Máte
otázku?

Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice

Otázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

Kupoval som notebook na firmu cez internetový e-shop.  s doménou sk   a prebral som ho 31. 7.2017.  Chcel som odstúpiť od zmluvy do 14 dni ale napísali mi: Vážený zákazník, dovolíme si reagovať na žiadosť, ktorú ste nám zaslali. Podľa dostupných informácií ste objednávku realizovali na právnickú osobu.  Právnické osoby sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka, kde možnosť vrátenia tovaru nie je.   Všeobecne obchodné podmienky sú v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi SR a upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č. 513/1991 Zb. ).  Mám dajakú možnosť na odstúpenie od zmluvy ?

 

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

       Pred zodpovedaním otázky uvádzame, že z tejto sme vyčiarkli obchodné meno predávajúceho, ale s jeho obchodnými podmienkami tak, ako ste uviedol v otázke, sme sa oboznámili.  Odpoveďou vyslovujeme svoj právny názor.

 

 

 

I.  P R Á V N A     Ú P R A V A  

       Začneme trochou histórie pojmu "spotrebiteľ", čo je dôležité  pre vyjadarenie nášho názoru na Váš status - postavenie ako spotrebiteľa.

       Pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb. (zrušený zákonom 250/2007 Z. z. - viď ďalej) definoval spotrebiteľa nasledovne :

"Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti,"

"Spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a)."

 

      V súčasnosti platný zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch definuje spotrebiteľa v ust. § 2 cit. zákona :

 "Na účely tohto zákona sa rozumie

a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,2) zamestnania alebo povolania,2a)

Odkazy v zákone v uvedenom ustanovení hovoria:

odkaz 1) : § 52 až 54 Občianskeho zákonníka

§ 52 : " Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti."

 

Odkaz 2 : § 2 obchod. zákonníka :

"Podnikanie : Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku."

 

Odkaz 2a) :

"Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov."

 

 

        Zákon , podľa ktorého ste kúpil notebook v eshope je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý  v ust. § 1 hovorí, že " Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov1) a povinnosti predávajúcich2) pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb3) na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

       Samotný tento zákon  č. 102/2014 Z.z.  odkazuje na zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.z., ktorý charakterizuje pojem spotrebiteľ.

 

 

 

 

II.  R O Z B O R

       V otázke nepíšete, čo je predmetom podnikania Vašej spoločnosti,  pre ktorú ste kupoval  notebook, ale predpokladáme, že predmetom podnikania nie sú počítače. V konečnom dôsledku by to logické nebolo, aby ste notebook  kupoval  u "konkurencie".  Nepíšete, či ste notebook kupoval ako štatutárny orgán.

       Počítač ste preto kupoval ako spotrebiteľ -  fyzická osoba , t. j.  "spotrebiteľ,  ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania."

       Len poznámka : Tiež sa použije obchodný zákonník ak sekretárka ide kúpiť kávu pre s.r.o. ?

 III.   N A Š E    O D P O R Ú Č A N I  E

      O odstúpenie od zmluvy sa nežiada, od zmluvy sa odstupuje.

        Navrhujeme Vám, aby  ste notebook vrátil  ako doporučenú a poistenú zásielku a to s tým, že použijete formulár eshopu na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote v zmysle ust.  §  7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho :

"§ 7 : Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, ... ".

 

       Tovar vrátite súčasne s odstúpením od zmluvy  nepoškodený a riadne zabalený v pôvodnom stave ako fyzická osoba ako je uvedené v objednávke - Vaše meno a priezvisko , adresa predpokladáme, že tomu tak je).

 

 

 

IV.   Z Á V E R

       Prečítali sme si obchodné podmienky predmetnej spoločnosti, ktoré v čl. 1 nie sú jasné, je možný rôzny a nie jednoznačný výklad v zmysle ustanovení ust. zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Z. z. . Naviac v uvedených všeobecných obchodných podmienkach predmetného eshopu v článku 1 je uvedené :  " Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. " Vy ste z uvedeného aj vychádzal. Ďalej je uvedené, že "Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.",  kupujúci - teda fyzická alebo právnická osoba podľa ich podmienok. Názor  Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veci týchto všeobecných obchodných podmienok  na základe prípadného Vášho podnetu by bol tiež zaujímavý.

       V konečnom dôsledku platí  ust. § 52 Obč. zákonníka :

"Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ  (naša poznámka : Vy ním ste)  sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

 

        Dúfame, že sme Vám pomohli.

        Dovolíme si Vás poprosiť, aby ste nám dali vedieť, ako ste pochodil v uvedenej veci.

 

 

 

Trápi vás "Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň. V internetovom obchode som 9. 2. 2020 objednal náhradný diel na vozidlo. Keď, že sa dodatočne zistilo, že závada bola v niečom inom, náhradný diel bol zrazu nepotrebný, tak som sa ho dna 21. 2. 2020 rozhodol vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote. Tento diel nebol vôbec rozbalený, zostal v pôvodnom neporušenom obale. Pri preberaní som nedostal od predávajúceho žiadny doklad, tak bol som presvedčený, že sa nachádza v zabalenom balíku. Keď, že som nechcel obal porušiť, napísal som predajcovi e-mail, v ktorom som ho žiadal upresniť, kde sa faktúru nájdem. Na moju otázku odpoveď neprišla, tak som bol nútený obal porušiť a zistiť, či sa tento daňový doklad nachádza vo vnútri balíka. Doklad v krabici nebol, a keď, že lehota na vrátenie plynulá, nemal som inú možnosť, ako tovar zabaliť a aj s formulárom o odstúpení, ktorý som poslal aj elektronický, odoslať spať predajcovi. Zrazu sa predajca zobudil a v telefonickom rozhovore žiadal k tovaru dodať aj faktúru s pokladničným blokom, lebo inak nemôže peniaze vrátiť. Doklad, či faktúru mi ale nikdy nedal. Uvedomujem si, že som spravil chybu pri preberaní tovaru ale bol som presvedčený, že doklad sa nachádza vo vnútri balíka tak ako vo väčšine prípadoch ak Vám faktúru nepošlú elektronický. Čím momentálne disponujem, je len objednávka a formulár o odstúpení od zmluvy. V zákone ako aj v obchodných podmienkach predajcu sa takáto podmienka nenachádza. Myslím, že zámerne naťahuje čas by mi vypršala lehota na vrátenie tovaru. Prosím o radu ako v takomto prípade postupovať. Ďakujem s pozdravom Jozef.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  platí, že spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu a to v lehote do 14 dní od jeho prevzatia.

Z Vami uvedenej otázky vyplýva, že tovar z dôvodu inej vady vozidla ste nepotrebovali a preto v súlade s ust. cit. zákona ste od zmluvy odstúpili a použili na to formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám zaslal predávajúci. Ak ste na predmetné odstúpenie použili formulár predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý Vám bol zaslaný spolu s tovarom, potom zo samotného formulára vyplýva, že ide o tovar predávajúceho. 
Ak ste v zmysle ust. § 8 ods. 4 už cit. zákona použili na odstúpenie od zmluvy funkciu na stránke predávajúceho, predávajúci bol  povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Neviem z otázky, či ste tovar zaslali po odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 
Ak nie, je treba tovar zaslať predávajúcemu doporučenou poštou odporúčame aj s poistením balíka, aby ste mali doklad z pošty o jeho zaslaní predávajúcemu. Následne na stránke Slov. pošty zistite, či a kedy tovar predávajúci prevzal. 

Súhlas predávajúceho na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete.

Povinnosti predávajúceho po odstúpení od zmluvy stanovuje § 9 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa :
"Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.
(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby."


Zo žiadneho ustanovenia cit. zákona nevyplýva, že by ste mali zaslať predávajúcemu aj faktúru, ktorú Vám naviac nezaslal. 
Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby v lehote najneskoršie do 14 dní.
Ak kúpna cena vrátane nákladov na vrátenie tovaru, okrem prípadov, keď tieto náklady má znášať kupujúci (zistite v obchodných podmienkach predávajúceho ) nebude uhradená do 14 dní od prevzatia predávajúcim, odporúčame kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, v prvom rade Vám ďakujem za skorú odpoveď. Mne tvrdia, že mám nárok len na poštovné, ktoré som uhradil, keď oni posielajú tovar a nie na poštovné, ktoré som zaplatil ja pri vrátení tovaru. Čiže jedna sa mi o poštovné, ktoré som ja musel zaplatiť, keď som tovar posielal naspäť.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň,

pravdepodobne došlo k vzájomnému nepochopeniu. Na poštovné náklady pri vracaní tovaru nemáte skutočne nárok. Máte právo len na poštovné náklady, ktoré vznikli pri doručovaní tovaru z obchodu k Vám.


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň. Objednal som si tovar cez internet rohože do auta VW. Došli mi však iné rohože do auta AUDI, ktoré samozrejme nepasovali. Chceli mi ich vymeniť, ale ja som s tým nesúhlasil (mám na to dôvody). Odstúpil som od zmluvy a poslal som ich spať poštou. Vrátili mi cenu za rohože avšak poštovné, ktoré som zaplatil mi nechcú poslať, vraj na to nemám nárok. Chcem sa opýtať, či mám nárok na vrátenie najlacnejšieho poštovného 3, 70 e, ktoré som zaplatil, keď som odstúpil od zmluvy a vrátil tovar v zákonnej lehote.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.01.2019)

Dobrý deň,

nárok na vrátenie poštovného máte. Vyplýva to z ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, podľa ktorého Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

Odporúčam ich vyzvať, aby Vám peniaze vrátili. Ak by ich nevrátili samozrejme máte právo žiadať ich súdne, prípadne sa obrátiť len na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby ich postup prešetrila a prípadne im uložila pokutu.


Trápi vás "Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som odstúpila od zmluvy o obstaraní nákupu a predaja investičných nástrojov. Zmluvu som uzavrela so spoločnosťou so sídlom v ČR cez slovensku sprostredkovateľskú spoločnosť. Riadi sa odstúpenie od zmluvy v takomto prípade zákonmi českej alebo slovenskej republiky ? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Je potrebné vychádzať zo samotného textu Vašej zmluvy. Pokiaľ zmluva ustanovuje, že sa riadi ustanoveniami českého právneho poriadku /najskôr českého občanského zákonníku/, potom musíte postupovať podľa zmluvy. 

Ak zmluvy obsahuje možnosť odstúpenia od zmluvy, je potrebné od nej odstúpiť. Ak takáto možnosť daná nie je, je treba zmluvu vypovedať.  

Nepíšete v otázke kedy bol obchodníkovi zaslaný návrh  zmluvy, ktorú ste uzatvárali so sprostredkovateľom na území SR, a kedy ho obchodník prijal, o čom ste mali byť informovaná zo strany obchodníka.

Preto do úvahy prichádzalo aj odvolanie návrhu zmluvy, ktoré odvolanie návrhu zmluvy by ste zaslali priamo obchodníkovi v ČR.

Otázkou je tiež, či ste už zaplatili nejaké peniaze na účet obchodníka podľa zmluvy a či peniaze Vám budú aj vrátené  v prípade odvolania návrhu, odstúpenia od zmluvy alebo výpovede zmluvy.

 

 


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Chcel by som sa opýtať, či môžem odstúpiť od závažnej objednávky z dôvodu nemoci. Účastník čiže dcéra sa zaväzuje zučastniť školenia a profesionálneho fotenia. Objednávateľ môže odstúpiť od závažnej objednávky 3 dni pred školením, prof. fotením - nutné uhradiť 60% z celkovej nezľavnenej sumy najneskôr do 7 dni na číslo účtu agentúry citovanie zo závažnej objednávky. Ďakujem.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2018)

Dobrý deň, o Vami uvedenej agentúre sme na internete nenašli žiadne informácie, ani meno takejto agentúry.

Nepoznáme obsah zmluvy, kde a kedy bola uzatvorená, teda či priamo v kancelárii modeling. agentúry alebo v iných priestoroch alebo zmluva bola uzatvorená bez osobnej prítomnosti jej účastníkov - cez internet. Nepíšete, kedy došlo k ochoreniu dcéry.

Napriek uvedenému poznamenávame, že podľa ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :
"Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/ aj 
"k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, /naša poznámka : 
toto je aj Váš prípad, keď agentúra žiada vyplatenie 60 %/.

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

§ 54 :
(1)  Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 
(2)  V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší." 

 

Z otázky usudzujeme, že samotná zmluva s agentúrou umožňuje odstúpenie od zmluvy. Nepíšete v otázke kedy má dôjsť ku školeniu a foteniu, kedy došlo k ochoreniu atď.

Odporúčame ukončiť zmluvný vzťah s agentúrou pre neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zakázané.

 


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či mám nárok na preplatenie poštovného t.j. 34  €, ak som u predávajúceho z ČR odstúpila od kúpnej zmluvy, pretože mi zaslal nočné stolíky v katastrofálnom stave - mali byt nové, no mala som pocit, že boli používané. Tovar som opäť zabalila a poslala poštou do ČR s odstúpením od kúpnej zmluvy. Ďakujem za odpoveď. N.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,

predpokladáme, že sa jedná o spotrebiteľský právny vzťah medzi predajcom - podnikateľom a Vami ako spotrebiteľom - fyzickou osobou. Keďže došlo k uzatvoreniu zmluvy s českým predajcom, vzťahujú sa na Váš prípad české zákony, konkrétne Občanský zákonník ČR č. 89/2012 Sb. z. nasledovne :

"§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal."

 

Odpoveď na otázku :

Keďže tovar nezodpovedá tomu ako bol zobrazený na internete, tovar ste reklamovali a odstúpili z toho dôvodu od kúpnej zmluvy, áno, máte nárok na úhradu poštovného vo výške najlacnejšieho vrátenia tovaru /t. j. : nie napr. letecká doprava I. trieda/. Pošlite predajcovi doklad o úhrade poštovného mailom, aby z dokladu boli zrejmé údaje o odosielateľovi, príjemcovi a úhrade € titulom poštovného.  


Trápi vás "Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Objednávka aj faktúra bola vystavená na firmu. Mení sa týmto Vaše odporúčanie danej právnej veci?

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.08.2017)

Dobrý deň,

tak sme to pochopili, že ste kupoval notebook cez predmetný eshop.  Zrejme ste nie správne porozumel dosahu toho, že ste pri objednávke uviedol aj identifikačné údaje Vašej firmy.

V tejto otázke  podnikateľ - spotrebiteľ sú rôzne výklady a názory.

Zákon o ochrane spotrebiteľa sa nevzťahuje  na nákup realizovaný podnikateľom v zmysle cit. zákona, kde je spotrebiteľ charakterizovaný /viď naša odpoveď na Vašu otázku/.

Podstatné resp. dôležité je, ak ste notebook vrátiť a teda nemáte oň záujem, aby ste tento vrátil v zmysle ich obchodných podmienok a spolu s ich tlačivom na odstúpenie od zmluvy, pritom však nesmiete používať IČO a ost. údaje o Vašej firme. Ich obch. podmienky nie sú jasné, ako Vám už bolo odpovedané, v nasledovnom:

"Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu." a "Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne a to na adresu uvedenú v kontaktnom formulári obchodu.".

Nikde v ich obch. podmienkach sa nehovorí o pojme spotrebiteľ, len je odkaz na zákon.

Z uvedeného dôvodu som následne citovala  §   52  Obč. zákonníka  a to : "

"Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. "

 


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval ohľadne legislatívy týkajúcej sa oblasti porušenia záväzkov obchodníka voči zákazníkom. Konkrétny prípad - servis ma neupovedomil o vykonanej oprave na aute. Bez môjho zvolenia vykonal finančne náročný úkon, o ktorom ma mal vopred informovať, ale neurobil tak. Viete mi prosím poskytnúť číslo zákona, nariadenia, konkrétny paragraf, ktorý sa odvoláva na takéto prípady? Ďakujem.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobý deň.

Na Váš prípad sa vzťahujú  ust. Občianskeho zákonníka, z ktorých vyberáme :

§§  52 až  54  o spotrebiteľských zmluvách  :

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/

-  má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,

-  vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,

-  umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,

-  určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia, 

- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

- obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa  práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,

- požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie.

ust  § 652 a nasl. :   Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci; zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

 

Zákon o ochrane  spotrebiteľa  č. 250/2007 Z. z., z ktorého vyberáme :

§ 3 :  Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách /viď vyššie/.

§ 14 : Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene  predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.

Úplné znenia zákonov nájdete na stránke www.slov-lex.sk

 


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Manželka si zobrala bez môjho súhlasu a vedomia spotrebiteľský úver, ktorý nebude schopná v budúcnosti určite splácať. Do dnešného dňa mi nie je známe, načo dane prostriedky použila, v danej veci so mnou nekomunikuje. Splácanie jej úveru zaťažuje rodinný rozpočet, prispieva len nepatrnou čiastkou na domácnosť. Obávam sa, že situácia sa bude opakovať. Prosím o radu ako mám právne postupovať v danej situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň

pokiaľ sa nechcete rozviesť (čím by sa zrušilo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), máte možnosť aj zúžiť BSM.

 

Podľa § 143a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

“1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.” 

 

Podľahoreuvedeného sa dohoda spisuje vo forme notárskej zápisnice, preto je potrebné sa obrátiť s takouto požiadavkou na notára.

 

Ak by manželka nesúhlasila so zrušením BSM a naozaj zadlžuje spoločný majetok (respektíve ohrozuje spoločné peniaze) je možné podať návrh na zrušenie BSM počas trvania manželstva. Súdnom konaní ale budete musieť preukázať, že sa tak naozaj deje.

 


Trápi vás "Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobry den, prosim o radu ako si mam vyžiadat cez sud všetky zmluvy a platby od nebankoviek je ich asi 8 nebankoviek z každej som mal aj 7 uverov všetky splatene okrem poslednych tie zatial splacam. Odmietaju mi ich poslat a niektore mi ani neodpisali na moju žiadost. Chcem ich žalovat za bezdôvodné obohatenie ,len problem je v tom, že ked som to daval pravnikovi chce mat zmluvy a platby, ak ich nemam tak sa s tym nechcu zaoberat alebo pytaju za každu nebankovku 20 eur za poslanie žiadosti na sud. Takže otazka alebo rada ako si ich mam vyžiadat?

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, podľa § 132 ods. 3 Civilného sporového poriadku, Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Ak Vám spoločnosť, s ktorou ste uzavreli zmluvu, odmieta poskytnúť predmetnú zmluvu, je možné si túto vyžiadať cestou súdu v rámci konania, v ktorom žiadate vydať bezdôvodné obohatenie, a to tým spôsobom, že v žalobe uvediete ako dôkaz predmetnú zmluvu, ktorú žiadate zabezpečiť cestou súdu od žalovaného subjektu s pripojením predchádzajúcej žiadosti o zaslanie zmluvy, aby súd nemal pochybnosť o tom, že ste nepripojili uvádzaný dôkaz bez svojej viny. K problematike ochrany práv spotrebiteľa ešte dodávame, že ako spotrebiteľ (ak Vám bol poskytnutý úver ako fyzickej osobe na iné ako pracovné účely) máte okrem vydania bezdôvodného obohatenia žiadať od nebankovky aj primerané finančné zadosťučinenie v prípade porušenia jej povinností pri uzatváraní zmluvy. Uvedené pochybenia na strane nebankovky je potrebné posúdiť v súvislosti s každou zmluvou osobitne.


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobry den. Dnes mi prisla vyzva aby som sa vyjadril k moznemu pouzitiu ust. § 4 ods. 1 zak. c. 258/2001. Co mam prosim Vas teraz robit a napisat na vyzvu? Dakujem.

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.10.2015)

Dobrý deň. Z obsahu Vašej otázky usudzujem, že ste účastníkom súdneho konania, ktorého predmet je skutkovo založený na zmluve o spotrebiteľskom úvere. Spomenutou procesnou výzvou na vyjadrenie sa súd snaží zabezpečiť Vaše procesné práva ako účastníka konania. Na výzvu by ste sa preto mali vyjadriť v tom zmysle, či je dotknuté ustanovenie § 4 ods. 1 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch aplikovateľné na Váš konkrétny prípad. Dikcia tohto ustanovenia pritom znie nasledovne: „Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná, pričom spotrebiteľ dostane jedno vyhotovenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere.“ Pokiaľ ide o samotnú aplikovateľnosť, táto závisí predovšetkým od skutkových okolností Vášho prípadu. Pre úplnosť ešte dodávam, že spomenutý zákon bol medzičasom nahradený novým zákonom, a síce zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.


Podotázka: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, pred 11-timi mesiacmi som uzavrel zmluvu o poskytovaní telekomunikačných služieb s operátorom DSI Data Námestovo. Súčasťou dokumentácie je aj zmluva o nájme set top boxu, kde sa v bode 2 odkazuje na cenu nájmu uvedenú v objednávke služieb. Na tejto objednávke je však v kolónke cena za prenájom STB 0,00 €. DSI data si po 11 mesiacoch odo mňa začala vymáhať cenu 1,95 € za každý mesiac prenájmu. Operujú pritom tým, že to majú uvedené v cenníku a že keby sa jednalo o cenu 0,00 €, tak by sa nejednalo o nájom, ale o výpožičku a na to zmluvu nemáme. Majú na to nárok? Ja som predsa podpísal zmluvu s odkazom na dohodnutú cenu 0,00 € za prenájom. Môžu kvôli dikcii zákona o nutnosti odplaty za nájom tento požadovať i keď bol stanovený na 0 €? Ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nevyplýva či ste zmluvu uzavierali ako fyzická osoba spotrebiteľ alebo ako podnikateľ. Predpokladám však, že ste zmluvu uzavreli ako spotrebiteľ, preto si Vám dovoľujem odpoveď na Vašu otázku sformulovať z pohľadu spotrebiteľa.

Z viacerých ustanovení Občianskeho zákonníka i zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že spotrebiteľ musí mať pred uzavretím zmluvy vopred k dispozícii všetky informácie týkajúce sa uzatváranej zmluvy. Vzhľadom na to, že neviem posúdiť či cenník spoločnosti bol priložený ako príloha zmluvy, je nutné vychádzať len zo zmluvy o poskytovaní služieb a z nájomnej zmluvy. Argumentáciou spoločnosti DSI jednoznačne vznikajú pochybnosti o obsahu uzatvorenej spotrebiteľskej zmluve. V zmysle Občianskeho zákonníka (§ 54 ods. 2) ak nastanú pochybnosti o obsahu spotrebiteľskej zmluvy, platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Vo Vašom prípade platí, že dohodnutá cena za "nájom" set top boxu je 0,- €. Druhý argument spoločnosti DSI, že podľa zákona musí byť za nájom dohodnuté určité nájomné inak by išlo o výpožičku a na to zmluvu nemáte, neobstojí. V našom právnom poriadku sa každý právny úkon musí posudzovať podľa obsahu a nie podľa názvu (alebo označenia). Jediný rozdiel v podstatných náležitostiach medzi nájomnou zmluvou a zmluvou o výpožičke je dohodnutá odplata za užívanie. V nájomnej zmluve musíte dohodnúť odplatu, v zmluve o výpožičke nie. Vychádzajúc z toho, so spoločnosťou ste uzavreli zmluvu pomenovanú "zmluva o nájme", ale tá de iure (podľa práva) ste s nimi uzavreli zmluvu o výpožičke (keďže ste si nedohodli žiadnu odplatu za užívanie, resp. odplatu vo výške 0,- €). 

Na dôkladnejšie posúdenie Vašej právnej veci treba mať zmluvy k dispozícii, nakoľko podobné spoločnosti si do zmlúv radi zapracujú rôzne zadné dvierka, aby sa chránili pred prípadnými problémami.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spotrebiteľ Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy

  102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku mate právo na odstúpenie od zmluvy v ...

 • Odstúpenie od zmluvy

  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku § 5: Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a ...

 • Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

  Pokiaľ ste tovar kupovali v pozícii spotrebiteľa, pričom zmluva bola uzavretá na diaľku, máte právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č.

 • Čo robiť v prípade nedodania tovaru?

  Ochrana spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku. V súlade s ust. ... Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.

 • PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB NA ...

  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č ... Klient má ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, iba v prípade, ...

 • Odstúpenie od zmluvy

  (1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez ...

 • Ako neprísť o províziu pre chybu v zmluve

  Pokiaľ sprostredkovateľská zmluva so spotrebiteľom neobsahuje zákonné ... Tomu, aby spotrebiteľ nemohol odstúpiť od sprostredkovateľskej zmluvy sa dá ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku