Máte
otázku?

Ako napísať podnet prokurátorovi?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Zahraničie

Otázka: Ako napísať podnet prokurátorovi?

Píšem podnet prokurátorovi, aby podal protest proti rozhodnutiu katastrálneho úradu. Akým spôsobom mám podnet ukončiť? Mám napísať, z akého dôvodu je rozhodnutie nezákonné, alebo musím uviesť, čo očakávam, ako to je zvykom v žalobe? Mám dokumenty, ktoré k tomu priložím, označiť ako prílohy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

Dobrý deň,

podľa § 31 ods.1  Zákona o prokuratúre Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovenom zákonom aj na základe podnetu, pričom je oprávnený vykonať opatrenia na odstránenie zistených porušení, ak na ich vykonanie nie sú podľa osobitných zákonov výlučne príslušné iné orgány. Podľa § 32 ods.1 a 2 Zákona o prokuratúre 

Podnet sa podáva písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podnet urobený telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba doplniť do troch pracovných dní predložením jeho originálu v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

Podnet musí obsahovať, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho sa podávateľ podnetu domáha a odôvodnenie podnetu. Podnet musí byť datovaný a podpísaný podávateľom podnetu alebo jeho zástupcom. Ak sa podávateľ podnetu domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia alebo opatrenia, k podnetu priloží aj napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie a uvedie dôvody, pre ktoré považuje toto rozhodnutie alebo opatrenie za nezákonné. Ak nemôže k podnetu priložiť napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, musí uviesť jeho spisovú značku, dátum jeho vydania a orgán, ktorý ho vydal, a ak ani to nie je možné, musí aspoň uviesť, kedy a ako sa o rozhodnutí alebo opatrení dozvedel.

Vyššie uvedené ustanovenia stanovujú, čo presne musí podnet obsahovať a rovnako aj to, akým spôsobom je ho možné podať. Odpoveď na Vašu otázku je teda, že podnet musí obsahovať okrem iného aj to, čoho sa domáhate. Musí byť najmä dobre odôvodnený. Ak svoje tvrdenia podporíte dôkazmi, nebude to na škodu veci.

Trápi vás "Ako napísať podnet prokurátorovi?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som podať podnet na prokuratúru. Stavebný úrad schválil susedovi prístavbu terasy, čo je v rozpore s územným rozhodnutím. Ignorovali naše námietky v stavebnom konaní. Ako to mám podať a kde?

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade považuje za potrebné uviesť, že voči rozhodnutiu je možné podať aj správnu žalobu. Správny súd bude preskúmavať zákonnosť rozhodnutia stavebného úradu.

Ak chcete podať podnet prokuratúre je potrebné s podnetom predložiť aj rozhodnutie, územné rozhodnutie obce, resp. územný plán obce a popísať v čom spočíva rozpor so zákonom, rozhodnutím.


Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Podala som trestné oznámenie v susedskom spore o neprimerané odstránenie konárov z mojich stromov. Po prešetrení polícia postúpila vec na Okresný úrad na priestupkové konanie. Tento vec bez šetrenia odložil, o čom ma listom jednou vetou, bez akéhokoľvek odôvodnenia, upovedomil. V dôsledku toho sa ani nemôžem odvolať. Môžem podať podnet na prokuratúru o prešetrenie veci? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 16.01.2020)

Dobrý deň, v uvedenej veci je postup prokuratúry správny, keď vyhodnotil, že odstránenie konárov z Vašich stromov je priestupkom podľa ust. zákona o priestupkoch. Vo veci bude Vy ako poškodená, ako aj sused predvolaný na prejednanie priestupku. 


Podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :
(1)  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Podľa ust. Zákona o priestupkoch platí :
" § 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,
e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,
f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.
§ 50 Priestupky proti majetku
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur."


Ak Vám bola spôsobená škoda odstránením konárov na Vašich stromoch, náhradu škody týmto titulom budete môcť uplatniť v priestupkovom konaní v súlade s ust. § 70 cit. zákona (citujeme) :

" Náhrada škody

(1) Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu v konaní o priestupku (ďalej len „poškodený“), pôsobí správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, na to, aby škoda bola dobrovoľne nahradená.

(2) Ak škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená, a nebola dobrovoľne nahradená, uloží správny orgán páchateľovi priestupku povinnosť ju nahradiť; inak odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo na iný príslušný orgán."

Výšku Vám spôsobenej škody budete musieť vedieť preukázať, napr. znaleckým posudkom od dendrológa.


Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť. Ako mám postupovať, keď so susedom riešime na priestupkovom konaní poškodenie fasády nehnuteľnosti vo výške 780,00 EUR? V deň pojednávania sme našli na dome rozbité okno. Privolaná policajná hliadka to len odfotila a susedovi len dohovorila, pretože nikto nevidel, čo sa stalo. Obávam sa už o svoj majetok a o svoju bezpečnosť. Kto by mi vedel pomôcť alebo kto by mi dal podnet na prokuratúru?

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

podnet na prokuratúru, konkrétne podnet na vykonanie dozoru prokurátora je možné, len ak sa vedie trestné stíhanie. Ak sa viedlo priestupkové konanie a bolo rozhodnuté, potom je rozhodnutie definitívne. Ak máte podozrenie, že mohlo konaním určitej osoby dôjsť k spáchaniu trestného činu, je potrebné podať trestné oznámenie, najlepšie písomne.


Trápi vás "Ako napísať podnet prokurátorovi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. V zmysle paragrafu 31 odsek 3 písmeno g) zákona o prokuratúre, podnet nie je oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin. Znamená to v praxi, že podnetom sa zaoberá prokurátor priamo a trestné oznámenie prokuratúra postupuje na prešetrenie polícii? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

uvedené ustanovenie je podľa môjho právneho názoru potrebné vnímať tak, že trestné oznámenie nie je podnetom. Trestné oznámenie môže vybaviť aj priamo prokuratúra, pretože aj tá je orgánom činným v trestnom konaní a môže vykonávať úkony trestného konania, aj keď v praxi trestné oznámenie postúpi príslušnému policajtovi. Podnet, pokiaľ spĺňa náležitosti, vybavuje priamo prokuratúra. Príkladom podnetu môže byť napr. podnet na podanie dovolanie generálneho prokurátora, podnet na vykonanie preskúmanie postupu policajta v trestnom konaní, podnet na vykonanie dozoru prokurátora v správnom konaní a pod.


Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Ďakujem pekne, rada by som sa ešte opýtala: Je možné, že by prokurátor zmenil rozhodnutie o zastavení trestného stíhania na základe podanej sťažnosti (za predpokladu, že neboli doplnené žiadne nové skutočnosti)? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň, áno môže nastať situácia, že aj bez toho, aby boli doplnené nejaké nové informácie alebo skutočnosti prokurátor zmenil rozhodnutie o zastavení konania. Môže sa to stať najmä v tých prípadoch, kedy poverený príslušník PZ SR pochybil z procesnej stránky alebo niektorý z dôkazov vyhodnotil inak, resp. sa ním nezaoberal vôbec. Závisí to na konkrétnych okolnostiach Vašej trestnej veci.


Podotázka: Ako napísať podnet prokurátorovi? (Správne právo)

Dobrý deň, ak krajský prokurátor rozhodol, že pre prečin krádeže skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, aký je ďalší možný postup zo strany poškodeného? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať podnet prokurátorovi?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2016)

Dobrý deň, ak si poškodený uplatnil v rámci trestného stíhania náhradu škody za odcudzenú vec alebo inak poškodenú vec a následne bolo trestné stíhanie z akéhokoľvek dôvodu zastavené bez rozhodnutia o náhrade škody, môže si poškodený náhradu škody voči páchateľovi uplatniť v rámci občiansko-súdneho konania. Poškodený môže na súd podať žalobu o náhradu škody alebo návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie spôsobenej škody. Vzhľadom na spôsob, akým došlo k zastaveniu trestného stíhania je potrebné vziať do úvahy všetky okolnosti prípadu a to, či sa poškodenému v rámci občiansko-súdneho konania podarí preukázať, že škodu spôsobila žalovaná osoba. K tomu môžu pomôcť aj závery vyšetrovania, v ktorých sa vyšetrovateľ, resp. prokurátor s veľkou pravdepodobnosťou vyjadrovali aj ku spôsobenej škode a náhrade škody.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako napísať podnet prokurátorovi?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava