Máte
otázku?

Náhrada škody za ublíženie na zdraví


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom ublíženia na zdraví páchaným páchateľom. Páchateľ sa priznal k trestnému činu a súdny znalec určil sumu odškodnenia, ktorú mi má páchateľ uhradiť (súd sa ešte nekonal). Moja otázka je nasledovná: Nemám životnú poistku. 1. Mám nárok získať od štátu nejaké odškodnenie, ak bola suma odškodnenia určená aj páchateľovi? 2. Ak páchateľ škodu neuhradí, mám nárok žiadať štát o jej uhradenie za neho? Alebo mám nárok na nejaké odškodnenie od štátu? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

Dobrý deň,

pokiaľ ide o náhradu škody za ublíženie na zdraví, v tomto prípade za ňu zodpovedá páchateľ. Pokiaľ ide o odpoveď na vašu otázku, či máte nárok dostať od štátu nejaké odškodné, ak sa suma odškodného určila páchateľovi, tak k tomu uvádzam, že zo žiadneho predpisu vyplýva povinnosť štátu nahradiť škodu v prípade, ak sa určila páchateľovi. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, k tomu uvádzame, že pokiaľ by páchateľ škodu neuhradil, nie je dôvod žiadať náhradu škody od štátu.

Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň,
Vám prajem mám tu jednu ale komplikovanejšiu otázku a bol by som moc rád ak by som sa dozvedel o riešení tejto situácie lebo môj právny advokát mi povedal, že z tejto situácie nevidí nejaké východisko pozitívne pre mňa.

Iné o to, že stala sa dopravná nehoda zapríčinená mnou, ale nehoda určite nebola úmyselná dostal som šmyk auto vyšlo na kraj vozovky a nasledovne auto spravilo zopár kotrmelcov nakoľko z vozovky viedol prudký skok.
Ja som v tejto dobe nemal vodičke oprávnenie na o 5 dni som mal mať skúšky v autoškole. V aute so mnou boli ďalší dvaja pasažieri, ktorý boli maloletý boli vedomý o tom, že nemám vodičke oprávnenie a šli so mnou dobrovoľne. Jeden z pasažierov jeho zákonný zástupca si žiada ujmu na zdraví 2500e jak mu bola vyčíslená ten bol domácej liečbe.
Ale druhý pasažier bol na tom zle a bol 24 dni v nemocnici a s toho 5 dni na rizikovom pozorovaní na Are kde podstúpil operáciu. A nejaké zákroky a na 14 deň ho pustili domov. A bolestné mu bolo vyčíslené do výšky 15 000 ale nežiada ich odomňa nakoľko nebol pripútaný a sadol si do auta dobrovoľne a máme dobrý vzťah. A momentálne som stíhaný za neúmyselne ťažké ublíženie na zdraví. Ale je tu jeden problém auto aj pzp auta bolo písané na otca, aj keď auto som si od oca kúpil, ale nechcel som ho zbytočné prepisovať a pzp odmietlo zaplatiť zdravotnú škodu 2500 euro tomu jednému pasažierovi čo si o to žiada a odmieta taktiež zaplatiť zdravotné náklady nemocnice ( operácie, dni strávené v nemocnici, a tak ďalej) a dôvod na nezaplatenie bol taký, že auto a aj poistka auta nieje písaná na moje meno a do toho, že som za volantom nemal čo robiť nakoľko som v tejto dobe nemal vodičské oprávnenie a, že som ešte študent nezárobkovo činný, keďže chodím do 4. ročníka sos a chcem pokračovať na vysokú školu, to nezaplatia, a že škody lebo, že na to nevidia dôvod a škody, ktoré vznikli nemocnici za výjazd operácie a ujmu na zdraví, že musím preplatiť ja, aj keď pzp sme vždy povinne a pravidelne platili, aj keď sa auto nepoužívalo tak na čo sa platilo pzp, keď aj tak nič nepreplatia a bolo mi aj povedané, že aj keby preplatili tak to odomňa budú vymáhať aj s úrokom.
Ďakujem vopred za odpoveď a za Vašu pomoc.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 14.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že poisťovňa má v tomto prípade pravdu, že náhradu škody neuhradí. Dôvod je jednoduchý : vy ste nemali vodičské oprávnenie. To, ževáš otec ako vlastník motorového vozidla platil PZP bolo pravidelne a načas nie je podstatné. Čo je možné v tomto prípade spochybniť je len suma náhrady škody, ktorá je od vás požadovaná. Nepíšete v otázke na základe čoho bola určená suma náhrady škody. V tomto smere odporúčam kontaktovať advokáta.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či má nárok na odškodnenie ako poškodenej po súdnom rozhodnutí, kde má obvinená osoba mi vyplatiť odškodnenie, dopad na už vyhlásený osobný bankrot. Nemôže sa mi ten bankrot zrušiť po uplatnení tohto nároku? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. Petra

