Máte
otázku?

Náhrada škody za ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

Dobry den, potreboval by som radu ohladom ublizenia na zdravi pachatelom. Pachatel sa priznal k tresnemu cinu, sudny znalec urcil sumu odskodnenia, ktoru mi ma pachatel uhradit (sud sa este nekonal). Moja otazka je: nemam zivotnu poistku: 1. mam narok dostat od statu nejake odskodne, ak sa suma odskodneho urcila aj pachatelovi? 2.ak pachatel skodu neuhradi, mam narok ziadat stat o uhradu za neho? Alebo mam narok na nejake odskodne od statu? Dakujem

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

Dobrý deň,

pokiaľ ide o náhradu škody za ublíženie na zdraví, v tomto prípade za ňu zodpovedá páchateľ. Pokiaľ ide o odpoveď na vašu otázku, či máte nárok dostať od štátu nejaké odškodné, ak sa suma odškodného určila páchateľovi, tak k tomu uvádzam, že zo žiadneho predpisu vyplýva povinnosť štátu nahradiť škodu v prípade, ak sa určila páchateľovi. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, k tomu uvádzame, že pokiaľ by páchateľ škodu neuhradil, nie je dôvod žiadať náhradu škody od štátu.

Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či nárok ako poškodenej po súdnom rozhodnutí, kde ma obvinená osoba mi vyplatiť odškodnenie má dopad na už vyhlásený osobný bankrot. Či sa mi ten bankrot nezruší po uplatnení toho nároku? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. Petra

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň, otázka nie je položená celkom jasne, teda či vy ste poškodená a na osobu, ktorá vám má vyplatiť náhradu škody bol vyhlásený osobný bankrot, alebo vy ste osobou, na ktorú bol osobný bankrot vyhlásený.
Podľa ust. § 166c/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Nedotknuté pohľadávky
(1)Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a) pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
(2)Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
(3) Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou."

 

V každom prípade prihláste svoju pohľadávku do konkurzu, alebo odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci, ktorého adresy kancelárií nájdete na internete.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, začiatkom decembra som bola súčasťou autonehody, kde mi na prechode v meste na dvojprúdovke dalo jedno auto prednosť, a druhé v druhom prúde ma zrazilo. Ešte nie som plnoletá. O 2 mesiaca budem mať 18 rokov. Na aute som s hlavou rozbila čelné sklo, upadla som na chvíľu do bezvedomia. V nemocnici mi zistili, že mám zlomené 3 stavce a potrebovala som šruby do kolena. Už je to vyše mesiaca a stále sa nemôžem postaviť na nohy, a sedieť môžem len s korzetom. Ozvalo sa nám viacero odškodňovacích služieb a právnikov, ktorý by chceli prevziať môj prípad. Ja by som sa Vás chcela spýtať, či by ste mi vedeli poradiť ako mám ďalej pokračovať, aby som mala uhradené peniaze, ktoré si z nehody zaslúžim.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň, nepotrebujete žiadnu odškodňovaciu službu na to, aby Vám poskytli peniaze. Náhrada škody pôjde cez povinné zmluvné poistenie. Poisťovne si obyčajne veľmi dobre spočítajú na čo všetko máte nárok. 

V prvom rade máte nárok na náhradu za bolestné (výška náhrady sa určuje podľa bodov - tabuľky). Výšku bodov Vám určí traumatológ. Toto potom pošlete do poisťovne a oni Vám pošlú peniaze. 

Ďalej máte právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatenia (tam to funguje rovnako). To spoločenské uplatnenie sa určuje až keď je Váš stav stabilizovaný. 

Máte tiež nárok na náhradu na stratu na zárobku. To by ste riešili neskôr. 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý večer, mohli by ste mi pomôcť s týmto prípadom. Moja manželka robila v Rakúsku pred štyrmi rokmi ako opatrovateľka a dnes sme dostali list, v ktorom ju rakúska opatrovateľka chce za žalovať za ujmu na zdraví, ale moja manželka jej nič neurobila je to všetko podvod a falošné obvinenie. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
rakúska opatrovateľka zrejme robí svoju prácu 4 roky po Vašej manželke.
V samotnej výzve resp. liste je uvedené len to, že bude požadovať náhradu škody.
V liste zrejme nie sú uvedené žiadne konkrétne dôvody a nie sú pripojené žiadne doklady a podklady, ktoré by nárok odôvodňovali.

Odporúčame maximálne odpísať, že ak chce vymáhať náhradu škody od Vašej manželky, aby postupovala v súlade s legislatívou štátu, pričom nie ste povinný jej nič bližšie špecifikovať a odkazovať na konkrétny a právne správny postup.

Pre Vás uvádzame, že v prípadnom súdnom konaní by musela byť preukázaná zodpovednosť Vašej manželky by musela byť riadne preukázaná. Toto však opatrovateľke neuvádzajte, nie je to Vaša povinnosť.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, prípadne nás môžete kontaktovať aj za účelom zaslania odpovede druhej strane.


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás aká je cesta, aby som sa dostal ku peniazom za ublíženie na zdraví, ktoré je už uzavreté a proces som vyhral. Ale odsúdený je nezamestnaný tak neviem ako postupovať mám aj trvalé následky úrazu. Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

nárok na náhradu škody si môžete uplatniť v trestnom (adhéznom) konaní do okamihu skončenia vyšetrovania v prípravnom konaní. Súd následne v meritórnom rozhodnutí môže rozhodnúť a priznať vám nárok na náhradu škody alebo vás odkázať čiastočne/úplne na občianskoprávne konanie.  Z vašej otázky nie je zrejmé, či ste tak urobili alebo nie.

V prípade, ak ste si neuplatnili váš nárok na náhradu škody riadne a včas v trestnom konaní, môžete podať samostatnú žalobu na náhradu škody, v ktorej však budete musieť preukazovať príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním osoby a následným vznikom škody. Po právoplatnom rozhodnutí súdu budete mať v rukách spôsobilý exekučný titul, na základe ktorého môžete podať návrh na začatie exekúcie. Následne exekútor vykoná súpis majetku dlžníka a podľa toho vykoná exekúciu konkrétnym spôsobom.

Ak by dlžník nemal žiaden majetok ani príjem, tak dlh nevymôžete. Môže sa ale stať, že v budúcnosti nejaký nadobudne.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, pracoval som ako SZČO v Belgicku a spôsobil som škodu pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom (poškodená brána), nakoľko preukaz ani školenie som nemal, bude mi škoda zosobnená ? Príkaz na uvedenú prácu mi dal vedúci a zamestnanec, ktorý ma zaúčal (ale je to tvrdenie proti tvrdeniu). Po oznámení, že do práce už nepôjdem, ma kontaktoval pracovník, ktorý mi sprostredkoval daný job, že mám čakať faktúru za spôsobenú škodu. Mám aj zmluvu v ang. jazyku ak by bolo potrebné.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.04.2018)

 

 

Dobrý deň,

po preštudovaní materiálu uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor našej advokátskej kancelárie:

Rozbor otázky :
Zaobstarali sme preklad z dostupných zdrojov Vami zaslanej zmluvy so zahraničným  odberateľom aj keď nie kvalifikovaným prekladateľom. Ak sa máme vyjadriť k samotnému textu zmluvy, čo je podstatné, táto je po obsahovej stránke rozporná, je možné namietať viaceré jej ustanovenia, ktoré poskytujú rôzny výklad hlavne v tom, či sa jedná o obchodnoprávny vzťah alebo zmluva v skutočnosti kryje pracovnoprávny vzťah. Viaceré body zmluvy nie sú doplnené.

Z obsahu zmluvy vo vzťahu k položenej otázky prichádzajú do úvahy dve možnosti :  
1./ Obchodnoprávny vzťah
Zmluva podľa jej textu sa riadi právom zahraničným (v nadväznosti na možnosti podľa Dohovoru  EÚ o rozhodnom  práve pre zmluvné záväzky),  v zmluve nie je uvedený konkrétny zákon, ktorým sa zmluva spravuje. Systém právnych predpisov v dotknutej krajine je rozsiahly (právne normy, právne obyčaje, všeobecné  právne zásady, ako aj nezáväzná judikatúra a doktrína). 
Ak by sa mal vzťah medzi Vami posudzovať podľa zahraničných noriem záväzkového práva obchodného, zmluva síce obsahuje terminológiu obchodného práva, avšak zo zmluvy tento vzťah nevyplýva hlavne z dôvodu vyhlásenia, že zmluva je podmienená najskôr získaním oprávnení o dodržiavaní právnych predpisov o vysielaní pracovníkov a predložením tam uvedeného vyhlásenia. Prepokladáme aspoň, že  ste vykonávali práce, na ktoré máte oprávnenie ako SZČO.

2./ Pracovnoprávny vzťah 
V otázke uvádzate, že ste pracovali ako SZČO v zahraničí  pre zahraničného odberateľa (podľa textu zmluvy od 1.2.2018).  V bode 14. zmluvy, je uvedené, že zmluva je podmienená získaním nasledujúcich oprávnení o vysielaní pracovníkov  a predložením vyhlásenia resp. formulára s tým, že príslušná strana použije všetko primerané úsilie na získanie takéto povolenia a bezodkladne informuje druhú stranu o akýchkoľvek ťažkostiach stretol. Z textu zmluvy vyplýva, že táto má aj prílohy, kde je uvedený časový harmonogram prác, v samotnej otázke hovoríte o vedúcom.
Uvádzate, že zo strany zamestnanca (nevieme akého - zamestnanec odberateľa alebo sa jedná o zamestnanca sprostredkovateľskej agentúry), ste boli upovedomený, že máte čakať faktúru za spôsobenú škodu - poškodená brána. Otázkou je, či ste zmluvný vzťah so zahraničným klientom - "odberateľom" ukončili podľa zmluvy, o tom sa v otázke nezmieňujete, aby od Vás nepožadoval náhradu prípadnej škody.


Pre vykonávanie zamestnania v dotknutej krajine musia byť splnené podmienky. Pracovné povolenie vybavuje zamestnávateľ, ktorý chce nášho občana zamestnať, na získanie pracovného povolenia na vykonávanie niektorých nedostatkových profesií je zjednodušená procedúra. Kto by v tejto krajine chcel pracovať, je povinný zaregistrovať sa na cudzineckom úrade do 8 dní od príchodu. Prenájom pracovníkov je v zásade zakázaný s výnimkou oprávnených agentúr. Táto krajina si chráni pracovný trh a preto sa uzatvárajú obchodné zmluvy, akou je Vaša, čo je jednoduchšie pre zahraničného odberateľa a jeho tzv. dodávateľov /Vás/, ktorý sú viac menej v pracovnom pomere. 

Škoda spôsobená vysokozdvižným vozíkom či už podľa noriem obchodného alebo pracovného práva Vám musí byť riadne  preukázaná, a to ako Vaša zodpovednosť, tak aj rozsah spôsobenej škody. Len príkladmo citujeme slovenský Zákonník práce :

" § 179 ZP : Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.
(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

Podľa ust. Obchodného zákonníka :
"373 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
§ 382 : Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu."

Zo samotného Dohovoru EÚ o voľbe rozhodného práva, na zákalde ktorého bolo vo VAšej zmluve zvolené právo krajiny výkonu prác, vyplýva, že právny poriadok, ktorým sa spravuje zmluva podľa tohto Dohovoru, sa uplatní v rozsahu, v ktorom pre zmluvné záväzky upravuje zákonné domnienky alebo určuje dôkazné bremeno, teda aj  Vami predložená zmluva v prípade sporu by sa posudzovala nielen podľa jej znenia, ale podla toho, ako sa v skutočnosti realizovali práva a povinnosti v nej uvedené jej účastníkmi. 

 

Zhrnutie 

Nevieme, či Vaša znalosť anglického jazyka je na tej úrovni, či ste správne v právnom slova zmysle boli uzrozumený v celom rozsahu s jej textom v čase  podpísania. Zmluva sa odvoláva na zahraničné právo, ktorým sa riadi predmetný právny vzťah, pričom v texte nie je uvedený žiadny zákon príslušnej krajiny.  Sme toho názoru, že zmluva viac menej zakrýva pracovnoprávny vzťah, nakoľko získať pracovné povolenie v tejto krajine podlieha pomerne prísnej procedúre. 
Vyslovujeme tiež pochybnosť, že zahraničný odberateľ - v zmluve uvedený ako klient -  by cestou  zahraničného súdu od  Vás vymáhal náhradu škody. Otázkou je, či všetky Vaše pohľadávky zo strany zahraničného odberateľa - klienta, boli uhradené v celosti a odberateľ Vám nič nedlhuje. Ide o to, aby v prípade, že máte ešte vystaviť faktúru za Vami vykonané práce pre klienta, aby táto suma nebola krátená o náhradu škody.
Faktúra ako účtovný doklad nie je dokladom, ktorý by preukazoval Vašu zodpovednosť za tvrdenú spôsobenú škodu - poškodená brána.

Na základe uvedeného odporúčame faktúru neuhradzovať.

Ak by Vás zahraničný odberateľ v tejto veci písomne kontaktoval zaslaním faktúry, môžte nás o tom informovať, resp. oznámiť  nám to do podotázok, aby sme Vám pomohli. 

©
 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Mám nárok na úhradu škody spôsobenú výtlkmi na ceste? Dna 28. 5. Pri ceste na bicykli medzi Trenč. Teplicami a Motešicami som pri zjazde z Machnáča havaroval na neoznačených výtlkoch. Utrpel som škodu na zdraví ( vybité dva zuby, zlomenina záprstnej kosti a početné drobnejšie zranenia /. Mám nárok na náhradu škody od správcu cestnej komunikácie /TSK /?

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň,

teoreticky by ste nárok mať mali, avšak preukazovanie nebude vôbec jednoduché a protistrana môže namietať rôzne veci. Napríklad, že ste sa nevenovali dostatočne riadeniu, nezvládli ste riadenie, išli ste príliš rýchlo a podobne. Samozrejme žalobu môžete podať, bude potrebné náležite preukázať, akú ujmu ste utrpeli (najmä lekárskymi správami). Odporúčam Vám však konzultovať to predtým osobne s advokátom a prebrať presný postup.


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Stal sa mi úraz, pri ktorom som zranil lyžiarku, podala na mňa trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. V správe ale nieje to, že na svahu píla, taktiež neviem, či jej robili testy na alkohol. Oplatí sa na to odvolávať a riešiť to alebo je lepšie priznanie viny a zaplatiť odškodné.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň, samotné pitie alkoholu na svahu nemusí (ale môže) byť pre Vás okolnosť, ktorá by sa dala využiť na zníženie zavinenia. 

Určite by som však túto okolnosť uviedol a pokiaľ by to bolo možné tak ju podložil aj nejakým dôkazom, napríklad svedeckou výpoveďou nejakých Vašich známych, ktorí t boli s Vami.

Veľmi dôležité pri úrazoch na svahu z trestnoprávneho hľadiska je to, kto spôsobil zrážku, a teda zavinil ublíženie na zdraví.

Ublíženie na zdraví poškodeného môže vzniknúť aj v plnom rozsahu iba z dôvodov na strane poškodeného. Teda Existujú aj prípady kedy páchateľ za ublíženie na zdraví vôbec nemôže. Neviem, aký bol Váš prípad, a či by bolo možné nehode zabrániť. Pokiaľ ste však ublíženie na zdraví (s PN minimálne 7 dní) zavinili, hoci aj z nedbanlivosti, potrestaniu za tento skutok sa nevyhnete.

Ak bola práceneschopnosť menej ako 7 dní, nejde o trestný čin. 

Pri náhrade škody a určovaní jej výšky sa prihliada aj na zavinenie (spoluzavinenie) poškodeného. Takže určite uveďte, že bola pod vplyvom alkoholu a popíšte, aký vplyv mal alkohol na nehodu.

 

 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosil by som o radu, od koho mám žiadať náhradu škody. V skratke, kúpil som automobil od jednej slečny "Márii" je uvedená v kúpnou predajnej zmluve, fyzicky mi ho predal pán "Ľuboš", ktorý mal splnomocnenie na predaj automobilu (Mária tvrdí, že len na prepis) splnomocnenie nemám, vyšetrovateľ mi no nechce poslať. Peniaze fyzicky prebral p. Ľuboš, potvrdil to aj svojim podpisom na zmluve. Slečna si zobrala úver na auto, nesplácal ho, medzitým ho predala, mne. Leasingovka ho dala zaistiť polícii, súd rozhodol, že sa nejedná o trestný čin, mám si uplatniť škodu v občianskom konaní. Len neviem od koho. Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň, tomto prípade pôjde o podvod, uvedená osoba nemala právo predávať vozidlo, pričom musela vedieť, že vozidlo jej nepatrí. Tiež vozidlo nepatrilo ani Márii (patrilo lízingovke), ktorá ho nemohla predať.

Náhradu škody si uplatňujte od osoby, ktorá peniaze v skutočnosti prevzala. 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Môžem podať na súd žiadosť o morálnu ujmu a žiadať finančne odškodnenie voči úradu, ktorý nás s exmanželom zosobášil v čase, keď bol ešte ženatý? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o žiadosť o morálnu ujmu voči úradu, tak v tomto prípade by ste určite neuspeli.

Nárok na náhradu morálnej ujmy by v tomto prípade prichádzal do úvahy voči manželovi. Avšak tiež je otázne, v akej výške by Vám súd túto ujmu priznal a či vôbec. Nárok na ujmu v peniazoch sa posudzuje objektívne (tj. či by rovnakú ujmu pociťovala aj iná osoba, ak by bola na Vašom mieste)

Dvojmanželstvo je trestným činom, a preto manžel môže byť stíhaný za tento skutok.


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Môžem podať žiadosť na súd nehmotnej ujmy na základe porušenia môjho práva na súkromie, rodinu mojim exmanželom, ktorý mi už 7 rokov bráni kontaktu so synom. Z toho stavu som sa dostala do ťažkých depresii, som pod dohľadom psychiatra a tým pádom mám obmedzené možnosti sa zamestnať. Môžem žiadať od neho aj financie za túto ujmu? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade, pokiaľ exmanžel Vám priamo svojim pôsobením spôsobil zdravotné problémy, ide o ujmu na zdraví, ktorá sa dá oceniť peniazmi. Museli by ste však vedieť preukázať príčinnú súvislosť medzi konaním exmanžela a tým, že ste sa dostali do depresii. Nie je to však jednoduché. Pokiaľ Vám manžel brániť styku so synom máte možnosti, ako sa domôcť svojho práva. Napríklad podať návrh na úpravu práv a povinnosti k dieťaťu. A pokiaľ už súd rozhodol, tak podať návrh na výkon rozhodnutia. Nedovoľte exmanželovi, aby Vám zasahoval do života a bránil styku so synom.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

V prízemnom byte začalo vydúvať podlahu a šíril sa tam zápach (ešte v minulom roku). Zistilo sa, že je tam prasknuté kanalizačné potrubie. Spoločenstvo im poslalo firmu, ale majitelia si zabezpečili „svoju“. Opravu urobili, ale na objednávke – od SVB mali jasne napísané, že majú predložiť CP a termín realizácie prác – Spoločenstvo musí odsúhlasiť ceny. CP nepredložili, len prišla faktúra. Zároveň sme to riešili aj cez poistku SVB. Niektoré položky vo fa boli nadhodnotené, ale dohodli sme sa a firme sme uhradili cca 3800,00 € + z našej poistky dostali poškodení majitelia bytu ďalších 1200,00 € a zo svojej poistky dostali ešte 1500,00 €. Poisťovňa im však nezaplatila všetko – my však nevieme, čo všetko majitelia bytu dali do poisťovne a teraz si majitelia nárokujú od SVB ďalších cca 5 000,00 €, ktoré im nezaplatila poisťovňa ako náhradu škody. Má nárok na takúto náhradu od SVB? Ak áno, do akej miery? Sú vodorovné rozvody pod bytom SPOLOČNÝMI ZARIADENIAMI DOMU? Viete nám v tomto poradiť? Ďakujeme.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 04.12.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku je pomerne jednoduchá. Pokiaľ vlastníkovi bytu vznikla škoda, má nárok na jej náhradu. To však neznamená, že si môže nárokovať na sumu faktúry, ktorú zaplatil. Vlastník bytu má nárok na skutočnú škodu a ušlý zisk. 

Ušlý zisk pravdepodobne nevznikol. 

Takže môžu žiadať skutočnú škodu. Ak bolo SVB poistené pre takéto prípady a nevznikla im iná škoda ako tá, pre ktorú bolo SVB a oni poistení, potom nemajú nárok na náhradu škody. Toto platí v prípade, ak poisťovňa správne určila vzniknutú škodu. Poisťovne majú svojich likvidátorov, znalcov (odhadcov škody) a určia škodu pomerne presne. 

Požiadajte vlastnika bytu o uvedenie aká všetká škoda mu vznikla a tiež o vyčíslenie škody. A tiež ho požiadajte o vyjadrenie ich poisťovne. Predpokladám, že Vám tieto doklady nedodajú.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o radu.Takže náš problém spočíva v tom, že nám na prechode pre chodcov zrazilo auto našu dcéru. Nikto nebol pod vplyvom alkoholu. Aj keď ešte je na PN, dotyčný ma žiada o vyčíslenie náhrady škody. Keďže sme doteraz takúto situáciu nemuseli riešiť, chcel by som sa spýtať na základe čoho sa vyčísľuje suma resp. ako mám postupovať? Ďalšie veci s tým spojené sú, že on má nejakú poistku, kde by sme možno riešili to, čo sme s manželkou vymeškali v práci. Dcéra chodí do Košíc na konzervatórium a po vyjadrení profesorov ako aj zástupkyne, pokiaľ ju nebudem aspoň raz týždenne voziť na hlavné predmety, tak ju nebudú môcť klasifikovať. Ako by toho nebolo málo, tak nemôže ani opakovať ročník , lebo budúci rok sa jej odbor neotvára. Takže sme zúfalí. Za Vašu odpoveď vopred ďakujeme. 

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň, vodič vozidla od Vás požaduje vyčíslenie škody, nakoľko v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z., má ako poistený z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Súčasťou škody na zdraví je najmä nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré sa oceňuje lekárskym posudkom. Škodou na zdraví je aj náhrada liečebných nákladov, ktoré ste znášali, aj napr. vo forme cestovných nákladov do zdravotníckeho zariadenia. Taktiež máte právo uplatňovať si náhradu na veciach, ktoré boli poškodené resp. zničené pri dopravnej nehode.


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, kúpili sme si rodinný domček v malej obci. Pri obhliadke sme zistile nejaké vady, ale povedali sme si, že to opravíme a bude. Niekoľko krát sme sa pýtali majiteľa, či je žumpa v poriadku a jeho odpoveď bola, že áno. Zistilo sa, že žumpa bola prepadnutá, tak sme ju riešili a vymenili. Chcela by som však radu, či máme od neho nárok na náhradu škody za tú žumpu. Vopred ďakujem

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 24.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. V zmysle uvedeného máte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo aj od zmluvy odstúpiť. 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pri jazde pod vplyvom alkoholu som spôsobila škodu na oplotení rodinného domu, oplotenie bolo totálne staré, mohlo byť postavené aj pred 30 rokmi, poškodila som asi 4 železné stĺpiky a prerazila nízky betónový múrik. Nakoľko s majiteľom plotu sa nedalo dohodnúť, žiadal si náhradu od poisťovne. Podľa mojich výpočtov škoda bola maximálne 200 EUR. Chcela som mu dať 600 EUR /čo si myslím, že za to by si postavil nový plot/, nakoľko sa ceny určite zmenili. Absolútne si uvedomujem svoju nezodpovednosť avšak bola som dostatočne potrestaná podľa trestného zákona, prečo mám byť potrestaná ešte aj navŕšením úhrady za spôsobenú škodu? Poisťovňa mi naúčtovala výšku škody na 1 200 EUR. Poisťovňa mi nezaslala žiadne dokumenty, výpočty ako sa k tejto naúčtovanej čiastke dopracovali. Zaslali iba výzvu na zaplatenie, v prípade že čiastku neuhradím, budú sa domáhať súdnou cestou. Chcela by som poprosiť, mám nárok na nahliadnutie alebo úplné doručenie výpočtov, nejakého iného vyjadrenia sa od poisťovne? Kde by som sa mala obrátiť o pomoc, ak si myslím, som dokonca presvedčená, že čiastka je navŕšená??? Má to vôbec nejaký význam sa brániť, alebo mám radšej sklapnúť a držať ústa, keďže som bola pod vplyvom? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

ak od Vás poisťovňa požaduje náhradu škody, ktorá jej bola pravdepodobne spôsobená vyplatením poistného plnenia poistenému - vlastníkovi predmetného oplotenia máte právo (ktoré Vám aj odporúčame využiť) domáhať sa toho, aby Vám daná poisťovňa zdôvodnila, ako dospela k výške škody, ktorej náhrady sa voči Vám domáha.

Poisťovňa je totiž povinná Vám (rovnako ako by to bola povinná urobiť v prípade, ak by sa náhrady škody domáhala na súde) preukázať jednak právny dôvod - teda na akom základe sa náhrady škody voči Vám domáha, ale aj prečo práve v danej výške - musí Vám  teda preukázať, ako dospela k danej výške škody. Odporúčame Vám preto s takouto žiadosťou obrátiť sa na poisťovňu.

Rovnako môžete podať v tejto súvislosti podnet Národnej banke Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad poisťovňami, predmetom ktorého bude žiadosť o vykonanie dohľadu v danej veci - teda či sa poisťovňa uvedeným konaním (najmä ak by Vám nepreukázala, ako danú výšku škody určila) nedopustila protiprávneho konania.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den,manzel si kupil dodavku na leasing,no vzhladom k tomu,ze po kratkom case prisiel o slubenu pracu,boli sme nuteni odstupit leasing.Ozval sa nam pan,slovak zijuci vo Svajciarsku,ze ma zaujem.Tak sme medzi sebou spisali a podpisali dohodu,ze bude platit a po vyplateni leasingu sa auto prepise na neho. Kedze odisiel do Svajciarska nestihli sme zmluvu notarsky overit. Teraz,po dvoch rokoch, sme sa dozvedeli,ze pan leasing neplatil a inkasna spolocnost prisla auto vymahat.Najprv ho vratit nechcel,no po vyhrazkach s policiou ho nakoniec vratil.Auto sme odovzdali a teraz nam z leasingovky prislo doplatit za auto 3 891 €. Dalo by sa vymoct tieto peniaze od pana,ktory auto pouzival,ked mame sice dohodu,ale nie notarsky overenu? Mame k dispozicii nejaku konunikaciu v spravach a keby sme preukazalu,ze nejake splatky prisli od neho, zo Svajciarska. Tento pan je chronicky klamar a dnes som sa dozvedela,ze za podobne podvody s autami bol uz vo vykone trestu. Dakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň, každý je povinný dodržať svoj zmluvný záväzok, teda aj Vy máte právo domôcť sa, aby súd zaviazal zmluvnú stranu na zaplatenie peňažnej sumy v zmysle uzavretej dohody. Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Teda, ak Vám v súvislosti s nesplnením zmluvnej povinnosti vznikla škoda, taktiež ste oprávnený domáhať sa jej v súdnom konaní. Pre platnosť Vami uzavretej dohody zákon nepožaduje osvedčenie podpisu zmluvných strán. 


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň.Môj brat zahynul pri dopravnej nehode, kde bol šoférom mot. vozidla. Spolujazdec tiež zahynul a tretí učastník nehody je tazko zranený.Chcela by som vedieť, či majú právo žiadať odškodné príbuzní tých dvoch osob od mojích rodičov alebo len od poistovne? Vopred ďakujem

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 30.05.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné určiť, kto spôsobil dopravnú nehodu a teda, kto je zodpovedný za jej následky. V prípade, že nehodu zavinil Váš nebohý brat, poškodeným vznikajú majetkové nároky, ktoré si môžu uplatniť voči dedičom v dedičskom konaní. Na základe zmluvy o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, máte právo požadovať, aby všetky nároky poškodených za Vás nahradila poisťovňa. Poškodený si môže vybrať, či svoj nárok uplatní voči škodcovi (resp. jeho dedičom) alebo voči jeho poistiteľovi. 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, mam otazku ohladne premlcacej doby pri uplatneni nahrady skody. V rodinom dome som mala odvod splaskov do kanalizacie cez septik. V r. 2007 som mala prve problemy s upchatim kanalizacie, riesila som ich krtkovanim a vyberom septiku. V decembri 2015 odborni pracovnici po dokladnom sondovani a vykope zistili, ze mam na 1 m prerusene kanalizacne potrubie na mieste kde bolo v roku 1994 kladene STL plynove potrubie. V tom case som tam este ani nebyvala. Po zisteni som mailom prizvala pracovnikov SPP, avsak prisli az po oprave a uprave vykopu. Mailom som este v decembri poslala v ramci reklamacie fotky a ziadost o nahradu skody. Neodpovedali tak som doporucene poslala celu foto a video dokumentaciu s popisom udalosti a fakturou za opravu poskodeneho kanalizacneho potrubia (1460,- Eur) s postovou peciatkou zo dna 26.1.2016. Odpoved som dostala 29.2. s postovou peciatkou 26.2.2016. Bola zamietava s odovodnenm ze pravo na nahradu skody je premlcane. Naozaj som premeskala dobu uplatnenia nahrady skody, ked som konkretnu skodu, evidentne zavinenu SPP, zistila v roku 2015? A lehota na odpoved je v poriadku, ked prekrocila podla mna 30 dni? Dakujem

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.05.2016)

Dobrý deň, pri náhrade škody plynie tzv. objektívna a tiež subjektívna premlčacia doba. Objektívna premlčacia doba plynie od spôsobenia škody (keď došlo k udalosti, ktorá spôsobila škodu) a subjektívna premlčacia doba plynie od zistenia škody a jej páchateľa (toho kto škodu spôsobil). Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a objektívna premlčacia doba je trojročná a desaťročná pri škodách spôsobených úmyselne. Vo Vašom prípade, je veľmi málo pravdepodobné, že škoda bola spôsobená úmyselne. Vzhľadom na to, že plynové potrubie bolo kladené v roku 1994 (vtedy došlo k udalosti, ktorá spôsobila škodu), objektívna premlčacia doba uplynula v roku 1997 (ak by bola škoda spôsobená úmyselne, tak v roku 2004). Napriek tomu, že ste sa o škode dozvedeli až v roku 2015 je právo na náhradu škody vo Vašom prípade z dôvodu uplynutia objektívnej premlčacej doby premlčané. 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrí deň, chcem sa opýtať, aký postup by ste nám poradili? Synovec bol napadnutý policajtom, pričom mu boli spôsobené strelné zranenie a museli ho operovať. Aký trest hrozí policajtovi? Má poškodený nárok na odškodnene spôsobenej škody na zdraví a do akej výšky si to môže uplatniť? 

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň, odhadnúť možné následky konania páchateľa bez poznania všetkých podstatných okolností prípadu nie je možné. Dôležitou skutočnosťou je zodpovedanie otázky, či k poraneniu Vášho synovca došlo pri služobnom výkone oprávnení policajta a či tento zásah bol alebo môže byť vyhodnotený ako zákonný alebo nie. V prípade preukázania nezákonnosti je dôvodné predpokladať trestnú zodpovednosť policajta za spáchanie trestných činov proti životu a zdraviu v štádiu ich dokonania resp. pokusu. V takom prípade má Váš synovec právo na uplatňovanie nároku na náhradu škody a to v rozsahu podľa poškodenia zdravia a jeho ďalších negatívnych následkov. V súvislosti s poškodením zdravia sa odškodňujú predovšetkým bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady liečebných nákladov, strata na zárobku alebo dôchodku.


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa opytat, ako sa vypocitava uraz a nahrada skody na zdravi, ked som niekomu sposobil male zranenia pri dopravnej nehode. Dotyčný marodoval dva tyzdne. Kolko ma moze stat nahrada skody, ako sa to urcuje a do akej výšky sa to moze vyšplhat? Nemal vazne zranenia, iba odreniny a pomliazdeniny. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 444 a nasl. Občianskeho zákonníka, sa pri škode na zdraví jednorazovo odškodňuje bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. Výška tohto nároku sa vypočítava podľa bodového ohodnotenia zranení poškodeného lekárskym posudkom podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. Poškodenému môže vzniknúť taktiež nárok na náhradu straty na zárobku počas práceneschopnosti (PN) alebo po jej skončení. Do úvahy vo Vašom prípade pripadá aj povinnosť náhrady účelovo vynaložených nákladov spojených s liečením. Presná suma náhrady škody na zdraví tak závisí od presného charakteru zranení, zárobku poškodeného, trvania PN, liečebných výdavkov, ktoré však nie je možné vopred určiť. V neposlednom rade je podstatnou skutočnosťou fakt, ktoré z týchto nárokov poškodený uplatní.   V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku