Právo prechodu cez pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Právo prechodu cez pozemok

Dobrý večer. Za našim pozemkom je ústie starej banskej štôlne, odkiaľ od roku 1976, berieme vodu my spolu s ďalšími dvomi susedmi. Kedysi sme ju používali ako pitnú, teraz už len ako úžitkovú. Pred 15 rokmi sa na parcele za nami vybudovala rodina, ktorá robila problémy aj v predchádzajúcom bydlisku. Pozemok jej patrí až k vchodu do ústia štôlne. Ale bez toho, aby sme to vedeli, odkúpila aj pozemok, ktorý bol nad štôlňou, samé skaly a strmý kopec, a tým nám odrezala vstup do štôlne. Obecný úrad vedel, že odtiaľ berú vodu tri rodinné domy, ale nik nás neupozornil, že to chce odkúpiť. Prečo sme to neodkúpili sami? Lebo vody je dosť pre každého, a vždy sme jednali čestne, a ani v zlom sne nás nenapadlo, že pani tak všetkým znepríjemní život. Povolenie na odber vody všetci traja máme, pani ho nemá. Keď u nás praskla hadica a vytopilo nám prístrešok s drevom, šli sme sa slušne opýtať, či nás nepustí do štôlne, aby sme odstránili poruchu, ale pani nám to neumožnila. Chcela by som sa opýtať, či existuje z tejto situácie nejaké riešenie. Sused sa nahneval a dal to na súd, a žiada zriadenie vecného bremena. Všetci sme mu to podpísali, pretože celé roky nebol problém, kým tam neprišla bývať pani. Nechceli by sme ani jeden z nás troch susedov prísť o vodu, ale s ňou sa dohodnúť nedá. Veľmi pekne Vás prosím o radu. S pozdravom a nádejou na odpoveď ostáva s pozdravom.

Odpoveď: Právo prechodu cez pozemok

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, ku ktorej tlmočíme stanovisko našej advokátskej kancelárie :


V otázke opisujete situáciu ohľadom pozemkov s tým, že susediaci pozemok je miestom so vstupom do štôlne  a sused - vlastník pozemku Vám bráni v odbere vody z predmetnej štôlne. Povolenie na odber vody zo štôlne pritom máte, sused povolenie nemá.

 


Z dostupných informácii usudzujeme, že predmetná štôlňa ako banské dielo nie je v prevádzke viac ako 70 rokov. Či došlo k zakresleniu predmetného - dnešným pomenovaním starého banského diela k zápisu do katastra nehnuteľností - nevieme uviesť . Ešte podla starého zákona č.  22/1964 Zb. z. o evidencii nehnuteľností malo dôjsť k zápisu v KN /podzemná stavba so spôsobom užívania pozemku/  na základe súčinnosti príslušných organizácií /bane/.

Právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá s ustanoveniach Občianskeho zákonníka ("OZ"), ustanoveniach vodného zákona a banského zákona. 

Sme toho názoru, že vo veci je potrebné prešetriť resp. vykonať nasledovné správne a právne kroky, ktorými sú :

1./ V katastri nehnuteľností zistiť stav pozemku, ktorý odkúpil Váš sused, jeho umiestnenie, hranicu aj v teréne. Pokiaľ sused podal žiadosť o stavebné povolenie, podľa stav. poriadku účinného v r. 1976 a nasl. rokoch, aj v súčasnosti,  ste mali byť účastníkmi stavebného konania, kde bolo možné vzniesť námietky.

Nevieme, či sused má pozemok oplotený. Ak sused pozemok oplotený má, je otázne či boli splnené podmienky stavebného poriadku, kde ohľadom oplotenia platí ust. § 55 :

"Ohlásenie stavebnému úradu postačí okrem iných aj pri drobných stavbách,ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. " § 139b/  stav. poriadku za drobnú stavbu sa považuje aj oplotenie.
Podľa § 57 stav. poriadku stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a stavby, stav práce ohlásené môže uskutočni len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, čo sa týka aj oplotenia.

2./ Pokiaľ by predstava suseda bola tá, že odkúpili aj podložie pod pozemkom, kde sa nachádza štôlňa, nie je to tak, lebo to odporuje samotnej definícii pozemku; štôlňa je definovaná v tomto prípade ako staré banské dielo. Súčasne poukazujeme na ust. § 120 Obč. zákonníka : "Stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku."

Napokon podľa je dobré uviesť, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve SR (čl. 4 Ústavy SR). 
 

Možno bolo chybou aj predávajúceho pri predaji pozemku susedovi, keď nepreveril stav pozemku v teréne, v skutočnosti, resp. aká a ktorá časť pozemku bola predmetom prevodu, aby bol zabezpečený prístup do štôlne bez problémov. 

3./ Povolenie na odber vody máte, sused ho nemá. Nepredpokladáme, že predmetné právo bolo zapísané v KN v zmysle § 8 ods.1 zák. o katastri nehnuteľností. Jedným z ďalších možných riešení je aj vybudovanie potrubia na odber vody, ktoré by viedlo cez pozemok suseda, ale nevieme posúdiť samotnú efektívnosť tohto riešenia resp. či by Vám bol daný súhlas zo strany správcu štôlne. 

4./ Z otázky vyplýva, že so susedmi nemáte žiadnu dohodu ohľadom prechodu cez pozemok a doteraz bolo užívanie vody zo štôlne bez problémov. Riešením, aj keď nie definitívnym, len predbežným a dočasným, ktorým sa nevytvára nový právny stav, je obrátiť sa priamo na obec podľa § 5 OZ : 
"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde." 

5./ Možnosťou je po zistení skutkového stavu kto je vlastníkom pozemku riešiť písomnou dohodou za súčinnosti advokáta so susedmi s tým, že náklady spojené s prechodom cez pozemok bude hradiť Vy ako všetci susedia odberajúci vodu zo štôlne, vrátane vyhotovenia potrebného geom. plánu na zakreslenie nevyhnutnej cesty, a dojednanie odplaty. Prípadne zistite u organizácie, ktorá Vám povolila odber vody, ako má vyriešený prístup k štôlni a postupovať v súčinnosti s ňou.

6./Posledným riešením je vo veci obrátiť sa na súd v zmysle ust. § 151o/ OZ : 

"Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám. 
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

 

Poznámka na záver : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta. 

©

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku