Služobná cesta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 12. 3. 2017

Otázka: Služobná cesta

Dobrý deň, v apríli mám ísť na služobnú cestu do Činy no v rovnakom čase ma čaká umelé oplodnenie. Má zamestnávateľ právo nebrať to v úvahu a napriek tomu ma vyslať na sluzobku? Taktiež mi zistili, že pred pár rokmi som prekonala žltačku, ktorú som si pravdepodobne doniesla z Činy, je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť očkovanie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Služobná cesta

Dobrý deň, v zmysle ust. Zákonníka práce /§ 141 a nasl. / je stanovená povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy pri stanovených prekážkach v práci, okrem iných aj z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ženská neplodnosť/N97/ je stanovená ako choroba - diagnóza, pri ktorej bude závisieť od Vášho ošetrujúceho lekára resp. zdravotníckeho zariadenia aj stanovenie potrebného poštu dní vyšetrenia resp. následnej PN.

V terajšej situácii aj vzhľadom na plánovanú pracovnú cestu je nevyhnuté oznámiť zamestnávateľovi uvedenú okolnosť ako aj dátum plánovaného zákroku, aby sa aj on vedel zariadiť. Uvedená povinnosť vyplýva pre Vás z ust. § 144  Zákonníka práce /citujem : Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez z b y t o č n é h o o d k l a d u . Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi p r e u k á z a ť .  Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť    mu    d o k l a d o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

 

Pracovná cesta do Číny : Nevieme podrobnosti o Vašej pracovnej zmluve.

Všeobecne platí dľa ust. § 57 Zákonníka práce : Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To n e p l a t í , ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva p r i a m o z povahy dohodnutého druhu práce a l e b o m i e s t a výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je d o h o d n u t á  v  p r a c ov n e j   z m l u v e.

Podľa zákona o cestovných náhradách zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O nutnosti resp. povinnosti zabezpečiť zaočkovanie vo Vašom prípade by Vám mali vedieť dať bližšie informácie Úrad verejného zdravotníctva /link : ?:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=416:okovanie-pred-cestou-do-zahraniia&catid=68:epidemiologia&Itemid=76, ďalej na adrese Svet. zdrav. organizácie : http://www.who.sk/ . Doporučujeme tiež poradiť sa resp. kontaktovať najbližšie pracovisko  - centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu Vám najbližšej fakultnej nemocnice.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Služobná cesta (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o informáciu do koľkých dni, resp. aká je lehota vyplatenia preukázaných výdavkov spojených so služobnou cestou, na ktorú ma zamestnávateľ poslal.
Taktiež by som sa chcela informovať, ak mám štandardný pracovný čas od 7:00 do 15:00 a napr. 15. 1. Som nastúpila do zamestnania o 7:00 a o 12:00 som z miesta výkonu práce odišla na služobnú cestu, ktorá bola v mieste výkonu práce ukončená 17.1. o 3:00 v noci, môže odo mňa zamestnávateľ požadovať nastúpiť do zamestnania 17.1. na 7:00?
Vopred ďakujem za odpovede s pozdravom V.

Odpoveď: Služobná cesta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, pokiaľ ide o nástup do práce po skončenípracovnej cesty, platí ust. § 92 ods 3 ZP :

"Zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine sa poskytne čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu osem hodín, a ak tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, aj náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku."

T.j. : Nie ste povinná nastúpiť do práce o  7,00 hodine nasledujúceho dňa, ale až o 11.00 hodine.

 

Zákon o cest. náhradách v ust. § 36 upravuje úhradu nákladov na pracovnú cestu nasledovne  :

"Ods. 7 : Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.
Odst. 8 :
Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady."


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk