Máte
otázku?

Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na riešenie problému so susedmi ohľadom rušenia nočného kľudu. Podala som sťažnosť na obecný úrad. Do akej lehoty mi majú odpovedať? Už sú to 3 mesiace, čo som podala sťažnosť, avšak žiadna odpoveď ani žiadne riešenie problému neprišlo. Ako mám ďalej postupovať, keďže rušením nočného kľudu zo strany susedov aj ich psa, nemôžeme plne využívať prenajatý byt? Nájom platím pravidelne. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

Dobrý deň, v zmysle znenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, je každý vlastník alebo nájomca povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Sťažnosť, ktorú ste podali na obecný úrad, je osobitný prostriedok ochrany porušených alebo ohrozených práv podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Obec má právomoc predbežne zásah do tohto pokojného stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Vzhľadom na to, že obec tak robí postupom podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní, lehota na rozhodnutie vo veci je 30 dní od začatia konania, pričom je možné túto lehotu predlžiť o 30 dní, o čom Vás však je povinná obec upovedomiť. Ďalším prostriedkom ochrany je podanie žaloby na súd, v danom prípade žaloby na určenie povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. V neposlednom rade je možné vec riešiť v priestupkovom konaní, nakoľko rušenie nočného kľudu je priestupkom v zmysle § 47 ods. 1 pís. b) zákona o priestupkoch.

Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na možnosti riešenia nasledujúcej situácie. Naši susedia z vedľajšieho vchodu si pred domom postavili ihrisko, čo je samozrejme v poriadku - deti by mali mať miesto na hranie. Problém však nastáva v noci, keď tam do neskorých hodín vysedávajú dospelí, ktorí sú často pod vplyvom alkoholu a používajú vulgárny jazyk. Môžem, prosím, volať mestskú políciu po 22. hodine alebo existuje nejaké iné riešenie? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
ak rušia nočný kľud po 22-tej hodine, volať mestskú políciu alebo ešte lepšie, priamo 158. Zároveň je možné týmto susedom poslať mimosúdnu výzvu, aby upustili od takéhoto konania a je možné vec riešiť aj na schôdzi vlastníkov bytov a nebytového priestoru. Predpokladám totiž, že sa jedná o priľahlý pozemok k bytovému domu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Bývam oproti krčme a máme malé deti. Víkendy sú v krčme vždy veľmi hlučné, hoci cez týždeň je to v poriadku. Viete mi poradiť, ako postupovať? Krčma má síce otváracie hodiny, ale bolo by lepšie, keby tam nebolo také hluk. Polovicu noci deti prebúdza hluk, pretože kvôli horúčavám musia mať vetračky otvorené. Ak by ste mi mohli poradiť, ako postupovať, bol by som vám veľmi vďačný.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2022)

Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok." Vzhľadom na uvedené, vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať svojho suseda rôznymi imisiami, medzi inými ani hlukom. V prípade, že je to v noci neznesiteľné, najrýchlejšie viete vec vyriešiť privolaním policajnej hliadky, ktoré môže rušiteľom uložiť  sankciu v podobe pokuty. Rušenie nočného kľudu (od 22.00 hod do 06.00 hod) je totiž priestupkom v zmysle zákona o priestupkoch.  Druhou možnosťou je, že sa môžete sťažovať na obci (obecnom/mestskom úrade), nakoľko táto má kompetenciu uložiť rušiteľovi zákaz zasahovania do pokojného stavu. Jedná sa však len o predbežnú ochranu. V prípade, ak by hluk neprestal, môžete sa domáhať ochrany na súde, a to podaním žaloby a neodkladného opatrenia. Zavolajte políciu, keď budú robiť hluk. Nech urobia záznam. 

 

 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň. Dňa 7. 2. 2012 došlo k rušeniu nočného kľudu zo strany susedov. Musím podotknúť, že majiteľka tu nebýva a iba požičiava byt cudzím skupinám na rôzne akcie. V daný deň s touto skupinou nebola prítomná a rovnako ani jej dcéra. Keď som privolal príslušníkov polície, všetkých si zapísali s tým, že budú situáciu riešiť. Vypočuli aj mňa a spísali o tom príslušné tlačivo. Po ich odchode sa situácia opakovala až do 03:30 h. Zavolal som ich znovu o 00:05 h a oni sa presvedčili, že sa situácia opakuje. Avšak povedali, že nemôžu nič robiť ani ich vysťahovať, pretože ich to zákon neumožňuje. Podotýkam, že situácia v majetku bytu bola už viackrát riešená. Rád by som sa chcel poradiť, ako postupovať v danej situácii, pretože obecný úrad ma nerešpektuje a doteraz nezjednal nápravu ani sme neboli predvolaní pred komisiu, ako mi sľúbili v minulom roku. Priestupkové konanie je tiež neúčinné. Rád by som vedel, či sa môže tento pretrvávajúci stav dať na súd.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, mestský úrad, resp. obec bývajú v takýchto veciach efektívnym riešením, ak k prípadu pristupujú svedomito. Očividne totiž dochádza k zásahu do pokojného stavu veci a v súlade s Občianskym zákonníkom má obec právomoc riešiť tieto spory. Ak však obec zlyháva (ani po opätovnej výzve nekoná) a opakované priestupkové konania sú neúčinné, je možné uvažovať o podaní žaloby v susedských sporoch podľa ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že hluk nespôsobuje vlastník nehnuteľnosti nie je podstatný, nakoľko vlastník nehnuteľnosti musí zabezpečiť, aby tam nedochádzalo k takýmto incidentom. Pre súdne konanie však bude potrebné posúdiť, či disponujete dostatočnými podkladmi na preukázanie neprimeraného obmedzovania hlukom z predmetného bytu. Ako dôkazy môžu slúžiť aj  písomnosti od polície, výsluchy ostatných susedov... Ak totiž nepreukážete v súdnom konaní hluk z jej bytu, súd nebude môcť Vašej žalobe vyhovieť.


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako prosím postupovať v prípade, že sused svoj byt ponúka cez internetovú platformu s maximálnou možnou kapacitou osem ľudí. To v praxi znamená, že do bytu každé tri až štyri dni prichádza početná skupina šiestich až desiatich ľudí, čím prekračuje mieru primeranú pomeru vo viacerých oblastiach, vrátane pravidelného rušenia nočného kľudu. Len pre porovnanie, keď to ponúkal na dlhodobý prenájom, bývali tam maximálne tri ľudia. Naša bytovka je malá, má približne 15 bytov, a takéto konanie je zásahom do vlastníckych práv viacerých vlastníkov bytov, ale aj ľudí bývajúcich naproti. Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 09.02.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ je dojednávané ubytovanie cez uvedenú internetovú platformu, nejde už o nájom bytu podľa ust. Občianskeho zákonníka ani zákona o krátkodobom nájme bytu, ale o ubytovacie služby v zmysle ust. živnostenského zákona, kde prenajímateľ musí mať príslušné živnostenské oprávnenie podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Či vlastník bytu má príslušné živnostenské oprávnenie, môžete zistiť na stránke www.zrsr.sk.

V uvedenej veci odporúčame kontaktovať  Finančné riaditeľstvo SR.

 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, dlhodobo máme problém so susedmi, ktorí pravidelne rušia nočný kľud hlučnými párty, krikom a hlasnou hudbou. Naše byty sú vedľa seba, ale nemôžeme sa k nim dostať a porozprávať, pretože sú v druhej bytovke. Naše bytovky sú spojené, ale každý máme vlastný vchod. Polícia nám povedala, že nám nepomôže, keďže sa k nim nedokáže dostať, nemáme ako vojsť do budovy a zaklopať im na dvere. Premýšľali sme aj o podaní sťažnosti na mestský úrad, no bohužiaľ nevieme zistiť, kto je vlastníkom bytu. Aké sú naše možnosti? Je možné podať sťažnosť bez uvedenia mena, stačilo by uviesť, o ktorý byt ide? Môže nám v tomto prípade nejak pomôcť polícia?

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, meno vlastníka bytu môžete zistiť na stránke www. katasterportal.sk - podľa parcely a následne čísla bytu /usporiadanie resp. číslovanie bytov v dotknutom vchode bytového domu by malo byť totožné s Vašim vchodom/. 

Pokiaľ sa jedná o rušenie nočného pokoja odporúčame kontaktovať aj správcu bytového domu a oznámiť mu zatiaľ aspoň popisným spôsobom o ktorý byt a v ktorom bytovom dome sa jedná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

V budove nášho obecného úradu sa v spoločenskej miestnosti počas víkendov konajú akcie typu svadba, rodinné oslavy, tanečné zábavy a podobne. Je prirodzené, že hluk je v noci priamo úmerný konzumácii alkoholických nápojov a nad ranom sú všetci hlučnejší ako približne do 22:00 hod. Vibrácie z hudby sú neznesiteľné a nevyspíme sa. V zúfalstve som raz zavolala políciu, ale na moje prekvapenie mi oznámili, že s tým nič nemôžu urobiť, pretože ide o ohlásenú akciu. Rada by som sa spýtala, či na Slovensku existuje nejaký zákon, ktorý dovoľuje rušenie nočného kľudu v prípade ohlásenej akcie? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň,

podľa môjho právneho názoru absolútne nezáleží na tom, či ide o ohlásenú, alebo neohlásenú akciu. Tak, či tak musia jej účastníci rešpektovať zákon, v tomto prípade zákon o priestupkoch, ktorý ustanovuje, že priestupku sa dopustí aj ten, kto ruší nočný kľud. Nočný kľud je daný od 22:00 do 6:00 a v prípade spáchania tohto priestupku hrozí sankcia v podobe pokuty až do 100 eur. Ak sa bude dané rušenie opakovať, privolajte políciu a trvajte na tom, aby postupovala v zmysle zákona o priestupkoch. 

Rovnako, ak predmetný hluk obťažuje aj iných susedov, môžete sa spoločne pokúsiť so starostom obce túto situáciu vyriešiť tak, že sa v danom mieste nebudú konať takéto akcie.

Ak by uvedené postupy nepomohli, môžete sa obrátiť na súd s podaním žaloby, kde by ste mohli žiadať, aby im súd toto konanie zakázal.


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, máme taký problém so susedom, že občas príde dosť opitý. Keď to tak je, skutočne to stojí za to - ako napríklad včera, keď od 22:30 do 23:15 nevedel, čo so sebou. Vykrikuje, húka, háda sa so svojou "manželkou". Predtým som nad tým mávla rukou, ale teraz, keď mám malé dieťa, to začína dosť vadiť.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

v takejto situácii máte napr. možnosť privolať políciu, ktorá by ho mohla sankcionovať za rušenie nočného kľudu. Ak by konanie pokračovalo, bolo by možné využiť možnosť riešiť spor na obci alebo v krajnom prípade podať žalobu, v ktorej by ste žiadali, aby od svojho konania upustil. V žalobe by ste museli upísať presné situácie a nejako ich preukázať, čo v prípade týchto sporov nie je vôbec jednoduché. Ako prvý krok odporúčam v prípade opakovania privolať políciu a to v prípade potreby aj opakovane.


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť o tom, ako by sme mali postupovať. Kúpili sme pozemok a postavili dom v obci vedľa obecného úradu, ale nevedeli sme, že sa tam organizujú svadby a plesy skoro každú sobotu. Hluk je neúnosný, deti sa budia a okná ani nemôžeme otvoriť. Komunikovali sme s týmto problémom so starostom. Po roku sťažovania sme sa dohodli, že necháme odstrániť kľučky z okien na sále, ale to nepomohlo. Aj naďalej otvárajú okná, my voláme obecnú políciu kvôli nočnému kľudu a oni sa vyhovárajú, že nemôžu nič spraviť. Ako by sme mali postupovať? Skutočne nemôže polícia nič urobiť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Odpoveď resp. kde hľadať pomoc podľa Vami uvedenej otázky možno nájsť postupne vo viacerých právnych predpisoch :

1./ Zrejme budova obecného úradu stále na svojom terajšom mieste už v čase keď ste kupovali pozemok. Je škoda, že ste neskúmali pozornejšie umiestnenie pozemku, keďže obecné úrady zvyčajne takéto priestory majú /pôvodne tzv. kultúrne domy/. 
Bolo by vhodné hľadať riešenie podaním podnetu na obec podľa ust. § 5 a ust. § 127 Obč. zákonníka :

"§ 5 : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."

"§ 127 : 
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Riešenie je v stavebnej úprave miestností /odhlučnenie/, stavba protihlukového plotu /ľudia si kľučky na okná donesú, toto riešenie nie je /.


2./ Druhá vec je kde sa predmetné svadby a podobné akcie v predmetnej nehnuteľnosti konajú. Podľa ust. stav. poriadku stavbu možno používať len na účel na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Priestory obec zrejme prenajíma konkrétnym osobám na stanovený účel. Otázkou je, či tieto priestory boli schválené aj orgánom hygieny na uvedené účely. V týchto súvislostiach odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.


 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame v bytovom dome asi 150 metrov od kynologickej policajnej stanice. Ich psy sú umiestnené v budove s oknami oproti nášmu bytovému domu a ich neustálym štekaním je narušený nočný kľud. Keďže sú psy v budove s otvorenými oknami, štekot sa ozýva silno a od približne štvrtej hodiny ráno už sa nedá vôbec spať. Až je to tiež neúnosné, trpíme tým už šesť rokov. Prosím o radu, ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

v takejto situácii, odporúčam nájsť kompromis s vlastníkom tejto stanice. Ak sa Vám ku kompromisu nepodarí dospieť, potom sa jediným možným a účinným riešením javí byť podanie žaloby na súd. V žalobe by ste mohli žiadať, aby súd vlastníkovi stanice zakázal zasahovať do pokojného výkonu Vášho vlastníckeho práva predmetným konaním. Ak by dotyčný súdny príkaz nerešpektoval, bolo by možné splnenie povinnosti vymáhať aj prostredníctvom exekúcie. 

Svoj nárok by ste museli preukázať, čo v tomto type sporov nie je vôbec jednoduché. Do úvahy prichádzajú najmä svedecké výpovede, či napr. videonahrávka štekotu psov o 4:00 a pod. (vlastníka nahrávať nesmiete).


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, ako postupovať v prípade, že v rekreačnom zariadení Národného parku Veľká Fatra sa každú sobotu konajú svadby, pričom hlučná hudba trvá až do 5-6 hodín ráno. Nevyspíme sa ani jednu sobotu; nepomáhajú ani zavreté okná, nakoľko hudbu a otrasy je stále počuť. Sme od tohto strediska vzdialení približne 200-300 metrov a v okolí sa nachádzajú ešte ďalšie chaty. V lete je neznesiteľné spať pri zavretom okne a situácia ma veľmi frustuje. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, každý prevádzkovateľ zariadenia je povinný sa správať tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Vždy keď budú rušiť nočný kľud zavolajte políciu, požiadajte políciu aby urobili záznam zo zasahu. Pokiaľ by to neprestával je potrebné sa obrátiť na obec a požiadať ju, aby vám pomohla vyriešiť tento problém rušenia nočného kľudu. 

Ak nepomôže ani toto, potom vám nezostane nič iné len obrátiť sa na súd. 

Využite najskôr všetky vyššie uvedené možnosti. K súdnemu konaniu budete potrebovať všetky predchádzajúce kroky zdokladovať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.