Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Dobrý deň, objednala som si tovar cez e-shop. Bol mi doručený 5.10.2016 a chcem odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, čo som aj mailom oznámila predajcovi. Pani mi ale povedala, že oni sú veľkoobchod a že odstúpiť od zmluvy nemôžem, že tovar môžem iba reklamovať. Ďalej som im mailom oznámila, že tovar im posielam späť tak, ako mi bol doručený. Oznámila som im aj moje č.u., kam mi majú peniaze vrátiť. Mám v písomnej forme 2x zhotovenú zmluvu o odstúpení od zmluvy na diaľku s tým, že prikladám aj kópie faktúry a pokladničného dokladu od kuriérskej spoločnosti. Rada by som vedela, ako treba postupovať, aby som splnila všetky potrebné veci a peniaze dostala späť s tým, že tovar riadne odošlem predajcovi späť. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Dobrý deň. Pokiaľ ste tovar kupovali v pozícii spotrebiteľa, pričom zmluva bola uzavretá na diaľku, máte právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pritom nie je rozhodujúce, že predajca Vám tvrdil, že od zmluvy sa nedá odstúpiť (od zmluvy sa nedá odstúpiť jedine v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 spomenutého zákona). Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, takže na to nepotrebujete súhlas ani podpis predávajúceho. Odstúpenie by sa malo realizovať v zásade do 14 dní od prevzatia tovaru. Ako spotrebiteľ odstupujúci od zmluvy ste povinná najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak budete postupovať v zmysle vyššie uvedeného zákona (pre Vás sú rozhodujúce najmä § 7,8 a 10), predávajúci by Vám mal kúpnu cenu vrátiť späť. Pokiaľ tak nespraví, môžete sa Vášho práva domáhať na súde.

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň, v nedeľu máme nastúpiť s priateľom na pobyt v rámci Slovenska. Boli sme boli v kontakte s človekom, ktorý mal pozitívny test, a tak sme oddnes v 14 dňovej karanténe. Písala som majiteľke chaty a tá nám nechce uznať storno a vrátiť zálohu. Ako v tejto mimoriadnej situácii máme postupovať? Ďakujem za pomoc. E.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 29.09.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade len plníte povinnosti uložené štátom /povinná karanténa/ a preto ak by ste na uvedený pobyt /zrejme len ubytovanie v chate/ by mohlo teoreticky, a možno aj prakticky dôjsť k rozšíreniu ochorenia. Otázke prípadnej trestnej zodpovednosti za šírenie ochorenia sme sa venovali aj v konkrétnom článku na našej stránke /Trestné stíhanie za šírenie COVID 19 ?/.

V otázke neuvádzate, či ide o podnikateľa, ktorý prevádzkuje konkrétne zariadenie, alebo len napr. cez soc. siete ste si našli ponuku ubytovania, či vôbec podnikateľ, poskytovateľ ubytovania má na svojej stránke zverejnené všeobecné obchodné podmienky v zmysle ust. Obč. zákonníka, ako aj zákona o ochrane spotrebiteľa. Nepoznáme konkrétne okolnosti Vášho prípadu, hlavne objednania ubytovania.

Z otázky usudzujeme, že ste si cez internet objednali ubytovanie v určitom zariadení v SR u podnikateľa, ktorý má objednávkový systém cez internet a pobyt nemôžete z vyššie uvedených dôvodov absolvovať.

Odporúčame odstúpiť od zmluvy o ubytovaní s poukázaním na dôvody, ktoré uvádzate v otázke a poukázať na ust. § 53  Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/
umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi, ako aj v prípade, ak požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku.

Naviac, ak Vám bola nariadená karantéra, v prípade porušenia povinností v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by Vám mohla byť uložená pokuta až 5000 €.

Z uvedených ustanovení Obč. zákonníka vyplýva, že predávajúci /ubytovateľ - podnikateľ/ nemôže od Vás požadovať, aby z dôvodu nemožnosti absolvovania pobytu ste v podstate zaplatili pokutu /nevrátenie uhradenej zálohy/, za to, že pobyt neabsolvujete.

Súčasne žiadajte vrátenie zaplatenej zálohy.

 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Včera večer sa moji rodičia nechali ukecať "šmejdami" a uzatvorili kúpno-predajňu zmluvu na daný tovar. Ja sa chcem informovať, či môže byt kúpno-predajna zmluva neplatná ak ju nepodpísala moja mamka kt. je aj v zmluve uvedená ako kupujúca, ale podpísala som ju ja. Dalo by sa to napadnúť k neplatnosti ? Veď ak by podložila notárom overený podpis nesedel by s tým na zmluve, a tým pádom dalo by sa povedať, že to mohol hoc kto podpísať. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň,

pokiaľ ste Vy podpísali zmluvu namiesto svojej matky, je zmluva neplatná, keďže ste nemali splnomocnenie od svojej matky.

Predpokladáme, že kópiu zmluvy máte, z ktorej by mali vyplývať základné údaje o predávajúcom, vrátane jeho emailovej adresy.  Podstatné vo Vašom prípade je, či ste za tovar už zaplatili nejakú zálohu. Ale vec nie je treba zbytočne komplikovať. 

Podľa ust. § 7 zákona o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

 

Z uvedeného zákonného textu § 7 ods. 5 vyplýva, že spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Z Vašej strany je  potrebné do 14 dní od podpísania zmluvy od nej písomne odstúpiť a toto odstúpenie od zmluvy zaslať predávajúcemu. Prípadne na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od  zmluvy, ktorý by mal byť zverejnený na stránke predávajúceho alebo využiť vzorový formulár č. 3 na odstúpenie od zmluvy cit. zákona.

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili, v zmysle ust. § 9 vyššie citovaného zákona predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby v lehote najneskoršie do 14 po tomto odstúpení.

Ak by Vám došla zásielka od predávajúceho, netreba ju prevziať.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň, mame problém s firmou FuzePlus. Patria medzi tie firmy, ktoré podvodné získajú telefonicky súhlas. Pred rokom telefonovali nášmu vedúcemu skupiny /sme občianske združenie/ a tvrdili mu, že nám nebude fungovať webová stránka, čím ho uviedli do omylu. Nerozumel ani názov spoločnosti, ani o čo vlastne ide. Že ide o platený zápis na nejaký neznámy portál sme sa dozvedeli až potom. Do 24 hodín som písala, že o takúto službu nemáme záujem, aj to, že z ich strany išlo o zavádzanie, a preto neakceptujeme túto ústne uzavretú zmluvu. Zároveň sme podali trestne oznámenie, ale ako nám bolo povedané, fungujú na hrane zákona. Zvuková nahrávka, ktorá bola odovzdaná polícii, nebola kompletná. Faktúru sme zatiaľ nezaplatili, ale neustále posielajú upomienky a vyhrážky a nevieme ako mame ďalej pokračovať, a či sa dá vôbec brániť voči takýmto praktikám. Ďakujem D.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že zmluva s uvedenou spoločnosťou nebola uzatvorená v písomnej forme a spoločnosť pokladá zrejme zmluvu za uzatvorenú na základe telefonického rozhovoru podľa nimi stanovených obchodných podmienok, kde sa odkazuje aj na formulár, ktorý sa však na stránke nenachádza. Spoločnosť na Slovensku existuje od 7.9.2017. 

Pokiaľ ste boli kontaktovaný firmou zo Slovenska, zmluva podľa ich podmienok sa riadi ust. § 269 ods. 2 Obchodn. zákonníka (citujeme) :

"1) Ustanovenia upravujúce v hlave II tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv. 
(2) Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. 
(3) Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany. Ak má chýbajúcu časť zmluvy určiť súd alebo určitá osoba, vyžaduje sa, aby dohoda mala písomnú formu, a platí obdobne § 291."

Sme názoru, že ak by spoločnosť podala návrh na súd vo Vašom prípade súd návrh zamietne okrem iných aj z dôvodu, že nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Uvádzame dôležité ust. § 265 Obchodného zákonníka, podľa ktorého "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu."

Odporúčame Vám napísať spoločnosti, že faktúru neuhradíte, nakoľko nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Problém je, že ja som im takúto odpoveď napísala, ale oni to neakceptujú. Argumentujú, že vedúci im na konci rozhovoru povedal, že súhlasí a to považujú za právoplatne uzavretie zmluvy.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý večer,

z obsahu otázky vyplýva, že nedošlo k pravdivým informáciám zo strany predmetnej spoločnosti /nefunkčnosť Vašej int. stránky/.  Predmetná spoločnosť používa tieto praktiky /neakceptovanie Vašich argumentov z dôvodu, že iné dôkazy vo veci nemajú. Pokiaľ by ich argumenty boli podložené aj právne, potom by vec už postúpili na súd. Nestretli sme sa so žiadnym rozsudkom vydaným slovenskými súdmi ohľadom uvedenej spoločnosti. 

V Česku sme sa stretli s jediným rozsudkom, kde súd návrh zamietol, nakoľko telef. nahrávku nepovažoval za dôkaz, ktorý bol jediným dôkazom.

Pokiaľ ste im už napísali, že faktúru neuhradíte, na výzvu môžte maximálne opätovne mailom napísať, že faktúru neuhradíte, keďže nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Nedajte sa zastrašovať.

 

 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Ako sa dajú vymáhať peniaze z Talianska za tovar, ktorý nebol dodaný? Skúšal som Európske spotrebiteľske centrum. To uznalo moju sťažnosť na inkriminovanú osobu ako opodstatnenú, ale samo nemá právomoci prípad vyriešiť.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade je potrebné vychádzať z nariadenia Brusel I bis, ktorý stanovuje, súd ktorého štátu má právo rozhodovať o spore. Podľa čl. 18 tohto nariadenia Spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka zmluvy buď na súdoch členského štátu, v ktorom má tento účastník bydlisko, alebo – bez ohľadu na bydlisko druhého účastníka – na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa. V tejto súvislosti odporúčam dodávateľa písomne vyzvať na dodanie tovaru, alebo okamžité vrátenie peňazí. Ak odmietne, mohli by ste na neho podať žalobu. Podľa nariadenia Rím I, by sa právny vzťah mal spravovať obvyklým pobytom spotrebiteľa. Ak je tento v SR, tak v podstate slovenským právom. V tejto súvislosti odkazujem na zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak ste zmluvu uzavreli diaľkovo (napr. cez internet) tak máte až do momentu dodania tovaru právo odstúpiť od zmluvy. Tým zanikne zmluva a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom, čo si plnili, teda predávajúci Vám peniaze.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň. Uhradil som kúpnu cenu vyše 1100 eur za špeciálny prístroj, predjca v mailovej komunikácii uviedol, kedy pôjde kuriér s tovarom. Týždeň (už 2) nereaguje na výzvy, otázky. Po podrobnejšom preštudovaní jeho eshopu som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy a žiadam vrátiť peniaze spať. Tovar stále nebol dodaný. Je to možné? Už som dokonca v kontakte aj s majiteľom obchodu, ktorý tvrdí, že pre obchodné spoločnosti je doba na dodanie tovaru 30 dni. Je to Poľský obchodník. Obchod bol uzavretý po prvotnom kontakte cez jeho Česku eshop stránku aj komunikácia prebiehala v Česko/slovenskom jazyku. Odkedy ale dostali peniaze na účet, komunikácia ustala. Až po vyhrážke podaním na políciu sa mi opäť ozval šéf Poľského obchodu, od ktorého de facto tovar príde.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste tovar objednali cez internet a nejde o tovar, na ktorý sa možnosť odstúpenia od zmluvy nevzťahuje (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014), potom máte v zmysle § 7 ods. 5 tohto zákona právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru - Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvyTáto lehota začína plynúť prevzatím tovaru, ku ktorému ešte nedošlo.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň. Z eshopu som objednala tovar. Pri objednávke bol na výber spôsob doručenia na postu (3, -e) alebo na adresu (5, -e), len prostredníctvom Slovenskej pošty. Vybrala som si doručenie na adresu. Predávajúci odoslal tovar ako doporučený list 1. Triedy na dobierku (nie ako balík na adresu prostredníctvom poštového kuriéra). Keďže sa jednalo o zásielku väčších rozmerov, domov mi prišlo iba oznámenie o uložení zásielky na poste (zásielka bola mimo rozsah doručovacej služby). Cítim sa predávajúcim podvedená, nakoľko som si za doručenie domov priplatila a chcem odstúpiť od zmluvy. Podľa § 7 odst. 5 zákona c.102/2014 Z. Z. O ochrane spotrebiteľa môžem odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj pred začatím plynutia doby na odstúpenie. Môžem tento postup uplatniť ešte pred prevzatím tovaru na poste s tým, že tovar vôbec neprevezmem, a teda bude automaticky vrátený predávajúcemu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvyLehota v prípade tovaru začína plynúť od momentu doručenia, teda od prevzatia tovaru spotrebiteľom. 

Váš výklad tohto ustanovenia preto považujem za správny. Môžete odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru. Tým dôjde k zániku zmluvy a e-shop bude povinný Vám vrátiť peniaze.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ako by som mal postupovať v tomto prípade. Je mi to dosť trápne a celkovo sa aj hanbím, že som sa tam vôbec prihlasoval, ale bohužiaľ to už nemôžem zmeniť a chcel by som sa tohoto problému zbaviť čo najskôr a ak by ste mi vedeli pomôcť bol by som Vám nesmierne vďačný. Chcel by som odstúpiť od zmluvy, ktorú som uzavrel na webe sexyrande. Sk. Jediné čo som spravil bolo, že som sa zaregistroval zdarma ako to bolo uvedené a nič na tejto platforme nekupoval, ale mám obavy po prečítaní niektorých diskusii, že aj napriek tomu, že som nič na tejto stránke nezakupil by mi mohli prísť žiadosti o úhradu nejakej sumy ako som sa dočítal v niektorých diskusiách a ja neviem, či ich vymáhanie prostriedkov by bolo v súlade so zákonom, a či na to majú vôbec právo. Vopred ďakujem za odpoveď a prikladám odkazy na s tým súvisiace stránky kde sú obchodné podmienky https://www. Sexyrande. Sk/terms a na tejto stránke sú názory poškodených https://www. Vasestiznosti. Cz/společnost-3186/dateyard-ag.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame zrušiť registráciu a požiadať o vymazanie osobných údajov.

Ak by od Vám chceli nejaké poplatky resp. pokuty a podobne, nič im netreba platiť a oznámte nám uvedenú okolnosť do podotázok. 

 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (Občianske právo)

Toto mi odpísala pani: Firma S-Hand Orava s.r.o. ponúka veľkoobchodný predaj tovaru, určený predovšetkým na ďalší predaj. Zákazníkmi sú právnické, alebo fyzické osoby, ktoré pri plnení obchodnej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti - obchodná činnosť medzi podnikateľskými subjektami. Pokiaľ ide o obchodný vzťah medzi podnikateľskými subjektami, ten je upravený najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. (Odstúpenie od zmluvy - § 344 - Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.) Podstata veci je v tom, že my sme veľkoobchod, teda predovšetkým neponúkame tovar konečnému spotrebiteľovi. Preto sa riadime ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Podľa tohto zákona nie sme povinní zobrať tovar naspäť bez udania dôvodu. V tomto prípade je to iba na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri nákupe vo veľkoobchode sa teda neriadime zákonom 102/2014 Z.z., na ktorý sa odvolávate vy. Nikde si neoverovali ani nemajú vyslovene napísané že pri kúpe tovaru spotrebiteľ teda kupujúci musí mať IČO alebo DIČ a že posielajú tovar vyslovene podnikateľským subjektom. Ak potrebujete ešte odo mňa presnejšie informácie obratom pošlem. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň. Odpoveď, ktorú vám zaslala dotknutá obchodná spoločnosť, nie je relevantná. Navyše dotknutá obchodná spoločnosť má v predmete činnosti aj maloobchod – predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Pokiaľ ste kupovali tovar cez e-shop ako spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá nekonala v rámci podnikateľskej činnosti), potom sa na daný záväzkový vzťah uplatňujú predpisy o ochrane spotrebiteľa. Postupujte preto v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od zmluvy uzavretej na diaľku môžete odstúpiť a pokiaľ Vám dotknutá obchodná spoločnosť nevráti peniaze, môžete sa obrátiť na súd. Rovnako sa môžete obrátiť s podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku