POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Služobná cesta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Služobná cesta

Dobrý deň, v apríli mám ísť na služobnú cestu do Číny, no v rovnakom čase ma čaká umelé oplodnenie. Má zamestnávateľ právo ignorovať túto skutočnosť a napriek tomu ma vyslať na služobnú cestu? Taktiež mi zistili, že pred pár rokmi som prekonala žltačku, ktorú som si pravdepodobne priviezla z Číny, je povinný zamestnávateľ zabezpečiť očkovanie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Služobná cesta

Dobrý deň, v zmysle ust. Zákonníka práce /§ 141 a nasl. / je stanovená povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy pri stanovených prekážkach v práci, okrem iných aj z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ženská neplodnosť/N97/ je stanovená ako choroba - diagnóza, pri ktorej bude závisieť od Vášho ošetrujúceho lekára resp. zdravotníckeho zariadenia aj stanovenie potrebného poštu dní vyšetrenia resp. následnej PN.

V terajšej situácii aj vzhľadom na plánovanú pracovnú cestu je nevyhnuté oznámiť zamestnávateľovi uvedenú okolnosť ako aj dátum plánovaného zákroku, aby sa aj on vedel zariadiť. Uvedená povinnosť vyplýva pre Vás z ust. § 144  Zákonníka práce /citujem : Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez z b y t o č n é h o o d k l a d u . Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi p r e u k á z a ť .  Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť    mu    d o k l a d o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

 

Pracovná cesta do Číny : Nevieme podrobnosti o Vašej pracovnej zmluve.

Všeobecne platí dľa ust. § 57 Zákonníka práce : Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To n e p l a t í , ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva p r i a m o z povahy dohodnutého druhu práce a l e b o m i e s t a výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je d o h o d n u t á  v  p r a c ov n e j   z m l u v e.

Podľa zákona o cestovných náhradách zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O nutnosti resp. povinnosti zabezpečiť zaočkovanie vo Vašom prípade by Vám mali vedieť dať bližšie informácie Úrad verejného zdravotníctva /link : ?:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=416:okovanie-pred-cestou-do-zahraniia&catid=68:epidemiologia&Itemid=76, ďalej na adrese Svet. zdrav. organizácie : http://www.who.sk/ . Doporučujeme tiež poradiť sa resp. kontaktovať najbližšie pracovisko  - centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu Vám najbližšej fakultnej nemocnice.

 

Trápi vás "Služobná cesta" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Služobná cesta (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informáciu, aká je lehota na vyplatenie preukázaných výdavkov spojených so služobnou cestou, na ktorú ma zamestnávateľ poslal. Okrem toho by som sa rada informovala o nasledujúcej situácii: Mám štandardný pracovný čas od 7:00 do 15:00. Dňa 15. 1. som nastúpila do práce o 7:00 a o 12:00 som odišla na služobnú cestu. Tá bola ukončená 17. 1. o 3:00 v noci na mieste výkonu práce. Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať, aby som nastúpila do práce 17. 1. o 7:00? Vopred Vám ďakujem za odpovede. S pozdravom, V.

Odpoveď: Služobná cesta

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, pokiaľ ide o nástup do práce po skončenípracovnej cesty, platí ust. § 92 ods 3 ZP :

"Zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine sa poskytne čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu osem hodín, a ak tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, aj náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku."

T.j. : Nie ste povinná nastúpiť do práce o  7,00 hodine nasledujúceho dňa, ale až o 11.00 hodine.

 

Zákon o cest. náhradách v ust. § 36 upravuje úhradu nákladov na pracovnú cestu nasledovne  :

"Ods. 7 : Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.
Odst. 8 :
Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady."


 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Služobná cesta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.