Máte
otázku?

Právo prechodu cez pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Právo prechodu cez pozemok

Dobrý večer. Za naším pozemkom sa nachádza ústie starej banskej štôlne, z ktorej berieme vodu spolu s ďalšími dvoma susedmi už od roku 1976. Pôvodne sme ju využívali ako pitnú, teraz už iba ako úžitkovú. Pred 15 rokmi sa na parcele za nami usídlila rodina, ktorá robila problémy aj na predchádzajúcom bydlisku. Pozemok im patrí až k vchodu do ústia štôlne. Bez toho, aby sme to vedeli, odkúpili aj pozemok, ktorý bol nad štôlňou - samé skaly a strmý kopec a tak nám odrezali cestu do štôlne. Obecný úrad vedel, že odtiaľ berú vodu tri rodinné domy, ale nikto nás neupozornil, že rodina má v pláne pozemok odkúpiť. Prečo sme ho neodkúpili sami? Lebo vody je dosť pre každého a vždy sme jednali čestne. V najsmutnejšom sne by nás nenapadlo, že pani tak všetkým znepríjemní život. Všetci traja máme povolenie na odber vodu, pani ho nemá. Keď nám praskla hadica a potopilo to prístrešok s drevom, pokúsili sme sa jej slušne vysvetliť situáciu a požiadať o prístup do štôlne. Pani nám to však neumožnila. Chcela by som sa opýtať, či existuje z tejto situácie nejaké riešenie. Sused sa nahneval a dal to na súd. Žiada zriadenie vecného bremena a všetci sme to podpísali, pretože roky nebol problém, kým tam neprišla táto pani. Žiadny z nás, troch susedov, by nechcel prísť o vodu, ale s ňou sa dohodnúť nedá. Veľmi pekne Vás prosím o radu. S pozdravom a nádejou na odpoveď.

Odpoveď: Právo prechodu cez pozemok

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, ku ktorej tlmočíme stanovisko našej advokátskej kancelárie :


V otázke opisujete situáciu ohľadom pozemkov s tým, že susediaci pozemok je miestom so vstupom do štôlne  a sused - vlastník pozemku Vám bráni v odbere vody z predmetnej štôlne. Povolenie na odber vody zo štôlne pritom máte, sused povolenie nemá.

 


Z dostupných informácii usudzujeme, že predmetná štôlňa ako banské dielo nie je v prevádzke viac ako 70 rokov. Či došlo k zakresleniu predmetného - dnešným pomenovaním starého banského diela k zápisu do katastra nehnuteľností - nevieme uviesť . Ešte podla starého zákona č.  22/1964 Zb. z. o evidencii nehnuteľností malo dôjsť k zápisu v KN /podzemná stavba so spôsobom užívania pozemku/  na základe súčinnosti príslušných organizácií /bane/.

Právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá s ustanoveniach Občianskeho zákonníka ("OZ"), ustanoveniach vodného zákona a banského zákona. 

Sme toho názoru, že vo veci je potrebné prešetriť resp. vykonať nasledovné správne a právne kroky, ktorými sú :

1./ V katastri nehnuteľností zistiť stav pozemku, ktorý odkúpil Váš sused, jeho umiestnenie, hranicu aj v teréne. Pokiaľ sused podal žiadosť o stavebné povolenie, podľa stav. poriadku účinného v r. 1976 a nasl. rokoch, aj v súčasnosti,  ste mali byť účastníkmi stavebného konania, kde bolo možné vzniesť námietky.

Nevieme, či sused má pozemok oplotený. Ak sused pozemok oplotený má, je otázne či boli splnené podmienky stavebného poriadku, kde ohľadom oplotenia platí ust. § 55 :

"Ohlásenie stavebnému úradu postačí okrem iných aj pri drobných stavbách,ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. " § 139b/  stav. poriadku za drobnú stavbu sa považuje aj oplotenie.
Podľa § 57 stav. poriadku stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a stavby, stav práce ohlásené môže uskutočni len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, čo sa týka aj oplotenia.

2./ Pokiaľ by predstava suseda bola tá, že odkúpili aj podložie pod pozemkom, kde sa nachádza štôlňa, nie je to tak, lebo to odporuje samotnej definícii pozemku; štôlňa je definovaná v tomto prípade ako staré banské dielo. Súčasne poukazujeme na ust. § 120 Obč. zákonníka : "Stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku."

Napokon podľa je dobré uviesť, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve SR (čl. 4 Ústavy SR). 
 

Možno bolo chybou aj predávajúceho pri predaji pozemku susedovi, keď nepreveril stav pozemku v teréne, v skutočnosti, resp. aká a ktorá časť pozemku bola predmetom prevodu, aby bol zabezpečený prístup do štôlne bez problémov. 

3./ Povolenie na odber vody máte, sused ho nemá. Nepredpokladáme, že predmetné právo bolo zapísané v KN v zmysle § 8 ods.1 zák. o katastri nehnuteľností. Jedným z ďalších možných riešení je aj vybudovanie potrubia na odber vody, ktoré by viedlo cez pozemok suseda, ale nevieme posúdiť samotnú efektívnosť tohto riešenia resp. či by Vám bol daný súhlas zo strany správcu štôlne. 

4./ Z otázky vyplýva, že so susedmi nemáte žiadnu dohodu ohľadom prechodu cez pozemok a doteraz bolo užívanie vody zo štôlne bez problémov. Riešením, aj keď nie definitívnym, len predbežným a dočasným, ktorým sa nevytvára nový právny stav, je obrátiť sa priamo na obec podľa § 5 OZ : 
"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde." 

5./ Možnosťou je po zistení skutkového stavu kto je vlastníkom pozemku riešiť písomnou dohodou za súčinnosti advokáta so susedmi s tým, že náklady spojené s prechodom cez pozemok bude hradiť Vy ako všetci susedia odberajúci vodu zo štôlne, vrátane vyhotovenia potrebného geom. plánu na zakreslenie nevyhnutnej cesty, a dojednanie odplaty. Prípadne zistite u organizácie, ktorá Vám povolila odber vody, ako má vyriešený prístup k štôlni a postupovať v súčinnosti s ňou.

6./Posledným riešením je vo veci obrátiť sa na súd v zmysle ust. § 151o/ OZ : 

"Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám. 
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

 

Poznámka na záver : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta. 

©

Trápi vás "Právo prechodu cez pozemok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo prechodu cez pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, my, dvaja rovnocenní spolupodielovci, vlastníme záhradu umiestnenú v intraviláne obce. Pri podielovom vysporiadaní vlastník B požaduje rozdelenie záhrady na dve polovice. Vlastník A súhlasí s tým. Avšak, požaduje zriadenie vecného bremena na právo prechodu cez územie vlastníka B ku ceste na opačnom konci polovice pozemku vlastníka B. Je treba podotknúť, že vlastník A je aj vlastníkom ďalšieho susediaceho pozemku s predmetnou záhradou, cez ktorý sa bez problémov dostane na svoju polovicu záhrady. Moja otázka teda znie: Musí vlastník B súhlasiť s právom prechodu cez svoju polovicu záhrady, keď vlastník A má prístup na svoju polovicu záhrady z opačnej strany, kde je vlastníkom ďalšieho pozemku, cez ktorý má pohodlný prístup na svoju polovicu záhrady? Vopred ďakujem za radu. Marian

Odpoveď: Právo prechodu cez pozemok

(odpoveď odoslaná: 08.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ide o pozemku v intraviláne obce, na ktorých sa nenachádzajú žiadne stavby. Ak chcete rozdeliť pozemok, ktorý je nateraz v podielovom spoluvlastníctve dvoch spoluvlastníkov, je k tomu potrebný geom. plán na rozdelenie nehnuteľností a následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Pokiaľ ide o podmienku tú, že jeden zo spoluvlastníkov požaduje zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez budúci vyčlenený pozemok druhého spoluvlastníka, pričom tento spoluvlastník má prístup na svoj pozemok aj z inej strany, uvádzame, že druhý spoluvlastník, cez ktorého v budúcnosti vyčlenený pozemok by malo byť zriadené vecné bremeno, nie je povinný zo zákona s tým súhlasiť. Ide o to, že na pozemku nie sú stavby a v takomto prípade by ani cestou súdu nebolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu prípadne aj prejazdu /cesta pešo a aj autom/ a to z dôvodu, že spoluvlastník má prístup na svoj pozemok z inej strany, a to aj keby to bola dlhšia cesta, resp. za sťaženejších podmienok. Platí v tomto prípade ust. § 151o/ ods. 3 Obč. zákonníka :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Za týchto podmienok s požiadavkou spoluvlastníka na zriadenie vecného bremena nie ste povinný súhlasiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Právo prechodu cez pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, máme spoločný dvor. My bývame vpredu na hlavnej ceste a náš sused vzadu. Medzi nami je ulica, ale sused sa chce dostať rýchlejšie na hlavnú cestu a nechce ísť okolo. Tak sme sa dohodli, že necháme spraviť nový plot a susedom zabezpečíme priechod cez uličku. Moja otázka je: akú šírku musím nechať na uličku pre priechod? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Sergej

Odpoveď: Právo prechodu cez pozemok

(odpoveď odoslaná: 01.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom RD pri hlavnej ceste a v zadnej časti pozemku sa nachádza ďalší RD, pričom tento sused chce zriadiť prechod /pešo/ a prejazd /autom/, keďže je to pre neho výhodnejšie z hľadiska toho, že nemusí obchádzať ďalšie domy a pozemky, aby sa dostal k svojmu domu.

V tomto prípade v zmysle ust. Obč. zákonníka ide o právo prechodu a prejazdu.

Riešenie je síce jednoduché pri súhlase Vašom ako vlastníkom pozemku, avšak treba počítať aj s tým, že tento prechod a prejazd Vás môže v budúcnosti obmedzovať a teda môžete ho chcieť odstrániť.

Riešenie veci z hľadiska Vašej právnej istoty je nasledovné :

1./ Spíšete so susedom zmluvu o nájme Vášho pozemku /Vy ako prenajímateľ/ s presným vymedzením cesty na prechod/prejazd, a to za finančnú náhradu. Otázka šírky cesty je predmetom dohody podľa toho či ide o prechod /pešo cca 1 meter/, alebo aj o prejazd autom.

2./ Spíšete zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu, ktorá bude zavkladovaná do katastra nehnuteľností. V tomto prípade je potrebné nechať vypracovať geom. plán, kde bude presne  vymedzený úsek Vášho pozemku, na ktorom bude viaznuť právo prechodu a prejazdu.

3./ Tretia možnosť v závislosti od konkrétnych okolností bude v tom, že susedovi prechod/prejazd nepovolíte, lebo má prístup k svojmu RD a pozemku z inej časti jeho nehnuteľnosti aj keď za obtiažnejších podmienok.

Treba zvážiť konkrétne okolnosti prípadu.

Odporúčame konzultáciu s autorizovaným geodetom a advokátom, aby ste predišli v budúcnosti možným problémom so susedom a pozemkom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo prechodu cez pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.