Máte
otázku?

Sťažnosť na prešetrenie postupu polície


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

Podal som trestné oznámenie na viacero trestných činov, ktorých som sa stal obeťou. Polícia si moje podanie vzala na vedomie, avšak samotné vyšetrovanie prebiehalo s opakovanými úpravami môjho podania a zbagatelizovalo sa natoľko, že z neho napokon zostal len priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Išlo však o trestné činy. Konkrétne o 1. nebezpečné vyhrážanie so zbraňou, 2. obmedzovanie osobnej slobody, 3. týranie blízkej osoby, 4. ohováranie a rozširovanie klamstiev a 5. poškodzovanie cudzieho majetku. Týchto päť trestných činov bolo zminimalizovaných takým spôsobom, že z uznesenia, ktoré mi poslali, mám pocit, že som ja ten obžalovaný. Som ťažko zdravotne postihnutý - mám amputovanú nohu, 90 percentnú slepotu a trpím na nestabilnú cukrovku doprevádzanú diabetickými záchvatmi. Ako sa mám brániť?

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

Dobrý deň, sťažnosť na postup policajta môžete podať na každom útvare Policajného zboru SR. V zmysle zákona o sťažnostiach je každý štátny orgán povinný Vašu sťažnosť prijať a vybaviť ju najneskôr do 30 dní vybaviť a Vás informovať o jeho vybavení. V prípade, ak nechcete sťažnosť podávať priamo na útvare, ktorý riešil Vašu vec, odporúčam Vám podať písomnú sťažnosť sekcii kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V sťažnosti uveďte všetky podstatné informácie (najmä kto vybavoval Vašu vec, na ktorom útvare, pod akým číslom) týkajúce sa Vašej veci a tiež uveďte v čom vidíte ich pochybenie.

Trápi vás "Sťažnosť na prešetrenie postupu polície" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som podať sťažnosť na políciu a ich spôsob riešenia dopravnej nehody. Nehoda, ktorá sa stala začiatkom marca 2022, nie je ešte uzavretá. Som si istý, že mám nárok na poistné plnenie, avšak polícia by musela prípad nakoniec uzavrieť. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať, aby sa veci posunuli vpred? Ďakujem pekne. Pekný deň. M.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam žiadať písomnú informáciu o stave vyšetrovania, prípadne urgenciu.

Pokiaľ ide o poistné plnenie od poisťovne, predpokladáme, že ste poistnú udalosť poisťovni nahlásili. Následne platí ust. § 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Dobrý deň, V septembri 2021 som podal trestné oznámenie na konkrétnu osobu. Predmetom oznámenia bol podvod, falšovanie verejnej listiny a krátenie dane v podobe DPH. Postup polície však zatiaľ nie je uspokojivý. Môj prípad bol už presunutý medzi štyrmi rôznymi úradmi polície. Ďalej vnímam ignorovanie prevzatých dôkazov a nečinnosť pri ich zabezpečovaní.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
ak máte podozrenie, že vyšetrovatelia nepostujú tak ako majú v súlade so zákonom, nevykonávajú dôkazy alebo ich ignorujú, môžete podať podnet na vykonanie dozoru dozorujúceho prokurátora, ktorý ako tzv. dominus litis môže vyšetrovateľom ukladať povinnosti, povinnosť zabezpečiť dôkazy, vykonať ich a rovnako im na to môže uložiť lehotu, v ktorej to majú vykonať.


Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Dobrý deň, počas policajného zásahu, pri ktorom som nekládol žiadny odpor, ma policajt strhol na zem a následne mi kľakol na krk. Následkom jeho konania mám poškodenú krčnú chrbticu (posunutú platničku). Po prevoze do nemocnice mi na urgentnom prijme odmietli vyšetrenie. Neviem meno ani číslo policajta, ale viem ho identifikovať podľa tváre. Prosím Vás, ako mám postupovať vo veci mojej sťažnosti. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,
to, že nepoznáte identitu policajta nevadí. Ak chcete podať sťažnosť, uveďte presne kedy a kde sa mala táto udalosť odohrať a oni cez svoje interné záznamy presne zistia, ktorí policajti zasahovali vo Vašom prípade. Uveďte všetky okolnosti a konkrétnosti prípadu, zároveň aj to, že predtým ste nemali taký zdravotný problém a nastal práve v dôsledku neprimeraného konania policajta.


Trápi vás "Sťažnosť na prešetrenie postupu polície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako a čo napísať do sťažnosti kvôli prerušeniu trestného stíhania, pretože sa obvinený nepriznal. Môj bývalý partner ma napadol na zastávke, zbil ma, ukradol mi mobilný telefón a náhodne ho založil. Policajti mi ho však vrátili a incident vyhodnotili ako výtržníctvo. Pár mesiacov neskôr mi odobral hotovosť v hodnote 300 eur. Túto situáciu som nahlásila, no trestné stíhanie bolo prerušené, pretože on sa k činu nepriznal. Chcela by som podať sťažnosť na príslušného policajta, avšak neviem, ako a čo presne do nej napísať. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

Sťažnosť na postup policajta môžete podať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR. V zmysle zákona o sťažnostiach je každý štátny orgán povinný Vašu sťažnosť prijať a vybaviť ju najneskôr do 30 dní vybaviť a Vás informovať o jeho vybavení.

V sťažnosti uveďte všetky podstatné informácie (najmä kto vybavoval Vašu vec, na ktorom útvare, pod akým číslom) týkajúce sa Vašej veci a tiež uveďte v čom vidíte ich pochybenie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na konzultácii. 
Prikladám link na konzultáciu: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html


Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Moje auto mi bolo ukradnuté a už päť mesiacov platím lízing. Polícia to stále prešetruje, avšak bez nových zistení. Platím lízing na auto, ktoré už nemám a pre poisťovňu nechcú prípad uzavrieť. Čo by som mal robiť?

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade môžete dať podnet dozorujúcemu prokurátorovi (na príslušnú okresnú prokuratúru) a požiadať ho, aby vo veci zjednal nápravu. Polícia by sa mala snažiť konať, čo najrýchlejšie, aby sa zistil páchateľ činu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Na mňa bola podaná trestná žaloba. Mohol by som požiadať o zmenu vyšetrovateľa z dôvodu zaujatosti? Ďakujem.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň,

podľa § 31 Trestného poriadku 

Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.

Námietku zaujatosti je strana povinná vzniesť bez meškania, len čo sa dozvedela o dôvodoch vylúčenia. Úkon, ktorý vykonala vylúčená osoba, nemôže byť podkladom na rozhodnutie v trestnom konaní s výnimkou neodkladného alebo neopakovateľného úkonu.

Pokiaľ máte pochybnosť o nezaujatosti, je potrebné vzniesť námietku. Rovnako môžete podať podnet prokurátorovi na prešetrenie postupu policajta.


Trápi vás "Sťažnosť na prešetrenie postupu polície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Chcem sa opýtať, čo mám robiť, ak mi policajti dali pokutu za tuning svetla modrej farby v prednej časti vozidla. Svetla iba svietia a oni mi tvrdili, že sú to majáky. Napriek tomu, že som im oponoval, že sú to len svetielka, ktoré neblikajú, som si vedomý priestupku, ktorý by bol v technickom stave za približne 50 €. Napriek tomu mi dali pokutu 150 € za to, že sú to majáky.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 21.10.2018)

Dobrý deň,
ak Vám bola uložená pokuta v blokovom konaní, ktoré je zjednodušeným a zrýchleným konaním o priestupku, kedy policajt dospeje k záveru, že skutok bol spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku vyjadril ochotu pokutu zaplatiť. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať, nemožno ho ani obnoviť a nemôže byť ani predmetom skúmania v mimo odvolacom konaní.

Ak vec nebola vybavená v blokovom konaní a bol Vám doručený rozkaz, proti tomuto môžete podať odpor v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 
Poznamenávame, že podľa § 161 zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí /citujeme/ :
"Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá 
(1) Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, typový schvaľovací orgán na základe odôvodneného návrhu môže povoliť výnimku z neplnenia niektorých technických požiadaviek pre vozidlá. 
(2) Výnimku je zakázané povoliť z podmienok ustanovených pre 
a) brzdy, 
b) znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, 
c) emisie zvuku, 
d) elektromagnetickú kompatibilitu, 
e) zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel."


Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Prosím, ak sa stane, že polícia vidí, ako mi ničia auto a nezasiahne, kde a ako mám podať sťažnosť?

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,

ak v takejto situácii polícia nezasiahla aj keď jej v tom nebránila žiadna vážna prekážka, potom možno takýto stav považovať za nečinnosť. V takom prípade môžete podať sťažnosť na príslušný útvar policajného zboru. Sťažnosť je vhodné podať priamo na oddelenie, z ktorého boli príslušníci polície, prípadne na okresné alebo krajské riaditeľstvo.  Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.


Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Utrpela som majetkovú ujmu pri dopravnej nehode. Vyšetrovateľ PZ v rámci vyšetrovania nezaevidoval do spisu, že obvinený v tom čase pracoval na brigáde a neuviedol meno jeho zamestnávateľa, len školu, ktorú navštevoval. Súd zamietol žalobu, ktorú som podala na obvineného, s odôvodnením, že som mala žalovať zamestnávateľa obvineného. Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste, ani on nevedel, že obvinený pracoval na brigáde v čase nehody. Mala som výdavky na advokáta a škodu mi dodnes nikto neuhradil. Čo by som mala v tomto prípade robiť?

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Je dosť zvláštne, že nebol vo veci zisťovaný resp. aspoň konštatovaný prevádzkovateľ dopravného prostriedku ako zo strany polície, tak aj prokuratúry. Jedna vec je zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi za spôsobenú škodu, zodpovednosť vodiča v rámci trestného konania, zodpovednosť za škodu spôsobenú poškodenému a zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku Vám ako poškodenej za spôsobenú škodu. 

Ust. § 427 a nasl. Obč. zákonníka upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov  nasledovne :
"§ 427 
(1) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky. 
(2) Rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla. 
§ 428  :
Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.
Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať. 
§ 429 : 
Prevádzateľ zodpovedá ako za škodu spôsobenú na zdraví a veciach, tak za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať. 

§ 430 :
(1) Namiesto prevádzateľa zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa. Prevádzateľ zodpovedá spoločne s ním, ak takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbalosťou umožnil. 
(2) Ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá po čas opravy prevádzateľ podniku, v ktorom sa oprava vykonáva, a to rovnako ako prevádzateľ dopravného prostriedku. 

§ 431 :
Ak sa stretnú prevádzky dvoch alebo viacerých prevádzateľov a ak ide o vyporiadanie medzi týmito prevádzateľmi, zodpovedajú podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody."

V otázke neuvádzate podrobnosti, odporúčame obrátiť sa s požiadavkou na náhradu Vám spôsobenej škody priamo na prevádzkovateľa dopravného prostriedku, ktorý by mal mať  uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti podľa ust. zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení a uplatnením u poisťovne túto škodu za neho poisťovňa uhradí Vám ako poškodenej.  V prípade, že toto poistenie nebude mať uzatvorené, so žiadosťou o náhradu škody sa budete musieť obrátiť na Slovensku asociáciu poisťovateľov, ktorá uhradzuje škodu z poistného garančného fondu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti.


Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby ste nezmeškali lehoty na náhradu škody.

(Z ust. § 106 ods. 1 Obč. zákonníka platí, že právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Pri právach na plnenia z poistenia začína premlčacia doba plynúť za rok po poistnej udalosti (§ 104 Obč. zák.).


Trápi vás "Sťažnosť na prešetrenie postupu polície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície (Trestné právo)

Dobrý večer, mám na Vás otázku a chtela by som vás poprosiť aj o radu. Ako by som mala postupovať pri nahlasovaní zanedbávania povinnej výživy na maloletú osobu? Už v apríli som podala trestné oznámenie, ale doteraz sa situácia nevyriešila. Otec maloletého mi dlží 900 € a nič sa s tým nedeje. Bolo mi povedané, že sa uplatňujú iné zákony a doteraz ho nevypočuli. Cítim z toho zúfalstvo, mohli by ste mi radšej poradiť, ako by som mala ďalej postupovať? Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste podali trestné oznámenie a vo veci sa nekoná, máte možnosť podať podnet prokurátorovi na prešetrenie postupu policajta, ktorému vec prináleží. Prokurátor môže policajtovi dávať záväzné pokyny na vykonanie úkonov a pod. Dovoľujem si však uviesť, že aj keby dotyčného odsúdia, v trestnom konaní nemôžete žiadať ako škodu (nejde o majetkový trestný čin). Trestný zákon obsahuje len tzv. inštitút účinnej ľútosti, ktorý by mal motivovať páchateľa, aby výživné zaplatil. Nemusí tak urobiť. Preto odporúčam peniaze vymáhať civilnou cestou. Ak ste mali výživné určené súdom, potom môžete podať návrh exekútorovi, aby ich vymohol. Ak určené výživné nemáte, môžete podať návrh na jeho určenie na súd, prípadne požiadať aj o vydanie neodkladného opatrenia, aby dotyčný poskytoval výživné aspoň v nevyhnutnej miere.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Sťažnosť na prešetrenie postupu polície" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.