že pri odvolaní by som mohol dostať ešte vyšší trest, prípadne priamo basu na tvrdo. Myslíte si, že by bolo rozumne podávať odpor v takomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Opakované vedenie vozidla pod vplyvom návykovej látky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, na ktorú si dovoľujem odpovedať nasledovne.

Uvádzate, že ste boli odsúdený v tzv. super rýchlom konaní. Ak máte na mysli konanie podľa § 204 a nasl. Trestného poriadku, potom môže o vine a treste konať aj sudca pre prípravné konanie. Sudca pre prípravné konanie v tomto prípade koná podľa § 348 a nasl. TP: 

Ak sa koná po odovzdaní osoby súdu podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného, najmä na okolnosti zadržania a skutočnosti odôvodňujúce návrh na vzatie do väzby, ak je podaný, a

a) prednostne, najneskôr v lehote podľa § 87 ods. 2, určí termín vykonania hlavného pojednávania spravidla do pätnástich pracovných dní od podania obžaloby, ak vec nevybaví trestným rozkazom alebo neurobí niektoré z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g); termín bezodkladne oznámi prokurátorovi a obžalovanému, ktorému zároveň doručí obžalobu, a ak je prítomný obhajca, oznámi termín hlavného pojednávania a doručí obžalobu aj obhajcovi,

b) so súhlasom obžalovaného vykoná hlavné pojednávanie bezodkladne po jeho výsluchu, ak ho okolnosti prípadu umožňujú vykonať v lehote podľa § 87 ods. 2 od podania obžaloby,

c) rozhodne o návrhu na vzatie do väzby, ak prokurátor podal taký návrh, a to v lehotách podľa § 87 od podania tohto návrhu a spôsobom podľa § 72, a

d) umožní obžalovanému, ktorý bol vzatý do väzby a nemá obhajcu, aby si v primeranej lehote obhajcu zvolil; ak tak neurobí, obhajcu mu ustanoví sudca pre prípravné konanie.

(2) Sudca pre prípravné konanie má v konaní podľa odseku 1 rovnaké postavenie ako samosudca.

(3) Sudca pre prípravné konanie neverejné zasadnutie nevykonáva; ak rozhoduje o väzbe, postupuje podľa § 72 ods. 2.

Vo Vašej otázke spomínate rozsudok, ale zároveň aj odpor. Ak ste boli odsúdený trestným rozkazom, voči nemu môžete do 8 dní podať odpor. Ak ste však boli odsúdený rozsudkom, potom sa nepodáva odpor, ale odvolanie, a to do 15 dní. Rozlišovanie týchto inštitútov je nesmierne dôležité najmä vzhľadom na Vašu otázku o možnom prísnejšom treste.

Podľa § 355 ods. 1 a 3 Trestného poriadku:

(1) Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor môžu podať proti trestnému rozkazu odpor. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do ôsmich dní od jeho doručenia. Osobám, ktoré môžu podať odvolanie v prospech obvineného okrem prokurátora, sa lehota končí tým dňom ako obvinenému. Ak sa trestný rozkaz doručuje obvinenému a aj jeho obhajcovi, plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané neskôr. Na navrátenie lehoty sa primerane použije ustanovenie § 64.

(3) Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba podľa odseku 1 v lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu obsiahnutými v trestnom rozkaze. Inak sa trestný rozkaz stane právoplatným a vykonateľným podľa § 356.

Ak ste boli odsúdený trestným rozkazom, a podáte odpor, potom sudca na hlavnom pojednávaní nie je viazaný druhom a výmerou trestu, aké určil v trestnom rozkaze. Pri odpore voči trestnému rozkazu preto neplatí zákaz zmeny k horšiemu.

Ak ste však boli odsúdený rozsudkom a podáte voči nemu odvolanie, potom odvolací súd nemôže rozhodnúť prísnejšie, než rozhodol súd prvého stupňa.

Vzhľadom na nejasnosť Vašej otázky v tomto smere, nie je možné presne odpovedať. Okrem toho, ak by som mal predpokladať, že ste boli odsúdený trestným rozkazom, voči ktorému podáte odpor, nie je možné predvídať, ako sudca rozhodne. Súd je viazaný zákonom a podľa zisteného skutkového stavu a po ustálení právnej kvalifikácie, v prípade preukázania viny môže uložiť trest, ktorý dovoľuje uložiť Trestný zákon, pričom musí rešpektovať zásady uvedené v Trestnom zákone, ako aj trestné sadzby.

Pokiaľ ide o samotný trest zákazu činnosti, podľa § 61 Trestného zákona:

 

(1) Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.

(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.

 

Pri ukladaní trestu súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Vo Váš neprospech je práve skutočnosť, že ste už boli za obdobný čin postihnutý. 

Na komplexnejšiu odpoveď resp. analýzu Vám odporúčam navštíviť advokáta vo Vašom okolí.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Opakované vedenie vozidla pod vplyvom návykovej látky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku