Máte
otázku?

Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?

Dobrý deň, momentálne riešime so susedmi vážny problém, ktorý sa týka nášho nového suseda. Žijeme v radovej zástavbe, kde sme mali možnosť odkúpiť si pozemky pod našimi nehnuteľnosťami. Žiaľ, náš sused túto možnosť využil a odkúpil aj príjazdovú cestu k našim domom. Dnes ju ohradil vysokým plotom, takže nemáme možnosť dostať sa domov. Veľmi by som ocenil radu, ako postupovať v takejto situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Z ust. § 151o/ Obč. zákoníka, čo je Vám určite známe, platí, že ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok. To znamená, že vlastník cetsy bude povinný V8m umožniť cestu užívať.

2./ Zákon nehovorí o tom, na aký účel má slúžiť stavba, ku ktorej sa má vo forme vecného bremena zabezpečiť prístup. Z tohto hľadiska môže ísť o stavbu, ktorá slúži na akýkoľvek účel. Z hľadiska aplikácie ustanovenia § 151o ods. 3 OZ nezáleží preto na tom, či stavba slúži na účely bývania (rodinný dom, obytný dom), podnikania (prevádzka podniku), alebo na verejné účely(napr. zdravotnícke zariadenie). Avšak z hľadiska rozsahu práva cesty je dôležitá hospodárska potreba stavby, resp. spôsob a rozsah jej užívania. Vo Vašom prípade by ste teda mohli podať všetci susedia spoločnú žalobcu.

3./ Na tieto okolnosti musí prihliadať aj súd, ktorý bude o práve cesty cez priľahlý pozemok rozhodovať. Poznamenávame, že priľahlým pozemkom môžu byť teda aj vzdialenejšie pozemky, ak právo cesty je potrebné zabezpečiť cez viacero pozemkov tak, aby vlastník stavby mal prístup k svojej stavbe.

4./ Z Vašej otázky pre nás vyplýva, že sa jedná o hotovú prístupovú cestu, ktorá je už zrejme aj zakreslená v katastrálnej mape a vedená na LV nového vlastníka, preto k žalobe bude potrebné predmetné doklady pripojiť. Je zvlášte, že predávajúci predmetnú zmluvu podpísal a neskúmal okolnosti prípadu, teda že čo spôsobí svojím konaním. Otázkou teda je aj to, či pri prevode predmetného pozemku - cesty - bol dodržaný zákon a či menovaný terajší vlastník kúpil prístupovú cestu, ktorá bola aj zakreslená v čase prevodu v katastri nehnuteľností.

5./ Poznámka na záver : V zmysle ust. stav. poriadku /§ 55/ : Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; atď.

Za drobnú stavbu stav. poriadok považuje aj oplotenie. Uvedené oplotenie preto nahláste aj príslušnému stavebnému úradu, stav. inšpekcii, prípadne aj na doprav. inšpektorát. Poznamenávame, že prístup k stavbe musí byť stále zabezpečený /napr. hasiči, sanitka a podobne/, čo ustanovuje aj vyhl. č. 532/2002 Z. z všeob. techn. požiadavkách na výstavbu.

Trápi vás "Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Susedské nezhody : Je možné právo cesty ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa prístupovej cesty na môj pozemok. Kúpil som si pozemok, ku ktorému vedie obecná prístupová cesta. Všetko by bolo v poriadku, keby môj sused nezačal mať námietky a nepripustil možnosť môjho prejazdu. Chcem sa spýtať, či ak je cesta obecná a vedie k môjmu pozemku, a ak mi obec dala stavebné povolenie, môže mať sused nejaké námietky? Cesta nevedie cez susedov pozemok, ale je plne v gescii obce. Obec s tým nemá najmenší problém. Rád by som si ešte vybavil vecné bremeno pre istotu. Sused mi stále tvrdí, že keď pôjde domiešavač, praskne mu fasáda, alebo mu spadne plot. Pričom cesta je široká približne 4 metre.

Odpoveď: Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že ste dostali stavebné povolenie na stavbu RD na Vašom pozemku a že k Vášmu pozemku vedie obecná cesta.

Ďalej uvádzate, že sused nechce dovoliť, aby ste predmetnú obecnú cestu užívali.

Ak obecná cesta nevedie cez pozemok suseda, tento nie je oprávnený Vám zakázať užívať obecnú cesta. 

Zriadenie vecného bremena v tomto prípade nie je možné, keďže cesta nevedie cez pozemok suseda.

Náhrada prípadnej škody je na osobe, ktorá škodu spôsobila.

Podľa ust. § 415 Obč. zákonníka platí :

"Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Susedské nezhody : Je možné právo cesty ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.