Máte
otázku?

Súkromná cesta a podiel v nej


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Súkromná cesta a podiel v nej

Dobrý deň! Z nášho pozemku pri rodinnom dome sme uvoľnili 90 m2 pre cestu, aby mohla pokračovať výstavba domov nad nami. Prvú stavbu realizovala moja dcéra s manželom, ktorí si cestu sprístupnili na vlastné náklady a od ostatných účastníkov obdržali minimálnu sumu. Tí zároveň zo svojho pozemku uvoľnili 50 m2, za čo dostali náhradu približne 10 m2. Teraz si chcú na cestu pripojiť ďalší majitelia pozemkov, pre čo potrebujú náš súhlas. Už sme im to aj podpísali, aby mohli uzatvoriť zmluvu o súkromnej ceste a získať stavebné povolenia. V zmluve však uvádza, že náš podiel z cesty je rovnaký ako podiel tých, ktorí neposkytli žiadny pozemok ani nehradili náklady. S takýmto ustanovením nesúhlasíme, zdá sa nám to nespravodlivé. Ako by sme mali postupovať ďalej? Hoci túto cestu nepotrebujeme a vôbec ju nevyužívame, chápeme, že ostatní sa k svojim pozemkom musia dostať, najmä potom, ako im bolo odmietnuté prístup. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súkromná cesta a podiel v nej

Dobrý deň.

Ak nesúhlasíte so znením zmluvy o súkromnej ceste, tak ju nepodpisujte. Ostatným účastníkom zmluvného vzťahu navrhnite podmienky, za ktorých takúto zmluvu podpíšete.  Ak strane, ktorá Vám zmluvu dala na podpis, nepripravoval zmluvu advokát, obráťte sa na advokáta Vy a spolu s ním do zmluvy zapracujete Vaše podmienky a následne takúto zmluvu predložíte na posúdenie ostatným účastníkom. V prípade, že nebudú s týmito podmienkami súhlasiť, tak nebudú mať prístup k svojmu pozemku.

Trápi vás "Súkromná cesta a podiel v nej" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súkromná cesta a podiel v nej (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Aktuálne sme vo fáze riešenia stavebného povolenia. Vlastníci komunikácie, ktorá slúži ako prístupová cesta k nášmu pozemku, podali na stavebný úrad námietku. Nesúhlasia s tým, aby bola naša stavba napojená vjazdom z ich pozemku. Ako riešenie navrhli odkúpenie časti podielu na ceste. Keď sme sa ich pokúsili kontaktovať s návrhom na odkúpenie časti podielu, nechceli s nami komunikovať. Povedali nám, že túžia po penežnom príspevku od celej ulice, ktorá má tam postavené domy, nie len od nás. Písomne sme ich informovali o tom, aké je pre nás dôležité rýchlo sa dohodnúť. V dôsledku tejto námietky hrozí, že nám bude onedlho zamietnuté celé stavebné konanie. Snažili sme sa im tiež vysvetliť, že už máme všetko vybavené - hypotéku na účte, stavebnú firmu, búranie chatky - a tento rok sme plánovali sa presťahovať, nakoľko sa momentálne s malými deťmi tlačíme v malom byte. Na naše pokusy o komunikáciu nijako nereagovali. Jediné, čo nám povedali, je, že je to u právnika a nemajú žiadne bližšie informácie. Cestu zdedia v roku 2019 od otca, ktorý nikdy takéto problémy nerobil a vždy dovolil prístup. Prosím vás, existuje nejaké riešenie tejto situácie? Môže stavebný úrad udeliť podmienku aby povolili prejazd počas stavby, resp. existuje nejaké iné riešenie, ak nie sú otvorení dohode s nami? Cestu denne využívajú všetci susedia bez toho, aby mali odkúpený podiel alebo zriadené vecné bremeno. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Súkromná cesta a podiel v nej

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

poznamenávame, že otázkam prístupovej cesty k pozemku sa venujeme aj v našej poradni, a to ako v samostatnom článku, tak aj v mnohých odpovediach v súvislosti s prístupovou cestou ako k pozemku, tak aj stavbe.

Poznamenávame úvodom, že nie je podmienkou vydania stav. povolenia to, aby ste ako stavebník boli vlastníkom prístupovej cesty k pozemku, na ktorom sa má realizovať stavba, čo vyplýva okrem iných aj z ust. §  47 a § 66 stav. poriadku.

Riešenie uvedenej situácie prístupu na Váš pozemok v čase realizácie stavby je dané v ust. §§ 66  a 135 stav. poriadku, ktoré ustanovenia zákona sú pre stavebný  úrad známe.

Podľa ust. § 66 stav. poriadku platí, že stav. úrad v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí okrem iných aj podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stav. poriadku.

Podľa cit. ust. § 135 stav. poriadku platí :

"Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody."

Odporúčame Vám v tejto situácii kontaktovať stav. úrad a poukázať na možnosť riešenia prístupu na pozemok určeného na výstavbu podľa ust. § 135 stav. poriadku.

Po ukončení výstavby ak sa nedohodnete so spoluvlastníkmi prístupovej cesty mimosúdne, v súlade s ust. § 151o/ ods. 3  Obč. zákonníka budete môcť podať žalobu na súd o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súkromná cesta a podiel v nej (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpil som záhradu s chatkou, kde vlastnia prístupovú cestu ostatní vlastníci záhrad. Okrem mňa ešte dvaja z nich nemajú podiel na prístupovej ceste. Bývalí majitelia vlastnili záhradu od 3. 9. 1986 a nikdy ich vraj nikto neoslovil s tým, že by si mali kúpiť podiel na ceste. Niektorí vlastníci majú 1/12, iní zase 1/24 alebo 1/4 z tej cesty. Chcel by som vedieť, čo treba spraviť, aby som neprišiel o príjazd k záhrade. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súkromná cesta a podiel v nej

(odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že predchádzajúci vlastník pozemku a chaty nebol spoluvlastníkom prístupovej cesty.

Možnosti pre Vás sú nasledovné :

1./ Ak by Vám spoluvlastníci prístupovej cesty bránili v jej používaní na prístup k Vašej nehnuteľnosti, potom možnosťou je obrátiť sa na súd v súlade s ust. § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka : 

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Predpokladáme, že nemáte iný prístup na pozemok s chatou, potom by súd Vašej žalobe vyhovel.

2./ Ďalšou možnosťou je dohodnúť sa s podielovými spoluvlastníkmi na odpredaji časti prístupovej cesty podľa dohodnutého pomeru, ktorý by fakticky zodpovedal pomeru veľkosti Vášho pozemku k ostatným pozemkom vo vzťahu k prístupovej ceste, prípadne od podiel. spoluvlastníka s najväčším podielom odkúpite časť jeho podielu na prístupovej ceste.

3./ Možnosťou je spísať zmluvu o vecnom bremene s právom prechodu a prejazdu po prístupovej ceste, ktorá by bola zavkladovaná do katastra nehnuteľnosti s tým, že by bola dohodnutá náhrada za zriadenie vecného bremena.

Riešenie uvedené pod bodom 3./ považujeme  z časového a finančného hľadiska za najjednoduchšie.

 


Podotázka: Súkromná cesta a podiel v nej (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o ceste, ktorá vedie k pozemku, ktorý máme v úmysle kúpiť. Cesta je vo vlastníctve troch ľudí, vrátane mňa ako potenciálneho majiteľa, čo znamená, že 1/3 tejto cesty by patrila mne v prípade kúpy daného pozemku. Mohol by v budúcnosti nastať problém z hľadiska ostatných vlastníkov, napríklad v prípade nesúhlasu s využitím cesty pri stavbe a následnom využívaní. Aké práva a povinnosti by mi z toho vyplývali? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súkromná cesta a podiel v nej

(odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Právny stav pozemku, ktorý tvorí cestu, môžete overiť na stránke www.katasterportal.sk, teda či pozemok je aj v skutočnosti vedený ako cesta. 

Podľa ust. vyhl. č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, kód spôsobu využívania pozemku pod č. 22 je pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko. Takto by mala byť  teda označená aj Vaša cesta.

2./ Pokiaľ ide o podielové spoluvlastníctvo k ceste, platí ust. § 139 a nasl. Občianskeho zákonníka vyplýva (citujeme) :
"§ 139 : 
(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

§ 141 :
(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. 
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že ak by malo dôjsť k zmene účelu využitia dotknutého pozemku, o tejto zmene by ste museli dohodnúť. V prípade, že by nedošlo k dohode, o zmene by musel rozhodnúť súd.

Nevieme aký je stav pozemkov v okolí cesty, ako je zabezpečený prístup na tieto miesta, ale pokiaľ cesta slúži aj pre ostatných vlastníkov priľahlých nehnuteľností, je potrebné vec preskúmať aj v týchto súvislostiach, resp. či táto cesta slúži len na prístup na nehnuteľnosti spoluvlastníkov tejto cesty, resp. aj iných ďalších osôb.  Alebo inakšie či spoluvlastníci cesty majú v jej blízkosti svoje nehnuteľnosti, ktoré slúžia len im samotným /napr. rodinný dom, záhradu/.

Ak by došlo k zrušeniu cesty a zrušeniu podiel. spoluvlastníctva, platí aj ust. § 151o/ Občianskeho zákonníka (citujeme) :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Cestou súdu, v prípade, že by ste sa nedohodli, mohlo by dôjsť k zriadeniu vecného bremena - právo prechodu a prejazdu k Vášmu domu cez susedov pozemok. Samotné zrušenie cesty a podiel. spoluvlastníctva teoreticky by spôsobilo väčšie problémy vzhľadom na možnosť súdu zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok suseda.

Samotnú zmluvu ako aj podklady, na základe ktorých bude uzatvorená odporúčame konzultovať s advokátom.


Trápi vás "Súkromná cesta a podiel v nej" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súkromná cesta a podiel v nej (Spoluvlastníctvo)

Zmluvu im pripravil advokát, no návrh na delenie cesty rovnakými časťami vznikol na ich podnet. Rada by som sa ešte opýtala, či je potrebná nová zmluva, alebo postačuje dodatok, a akým spôsobom sa dedí cesta. Zaujíma ma tiež, či je cesta predmetom dedičstva. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem veľa pracovných úspechov.

Odpoveď: Súkromná cesta a podiel v nej

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. 

V prípade, že chcete meniť zmluvu, ktorú podpísali všetky zmluvné strany, tak je to možné dodatkom k zmluve, ktorý však tiež musia podpísať všetky zmluvné strany. Ak však zmluva už bola zaevidovaná v katastri nehnuteľnosti a už ste na liste vlastníctva uvedení ako spoluvlastníci s rovnakým podielom, tak potom je potrebné urobiť novú zmluvu. 

Predmetom dedičstva je všetko, čo v čase smrti poručiteľa bolo v jeho vlastníctve, t.j. aj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti poručiteľa zapísaný na liste vlastníctva. Preto spoluvlastnícky podiel na tejto ceste bude predmetom dedičstva. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súkromná cesta a podiel v nej" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.