Máte
otázku?

Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

Dobrý večer, rád by som položil otázku. Mám v pláne rozdeliť jednu miestnosť na izbu a pracovňu, pričom by okno z pracovne smerovalo smerom ku susedom. Chcem sa opýtať, či je možné takto umiestniť okno bez súhlasu susedov. Vzdialenosť medzi naším a ich domom je 11 metrov, zatiaľ čo od nášho múru po náš plot sú to 3 metre. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

Dobrý deň, žiadny zákon Vám nezakazuje spraviť okno na nehnuteľnosti na tej strane, ktorá susedí inou nehnuteľnosťou. Pri takom výklade by sme docielili, že okná by mohli byť len na priečelí budovy, ktorá smeruje do ulice. V zmysle občianskeho zákonníka nemôžete susedov nad mieru primeranú pomerom obťažovať hlukom, prachom... pohľadom. Samotná skutočnosť, že na tej strane Vášho domu vznikne okno ešte nenapĺňa zákonné znaky nadmerného obťažovania susedov. Najmä nie v prípadoch, kedy je dôvodom vzniku tohto okna stavebná úprava nehnuteľnosti. Vaše konanie by mohlo byť za nadmerné obťažovanie susedov posúdené iba vtedy, ak by ste to okno zriaďovali práve z dôvodu, aby ste mohli susedovi "nakúkať" cez plot. Prípadne by mohlo ísť o nadmerné obťažovanie, ak by ste do tohto okna dali kameru na sledovanie... To sú už extrémne prípady, ktoré nepredpokladám, že vo Vašom prípade nastanú. Ak ide o zriadenie okna z dôvodu stavebných úprav a bez akýchkoľvek vedľajších úmyslov, mám za to, že nekonáte protiprávne. V rámci slušnosti a dobrých susedských vzťahov Vám však odporúčam túto skutočnosť oznámiť susedom, aby neboli jedného rána prekvapený, že sa na Vašej nehnuteľnosti objavilo okno, ktoré im pozerá do záhrady.

Trápi vás "Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, plánujeme s manželom stavbu dvojpodlažného domu. Z každej strany máme ešte 10 metrov nášho pozemku k susedom od plánovaného domu. Obaja susedia plánujú stavbu bungalovu. Naše okná z horného poschodia budú veľké, v štýle francúzskych. Je s tým nejaký problém, že odtiaľ budeme mať výhľad priamo do ich dvorov? Máme si vyžiadať nejaké povolenie od nich? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 29.12.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 59 stavebného poriadku budú Vaši suseda ako vlastníci pozemku účastníkmi stavebného konania a budú môcť vzniesť námietky resp. pripomienky v stavebnom konaní.

Podstatná bude samotná žiadosť o vydanie stavebného povolenia z Vašej strany a predložená dokumentácia v stavebnom konaní /projekt. dokumentácia/. Uvádzame, že ak by ste teraz od susedov, ktorý tiež plánujú výstavbu na svojom pozemku, žiadali súhlas s umiestnením okien, z ktorých by bol výhľad na ich pozemok resp. ešte neexistujúcu stavbu, toto nie je podstatné z hľadiska stavebného konania ohľadom Vašej stavby, lebo ani nezačalo stavebné konanie.
Naša poznámka : Nie je možné v stavebnom konaní a pri výstavbe rodinných domov v intraviláne obce dodržať to, že by nikto nemohol mať výhľad na susedov pozemok a stavbu na ňom umiestnenú, lebo to nie je realizovateľné. Súčasne platia ust. § 6 ods. 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z., v zmysle ktorej platí, že ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, Začali sme s výstavbou novostavby. Stavba je umiestnená 2 metre od hranice pozemku suseda. Avšak sused nesúhlasí s umiestnením okna smerom na jeho pozemok. Upozorňujem však, že na susedovom pozemku sa nenachádza žiadna stavba. Môže nám sused robiť problémy pri kolaudácii alebo počas výstavby?

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň,

z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či Vám už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo nie, a či bolo umiestnenie predmetného okna riešené v tomto stavebnom povolení, preto Vám uvediem prípadné riešenia. 

1) Ak Vám už bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť a mali ste už v projektovej dokumentácii zakreslené okno, tak okno môžete umiestniť, pretože sused mohol námietky voči umiestneniu okna uplatniť v priebehu stavebného konania. Ak ich nepodal na neskoršie námietky sa neprihliada. 

2) Ak Vám už bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť a v projektovej dokumentácii ste nemali zakreslené okno, ale rozhodli ste sa preň až počas výstavby tak najskôr bude potrebné, aby ste podali na príslušný stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 stavebného zákona. Účastníkom konania tejto zmeny je zo zákona aj sused, ktorý je oprávnený podať námietky. 

Na základe vyššie uvedeného, v prípade ak nemáte okno vyznačené v projektovej dokumentácii, odporúčam Vám podať na stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením s tým, že doložíte zmenenú projektovú dokumentáciu. Ak by sused podal námietky, tak podľa môjho názoru mu ich stavebný úrad zamietne, pretože ako uvádzate na jeho pozemku sa nenachádza rodinný dom a vyhláška č. 532/2002 explicitne stanovuje jednotlivé odstupové vzdialenosti len medzi rodinnými domami (minimálne 4 m, resp. 7 m). Vzdialenosť dvoch metrov je celospoločensky prijateľná v súlade s uvedenou vyhláškou § 6 ods. 3, ktoré  priamo túto odstupovú vzdialenosť ako minimálnu stanovuje. Stavebný zákon taktiež neumožňuje prihliadať ani na nejaké v budúcnosti možné parametre (ak by sused riešil, že v budúcnosti plánuje výstavbu rodinného domu).

Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť, že uvedenú žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením môžete podať len vtedy ak nezačnete realizovať stavebné práce odchylne od stavebného povolenia. V prípade ak by ste okno realizovali bez podanej, resp. odsúhlasenej zmeny stavby stavebným úradom pôjde už o "čiernu stavbu" a stavebný úrad je oprávnený začať konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona. A tiež by sused mohol na Vás poslať štátny stavebný dohľad, čím by Vám hrozil aj priestupok a  stavebný úrad by Vám mohol uložiť pokutu.  

 


Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem postaviť dom na pozemku o šírke 13,6 metra. Sused má svoj dom postavený v prednej časti tohto pozemku, čo znamená, že môj dom by bol situovaný v zadnej časti, kde sa nachádza susedova záhrada. Moja otázka je: Môžem svoj dom postaviť 1 metr od hranice susedovho pozemku? Rovnako by som chcel vedieť, či môžem navrhnúť malé okno z kúpeľne a malé okno z technickej miestnosti tak, aby smerovali smerom k susedovi. Na tej strane susedovho domu, kde by smerovali moje dve malé okná, sused nemá žiadne okno. Moje dve malé okná by teda nezasahovali do záhrady, ale smerovali by k stene susedovho domu.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
podstatná vo Vami uvedenom prípade bude projektová dokumentácia.

Môžeme uviesť, že v súlade s ust. § 59 stav. poriadku bude sused ako vlastník sused. pozemku a stavby na ňom postavenej, účastníkom stav. konania :

"Účastníci stavebného konania
(1) Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,1g)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby."

Samotné odstupy medzi stavbami, prípadne od hranice pozemku rieši ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu :

"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

 

Vyslovuje aj náš právny názor k umiestneniu okien ako uvádzate v otázke : sme názoru, že umiestnenie okien z týchto miestností by nemal byť problém. Problémom je umiestnenie RD jeden meter od hranice pozemku, keďže podľa nášho názoru tento priestorov nezodpovedá ust. § 6 ods. 1 druhá veta cit. vyhlášky, teda nebudete mať dostatočný priestor na technickú obslubu Vašej stavby.


Trápi vás "Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem susedovi zakázať stavbu strešného okna na stranu do mojej záhrady z dôvodu straty súkromia. Naše domy sú vzdialené 10 metrov, ale jeho dom je od plotu vzdialený len 1 meter a na druhej strane už má dve strešné okná. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 14.10.2020)

Dobrý deň,

v zmysle § 55 ods. 2, písm. d) stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby v prípade, ak sa nezasahuje do nosných konštrukcií, nemení sa vzhľad stavby, ani spôsob užívania stavby. Váš sused však inštalovaním strešných okien mení vzhľad stavby a pre túto zmenu sa vyžaduje ohlásenie prislušnému stavebnému úradu. Ak budete mať námietky proti umiestneniu okien, budete musieť zdôvodniť, že ich schválením by došlo k vášmu obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom a k strate súkromia. Týmto sa môžete brániť. 


Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som si zrealizovať úpravu v bývaní, ktorá spočíva v pridaní nového okna. Ide o byt, nachádzajúci sa vo vnútri rodinného domu, ktorý má celkovo tri byty. Okno má byť umiestnené na prízemí a poskytuje výhľad len na menšiu časť dvora. Hoci danú časť dvora využívam osobne, formálne sa jedná o spoločný majetok približne 20 spoluvlastníkov. Odhadnutá vzdialenosť medzi novým oknom a najbližším domom je najmenej sedem metrov. Rád by som sa informoval, s akými povoleniami, ohláseniami alebo súhlasmi musím počítať pred vykonaním tejto zmeny. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 17.05.2020)

Dobrý deň, 

nevieme, či ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom stavby.

 

Vo veci vlastník nehnuteľnosti musí vykonať ohlásenie stav. úradu v súlade s ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku, keďže sa jedná o stav. úpravu, ktorou sa nemení podstatne vzhľad stavby. Závisí to však aj od veľkosti okna. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že je potrebné stavebné povolenie. 

 

Z dôvodu právnej istoty, aby v budúcnosti nedošlo k rozporom so susedmi, požiadajte ich o písomný súhlas s realizáciou okna.

 

Poztnamenávame, že podľa ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z.z. platí :

 

"Odstupy stavieb

 

(1)

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

(2)

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

(3)

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

(4)

V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som vás poprosil o radu týkajúcu sa stavby domu na úzkom pozemku. V projekte uvažujeme o orientácii okna z kuchyne, ktorá bude spojená s jedálňou a obývačkou, na susedov dvor. Našu stavbu plánujeme umiestniť 2 m od hranice pozemku. V úrovni nášho domu sused nemá žiadne stavby, jeho dom je postavený v zadnej časti pozemku. Naše stavby teda nebudú stáť oproti sebe. Na stavebnom úrade nám pracovníčka povedala, že nemôžeme umiestniť okno z obytnej miestnosti, ktorá je väčšia ako 8 m², do susedovho dvora, pretože by sme tým obťažovali susedov. Zároveň nám bolo oznámené, že aj keby nám to sused písomne povolil, zákon takúto situáciu nedefinuje a teda by sa stavba nemohla povoliť. V stavebnom zákone som však nenašiel informáciu, ktorá by nám bránila mať okná z obytných miestností smerom do susedovho dvora. Namiesto toho som našiel len ustanovenia o vzájomných rozostupoch stavieb. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, tak ako uvádzate vo Vašej otázke, nie je nám známe z čoho vychádza pani na stavebnom úrade, kedy Vás vopred upozorňuje na nemožnosť predmetnej stavby. Existuje dokonca aj judikatúra, že i keď sú stavby postavené tak, že je možné z jedného okna vidieť do druhého okna, samotná skutočnosť nespôsobuje nad mieru primeranú pomerom obťažovanie suseda. Podľa opisu umiestnenia stavieb spĺňate aj podmienky umiestnenia steny s oknom od steny susedovho domu vo vzdialenosti najmenej 7 m. Pre ďalší postup Vám odporúčame vyžiadať od pani na úrade presné ustanovenie stavebného zákona, resp. vyhlášky, podľa ktorej nie je možná takáto stavba. Následne budete môcť postupovať vo veci ďalej.


Trápi vás "Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu? (Občianske právo)

Dobrý deň, na hranici môjho pozemku (po dvoch tretinách jeho dĺžky) sa nachádza stará hospodárska budova, ktorú susedia plánujú prestavať na dve bytové jednotky. Majú v úmysle namontovať na jej šikmú áčkovú strechu smerom k môjmu dvoru jedenásť okien. Som proti tomuto plánu, pretože mi to berie súkromie na dvore a v zadnej časti môjho domu. Je tento postup vo všeobecnosti povolený? Existujú nejaké obmedzenia? Aké mám možnosti? Ďakujem vám vopred.

Odpoveď: Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ je zo strany suseda plánovaná výstavba ako uvádzate v otázke, táto bude podliehať ustanoveniam stavebného poriadku; sused bude musieť požiadať o vydanie stavebného povolenia. 

Ak by sa jednalo o Vaše pochybnosti už teraz či umiestnenie stavby bude možné na predmetnom pozemku, tu uvádzame, že podľa ust. vyhlášky o všeobecných techn. požiadavkách na výstavbu stanovuje, že pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie.

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Vy ako sused v súlade s ust. §  59 stavebného poriadku budete účastníkom stavebného konania a bude môcť vzniesť námietky v rámci tohto konania.

Citujeme z ust. stavebného poriadku :
"§ 61 
(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. 
(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne."

Podľa ust. vyhl.č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovuje, že v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3 /t.j. : Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m./
Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. 

Vami uvedený prípad umiestnenia resp. smerovania okien do Vašej záhrady a dvora vyhláška nerieši, preto je potrebné vychádzať z ust. Občianskeho  zákonníka.  Ak budete mať námietky proti umiestneniu okien, budete musieť zdôvodniť, že schválením projektu by došlo k Vášmu obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom a k strate súkromia :

Citujeme z ust. Občianskeho zákonníka :  

§ 11 : Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

§ 127 :  "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Aj keď citované ustanovenie neobsahuje pojmy obťažovanie v prípade smerovania okien, aj tieto prípady spadajú pod uvedené ustanovenie /viď slovo najmä/.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem si dať okno do susedov bez ich súhlasu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.