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň, otázka nie je položená celkom jasne, teda či vy ste poškodená a na osobu, ktorá vám má vyplatiť náhradu škody bol vyhlásený osobný bankrot, alebo vy ste osobou, na ktorú bol osobný bankrot vyhlásený.
Podľa ust. § 166c/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Nedotknuté pohľadávky
(1)Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a) pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
(2)Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
(3) Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou."

 

V každom prípade prihláste svoju pohľadávku do konkurzu, alebo odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci, ktorého adresy kancelárií nájdete na internete.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, začiatkom decembra som sa stala súčasťou autonehody. Na dvojprúdovej ceste v meste mi jedno auto na prechode dalo prednosť, avšak druhé ma v druhom prúde zrazilo. Nie som ešte plnoletá - za dva mesiace mi bude osemnásť rokov. Po nehode som rozbila hlavou čelné sklo auta a na chvíľu som strácala vedomie. V nemocnici mi zistili, že mám zlomené tri stavce a potrebovala som implantát do kolena. Už je to viac ako mesiac čo som nemohla vstať z postele a môžem sedieť len s korzetom. Kontaktuje nás množstvo odškodňovacích služieb a právnikov, ktorí by chceli prevziať môj prípad. Rada by som sa Vás opýtala, či by ste mi vedeli poradiť, ako mám ďalej postupovať, aby mi bol uhradený odškodný, ktorý mi po nehode náleží.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň, nepotrebujete žiadnu odškodňovaciu službu na to, aby Vám poskytli peniaze. Náhrada škody pôjde cez povinné zmluvné poistenie. Poisťovne si obyčajne veľmi dobre spočítajú na čo všetko máte nárok. 

V prvom rade máte nárok na náhradu za bolestné (výška náhrady sa určuje podľa bodov - tabuľky). Výšku bodov Vám určí traumatológ. Toto potom pošlete do poisťovne a oni Vám pošlú peniaze. 

Ďalej máte právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatenia (tam to funguje rovnako). To spoločenské uplatnenie sa určuje až keď je Váš stav stabilizovaný. 

Máte tiež nárok na náhradu na stratu na zárobku. To by ste riešili neskôr. 


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý večer, mohli by ste mi, prosím, pomôcť s týmto prípadom? Moja manželka pred štyrmi rokmi pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka. Dnes sme dostali list, v ktorom ju iná opatrovateľka z Rakúska chce zažalovať za ujmu na zdraví. No moja manželka jej nič nespravila. Je to podľa nás všetko podvod a falošné obvinenie. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
rakúska opatrovateľka zrejme robí svoju prácu 4 roky po Vašej manželke.
V samotnej výzve resp. liste je uvedené len to, že bude požadovať náhradu škody.
V liste zrejme nie sú uvedené žiadne konkrétne dôvody a nie sú pripojené žiadne doklady a podklady, ktoré by nárok odôvodňovali.

Odporúčame maximálne odpísať, že ak chce vymáhať náhradu škody od Vašej manželky, aby postupovala v súlade s legislatívou štátu, pričom nie ste povinný jej nič bližšie špecifikovať a odkazovať na konkrétny a právne správny postup.

Pre Vás uvádzame, že v prípadnom súdnom konaní by musela byť preukázaná zodpovednosť Vašej manželky by musela byť riadne preukázaná. Toto však opatrovateľke neuvádzajte, nie je to Vaša povinnosť.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, prípadne nás môžete kontaktovať aj za účelom zaslania odpovede druhej strane.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť, aký je postup pri získavaní finančnej náhrady za ublíženie na zdraví, kedy je prípad už uzavretý a súd som vyhral? Odsúdená osoba je nezamestnaná, takže nie som si istý ďalším postupom. Sú tu tiež trvalé následky môjho úrazu. Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

nárok na náhradu škody si môžete uplatniť v trestnom (adhéznom) konaní do okamihu skončenia vyšetrovania v prípravnom konaní. Súd následne v meritórnom rozhodnutí môže rozhodnúť a priznať vám nárok na náhradu škody alebo vás odkázať čiastočne/úplne na občianskoprávne konanie.  Z vašej otázky nie je zrejmé, či ste tak urobili alebo nie.

V prípade, ak ste si neuplatnili váš nárok na náhradu škody riadne a včas v trestnom konaní, môžete podať samostatnú žalobu na náhradu škody, v ktorej však budete musieť preukazovať príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním osoby a následným vznikom škody. Po právoplatnom rozhodnutí súdu budete mať v rukách spôsobilý exekučný titul, na základe ktorého môžete podať návrh na začatie exekúcie. Následne exekútor vykoná súpis majetku dlžníka a podľa toho vykoná exekúciu konkrétnym spôsobom.

Ak by dlžník nemal žiaden majetok ani príjem, tak dlh nevymôžete. Môže sa ale stať, že v budúcnosti nejaký nadobudne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, pracoval som v Belgicku ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a spôsobil som škodu pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom (poškodená brána). Keďže som nemal ani preukaz ani školenie, mám obavy, či mi bude škoda zúčtovaná? Príkaz na vykonanie danej práce mi dal vedúci, a zamestnanec, ktorý ma zaúčal. Avšak, jeho tvrdenie možno upochybnit (toto je tvrdenie proti tvrdeniu). Po tom, ako som oznámil, že už do práce nepôjdem, kontaktoval ma pracovník, ktorý mi sprostredkoval túto prácu. Informoval ma, že mám čakať faktúru za spôsobenú škodu. Ak by to bolo potrebné, mám aj zmluvu v anglickom jazyku.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 08.04.2018)

 

 

Dobrý deň,

po preštudovaní materiálu uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor našej advokátskej kancelárie:

Rozbor otázky :
Zaobstarali sme preklad z dostupných zdrojov Vami zaslanej zmluvy so zahraničným  odberateľom aj keď nie kvalifikovaným prekladateľom. Ak sa máme vyjadriť k samotnému textu zmluvy, čo je podstatné, táto je po obsahovej stránke rozporná, je možné namietať viaceré jej ustanovenia, ktoré poskytujú rôzny výklad hlavne v tom, či sa jedná o obchodnoprávny vzťah alebo zmluva v skutočnosti kryje pracovnoprávny vzťah. Viaceré body zmluvy nie sú doplnené.

Z obsahu zmluvy vo vzťahu k položenej otázky prichádzajú do úvahy dve možnosti :  
1./ Obchodnoprávny vzťah
Zmluva podľa jej textu sa riadi právom zahraničným (v nadväznosti na možnosti podľa Dohovoru  EÚ o rozhodnom  práve pre zmluvné záväzky),  v zmluve nie je uvedený konkrétny zákon, ktorým sa zmluva spravuje. Systém právnych predpisov v dotknutej krajine je rozsiahly (právne normy, právne obyčaje, všeobecné  právne zásady, ako aj nezáväzná judikatúra a doktrína). 
Ak by sa mal vzťah medzi Vami posudzovať podľa zahraničných noriem záväzkového práva obchodného, zmluva síce obsahuje terminológiu obchodného práva, avšak zo zmluvy tento vzťah nevyplýva hlavne z dôvodu vyhlásenia, že zmluva je podmienená najskôr získaním oprávnení o dodržiavaní právnych predpisov o vysielaní pracovníkov a predložením tam uvedeného vyhlásenia. Prepokladáme aspoň, že  ste vykonávali práce, na ktoré máte oprávnenie ako SZČO.

2./ Pracovnoprávny vzťah 
V otázke uvádzate, že ste pracovali ako SZČO v zahraničí  pre zahraničného odberateľa (podľa textu zmluvy od 1.2.2018).  V bode 14. zmluvy, je uvedené, že zmluva je podmienená získaním nasledujúcich oprávnení o vysielaní pracovníkov  a predložením vyhlásenia resp. formulára s tým, že príslušná strana použije všetko primerané úsilie na získanie takéto povolenia a bezodkladne informuje druhú stranu o akýchkoľvek ťažkostiach stretol. Z textu zmluvy vyplýva, že táto má aj prílohy, kde je uvedený časový harmonogram prác, v samotnej otázke hovoríte o vedúcom.
Uvádzate, že zo strany zamestnanca (nevieme akého - zamestnanec odberateľa alebo sa jedná o zamestnanca sprostredkovateľskej agentúry), ste boli upovedomený, že máte čakať faktúru za spôsobenú škodu - poškodená brána. Otázkou je, či ste zmluvný vzťah so zahraničným klientom - "odberateľom" ukončili podľa zmluvy, o tom sa v otázke nezmieňujete, aby od Vás nepožadoval náhradu prípadnej škody.


Pre vykonávanie zamestnania v dotknutej krajine musia byť splnené podmienky. Pracovné povolenie vybavuje zamestnávateľ, ktorý chce nášho občana zamestnať, na získanie pracovného povolenia na vykonávanie niektorých nedostatkových profesií je zjednodušená procedúra. Kto by v tejto krajine chcel pracovať, je povinný zaregistrovať sa na cudzineckom úrade do 8 dní od príchodu. Prenájom pracovníkov je v zásade zakázaný s výnimkou oprávnených agentúr. Táto krajina si chráni pracovný trh a preto sa uzatvárajú obchodné zmluvy, akou je Vaša, čo je jednoduchšie pre zahraničného odberateľa a jeho tzv. dodávateľov /Vás/, ktorý sú viac menej v pracovnom pomere. 

Škoda spôsobená vysokozdvižným vozíkom či už podľa noriem obchodného alebo pracovného práva Vám musí byť riadne  preukázaná, a to ako Vaša zodpovednosť, tak aj rozsah spôsobenej škody. Len príkladmo citujeme slovenský Zákonník práce :

" § 179 ZP : Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.
(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

Podľa ust. Obchodného zákonníka :
"373 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
§ 382 : Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu."

Zo samotného Dohovoru EÚ o voľbe rozhodného práva, na zákalde ktorého bolo vo VAšej zmluve zvolené právo krajiny výkonu prác, vyplýva, že právny poriadok, ktorým sa spravuje zmluva podľa tohto Dohovoru, sa uplatní v rozsahu, v ktorom pre zmluvné záväzky upravuje zákonné domnienky alebo určuje dôkazné bremeno, teda aj  Vami predložená zmluva v prípade sporu by sa posudzovala nielen podľa jej znenia, ale podla toho, ako sa v skutočnosti realizovali práva a povinnosti v nej uvedené jej účastníkmi. 

 

Zhrnutie 

Nevieme, či Vaša znalosť anglického jazyka je na tej úrovni, či ste správne v právnom slova zmysle boli uzrozumený v celom rozsahu s jej textom v čase  podpísania. Zmluva sa odvoláva na zahraničné právo, ktorým sa riadi predmetný právny vzťah, pričom v texte nie je uvedený žiadny zákon príslušnej krajiny.  Sme toho názoru, že zmluva viac menej zakrýva pracovnoprávny vzťah, nakoľko získať pracovné povolenie v tejto krajine podlieha pomerne prísnej procedúre. 
Vyslovujeme tiež pochybnosť, že zahraničný odberateľ - v zmluve uvedený ako klient -  by cestou  zahraničného súdu od  Vás vymáhal náhradu škody. Otázkou je, či všetky Vaše pohľadávky zo strany zahraničného odberateľa - klienta, boli uhradené v celosti a odberateľ Vám nič nedlhuje. Ide o to, aby v prípade, že máte ešte vystaviť faktúru za Vami vykonané práce pre klienta, aby táto suma nebola krátená o náhradu škody.
Faktúra ako účtovný doklad nie je dokladom, ktorý by preukazoval Vašu zodpovednosť za tvrdenú spôsobenú škodu - poškodená brána.

Na základe uvedeného odporúčame faktúru neuhradzovať.

Ak by Vás zahraničný odberateľ v tejto veci písomne kontaktoval zaslaním faktúry, môžte nás o tom informovať, resp. oznámiť  nám to do podotázok, aby sme Vám pomohli. 

©
 


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Mám nárok na úhradu škody spôsobenej výtlkmi na ceste? Dňa 28. 5. som počas cesty na bicykli medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami havaroval pri zjazde z Machnáča kvôli neoznačeným výtlkom. Utrpel som škodu na zdraví (dva vybité zuby, zlomenina záprstnej kosti a početné drobnejšie zranenia). Mám nárok na náhradu škody od správcu cestnej komunikácie (TSK)?

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň,

teoreticky by ste nárok mať mali, avšak preukazovanie nebude vôbec jednoduché a protistrana môže namietať rôzne veci. Napríklad, že ste sa nevenovali dostatočne riadeniu, nezvládli ste riadenie, išli ste príliš rýchlo a podobne. Samozrejme žalobu môžete podať, bude potrebné náležite preukázať, akú ujmu ste utrpeli (najmä lekárskymi správami). Odporúčam Vám však konzultovať to predtým osobne s advokátom a prebrať presný postup.


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Stal sa mi úraz, pri ktorom som zranil lyžiarku. Tá podala na mňa trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. No v správe sa nespomína, že na svahu píla. Rovnako neviem, či jej robili testy na alkohol. Neviem, či sa oplatí odvolávať sa a riešiť to, alebo je lepšie priznať vinu a zaplatiť odškodné.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň, samotné pitie alkoholu na svahu nemusí (ale môže) byť pre Vás okolnosť, ktorá by sa dala využiť na zníženie zavinenia. 

Určite by som však túto okolnosť uviedol a pokiaľ by to bolo možné tak ju podložil aj nejakým dôkazom, napríklad svedeckou výpoveďou nejakých Vašich známych, ktorí t boli s Vami.

Veľmi dôležité pri úrazoch na svahu z trestnoprávneho hľadiska je to, kto spôsobil zrážku, a teda zavinil ublíženie na zdraví.

Ublíženie na zdraví poškodeného môže vzniknúť aj v plnom rozsahu iba z dôvodov na strane poškodeného. Teda Existujú aj prípady kedy páchateľ za ublíženie na zdraví vôbec nemôže. Neviem, aký bol Váš prípad, a či by bolo možné nehode zabrániť. Pokiaľ ste však ublíženie na zdraví (s PN minimálne 7 dní) zavinili, hoci aj z nedbanlivosti, potrestaniu za tento skutok sa nevyhnete.

Ak bola práceneschopnosť menej ako 7 dní, nejde o trestný čin. 

Pri náhrade škody a určovaní jej výšky sa prihliada aj na zavinenie (spoluzavinenie) poškodeného. Takže určite uveďte, že bola pod vplyvom alkoholu a popíšte, aký vplyv mal alkohol na nehodu.

 

 


Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosil by som o radu. Nevím, od koho mám žiadať náhradu škody. Kúpil som automobil od jednej slečny, jej meno je Mária a je uvedená v kúpno-predajnej zmluve. Fyzicky mi ho predal pán s menom Ľuboš, ktorý mal splnomocnenie na predaj automobilu. Mária tvrdí, že ho mal len na prepis, ale toto splnomocnenie nemám a vyšetrovateľ mi ho nechce poslať. Peniaze fyzicky prebral pán Ľuboš a potvrdil to aj svojim podpisom na zmluve. Táto slečna si zobrala úver na auto, nesplácala ho a medzitým ho predala mne. Potom ho leasingová spoločnosť dala zaistiť polícii. Súd rozhodol, že sa nejedná o trestný čin a že si mám uplatniť škodu v občianskom konaní. Len neviem, od koho. Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň, tomto prípade pôjde o podvod, uvedená osoba nemala právo predávať vozidlo, pričom musela vedieť, že vozidlo jej nepatrí. Tiež vozidlo nepatrilo ani Márii (patrilo lízingovke), ktorá ho nemohla predať.

Náhradu škody si uplatňujte od osoby, ktorá peniaze v skutočnosti prevzala. 


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody za ublíženie na zdraví (Trestné právo)

Dobrý deň. Môžem podať na súd žiadosť o morálnu ujmu a žiadať finančné odškodnenie od úradu, ktorý nás s exmanželom zosobášil v čase, keď bol ešte ženatý? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody za ublíženie na zdraví

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o žiadosť o morálnu ujmu voči úradu, tak v tomto prípade by ste určite neuspeli.

Nárok na náhradu morálnej ujmy by v tomto prípade prichádzal do úvahy voči manželovi. Avšak tiež je otázne, v akej výške by Vám súd túto ujmu priznal a či vôbec. Nárok na ujmu v peniazoch sa posudzuje objektívne (tj. či by rovnakú ujmu pociťovala aj iná osoba, ak by bola na Vašom mieste)

Dvojmanželstvo je trestným činom, a preto manžel môže byť stíhaný za tento skutok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhrada škody za ublíženie na zdraví" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava