Máte
otázku?

Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

Dobrý deň, oslovujem Vás, pretože moja rodina a ja sme už zúfalí. Máme ťažkosti týkajúce sa našich susedov. Konkrétne, neustále parkujú na našej strane cesty a čiastočne aj na našom pozemku, bližšie než 30 cm od plotu. Nielen že nám tým poškodzujú trávnik, o ktorý sa staráme, ale aj nás obmedzujú pri výjazde a vjazde do dvora. Ide o pracovné auto - veľkú dodávku určitej firmy, teda nie je ich vlastné. Toto vozidlo je tak veľké a široké, že cez neho nevieme viděť, či prichádza nejaké iné auto. Snažili sme sa situáciu vyriešiť ústne, avšak nedostali sme žiadnu uspokojivú odpoveď. Tvrdili, že stojí na verejnom priestranstve. Privolali sme políciu, aby prešetrila situáciu. Povedali nám však, že na konci cestnej komunikácie nie je žiadna značka, ktorá by zakazovala státie alebo zastavenie. Po niekoľkých hádkach začali robiť napriek a auto nechali postavené tak, že pred našou prístupovou bránou zostal malý priestor na vyjazdenie auta z dvora, asi 2 metre. Auto - dodávka - bolo zastavené hneď oproti našej prístupovej bráne, čím bol prístup do dvora veľmi komplikovaný. Keďže prístupová cesta do dvora má 90° zákrut, situácia je obzvlášť náročná. Z toho dôvodu som sa obrátila na Vás, keďže už nevieme, ako si s touto situáciou poradiť. Ďakujem Vám za Váš čas a najmä za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

 

 

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej týmto uvádzame stanovisko prejavujúce právny názor advokátskej kancelárie:

 

Ako vždy začneme aj právnou teóriou.

Poznamenávame, že sme sa oboznámili aj s úpravou vo VZN Vášho mesta.

 

1./  Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý stanovuje výklad pojmov  :

"Neohrozením je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,
Neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,
Státím  je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie."

 

Podľa ust. § 23 zákona  o cestnej premávke platí, že "vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich."

Súčasne podľa ust. § 25 cestného zákona "vodič nesmie zastaviť a stáť o. i.
n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
s)  na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest."

 

Ďalej platia ust. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, kde je stanovená daň za užívanie verejného priestranstva, pričom "verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a "osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne."

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Následne obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť, obec ho vyzve písomne k splneniu povinnosti, v prípade nesplnenia výzvy určí daň podľa pomôcok.

Uvedenou daňou sa zaoberá aj VZN Vášho mesta, určením najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbou dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

S obsahom VZN o určení náležitostí miestnych daní  sa môžete oboznámiť na stránke Vašej obce.

 

ODPORÚČANIE 

1./ Pozemok, na ktorom zaberá miesto sused pred  Vašim vstupom do dvora, je zrejme vo vlastníctve  obce. Môžete to overiť na stránke katastrerportal.sk. Jednoduchým resp. rýchlym riešením by bolo osadenie stĺpikov po bokoch vstupnej brány do Vášho dvora až po cestu.  Či je toto riešenie možné hlavne z hľadiska vlastníka pozemku, zistite prosím na obci, teda či obec s uvedeným riešením bude súhlasiť. Žiadosť by ste mohli odôvodniť konaním suseda v obmedzovaní resp. sťažovaní vstupu do dvora, čím zamedzuje resp. obmedzuje prístup aj prípadne zdravotníkov a hasičov, resp. v iných nevyhnutných situáciách.

 

2./ Ako vyplýva z otázky, suseda ste niekoľkokrát vyzývali, aby upustil od zaberania reps. obmedzovania  vstupu do Vášho dvora, čo ako uvádzate, robí schválne.

Odporúčame urobiť potrebnú fotodokumentáciu, aby z tejto bolo z tejto zrejmé porušenie VZN a podať návrh na príslušnú obec (mesto) -  oznámenie o spáchaní priestupku podľa § 49 zákona o priestupkoch - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (citujeme) :

" Priestupku sa dopustí ten, kto /okrem iných/ 

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním."

Za tento priestupok možno uložiť pokutu až do 331€.

 

3./ Pokiaľ sa jedná o zabratie verejného priestranstva z pohľadu miestnych daní odporúčame podať rovnako na mesto - oznámenie o porušení VZN Vášho mesta (4. časť, článok 9 VZN).

 

©

Trápi vás "Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, pred pár dňami sa manželka obrátila na Vašu kanceláriu o radu ako postupovať v jednej aktuálnej situácii. Do dvoch dní bola informovaná, za čo klobúk dolu, ale opomenula jednu vec. Hovorím za spoločenstvo záhradkárov, ktoré vzniklo ako občianske združenie zaregistrované na MV SR, predchodcom ktorého bola ZO SZZ po odkúpení pozemkov všetkých 48 členov do osobného vlastníctva od Slovenského pozemkového fondu. Máme Stanovy, Smernice, Osadový poriadok ... Pred necelým rokom došlo k predaju jedného z pozemkov a nový majiteľ nechce byť členom spoločenstva, na čo má nárok. Spoločenstvo má istý ročný rozpočet, príjmy ktorého pozostávajú z členských príspevkov, sponzorstva a darov, 2 % z daní FO a PO, niekedy aj z neplánovaných mimoriadnych " skladačiek " na riešenie havarijných stavov. Výdavky vznikajú pri údržbe oplotenia areálu, údržbe a opravách spoločných vnútorných komunikácií a parkovísk, opravách záhradného vodovodu, pri objednávkach niektorých služieb, ktoré nedokážeme zariadiť svojpomocne a pod. V súčasnosti došlo k rekonštrukcii vstupnej brány do areálu. Dodávka a montáž boli financované z rozpočtu spoločenstva a ďalšieho dokrytia príspevkami jeho,členov. Brána sa dá otvárať kľúčom, diaľkovým ovládaním resp. telefonátom z mobilu cez GSM bránu na jedinečné tlf. číslo pridelené každému členovi, ktorý si to navyše dodatočne objednal a zaplatil. Spomínanému novému majiteľovi nehnuteľnosti, nečlenovi spoločenstva, ktorý nijako neprispieva reálne a objektívne " na nič ", sa výbor spoločenstva rozhodol poskytnú kľúč od bráničky pre peších, ktorá je súčasťou novovybudovanej vstupnej brány. On žiada diaľkový ovládač a mobilné tel. číslo, ktorým si otvorí bránu telefonátom ... Otázka : Dochádza zo strany Výboru spoločenstva k tzv. zamedzeniu prístupu novému majiteľovi k jeho pozemku, ak sa tam dostane pešo / do 200 m /, zatiaľ nie autom, kým nedôjde k uzatvoreniu písomnej zmluvy, povedzme napr. o úhrade " rozumného ročného príspevku " novým majiteľom nehnuteľnosti na užívanie a údržbu spoločných priestorov ... ?

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň,

nový majiteľ pozemku má právo na prístup k svojmu pozemku, a tým nie je ohraničený len na prístup pešo. Dôležité je, ako sa bežne výživa prístup. Ak je to autom a tak to bolo aj v minulosti u jeho právneho predchodcu, tak tento prístup mu nemôžete zamedziť. Ale neznamená to, že to má právo využívať zadarmo. Môžete od neho požadovať náhradu za užívanie. 

Ak by sa po dohode s vami dohodla zmluva o úhrade príspevkov za údržbu spoločných zariadení, bolo by to ideálne. 

Ak sa nepodarí uzavrieť dohodu, je potrebné tu sumu vyčísliť. Ak by ste chceli bližšie informácie, tie je možné získať cez Premium poradňu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by sa podľa Vás dal vyriešiť problém s prístupom k nášmu domu. Susedia majú odstavené auto na križovatke. K nášmu domu sa dostaneme zabočením doľava, pričom nám často auto na križovatke bráni vo výhľade a musíme "nadbiehať". Navyše je v križovatke ťažké vidieť prichádzajúce vozidlo. Existuje možnosť požiadať o dopravné značenie, napríklad zákaz zastavenia? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, zákon hovorí, že je zakázané stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

Neviem ako konkrétne je to u Vás, ale javí sa mi to, ze by to mohol byť priestupok. Ja by som zavolal políciu na prejednanie priestupku, ak naozaj zle parkuje.

Ak je prístup napojený na miestnu komunikáciu, tak ide o križovatku. 


Podotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa len opýtať. V našej dedine je úzka cesta a sused nám robí napriek tým, že parkuje svoje dodávku na chodníku pred svojim domom. Týmto nám bráni vo vstupe a výstupe s autom. Môžeme v tomto prípade zavolať políciu?

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
obávam sa, že Vám policajti s týmto nepomôžu, jedine, že by tento sused spôsobom parkovania porušoval predpisy cestnej premávky. Treba vo Vašom prípade skúmať o akú cestu sa jedná, či máte Vy aj on riadne zriadené právo prejazdu a prechodu k svojmu pozemku a na základe toho zvoliť ďalší postup. Nedá sa vylúčiť, že bude potrebné podať žalobu, v ktorej budete žiadať, aby súd uložil susedovi povinnosť odstrániť prekážky, ktoré Vám bránia v užívaní pozemku, na ktorý máte riadne právo. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý posúdi na základe podrobností Váš prípad a odporučí najlepší postup.


Trápi vás "Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Môže mi sused stáť na prístupovej ceste k môjmu pozemku, aj keď cesta nie je mojim majetkom, ale obec mi musí umožniť prístup na môj pozemok? On má tiež svoju prístupovú cestu a my mu tam rozhodne nevadíme, takže sa pýtam, ako sa máme brániť. Keď tam jeho auto stojí, parkovanie na našom dvore s väčším vozidlom je veľmi komplikované. Myslím si, že je to drzé. Ja si tiež nepripustím, aby som zaparkoval auto inému susedovi na jeho príjazdovej ceste, keď tam má postavený dom.

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vašu otázku obsahuje ust. § 25 zákona o cestnej premávke :

"(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,

g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu koridor pre cyklistov, spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

i) na vnútornom jazdnom pruhu,

j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,

k) na cestičke pre cyklistov,

l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,

m) na moste,

n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,

p) na električkovom koľajovom páse,

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

r) na kruhovom objazde,

s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,

u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest."

Odporúčame upozorniť suseda a v prípade opakovania tohto konania volať políciu.


Podotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Rád by som sa informoval, či si na vlastnom pozemku označenom ako "Zastavané plochy a nádvorie" s funkciou dvora môžem osadiť informačnú značku alebo plagát s nápisom "Parking vo dvore" bez nutnosti žiadneho formálneho vybavovania? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, môžete si zriadiť vlastnú informacnu značku o parkovisku alebo plagát vo vlastnom dvore. Pokiaľ nechcete riešiť žiadne vybavovanie so stavebným úradom, potom túto značku mi nespájajte pevne so zemou. Inak by bolo potrebné ohlásenie stavby.

Mali by ste vedieť, že ak vybudujete parkovisko na svojom pozemku a chcete ho napojiť do cestnej siete, tak aby v prípade dopravnej nehody na nich platila zákonná poistka ap., tak musí k tomu vydať súhlas príslušný správny orgán. Ak chcete využívať inštitút pozemných komunikácií ako aj  zákonnú poistku, tak parkovisko musí byť začlenené v cestnej sieti a navyše ak chcete regulovať využívanie parkoviska, tak to môžete jedine pomocou schváleného dopravného značenia v zmysle vyhlášky č. 9/2009.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom Spoločného dvora. Môj otec je vlastníkom rodinného domu, ktorý sa nachádza na rovnakom pozemku ako ďalší rodinný dom. Tento druhý dom je vo vlastníctve inej osoby, ktorá tam však nebýva. Dom nemá elektrinu ani vodu. V listu vlastníctva je dvor uvedený ako Spoločný dvor, čo znamená, že sú obaja vlastníkmi. Vlastníčka druhého domu ho prenajala rodine Rómov, ktorí sú hluční a každodenne prijímajú návštevy v počte okolo 8 ľudí. Vlastníčka sa nepýtala môjho otca o povolenie na prenájom domu, a to aj napriek tomu, že majú spoločný dvor. Je takéto konanie právne v poriadku? V dome môjho otca býva babička, ktorá je nešťastná z celej tejto situácie. Prosím Vás veľmi pekne o radu, veľmi mi to pomôže. Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, v prípade, že ide o nájom domu, ktorý má druhá vlastníčka vo výlučnom vlastníctve, nie je povinná žiadať Váš súhlas, aj keď máte spoločný dvor, avšak Vy ako vlastník domu ste chránený zákonom a Váš sused Vás nemôže ohrozovať hlukom, prachom, dymom, pachmi atď. V prípade, že došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu môžete sa domáhať ochrany na obci, tým však nie je dotknuté aby ste sa svojej ochrany domáhali aj na súde. Obec Vám poskytne iba predbežnú ochranu, aby sa zabezpečil poriadok a pokoj, čiže ak stav bude pretrvávať obráťte sa na súd. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť keď sused sťažuje prístup do dvora ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.