Prechod cez cudzí pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 11. 2014

Otázka: Prechod cez cudzí pozemok

Dobrý deň,  chcem sa spýtať na problém s prechodom cez cudzí pozemok. S bratom sme spolu vlastnili pozemok po rodičoch. Nedávno sme zrušili podielové spoluvlastníctvo zmluvou, v ktorej sme si rozdelili pozemok. Brat však svoju polovicu teraz predal. Nový majteľ, ktorý od neho tento pozemok kopletne ohradil pozemok netušiac, že chcem ten svoj naďalej využívať (teraz je tam len lúka). Ak by som sa chcel dostať na svoj pozemok, musel by som ísť cez susedov pozemok, ktorému to nesmierne vadí. Teraz v podstate nemám žiadny prístup na svoj pozemok, hoci pred tým som chodil na svoj pozemok cez svojho brata. Ako môžem tento problém vyriešiť? ďakujem

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Dobrý deň, 

tak ako uvádza aj nižšie v judikáte R 19/2006, existuje inštitút vecného bremena. Ide o situáciu kedy máte určité právo (vo vašom prípade by to bolo právo prechodu cez susedov pozemok) a druhý subjekt má povinnosť vaše právo strpieť. Tento problém ste mohli riešiť aj v zmluve o zrušení spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete so susedom, môžete sa obrátiť na súd, pričom súd môže zriadiť vecné bremeno. Vo Vašom prípade by šlo o návrh o zriadenie vecného bremena.

 

 

R 19/2006

 

Súd môže zriadiť vecné bremeno v konaní o zrušenie spoluvlastníctva aj vtedy, ak má toto právo slúžiť inej samostatnej nehnuteľnosti, ku ktorej prístup zabezpečovalo právo vyplývajúce zo spoluvlastníckeho vzťahu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás ohľadne správnosti rozhodnutia katastrálneho úradu, jediným majiteľom pozemku, ktorý slúži ako prístupová komunikácia k trom rod. Domom a štyrom pozemkom, a ma zapísanú ťarchu právo prechodu a prejazdu pre všetkých majiteľov pozemkov respektíve domov in rem, na konci cesty je točňa. Chcel som točňu presunúť o cc 20m bližšie k vjazdu (celá cesta ma zhruba 200 m) Dal som vypracovať geometrickým plán overiť ho, majitelia pozemkov, na ktorých bude nová točňa podpísali súhlas s úpravou hraníc ich pozemku.
KÚ mi toto konanie zamietol s tým, že musím zrušiť pôvodnú zmluvu o vecnom bremene a napísať novú kde budú všetci majitelia domov a pozemkov súhlasiť s danou zmenou. Problém je v tom, že takého konanie je časovo náročné, niektorí majitelia sú v zahraničí, a oprávnených z vecného bremena nijako neovplyvní daná zmena s výnimkou tých, na ktorých nová točňa vznikne a ktorý dali písomný súhlas. Ďakujem za skorú odpoveď 

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, 

katastrálny odbor postupoval správne, lebo novozriadené vecné bremeno sa týka už aj iného - ďalšieho pozemku.

Je teda spísať zmluvu u zrušené pôvodného vecného bremena a spísať novú tak ako uvádzate v otázke podľa geometrického plánu.

Podľa §  zákona o katastri nehnuteľností podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený.

Ak je účastník zmluvy v zahraničí podpisy môže nechať overiť aj na Veľvyslanectve SR v príslušnej krajine. Adresy zastupiteľských úradov SR v zahraničí nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. S majiteľom susedného pozemku som uzatvoril písomnú dohodu o umiestnení budúcich rodinných domov od spoločnej hranice medzi našimi pozemkami. Žiadny z domov ešte nie je postavený a nie je vydané ani žiadne stavebné povolenie. Podľa dohody ma byt môj dom umiestnený 2m od spoločnej hranice a susedov 5m. Pôvodný majiteľ susedného pozemku tento predal. Nový majiteľ požiadal o stavebné povolenie, ale nerešpektuje dohodnuté vzdialenosti osadenia rodinného domu od môjho pozemku. Nový majiteľ chce dom osadiť bližšie, a to len 3, 5m od spoločnej hranice a nie 5m ako som bol dohodnutý s predchádzajúcim majiteľom. Otázka: Je moja písomná dohoda s pôvodným majiteľom pozemku, právne závazná pre nového majiteľa?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

dohoda s pôvodným vlastníkom pozemku nie je záväzná pre nového vlastníka pozemku. 

Ako vlastník sused. pozemku a teda účastník stav. konania budete môcť uplatniť námietky v stavebnom konaní o vydanie stav. povolenia.

Vzdialenosti a rozostupy medzi stavbami upravuje vykonávacia vyhláška č. 532/2002 Z. z. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, pred 16 timi rokmi sme kúpili pozemok, na ktorom sme postavili dom. Teraz ho predávame a mame už kúpne zmluvy ale sme zistili, že k tomu pozemku prislúcha aj prístupová cesta, ktorú nám predávajúci zatajili. Teraz mame problém v tom, že terajší kupujúci žiadajú LV k tejto ceste. Pri mojom zistení som si zistila, že ta prístupová cesta je písaná stále na predchádzajúcich majiteľov, ale sú už 3 roky po smrti. Dedičom bola ich dcéra, ktorá nedisponuje žiadnymi listami vlastníctva ohľadom tohto pozemku, ale LV je písaná stále na mŕtvych vlastníkov. Ako mám postupovať, aby sa prístupová cesta mohla pri prepise prepísať na našich kupujúcich Ďakujem.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Zo zákona platí, že pokiaľ k nehnuteľnosti - ceste bolo zriadené vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu, pričom toto je zapísané v katastri nehnuteľností, toto právo prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti v prospech ktorého bolo zriadené; zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti, v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené, te Vy, nemení nič na obsahu zriadeného vecného bremena. /NS SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 3 Cdo 29/2009).
V otázke uvádzate, že ste o tomto Vašom práve prechodu a prejazdu nevedeli. 
V súčasnosti  nie je prekážkou to, aby ste svoju nehnuteľnosť  nepredali z toho dôvodu, že  pozemok, na ktorom je zriadené vecné bremeno nie je vo Vašom vlastníctve.  
Pokiaľ ste vecné bremeno nevykonávali 10 rokov, právny nástupca pôvodného vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej je viazne vecné vecné bremeno, by mohol namietať, že toto právo nebolo vykonávané viac ako 10 rokov. Podľa ust. § 109 Občianskeho zákonníka platí : 
"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

Na druhej strane pokiaľ ste skutočne toto právo nevyužívali, zrejme ani nebolo potrebné  toto Vaše právo využívať, keďže prístup k domu bol zabezpečený iným vyhovujúcim spôsobom.  
Nie je prekážkou, aby ste nehnuteľnosť nepredali len z dôvodu, že nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno nie je vo Vašom vlastníctve.
Podľa ust. § 151o/  Občianskeho zákonníka platí :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."


Na existenciu vecného bremena treba v zmluve poukázať  v tom rozsahu ako vyplýva z listu vlastníctva, ako aj na reálne nevyužívanie tohto práva Vami.
Ak by malo dôjsť k prevodu tohto pozemku, na ktorom je zriadené vecné bremeno, bude musieť dedič po pôvodnom vlastníkovi podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. 211 Civil. mimosporového poriadku, a následne dedič ako vlastník pozemku môže tento pozemok - cestu predať  kupujúcemu Vašej nehnuteľnosti. 

Možnosťou je teda aj v súčasnosti spísať zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy, ktorou sa dedič pôvodného vlastníka zaviaže k predaju tohto pozemku na budúceho kupujúceho Vašej nehnuteľnosti.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa poradiť. Mám pozemok (orná poda podľa územného plánu určená na zastavanie), na ktorom by som chcel stavať rodinný dom. Neviem sa však naň dostať priamo z obecnej komunikácie. Musel by som prechádzať na určitom úseku ešte po cudzom pozemku, ktorý mi však nechcú majitelia odpredať. Moja otázka je, či by som súdnou cestou vedel zabezpečiť zriadenie vecného bremena týkajúceho sa práva prejazdu cez ich pozemok? Ak áno, je možné viesť inžinierske siete cez ich pozemok a zrealizovať spevnenú príjazdovú cestu vedúcu k môjmu pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, keď ešte nemáte postavenú stavbu, nie je možné zabezpečiť zriadenie vecného bremena. Podľa § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka: "Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok." Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak už vlastníte stavbu, môžete podať návrh na súd na zriadenie vecného bremena. Je však na súde, či návrh schváli. Na zriadenie vecného bremena nemáte automaticky právny nárok, je na posúdení súdu, či vecné bremeno zriadi, alebo nie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, máme záujem o kúpu nehnuteľnosti kde je zriadené vecné bremeno na prechod k pozemku za ňou, na ktorom je ďalší rodinný dom. Aký priestor na prechod je nevyhnutné poskytnúť ? Stačí napríklad 70 cm šírky vytvorených medzi dvoma oploteniami ? Ďakujem S pozdravom R.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že chce kúpiť nehnuteľnosť, na ktorej je zriadené vecné bremeno v prospech vlastníka susediacej nehnuteľnosti, kde sa nachádza rodinný dom.
V otázke neuvádzate, či toto vecné bremeno je zapísané v katastri nehnuteľností; na základe čoho bolo toto vecné bremeno zriadené, či bol na tento účel vyhotovený geometrický plán,či bolo toto vecné bremeno zriadené na základe súdneho rozhodnutia alebo zmluvne, ktoré je aj zapísané v katastri nehnuteľností, alebo sa jedná len o ústnu dohodu s vlastníkom susednej nehnuteľnosti pričom právo prechodu nie je zapísané v katastri nehnuteľností. Je možné, že  došlo aj k vydržaniu práva prechodu cez Váš budúci pozemok reálnym výkonom práva.

Tieto údaje sú podstatné aj pre spísanie zmluvy o prevode vlastníctva a samotné riešenie veci prechodu resp. prejazdu cez Váš pozemok.

Údaje Vám musí poskytnúť predávajúci samozrejme s prehliadkou nehnuteľnosti v teréne.

Pokiaľ nemáte istotu ohľadom kupovanej nehnuteľnosti odporúčame na prehliadku zobrať so sebou znalca.
Stav nehnuteľnosti zistíte na stránke www. katasterportal.sk.

Podľa ust. § 151o/ Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám. 
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok." 

 

Zmluvu o prevode vlastníctva odporúčame konzultovať  s advokátom, aby ste predišli problémom s budúcim susedom.

Poznamenávame, že na právo prechodu jednou osobou postačuje cestička 60 cm, čo neznamená, že to bude postačovať vo Vašom prípade.

Závisí od konkrétnych okolností umiestnenia nehnuteľností v teréne ako túto otázku práva prechodu/prejazdu riešiť.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, Vlastním pozemok, na ktorom sa chystám budovať, Pozemok je momentálne bez prístupu na obecnú cestu. K obecnej ceste sa viem dostať cez susedov pozemok. Otázka znie: Ak sa spolu zo susedom dohodneme a vytvoríme spoločnú parcelu, ktorú budeme využívať aké prístup na svoje parcely dostanem stavebné povolenie? Alebo musíme túto parcelu zapísať ako komunikáciu a vytvoriť na to projekt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že stavebný poriadok nevyžaduje, aby v čase podania žiadosti o stavebné povolenie ste mali aj prístup na svoj pozemok na základe vlast. práva alebo iného práva, napr. zmluva o nájme, zriadené vecné bremeno.

Podľa ust. § 135 stavebného poriadku platí, že "na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb."

Pokiaľ sa chcete so susedom dohodnúť na zriadení prístup cesty na Vaše pozemky, ktorý by tvoril osobitný prístup pre oba pozemky, zákon to nevylučuje a bude to len na prospech oboch vlastníkov, aby sa predišlo budúcim rozporom avšak najlepšie so zápisom do katastra nehnuteľností, k čomu budete potrebovať ako geom. plán tak aj zmluvu o usporiadaní práv k dotknutému pozemku.

V otázke sa pýtate, či budete potrebovať projekt na zriadenie prístupu na pozemok spoločne so susedom.  Ak by mal byť vjazd na túto Vašu cestu byť pripojený z verejnej komunikácie, o tomto rozhoduje cestný správny orgán v územnom resp. stavebnom konaní. Projekt budete určite potrebovať. Ak by bolo projektované napojenie už teraz v čase žiadosti o stavebné povolenie, bude to len prínosom pre samotnú výstavbu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadne prechodu na cudzí pozemok. Pred nedávnom som od určitého pána odkúpila budovu spolu s pozemkom. Jedna sa o budovu, v ktorej som otvorila prevádzku. Šírka pozemku je 20 metrov a šírka budovy je 19, 30 metrov. Čiže z jednej aj z druhej strany mám prístup ani nie pol metra. Pán, od ktorého som kupovala budovu spolu s pozemkom ma teraz žiada o prístup k jeho ďalšiemu pozemku, ktorý je za tým mojim. Neviem čo mám teraz robiť nakoľko s kosačkou neprejde popri mojej budove. Ma pritom prístup na pozemok aj cez môjho suseda. No on sa rozhodol, že chce prístup cez ten môj pozemok. Čo teraz?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázku usudzujeme, že pôvodný vlastník budovy chce prístup na svoj pozemok, na ktorom nemá zriadenú žiadnu stavbu. Pokiaľ je to tak v zmysle ďalej uvedeného ustanovenia Obč. zákonníka, ak by podal návrh na súd proti Vám potom súd by jeho návrh zamietol a to z dôvodu,že na jeho terajšom pozemku sa nenachádza stavba. 

Podľa ust. § 151o/ Obč. zákonníka platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

 

Ak by sa na susedovom pozemku nachádzala stavba a on má prístup na svoj pozemok aj z iného ďalšieho susedného pozemku, potom by súd skúmal celkový stav veci, nakoľko prístup na pozemok a k stavbe predpokladá aj prechod a prejazd motor. vozidlom, vrátane prenosu materiálu a podobne, takže je predpoklad, že súd by návrh zamietol z dôvodu, že šírka cestičky popri Vašej stavbe je 70 cm, ako aj z dôvodu, že prístup na pozemok má z ďalšieho pozemku. 

Povinnosť strpieť prechod cez Váš pozemok o šírke 0,7 m je však daná ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka /citujeme/ :
"§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať mame chatu v lese 10 km od dediny to je okres Rožňava a sa nedá našim smerom vyjsť tak chodím cez štátne lesy okres Revúca a tam je aj ochrane pásmo muránska planina 2 a som si pýtal povolenie na prejazd ku pozemku na opravu chaty vynesenie materiálu, a tam nám ho nechcú dať. Ako to je ?

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

1./ Vzhľadom na umiestnenie stavby platí okrem iných zákon o lesoch. Podľa  § 25 cit. zákona platí, že "lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa § 28/t.j.  povinnosti pri ochrane lesa/."

2./ Vychádzame z predpokladu, že na samotnú stavbu ste mali vydané riadne stavebné povolenie. Nevieme ako ste na stavbu v čase výstavby nosili stav. materiál, ale pokiaľ to bolo inou cestou resp. za sťažených podmienok inou cestou, ktorá je aj teraz možná, nie je isté, že Vám správca resp. vlastník dovolí použiť Vami chcenú lesnú cestu /to sa len naše poznámky vychádzajúce z našich skúseností/. 

Vo veci odporúčame obrátiť sa na vlastníka resp. správcu tohto chráneného územia v písomnej forme so žiadosťou o povolenie na prejazd lesnou cestou s doložením stav. povolenia, povolenia stav. úradu - obce na rekonštrukciu Vašej stavby v súčasnosti, s uvedením rozsahu a času využívania lesnej cesty.

Ak všetky predpoklady spĺňate, hlavne máte povolenie na rekonštrukciu stavby a nemožnosť dostať sa so stav. materiálom k Vašej stavbe inou ako lesnou cestou, potom pri vymáhaní tohto práva cestou súdu odporca bude znášať náklady konania /súdny poplatok plus trovy právneho zastupovania/, na čo správcu resp. vlastníka môžete upozorniť.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj sused má dom postavený na hranici môjho pozemku. Vstup do domu ma riešený cez môj pozemok, aj keď jeho dom priamo susedí s obecnou komunikáciou. Naše vzťahy sú narušené jeho nepríjemnou povahou. Otázka: Mohol by som mu zamedziť vstup do domu cez môj pozemok z dôvodu priameho susedstva jeho pozemku s obecnou komunikáciou? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky nie je zrejmé, či je na Vašom pozemku konštruované vecné bremeno, na základe ktorého by vlastníkovi susediacej zodpovedalo právo prechodu cez Váš pozemok. Ak je tomu skutočne tak, tzn. ak je na Vašom pozemku zriadené vecné bremeno, toto nie je možné zrušiť jednostranne. Vecné bremeno by tak mohlo zaniknúť napríklad na základe zmluvy. Navyše k právne relevantnému zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je potrebný aj vklad do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prechod cez cudzí pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujem o kúpu pozemku (parcela registra C), ktorý zo všetkých strán hraniči s pozemkom so založeným LV, ktorého vlastníkom je Slovenská republika (parcela registra E). Cca 10 metrov z jednej strany od uvažovaného pozemku C vedie asfaltová cesta, na ktorú sa ale budem vedieť dostať len po pozemku E vo vlastníctve SR. Podobne situácia je aj na inej strane, kde vedie nespevnená cesta, tiež cca 10 m, ktorá je aj zakreslená v registri C, pričom sa kryje s vyššie spomínanou parcely E vo vlastníctve SR. Otázka 1: bude potrebné riešiť vecné bremeno pre právo prechodu cez pozemok E vo vlastníctve SR ? Otázka 2: kto je oprávnený konať v mene SR v takomto prípade Otázka 3 : zvykne štát robiť obštrukcie pri žiadosti o zriadenie vecného bremena, prípadne aká je šanca, na jeho zrušenie dohodou? Ďakujem.

Odpoveď: Prechod cez cudzí pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

 

Dobrý večer, 

Vami popisovanú situáciu nepoznajúc podklady a doklady je obtiažne zodpovedať.  


1./ Pre objasnenie uvádzame, že parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape čiernou farbou (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

 

2./ Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné). Ak chcete presne vedieť kde sa presne nachádza parcela registra E, je potrebné si ho nechať geodetom vytýčiť, prípadné je potrebné vyhotoviť geometrický plán na obnovu pôvodných parciel.

Na  ďalej uvedenej stránke môžete zistiť Vaše parcely podľa registra C a E : https://kataster.skgeodesy.sk/, a budete bližšie vedieť posúdiť stav, ako postupovať, či je potrebné otvoriť dedičské konanie po pôvodných vlastníkoch, pozemky predediť alebo časť pozemku budete môcť odkúpiť od SPF.

Podľa výsledku vyhľadávania odporúčame obrátiť sa na regionálny odbor SPF, ktorý Vašu žiadosť o príapdné odkúpenie pozemku posúdi a oznámi výsledok, či je priechodná cesta na odkúpenie pozemku od SPF : http://www.pozfond.sk/sk/kontakty/regionalne-odbory.

Nevidíme dôvod na obštrukcie zo strany SPF, nakoľko aj tento má záujem na vyporiadaní a obhospodarovaní pozemkov.

3./ Pokiaľ sa jedná o prístup na pozemok platí ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Poznámka : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk